A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban
Download
1 / 203

A magyarországi mezőgazdasági termelés átalakulása a 19. században - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

A magyarországi mezőgazdasági termelés átalakulása a 19. században. A fejlődést meghatározó tényezők:. a ny-eu-i iparosodás és népességnövekedés a Mo- hoz közeli agrárpiacok kiszélesedése jó értékesítési lehetőségek, szállítás, vasút fejlődése.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A magyarországi mezőgazdasági termelés átalakulása a 19. században' - raisie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A fejl d st meghat roz t nyez k
A fejlődést meghatározó tényezők: 19. században

 • a ny-eu-i iparosodás és népességnövekedés

 • a Mo-hoz közeli agrárpiacok kiszélesedése

 • jó értékesítési lehetőségek, szállítás, vasút fejlődése


A feudalizmus s a jobb gys g rendszere 1848 el tt
A feudalizmus és a jobbágyság rendszere 1848 előtt 19. században

 • Mo-n 1848-ig ez a fennálló rendszer

 • Fő jellemzők:

 • minden földterület a nemesség kezében van

 • a jobbágyok csak művelésre kapják a földesúr földjeit (úrbéres földek)

 • Ezek után állami adót és földesúrnak járó szolgáltatásokat kell fizetni (kilenced, robot, ajándék)

 • nemesi földek saját kezelésű része (jobbágyi robotmunkával műveltetve)

 • közös haszonvételek


A szabad polg ri f ldtulajdon 1848 ut n
A szabad, polgári földtulajdon 1848 után 19. században

 • Ny-Eu-ban ez már a 18. sz folyamán kialakul!

 • K-Eu-ban ez a folyamat elhúzódik

 • Mária Terézia 1767: Urbárium

 • A szabad földtulajdon megteremtésekor a korábbi birtokmegosztást vették alapul

 • Következmények:

  • nagybirtokrendszer továbbélése

  • földnélküli parasztok nagy létszáma


A jobb gyfelszabad t s 1848 ban
A jobbágyfelszabadítás 1848-ban: 19. században

 • Megszűnik a személyes függőség (úri joghatóság)

 • Eltörlik a földesúri járadékokat (robot, kilenced)

 • Kimondják a földesurak kárpótlását (a továbbiakban megszűnő járadékék helyett, de 1848-ban nincs idő ezt végrehajtani)

 • A volt jobbágyok csak az éppen használatában lévő földeket kapják meg (50%-uk föld nélkül szabadul föl!)

 • A törvény befejezetlen marad (közös haszonvétel, kárpótlás)

 • Aránytalan birtokszerkezetet örökít tovább


Az 1853 as rb ri p tens
Az 1853-as Úrbéri pátens 19. században

 • A birtokviszonyokat rendeleti úton 1853-ban rendezik

 • Úrbéri Pátens kimondja:

  • a földesúri kárpótlást, a földtehermentesítést

  • közös haszonvételű földek elkülönítését (Urbárium alapján) – telekarányos megosztás

 • Következmények:

  • Gyors végrehajtás, a földbirtokviszonyok az egész dualizmus időszakára konzerválódnak

  • Nincs számottevő birtokforgalom, sok a kötött birtok)

  • Kevés a rendelkezésre álló föld, nagy a földigény, nő a föld ára, mindez agrár-túlnépesedéssel párosul (földosztás nincs!)

  • Fennmarad a nagybirtokrendszer (a művelhető földek több mint 50%-án 100 h-nál nagyobb birtokok terülnek el)


A mez gazdas gi zemszervezet talakul sa a 19 sz m sodik fel ben
A 19. században mezőgazdasági üzemszervezet átalakulása a 19. sz. második felében

 • A feudalizmus üzemszervezete:

 • a nemesi művelésű földeken a munkaidő 50%-a jobbágyi robot

 • Jobbágy munkaereje és munkaeszközei

 • Másik rész: bérmunka(pl. betakarítás)

 • 1848 után megszűnik a robot

 • Feladat: korábbi birtokközpontok átalakítása (uradalmak)

 • Gépek, eszközök, épületek fejlesztése

 • Megnövekvő költségek (adó, munkabér)

 • Külső hitelek


A t k s agr rnagy zem gazd lkod sa
A tőkés agrárnagyüzem gazdálkodása 19. században

 • A megszűnő jobbágyi munka pótlása (Uradalmak új alkalmazottai)

 • konvenciós cselédek (állandóan, fix bér) (pl. béres, juhász, kocsis)

 • Summások (idénymunkákra) földnélküli bérmunkások

 • A bérmunka ára a korszak folyamán alacsony (túlkínálat van az olcsó munkaerőből, sok a földnélküli bérmunkás)

 • Mindez negatívan befolyásolja a technikai fejlődést

 • Új üzletforma: a bérleti rendszer (20%)

 • Nagy szerepet kap a munkaeszközök, a mezőgazdasági technika fejlesztése


A paraszti birtokok gazd lkod sa
A 19. századbanparaszti birtokok gazdálkodása

 • Jelentős eltérés a nagybirtoktól

 • A paraszti birtokok adják a gazdaságok legnépesebb csoportját

 • Az üzemszervezet típusa: családi- nagycsaládi jellegű

 • önellátásra berendezkedő

 • a családi munkaerőre építő

 • Az állatállomány itt koncentrálódik

 • Átalakulás: század végi tanyásodás


A fejl d s tendenci i
A fejlődés tendenciái: 19. században

 • Javuló értékesítési lehetőségek

 • Az előállított mezőgazdasági termékek mennyiségének növelése

  • a művelés alá vont területek növelése

  • modernebb művelési technikák meghonosítása

  • technológiai fejlődés (gépesítés)


A m vel s al vont ter letek n vel se
A művelés alá vont területek növelése 19. században

 • Eddig nem művelt területek feltörése (mocsár, rét, erdő, folyamszabályozás)

 • Modernebb művelési technikák megjelenése (két- és háromnyomásos gazdálkodás  vetésforgó)

 • Következmény: műveletlen területek csökkenése

 • 1873-1913 között a szántóföldek területe 3,2 mill. Ha-ral nőtt.

