DaNa - PowerPoint PPT Presentation

raja
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DaNa PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
DaNa
134 Views
Download Presentation

DaNa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DaNa Datorstöd i naturvetenskaper Datorstöd i naturvetenskaper Mikael Snickars

 2. Bakgrund • Vi7 och Team Nord • 12 gymnasier i Österbotten • Ansökan beviljades i juni 2011 • I samarbete med RC • Brändö gymnasium och Lärkan pilotskolor

 3. Varför • Fysik, kemioch biologi ärexperimentellavetenskaper– ämnenaundervisasoftanuteoretiskt p g a attskolorsaknarutrustning/utrymmen • Digital mätutrustningkräverliteutrymme, snabbtattiordningställa

 4. Varför • Relativtlågagrundinvesteringskostnader • För attökaintresse för naturvetenskapermåsteutrustningen vara modernochintuitiv. • Digitalamätsensorerärmodulära • Finnsmycketidéerpånätet • Ökardefinitivtintresset för natur-vetenskapblandeleverochlärare

 5. Varför • Åskådliggörmedlätthethurenskildaparametrarinverkarpåexperimentresultatet • Ämnesövergripande (lättochnaturligtattsamarbetamed Ke, BiochGe) • Studentexamen

 6. Vernier

 7. Hittills • Rektorsgruppen • Koordinator • Koordinatorgrupp • Presentation 3.10.2011 – fba teknik • FyKe – Seminariet 19 – 21.11.2011 • Anskaffning av utrustning

 8. Första året Skaffa utrustning och bli du med utrustningen Andra året Göra laborationer för studeranden

 9. Pasco

 10. Fortsättning • Utrustning vt 12 • Leka_testa_labba_demonstrera • Koordinatorn • Sommarkurs juni 2012 • Utvärdering • Fortsättning – biologerna med ht12 • Tilläggsbeställning

 11. Fortsättning • Laborationsmaterial • Demonstrationsmaterial • Lärarinteraktivitet • Fortbildning • Workshoppar • Erfarenhetsutbyte • Kompendium

 12. Tack ! mikael.snickars@narpes.fi Fräscht!Intressant!Givande!