Hilux
Download
1 / 31

Hilux - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Hilux. Kieåu xe. Thò tröôøng Xe nhaäp vaøo thò tröôøng Vieät Nam ñöôïc laép raùp taïi Philippines. KUN26 1. L 2. P 3. R 4. M 5. S 6. Y 7. M 8. -. Maõ kieåu xe. Thieát keá. Thieát keá coù nhieàu ñieåm khaùc bieät so vôùi kieåu xe tröôùc. [Xe HILUX môùi (Smart Cab)].

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hilux' - raja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kie u xe
Kieåu xe

 • Thò tröôøng

  • Xe nhaäp vaøo thò tröôøng Vieät Nam ñöôïc laép raùp taïi Philippines


Ma kie u xe

KUN261

L2

P3

R4

M5

S6

Y7

M8

Maõ kieåu xe


Thie t ke
Thieát keá

 • Thieát keá coù nhieàu ñieåm khaùc bieät so vôùi kieåu xe tröôùc

[Xe HILUX môùi (Smart Cab)]

Taám taûn nhieät

Taám caûn tröôùc

Ñeøn chieáu xa(ñeøn xi nhan)

[Kieåu xe tröôùc (Double Cab)]


Thie t ke1
Thieát keá

 • Khoang haønh lyù ñöôïc thieát keá sao cho coù theå taän duïng ñöôïc nhieàu khoâng gian hôn


Hilux

Khaùi quaùt veà ñoäng cô

 • Thieát keá

  • Ñoäng cô diesel TOYOTA D-4D, 3.0 / 2.5 lít, 4 xy lanh thaúng haøng, DOHC 16xupaùp coù tubin taêng aùp


Hilux

Khaùi quaùt veà ñoäng cô

Caùc thoâng soá veà ñoäng cô 1KD-FTV


Hilux

Moät soá chi tieát khaùc so vôùi ñoäng cô 2KD-FTV

Heä thoáng naïp vaø xaû khí

+ Van ñieàu khieån taïo xoaùy giuùp nhieân lieäu chaùy ñöôïc toát hôn

Hoïng oáng naïp khí

Cô caáu chaáp haønh

Van ñieàu khieån taïo xoaùy

VSV cho SCV

1KD-FTV


Hilux

Moät soá chi tieát khaùc so vôùi ñoäng cô 2KD-FTV

 • - Hoaït ñoäng cuûa van ñieàu khieån taïo xoaùy

Doøng khí naïp

Khi toác ñoä ñoäng cô thaáp, SCV seõ ñoùng ñeå taêng khaû naêng taïo xoaùy

Bôm chaân khoâng

Cô caáu chaáp haønh

Toác ñoä ñoäng cô

ECU ñoäng cô

VSV

ON / OFF

Nhaán chaân ga


Hilux

Moät soá chi tieát khaùc so vôùi ñoäng cô 2KD-FTV

 • Heä thoáng naïp vaø xaû khí

  - Tubin taêng aùp khí naïp loaïi caùnh daãn (Variable Nozzle Vane Type Turbocharger)

  • Caùc caùnh daãn ñöôïc daãn ñoäng baèng moâ tô ñieän moät chieàu DC

Moâtô DC

Caûm bieán vò trí caùnh daãn

Baùnh tubin

Caàn daãn

Thanh noái

Vaáu haõm Ñoùng-Môû


Hilux

Moät soá chi tieát khaùc so vôùi ñoäng cô 2KD-FTV

- Caáu truùc cuûa tubin taêng aùp khí naïp

Khí xaû

Moâtô DC

Khí naïp

Caûm bieán vò trí caùnh daãn

Baùnh tubin

Baùnh raêng giaûm toác

Thanh daãn

Thanh noái

Vaáu haõm Ñoùng-môû

Caùnh daãn


Hilux

Moät soá chi tieát khaùc so vôùi ñoäng cô 2KD-FTV

Heä thoáng naïp vaø xaû khí

- Caáu truùc cuûa tubin taêng aùp khí naïp loaïi caùnh daãn

Thanh daãn

Doøng khí

Tay daãn ñoäng

Baùnh tubin

Caàn noái

Voøng lieân keát

Caùnh daãn

Tay bò ñoäng

Vaáu haõm Ñoùng-môû


Hilux

Moät soá chi tieát khaùc so vôùi ñoäng cô 2KD-FTV

- Tubin taêng aùp khí naïp loaïi caùnh daãn

 • +Ñieàu khieån phaûn hoài

ECU ñoäng cô

Kim phun(EDU)

Goùc ñieàu khieån

Moâtô daãn ñoäng tu bin

Caûm bieán vò trí truïc khuyûu

Tình traïng ñieàu khieån

Vò trí caùnh daãn

Caûm bieán aùp suaát tubin

Ñieàu khieån

Caûm bieán aùp suaát khí quyeån

Caûm bieán aùp suaát khí quyeån

DC Motor

Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt

Caûm bieánd vò trí caùnh daãn


Hilux

Moät soá chi tieát khaùc so vôùi ñoäng cô 2KD-FTV

- Tubin taêng aùp khí naïp loaïi caùnh daãn

 • Hieäu chænh ñieåm “0”