 • Csökken a rét, legelő, ugar aránya (Ugar: 22%-ról 8%-ra !)


A termel s technol giai fejl d se g pes t s
A termelés technológiai fejlődése (gépesítés) 19. században

 • A gépek megjelenése főleg a nagybirtokokra jellemző

 • Ny-Eu: az iparosodás visszahat a mezőg-ra is

 • Mo-on ez a folyamat lassú, a technikai színvonal a korszakban alacsony marad:

  • faeke-vaseke eszközváltás, gőzeke alig

  • vetőgép csupán néhány nagybirtokon

  • a cséplés (1900-ra döntően gépesített lesz)


A mez gazdas gi termel s talakul s nak eredm nyei
A mezőgazdasági termelés átalakulásának eredményei: 19. században

 • Jelentősen nőtt az előállított termékek mennyisége

  • búza: 2,5; kukorica: 2; árpa, zab, rozs kb. 50%-kal

 • Nőtt a termőterület (főleg a szántóföld)

 • Növekednek a termésátlagok is

  • jobb vetőmagvak, növénynemesítés

  • talajerő-pótlás, trágyázás

 • Nőtt az ágazat jövedelmezősége


 • Á 19. századbantalakul a vetésterület struktúrája (kenyérgabona: búza)

 • Legfőbb kiviteli cikk: búza (monokultúra) 

 • Megjelennek új növények:

  • takarmánynövények (kukorica, répafélék)

  • Burgonya

  • ipari növények (cukorrépa, repce, kender, dohány) 

  • Csökken az ágazat kiszolgáltatottsága az időjárással szemben.

 • Σ: modernebb technikák – több betakarított növény, a növekvő lakosságszám élelmezése és az export is lehetővé válik.


Az llatteny szt s fejl d se
Az állattenyésztés fejlődése 19. században

 • Állattenyésztés:a mezőg.-ból származó nemzeti jövedelem 40%-át az állattartás adja!

 • Az állatállomány összetétele: fele szarvasmarha, negyede ló, hetede sertés, kisebb jószágok

 • Átalakul az állatállomány szerkezete: szarvasmarha, sertés mennyisége nő, a lovak száma stagnál, a juhoké csökken (főleg az uradalmakon) 

 • A lábasjószágok döntő része a paraszti gazdaságokban koncentrálódott.


A fejl d s tendenci i1
A fejlődés tendenciái: 19. században

 • Elterjed az istállózó állattenyésztés

  • modern tejgazdaságok az uradalmakon

  • modernebb szarvasmarha fajták (1880: szarvasmarha-állomány 80%-a magyar szürkemarha, 1910-re arányuk 30% alá csökken)

  • Talajerő-pótlás: trágyázás

 • Állami segítség:

  • nemesített állatok behozatala

  • állategészségügy: állatorvosi hálózat

 • Az ágazat fejlettsége eltérő a különböző országrészek között (Sopron, Vas megye)


Sszefoglalva
Összefoglalva: 19. században

 • A magyar mezőgazdaság növekedése vontatott, de továbbra is a legmeghatározóbb ága marad a nemzetgazdaságnak

  • mind a foglakoztatási szerkezetet

  • mind a nemzeti jövedelem előállítása szempontjábólAz dualizmus időszakábanipari forradalom mo.-i sajátosságai:

 • 100-150 éves késés

 • eltolódások az ágazati struktúrában

 • aránytalan iparszerkezet

 • kisipar szerepe és aránya

 • külföldi tőke befolyása jelentős

  Mindez kihat:

 • a társadalom szerkezetváltozása

 • foglalkoztatási szerkezet

 • iparszerkezet


A feudalizmus ipar nak jellemz i
A feudalizmus ipar dualizmus időszakábanának jellemzői:

 • A gyáripar kialakulásának feltételei: a 19. sz. második felében

  • Ipar szó (nyelvújítás)

 • A korábbi ipar: feudális jellegű, kiváltságos, céhes ipar

  • műhely és háztartás nem különül el, érdekvédelmi szervezetek, de erősen korlátozó a szerepük (árak, módszerek, alapanyagok, mennyiség)

 • A céheket csak 1872-ben számolják fel (1884: Ipartestületek)

 • Ezután: szabad magánvállalkozás és munkaerő-áramlás

 • A kisipar elmaradott háziiparként konzerválódik

 • Nincs vámvédelem: kiszolgáltatottság

 • 1867 előtt: 1-2 textilipari, élelmiszeripari gép

 • 1848: összesen 9 gőzgép a magyar iparban


A g pi nagyipar kibontakoz sa 1867 ut n
A gépi nagyipar kibontakozása 1867 után dualizmus időszakában

 • Főszerepet kap a külföldi tőke

 • Alacsony a belső felhalmozás

 • Más ágazatokban felhalmozott tőke ritka (gabonakereskedelem)

 • A gépi-nagyipari fejlődés első ágazatai:

  • a vasútépítésekhez kapcsolódó vasipar, szénbányászat

  • az 1860-as évektől a malomipar


A vas s f mipar fejl d se
A vas- és fémipar fejlődése dualizmus időszakában

 • Fő ösztönző: a vasútépítések

 • 1852: Rimamurányi Vasmű

  • (1865-re 1 millió mázsa nyersvas)

 • Technológiai fejlődés:

  • a vasöntésben: (fatüzelés →szén, koksz)

  • az acélgyártásban: keverés, befúvás, hengerlés (Martin- és Bessemer-féle eljárás)


A neh zipar m s gazatai
A nehézipar más ágazatai dualizmus időszakában

 • Gépgyártás,járműipar (közlekedési eszközök gyártása)

  • Ganz-művek (1844) (kéregöntés, vasúti kerekek)

 • Mezőgazdasági gépgyártás

  • (ekék, kéziszerszámok, cséplőgépek)

  • Röck, Vidacs, Schlick, Kühne, Hoffherr & Scrantz


A gy ri magyar waggon s g pgy r
A Győri Magyar Waggon és Gépgyár dualizmus időszakában


A l ng g pgy r
A Láng Gépgyár dualizmus időszakában


Az lelmiszeripar gazatai nak fejl d se
Az élelmiszeripar ágazatai dualizmus időszakábannak fejlődése

A malomipar:

 • Az első gőzmalom még a reformkorban: 1839: Pesti Hengermalom Rt (Gr. Sz. I.)

 • 1867-ig Pesten már 14 nagy gőzmalom működik

 • Pest-Buda, ill. az alföldi gabonatermő központok: malomipari Rt.-k (Pannónia, Concordia)

 • Malomalapítások főleg a kiegyezés után


A malomipar fejl d s nek sszetev i
A malomipar fejlődés dualizmus időszakábanének összetevői:

 • részvényügy fejlődése

 • közlekedés fejlődése

 • értékesítési feltételek javulása

 • az ágazat termelési vertikuma a mo-i alapanyagokra épít: nagy mennyiségű és jó minőségű búza

 • a liszt elhelyezése: Monarchia felvevőpiaca, Ny-Eu

 • gőzgépek elterjedése (hengerszék, Mechwart András)

 • a beépített gőzgépek 60%-a az ágazatban koncentrálódott

 • 1880: a mo.-i búza 57%-át gőzmalmok őrölték


Az lelmiszeripar m s gazatai
Az élelmiszeripar más ágazatai: dualizmus időszakában

 • Cukoripar: 1880-as évektől (hazai nyersanyag, termelők megszervezése)

 • Szeszipar (korábban földesúri kiváltság, főleg az uradalmakon)

 • Söripar (Dreher Antal – Kőbányán, Haggenmacher)


Az 1873 as v ls g
Az 1873-as válság dualizmus időszakában

 • 1873: visszaesés, de nem túltermelés!

 • pénzügyi és hitelezési válság: leállnak a vasútépítések (csökken a kereslet, eladhatatlan készletek halmozódnak föl)

 • A vasipart érintett leginkább

 • Új fellendülés, legdinamikusabb fejlődés az 1880-as évektől

 • Oka: állami ipartámogatás és ipari forradalom


Az llami ipart mogat t rv nyek
Az dualizmus időszakábanállami ipartámogató törvények:

 • Cél: a hiányzó „előfeltételek” megteremtése

 • Önálló vámvédelem hiányánakkiküszöbölése

 • Külföldi tőkebeáramlásának növelése

 • Az iparfejlődés ösztönzése


A z ipart mogat t rv nyek
A dualizmus időszakábanz ipartámogató törvények:

 • 1881: 15 év adómentesség (legújabb technikát alkalmazó, Mo-on addig nem gyártott terméket előállító vállalatoknak)

  • 236 új gyár épül, 187-et felújítanak

 • 1890: szélesedő kedvezmények (kamatmentes kölcsönök, állami szubvenciók)

 • 1899: szubvenciók kiterjesztése (textilipar, vegyipar, gépipar)

 • 1907: minden eddig Mo-on nem gyártott termék kedvezményeket kaphat (Az adómentességet újabb 15 évre lehet meghosszabbítani.)


Ipari s b ny szati tev kenys g a t rt nelmi magyarorsz g ter let n az 1860 as vekben
Ipari és bányászati tevékenység a történelmi Magyarország területén az 1860-as években


Ipari és bányászati tevékenység a történelmi Magyarország területén az 1890-es években


Az ipart mogat t rv nyek hat sa i
Az ipartámogató törvények hatása Magyarország területén az 1890-es évekbeni:

 • Közvetett hatás: nem állami alapítás, csupán kedvezmények!

 • Kedvező a külföldi tőkére és a hazai felhalmozásokra is

 • A külföldi tőkebeáramlás hatására koncentrációs folyamatok kezdődnek az ipar egyes ágazataiban.

 • Néhány jelentős vállalkozás kezén az ágazati termelés döntő része

  • bányászat →Salgótarjáni Kőszénbánya Rt, Magyar Általános Kőszénbánya Rt, Észak-Magyarországi Egyesített Kőszénbánya Rt.

  • vasipar: →Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű (osztrák tőkés csoportok) alaptőke-emelés 10 mill. Ft-ra, vertikális üzemszervezet, 16.000 alkalmazott)


A fejl d s j tendenci i a 19 sz v g n
A fejlődés új tendenciái a 19. sz. végén Magyarország területén az 1890-es években

 • Jelentős fejlődés az 1890-es évekre a vasúti járműiparban:

  • Mozdonygyártás a MÁV Gépgyárban: 1873: első mozdony, 1893-ig 500 db, majd 1893-1896 között újabb 500 db!