Caàn daãn bò ñaåy chaïm vaáu haõm ñoùng-môû

IG

ON  OFF

Hieäu chænh ñieåm 0

IG

OFF  ON

Thanh daãn

Môû

0

Caàn noái

Ñoùng

Caùnh daânc ñöôïc ñieàu chænh theo vò trí ñieåm 0

Sau khi ñoäng cô ñöôïc khôûi ñoäng

Vaáu haõm ñoùng-môû

0


Hilux

Löu yù söûa chöõa

Tubin taêng aùp khí naïp loaïi caùnh daãn

 • Sau khi thay theá hoaëc laép laïi tubin, caàn phaûi kieåm tra hoaït ñoäng cuûa noù

Hoaït ñoäng kieåm tra

1, Xaùc nhaän hoaït ñoäng cuûa thanh daãn sau khi IG OFF

Thanh daãn

B

10

B

Haønh trình cuûa thanh daãn (mm)

Caàn noái

A

5

C

A

C

D

Xaùc nhaän tieáp xuùc

D

0

1

2

3

0

Khoaûng thôøi gian sau khi IG OFF (sec)

Vaáu haõm Ñoøng-môû

2, Xaùc nhaän caàn noái chaïm ñöôïc vaøo vaáu haõm

Khoâng xieát chaët hoaëc nôùi loûng buloâng cuûa vaáu haõm


Hilux
Gầm

Ly hợp

Đĩa li hợp với đường kính 353mm, bổ sung thêm vỏ li hợp

Vật liệu làm xi lanh li chính li hợp được thay đổi

*1 : đường kính ngoài x đường kính trong x chiều dày

16


Hilux

Gầm

Cơ cấu đồng tốc số lùi

17

Hộp số

Xe Hilux sử dụng hộp số thường R151F


Hilux

Gầm

 • Hộp số thường R151F

Thôngsốkỹthuật

18


Hilux
Gầm

Hộp số phụ VF2A

Cụm bánh răng hành tinh

Vi sai trung tâm

Đầuvào

Đầuraphíasau

Xích giảm ồn

Đầuraphíatrước

19


Hilux
Gầm

Hộp số phụ VF2A

20


Hilux
Gầm

Phanh

Đặc điểm

21


Hilux
Gầm

Hệ thống treo

Hệ thống treo trước

Hệ thống treo độc lập loại chạc kép

Chạc kép

22


Hilux
Gầm

Hệ thống treo

Hệ thống treo sau

Hệ thống treo phụ thuộc 4 thanh liên kết lò xo trụ với đòn ngang

23


Hilux
Gầm

Hệ thống treo

Hệ thống treo sau

Hệ thống treo phụ thuộc 4 thanh liên kết lò xo trụ với đòn ngang

Thanh ngang

Bốn thanh liên kết

Lò xo trụ

24


Hilux
Gầm

Vành và bánh xe

Kích thước lốp và vành mới

*: Pitch Circle Diameter

25


I n th n xe
Điện thân xe

Hệ thống điều hòa

Giàn nóng SFA-II

Giàn lạnh RS(Loại siêu mỏng)

PTC giàn nóng

Cấu trúc của giàn lạnh điều hòa mới

Bình ngưng MF-IV (nhiều dòng chảy)

Máy nén loại cánh gạt (10S11 / 15)


Hilux

Rơ le ly hợp từ

Điện thân xe

Sơ đồ mạch của hệ thống điều hòa không khí

Công tắc áp suất A/C

 • Heater Control Panel

 • Công tắc A/C

 • Công tắc nhiệt độ

 • Công tắc điều khiển quạt gió

Bộ khuếch đại A/C

 • Máy nén

 • Ly hợp từ

ECU động cơ

Điện trở quạt gió(Front)

Rơle motơ

 • A/C (đầu vào)

 • Môtơ quạt gió

 • A/C (đẩu ra)

 • Cảm biến nhiệt dộ giàn lạnh


Hilux

Điện thân xe

 • Hệ thống điều hòa không khí

  • A/C có cấu trúc chắc chắn, nhẹ, gìn lạnh được đặt nằm ngang so với thân xe

38mm

Các ống dẫn nhỏ

Tank

Lớp chống va đập

Heater Core *2

Lớp ny lon

Evaporator

Evaporator Temp. Sensor

Blower Motor(Blower Controller)

Lớp Crôm

Nhôm

Cánh tản nhiệt


Hilux

Còi an ninh

Điện thân xe

Sơ đồ hệ thống điều khiển khóa cửa từ xa (có hệ thống chống trộm)

Chìa khóa

ECU chống trộm(có bộ nhận tín hiệu)

Rơ le tích hợp (ECU thân xe)

Tới các khóa cửa

Khóa điện

Đèn ổ khóa điện

Công tắc cảnh báo không rút chìa

Công tắc đèn báo nháy(đèn an ninh)

Công tắc cửa


Hilux

Điện thân xe

 • Tùy biến điều khiển khóa cửa từ xa (có chống trộm)

  • Các chức năng có thể tùy biến


Hilux

Điện thân xe

Hệ thống túi khí trước

Phát hiện sự va đạp mạnh, kích hoạt dòng điện điều khiển để kích nổ túi khí

Liên kết

Va đập phía trước xe

ON

Cảm biến điện động G

Cảm biến cơ cấu an toàn

Cảm biến túi khí trước

ON

Túi khí phia ghế lái và hành khách


ad