  • 1900-as Párizsi Világkiállítás Grand Prix

  • Ganz gépgyár

 • Hajógyártás: Danubius, ill. Óbudai Hajógyár

 • A vas- és fémipar sikertörténete:

  • Weiss Manfréd Művek (1884-ben konzervgyárként alapították)


A m vag mozdonya
A MÁVAG mozdonya Magyarország területén az 1890-es években


Az budai haj gy r
Az Óbudai Hajógyár Magyarország területén az 1890-es években


Weiss manfr d s csal dja
Weiss Manfréd és családja Magyarország területén az 1890-es években


A magyar iparfejl d s n h ny probl m ja
A magyar iparfejlődés néhány problémája: Magyarország területén az 1890-es években

 • A szakképzett munkaerő kérdése

 • Az iparban dolgozók számának gyarapodása

 • Az ágazati szerkezet problémája (aránytalanságok)

 • Erős koncentráltság

 • Kisipar szerepe


Az ipari forr jabb hull ma a sz zadfordul n
Az ipari forr. újabb hulláma a századfordulón Magyarország területén az 1890-es években

 • A 19. sz végén, 20. sz elején új ágazatok fejlődése bontakozott ki

 • villamossági, elektrotechnikai ipar

  • fontos magyar találmányok!

  • transzformátor: Bláthy-Zipernowsky-Déri

  • árammérő: Bláthy

  • villanymozdony: Kandó Kálmán

  • kripton védőgázos izzólámpa: Bródy Imre

 • Fontos vállalatok: Egyesült Izzólámpa Rt. ill. Ganz Villamossági Gyár (áramtelepek)


D ri miksa bl thy ott zipernowski k roly
Déri Miksa-Bláthy Ottó-Zipernowski Károly Magyarország területén az 1890-es években


Ganz f le transzform tor
Ganz-féle transzformátor Magyarország területén az 1890-es években


Ganz f le egyen ram dinam
Ganz-féle egyenáramú dinamó Magyarország területén az 1890-es években


Kand f le villamos mozdony
Kandó-féle villamos mozdony Magyarország területén az 1890-es években


 • robbanómotor-technológia: Csonka János, Bánki Donát (porlasztó)

 • 20. sz. eleje: vegyipar, műtrágya gyártás, olajfinomítás (kőolajlelőhelyek feltárása)

 • technológiai megújulás az élelmezési iparban (modernebb, hatékonyabb gőzgépek)

 • a magyar gazdaság erősödése az ipari részvénytőke megoszlásában is megmutatkozikA magyar ipar fejletts gi szintje
A Csonka János autója 1904-ből magyar ipar fejlettségi szintje:

 • A magyar ipar fejlettsége bizonyos területeken eléri az európai színvonalat

 • Ilyen:

  • a gépgyártás

  • mezőgazdasági gépek

  • közlekedési eszközök

  • a villamossági ipar

  • a malomipar.

 • Általánosan elterjed a gőzgép alkalmazása.

 • Mo.átveszi a technika legújabb vívmányait, maga is hozzájárul fontos találmányokkal az ipari forradalomhoz.


 • A folyamatok során M Csonka János autója 1904-bőlo. gazdasága gyökeresen átalakul.

 • Elterjed a gépi nagyipar, az ipar termelése dinamikusan nő, a nemzetgazdaság jövedelméhez mindinkább hozzájárul.

 • 1860 és 1900 között az ipari növekedés 6,2% évente! (igen gyenge alapokról indul a fejlődés).

 • Az ország agrár jellege a későbbiekben is megmarad


A trianoni b keszerz d s

Az I. világháború és következményei Csonka János autója 1904-ből

A trianoni békeszerződés


Magyar honv dek rohama a keleti fronton
Magyar honvédek rohama a keleti fronton Csonka János autója 1904-ből


Az osztr k magyar monarchia s az els vil gh bor kit r se
Az Osztrák-Magyar Monarchia és az első világháború kitörése

 • 1914. jún. 28-án Szarajevó – egy szerb nacionalista merénylő (Gavrilo Princip) megöli Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét

 • Ekkor még Európában kevesen gondolták, hogy egy világháború veszi ezzel kezdetét.

 • Az OMM ultimátumot intézett a szerbekhez, akik nem teljesítették azt, így a Monarchia hadat üzent Szerbiának

 • A Monarchia vezérkara a háború mellett érvelt, míg Tisza István magyar min. elnök ellenezte a háborút, mert nem látta elég erősnek a birodalom hadseregét.


 • A háborús feszültség régóta áthatotta a nemzetközi politikát és a magyar belpolitikai életet is: a háború elkerülhetetlennek tűnt.

 • Már a századfordulón megindult a szövetségi rendszerek kialakítása (gyarmatosítás, területi felosztás)

 • A nagyhatalmak már évek óta kialakították szövetségesi rendszereiket: Antant és Központi Hatalmak (Balkáni Szövetség)

 • Török Birodalom hanyatlása új, expanzív nemzetállamok (Szerbia, Bulgária)

 • Monarchia érdekérvényesítése: Bosznia-Hercegovina okkupációja, majd annektálása 1908-ban


H bor s k sz l d s
Háborús készülődés politikát és a magyar belpolitikai életet is: a háború elkerülhetetlennek tűnt.

 • Véderőreform (Tisza István) 1912

 • Háború esetére szóló kivételes törvények (rendkívüli hatósági intézkedések, szabadságjogok korlátozása, statárium, ellenzéki pártok korlátozása)

 • A háború felszínre hozta a birodalmon belüli nemzeti törekvések fölerősödését

 • A nemzetiségi mozgalmak terjedését

 • A Történelmi Magyarország és a Monarchia felbomlásának veszélyét


Kezdetben minden romantikusnak t nt
Kezdetben minden romantikusnak tűnt… politikát és a magyar belpolitikai életet is: a háború elkerülhetetlennek tűnt.


A vil gm ret h bor kit r se
A világméretű háború kitörése politikát és a magyar belpolitikai életet is: a háború elkerülhetetlennek tűnt.

 • 1914. nyarán megtörténnek a kölcsönös hadüzenetváltások (német-orosz, német-francia, Monarchia-Oroszo., Fro., Anglia)

 • Háborús terv: német villámháború Ny-on, K-en a német győzelemig az oroszok ellen és D-en a szerbek ellen a Monarchia védekezik.

 • De a haditerv eleve elhibázott: Ny-on állóháború alakul ki, K-en gyors orosz mozgósítás, támadás: betörnek Galíciába, 1915. tavaszán elesik Przemysl.

 • A szerbek is ellenállnak, a Monarchia Délen is védekezésre szorul.

 • Az erőviszonyok ekkor még kiegyenlítettek.


Fordulatok a h bor menet ben
Fordulatok a háború menetében: politikát és a magyar belpolitikai életet is: a háború elkerülhetetlennek tűnt.

 • Mindkét fél megpróbál új szövetségeseket bevonni ígéretekkel, így új hadszínterek nyílnak

 • 1914: Törökország a központi hatalmak oldalán

 • 1915: Olaszország végül az antant oldalán (Albánia, Dél-Tirol)

 • 1915: Bulgária (szerbek ellen, déli front)

 • 1916. aug.: Románia (Erdély, Partium, Tiszántúl)

 • 1917. okt.: Oroszországban bolsevik forradalom tör ki: a németekkel előnytelen békét kötnek Lenin irányításával (Breszt-Litovszk)

 • 1917: belép az Egyesült Államok is a háborúba: óriási gazdasági, katonai fölény az antant oldalán


Az osztr k magyar monarchia az els vil gh bor ban
Az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháborúban politikát és a magyar belpolitikai életet is: a háború elkerülhetetlennek tűnt.

 • Az elhúzódó, többfrontos háború felszínre hozza a birodalom gazdasági, katonai fejletlenségét

 • A keleti frontot csak a németek segítségével tudják tartani

 • 1915-től az olasz fronton súlyos harcok: Doberdói-fennsík, Isonzó

 • 1916-ban a románokat a németekkel kényszerítik térdre (Bukarest elfoglalása)

 • A hátország gazdasági, társadalmi feszültségei egyre növekedtek


Magyarorsz g helyzete az els vil gh bor ban
Magyarország helyzete az első világháborúban politikát és a magyar belpolitikai életet is: a háború elkerülhetetlennek tűnt.

 • A háborús lelkesedés eleinte egyfajta hadikonjunktúrával párosult:

 • a hadsereg beszállítói, a nagykereskedők, a nagyvállalatok állami, katonai megrendeléseket teljesítenek

 • De a háború az állami beavatkozás növekedésével, a magángazdaság korlátozásával is járt (hadiszolgáltatások)

 • A háború kitörésekor bezárják a pesti tőzsdét

 • A növekvő háborús kiadások céljára hadikölcsönöket bocsátanak ki (külföldi hitelek megszűnnek) [az Antantnak ilyen problémája nincs: USA]


A h torsz g gazdas gi probl m i
A hátország gazdasági problémái: politikát és a magyar belpolitikai életet is: a háború elkerülhetetlennek tűnt.

 • Az általános katonai mozgósítás során Magyarország területéről 3,4 millió embert soroztak be

 • Ezzel a munkaképes férfi lakosság jelentős része (18-53 év között) kiesett a termelésből

 • Munkaerőhiány – nők munkába állítása

 • Csökken a termelékenység mind az iparban, mind a mezőgazdaságban (a megtermelt kenyérgabona mennyisége 1916-ra 2/3-ára, 1918-ra 1/2-ére zuhant)

 • Háborús célok előtérbe helyezése – lakosság számára 1915-től jegyrendszert vezetnek be a legfontosabb élelmiszerekből (folyamatosan csökkennek a fejadagok)


 • Rendszeressé váltak a rekvirálások, a szabott áras kényszer-beszolgáltatások

 • Az iparban a termelést teljes egészében a háborús céloknak rendelték alá – katonai ellenőrzés (kb. 900 nagyüzemben, 450 ezer munkás)

 • Központi termelésszabályozás: állami készletgazdálkodás, kényszertermelés

 • A háborúval együtt járt az infláció növekedése (fedezetlen bankjegykibocsátás, csökkenő reálkeresetek, romló életfeltételek)

 • Társadalmi feszültségek: terjed a szegénység, a társadalmi rétegek közti különbség (sztrájkok, tüntetések)

 • Politikai feszültségek (földkérdés, választójog)


A monarchia veres ge fegyverlet tel sszeoml s
A Monarchia veresége, fegyverletétel, összeomlás kényszer-beszolgáltatások

 • A központi hatalmakat a gazdasági összeomlás veszélye fenyegette már 1917-ben

 • 1916-ban meghalt Ferenc József, utóda IV. Károly már nem tudta a birodalom egységét megőrizni – békekísérletei kudarcba fulladtak

 • 1918-ra az Antant nagyhatalmai úgy döntöttek, hogy nincs szükség a Monarchia további létére, az új nemzetállamokat támogatják törekvéseikben

 • 1918. nov. 3-án az olasz fronton a Monarchia katonai vezetői aláírták a fegyverszünetet és a fegyverletételt

 • Megkezdődött a birodalom szétesése


A vil gh bor politikai s gazdas gi k vetkezm nyei
A világháború politikai és gazdasági következményei kényszer-beszolgáltatások

 • Korábban ismeretlen méretű ember- és anyagi veszteségek

 • A háborút követő újjáépítés nagyon lassú

 • A győztesek békediktátuma, területi változások (az etnikai elveket figyelmen kívül hagyva) új háborút rejtett magában

 • Az USA elnökének javaslatát (Wilson-féle pontok) figyelmen kívül hagyják

 • A Monarchia veszteségi: 9 millió mozgósított ember, ebből: 1,1 mill. halott, 3,6 mill. sebesült, 2 mill. hadifogságba esett!


Az szir zs s forradalom
Az „őszirózsás” forradalom kényszer-beszolgáltatások

 • Tisza István gróf kormánya és a konzervatív parlamenti többség nem vett tudomást a társadalom egyre mélyülő feszültségeiről (Tisza 1917-ben lemondott, de a háttérben maradt)

 • A radikális polgári demokratikus erők: földreform, választójog kiszélesítése

 • 1918. okt. 17-én Tisza István a parlamentben elismerte a háború elvesztését

 • Október végén Károlyi Mihály vezetésével megalakították a Nemzeti Tanácsot

 • 1918. okt. 31-én győz a forradalom (radikális, polgári erők győzelme)

 • Tisza Istvánt ismeretlen katonák megölik

 • Káosz, felbomlás …


 • IV. Károly 1918. nov. 13-án lemond a magyar trónról kényszer-beszolgáltatások

 • 1918. nov. 16-án Magyarországon kikiáltották a köztársaságot

 • A kül- és belpolitikai helyzet azonban katasztrofális:

  • Az Antant és szövetségesei megkezdik a történelmi Magyarország megszállását (románok, szerbek, franciák, csehszlovákok)

 • A kormány helyzete instabil: infláció, gazdasági összeomlás, fedezetlen bankjegykibocsátás, frontról hazatérő katonák helyzete, földosztás kérdése

 • Megerősödik a Károlyi-kormány szélsőséges baloldali ellenzéke, amit a külpolitika tovább ront

 • 1919. márc. 20. Vix-jegyzék: újabb területi követelések: összeomlás, szélsőbaloldali hatalomátvétel


A tan csk zt rsas g
A kényszer-beszolgáltatásokTanácsköztársaság

 • 1919. márc. 21. A nagyvárosokban vörös zászlók jelennek meg a középületeken: a kommunisták átvették a hatalmat a Károlyi-kormánytól

 • A politikai, gazdasági káoszból szeretnének kiutat találni – Szovjet-Oroszország példája

 • Proletárdiktatúrát vezetnek be: szakítanak Mo. minden korábbi történelmi, gazdálkodási hagyományával

 • Meghirdették az államélet, a gazdaság, a társadalom gyors, radikális átalakítását

 • A vezetés: Forradalmi Kormányzótanács – teljhatalmú végrehajtó szerv, miniszteri feladatokra: népbiztosok


 • A vezető: Kun Béla, külügyi népbiztos (közvetlen kapcsolatban áll Leninnel) [a Tanácsköztársaság vezetőinek jelentős része zsidó származású]

 • Önkormányzatok helyett: tanácsok (radikális hivatalnoki és elitcsere)

 • Belső védelem: Vörös Őrség (korábbi belügyi alakulatok helyett) – soraiban vérengző, terrorisztikus elitalakulatok (megfélemlítés, ellenszegülők likvidálása) [Lenin-fiúk, Cserny József vezetésével kb. 200 fő]


Szamuely tibor 1919 prilis 23 1 sz parancs

"A Forradalmi Kormányzótanács megbízott azzal, hogy úgy a fronton, mint a front mögött a rendet és a fegyelmet biztosítsam. Feladatom megvalósítására rendelkezésemre áll minden eszköz, és én élni is fogok ezekkel az eszközökkel.(…)A proletariátus osztály ellenségeihez, a burzsoáziához nem fordulok semmiféle kéréssel, csak azt szeretném, ha ezeket a szavakat vésné emlékezetébe: aki a proletariátus hatalma ellen emeli fel a kezét, aki nyílt vagy rejtett úton ellenforradalmat szít vagy elősegít, illetve elhallgat, aki a Forradalmi Kormányzótanács és a Hadsereg Főparancsnokság minden rendelkezését végre nem hajtja, az a saját halálos ítéletét írja alá.Az ítélet végrehajtása a mi feladatunk. Szolnok, 1919. április 23. Szamuely Tibor a keleti hadsereg rögtönítélő törvényszékének elnöke."

Szamuely Tibor 1919 április 23. 1. SZ. PARANCS


 • Gazdaság radikális átalakítása: szocializálás, államosítás, a magántulajdon fölszámolása (1919. márc. 26.: minden 20 főnél több alkalmazottal rendelkező vállalat államosítása)

 • Bankok, pénzintézetek, lakóházak, bányák, ipari üzemek kerülnek állami tulajdonba. Kivétel: a kereskedelem, de ott is maximálják az árakat

 • Szociális intézkedések: a munkásság pillanatnyi életkörülményein javítani (reálbér-emelés)

 • A Tanácsköztársaság társadalmi bázisa: ipari munkásság, bányászok


 • De a gazdaság romokban, külpolitikailag elszigetelve (az Antant nem ismeri el a bolsevikokat, Szovjet-Oroszország nem tud segíteni)

 • Antant 1919. ápr-máj. során támadást indít:

 • románok megszállják a Tiszántúlt, csehszlovákok Miskolcig nyomulnak előre, szerbek-franciák Makó, Hódmezővásárhelyig

 • Önvédelem: Vörös Hadsereg megszervezése (Böhm Vilmos) 1919. május: ellentámadás, sikerek: Felvidék

 • A Békekonferencia ultimátuma: a visszafoglalt Felvidékért cserébe a Tiszántúl átadása – Kun Béla elfogadja

 • A románok nem vonulnak ki, de ez megroppantja a Tanácsköztársaság társadalmi bázisát: ellenforradalmi szervezkedés fölerősödik


 • Összeomlás: 1919. júl. 20.: támadás a románok ellen – kudarc: a románok elfoglalják Szolnokot – nyitva az út Budapestig. A románok bevonulnak a fővárosba – dúlnak, fosztogatnak, rabolnak.

 • A Tanácsköztársaság vezetői elhagyják az országot

 • A válságos helyzetben a szociáldemokraták visszaállították a köztársaságot, de soha nem látott nehéz helyzetbe került az ország:

 • Vesztes, háború, súlyos békefeltételek, idegen megszállás, román fosztogatás, hiányzó közhatalom


A h bor s a forradalmak k vetkezm nyei
A háború és a – kudarc: a románok elfoglalják Szolnokot – nyitva az út Budapestig. A románok bevonulnak a fővárosba – dúlnak, fosztogatnak, rabolnak.forradalmak következményei

 • Az I. vh. előtt: felemelkedés, konjunktúra

 • Átalakuló társadalom és gazdaság

 • Az Osztrák-Magyar Monarchia fejlettsége és a háború

 • A háború elvesztése és a birodalom szétesése (elhúzódó háború)

 • Antant és szövetségeseinek támadása

 • Mo.: 1918-19: forradalom, Tanácsköztársaság, román megszállás

 • Ellenforradalom – Horthy Miklós kormányzó 1920. márc. 1. (George Clerk)

 • Államforma: királyság

 • Konszolidáció 1920 után (keresztény, nemzeti irány)


 • 1919. máj. 1. a román csapatok által szorongatott Vörös Hadsereg kiürítette a várost.

 • Másnap katonatisztekből, vagyonos polgárokból és értelmiségiekből szerveződött Fehér Gárda vette át a hatalmat.

 • Az előrenyomuló románok egyelőre megálltak a Tisza vonalánál és nem vonultak be Szolnokra.

 • A Vörös Hadsereg máj. 3-án tüzérséggel és páncélvonattal megerősítve visszafoglalta a várost.

 • A szerencsésebbek a Tiszántúlra menekültek és román fogságba kerültek, az elfogottak közül néhányat a vörösök a helyszínen agyonlőttek, míg a többieket forradalmi törvényszék elé állították.

 • Szamuely, a rögtönítélő bíróság elnöke kevés kivétellel valamennyiüket halálra ítélte.

 • Különösen szomorú Mellinger Edének, a Felsőkereskedelmi Iskola tanulójának esete. A bátor fiú állítólag apját kereste az elfogottak között és megsértette az "érzékeny lelkű" Szamuelyt, mire a 16 éves diákot is halálra ítélte, jóllehet a fehérlázadásban ő sem vett részt. Édesanyja, özvegy Mellinger Izidorné 1944-ben a deportálásoknak esett áldozatul.

 • A halálra ítélteket 1919. máj. 4-6 között a temető árkában a Vörös Hadsereg tengerész különítménye lőtte agyon. Az utcán és a csendőrlaktanyában ítélet nélkül megölt fehérekkel együtt 49 kivégzett nevét tudták utólagosan azonosítani. Pusztuló síremlékeik egy része a temetőben ma is megtalálható. Ezek szerint Dunapataj 64 áldozata után a vörösterror Szolnokon követelt legtöbb emberéletet.

 • http://www.szolarchiv.hu/id-182-majus.html


A trianoni b keszerz d s1
A trianoni békeszerződés Hadsereg kiürítette a várost.

 • A békedelegáció: gr Apponyi Albert, Bethlen István, Teleki Pál (1920. január 6. Párizs)

 • Tagjai: a magyar szellemi élet, műveltség és tudományosság elismert képviselői

 • A békekonferencia 14 pontos tervezete (a háború alatt megkötött titkos szerződések értelmében)

 • Mo.-ra rendkívül kedvezőtlen feltételeket szabott


 • Az amerikai és brit delegáció a meghirdetetteknél kedvezőbb, a nemzetiségi elveket is figyelembe vevő békét javasolt

 • A francia külpolitika és a környező államok telhetetlen követelései ezt nem engedték érvényesíteni (Az USA kivonult a béketárgyalásokról)

 • A földrajzi, gazdasági, nemzetiségi tényeket tartalmazó magyar válaszjegyzéket a francia diplomaták nem vették figyelembe

 • A 3 fő fejezetből és 14 részből álló béke-szerződést a magyar delegáció 1920. június 4-én írta alá a versailles-i Grand Trianon kastélyban


 • Mo. területe 282 ezer km kedvezőbb, a nemzetiségi elveket is figyelembe vevő békét javasolt 2-ről 93 ezer km2-re, vagyis 1/3-ára csökkent (korábbi 63 vármegyéből csupán 10 maradt érintetlen)

 • Lakosságszáma a korábbi 18,2 millióról 7,6 millióra, vagyis 43%-ára csökkent

 • Egy közepes méretű európai országból Mo. a térség kisállamai közé került

 • Területénél Románia területe több mint 3-szor, Csehszlovákia területe 1,5-szer lett nagyobb


Az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamainak részesedése a történelmi Magyarország területéből és lakosságából


 • A határok kijelölésénél nem vették figyelembe az etnikai elveket

 • 3,2 millió magyar nemzetiségű – legtöbb esetben egy tömbben élő – került idegen államokba (Erdély, Felvidék, Bácska, Bánát, Baranya)

 • Csupán Sopron környékén népszavazás

 • A békeszerződés nem biztosította a trianoni határokon kívül rekedt magyarok emberi- és politikai jogait

 • Mo. demográfiai viszonyai is megváltoztak:

  • Az ország etnikailag homogén lett (90% magyar)

  • Nőtt az ország népsűrűsége (64fő/km2-ről 86fő/km2-re)

  • Kb. 300 ezer magyar költözik be az új határok közé


 • A békeszerződés szigorú katonai korlátozásokat is tartalmazott (max. 35 ezer fős, önkéntes hadsereg, páncélozott járművek, repülőgépek nélkül, dunai flottilla nélkül)

 • Magyarország 30 éven át jóvátételeket köteles fizetni (szén Jugoszláviának, vágóállat Jugoszlávia, Olaszország, Görögország)

 • A fizetés zálogául zárolták Magyarország minden állami vagyonát és összes bevételi forrását – s ezt a jóvátételekhez nemzetközi ellenőrzés alá helyezték


A b keszerz d s fogadtat sa
A békeszerződés fogadtatása tartalmazott (max. 35 ezer fős, önkéntes hadsereg, páncélozott járművek, repülőgépek nélkül, dunai flottilla nélkül)

 • Magyarország a trianoni békeszerződést hatalmas igazságtalanságként élte meg

 • Hatalmas traumát jelentett Mo. népének és a határon kívül rekedt magyarok számára is

 • Szinte valamennyi társadalmi réteg tiltakozását fejezte ki a diktátummal szemben

 • A szerződés aláírásakor tömegtüntetéseket szerveztek, az üzletek és az iskolák zárva maradtak

 • Az etnikai elvek figyelmen kívül hagyása, és a népszavazás alkalmazásának hiánya a nemzetiségi konfliktusok továbbélését, Mo. és a környező államok hosszú távú konfliktusát rejtette magában


A trianoni b keszerz d s k zvetlen gazdas gi k vetkezm nyei
A trianoni békeszerződés közvetlen gazdasági következményei

 • Teljesen új feltételrendszert hozott létre a magyar gazdaság számára

 • Mo. egyik pillanatról a másikra kikerült a háború után igen kedvezőtlen világpiaci tendenciák közé

 • Megszűnt a Monarchia egységes vámterülete, közös valutája, hatalmas felvevőpiaca

 • Új nemzetállamok bizalmatlanul, ellenségesen viselkedtek a trianoni Mo-gal

 • Radikálisan megváltozott a gazdasági térszerkezet – jelentős kihívásokat okozva a magyar gazdaság számára


 • Mo. hirtelen önálló külkereskedelemre utalt országgá vált, de ehhez nem volt sem önálló valutája, sem vámvédelme

 • Mindez igen kedvezőtlen világpiaci helyzetben történt:

  • Az eu-i nagyhatalmak (még a győztesek is) a háború alatt gazdaságilag tönkrementek, eladósodtak

  • Világpiaci krízis (Oroszország és a bolsevik forradalom)

  • Ny-Eu piacain recesszió lett úrrá (hatalmas emberveszteségek, piacok összezsugorodása, béketermelésre való áttérés)

 • Az USA-ból olcsó mezőgazdasági termékek áramlanak be a nyugati piacokra (ez rontja a magyar gazdaság esélyeit)

 • Az eu-i országok sorra protekcionista védővámokat vezettek be (Fro. 1921.)

 • Mo. 1925-ig vámemeléseket, protekcionista védővám-politikát nem folytathatott

 • A környező országok autarchiás politikája (Kisantant)

 • Az új határok gyakran vágtak ketté korábban jól működő gazdasági egységeket (Partium, Felvidék)


A trianoni b keszerz d s hat sa a magyar nemzetgazdas g gazataira
A trianoni békeszerződés hatása a magyar nemzetgazdaság ágazataira

 • Trianon valamennyi nemzetgazdasági ágat érintette

 • Az ország iparosodottabb képet mutatott (a korábbi népesség43%-a, de pl. az ipari termelésnek 51,2%, a gyári munkásságnak 57%-amaradt az új határok között)

 • A gyárak, üzemek kb. 50%-a, az ipari termelés 55%-a maradt a trianoni (1/3-ára csökkent) területen


 • Mo. ágazatairaiparának nyersanyagbázisa szinte teljesen elvesztek:

 • sóbánya (Máramaros), arany, ezüst, réz (Nagybánya, Selmec-, Körmöcbánya), kőolaj (Erdély), vasérc, szén jelentős része (Felvidék)

 • Mo. nyersanyagokban szegény, behozatalra utalt ország lett.

 • Lecsökkent az ipari termelés is a háború, a forradalmak és Trianon miatt: 1913-hoz képest 1920-ban 40%-os csupán az ipar termelése


 • V ágazatairaaskohászat: a kapacitás 31%-a mellett a vasérclelőhelyeknek csupán 11%-a maradt az új határok között

 • Hasonló helyzetben a vasúti járműipar: szinte teljes egészében az új területen marad, de a vasúthálózatnak csak 38%-a

 • Az ipari ágazatok közül a feldolgozóipar, a malomipar került a legnehezebb helyzetbe:

 • A korábbi ország-területhez kialakított ágazat 65 mill. mázsás őrlési kapacitása kihasználatlan maradt (legjobb évben is csak 20-28 mill. mázsa búza termett az új területen)


 • A mez ágazatairaőgazdaság szintén súlyos megrázkódtatásokon megy át:

 • a háború miatt a termelés dezorganizálódott, munkaerő-hiány lépett föl, csökkent a megtermelt termékek mennyisége

 • megszűntek a jó értékesítési lehetőségek

 • megváltozik a művelési ágak szerkezete (ez látszólag kedvező!) – nő a szántóterületek aránya (60% fölé), bár fontos termőterületeket csatoltak el (Bácska, Csallóköz)

 • de csökken a rét, a legelő (állattenyésztésre nézve kedvezőtlen), ill. az erdő aránya 16%-ra

 • módosulás következik be a birtokszerkezetben is: a nagybirtokok aránya növekszik az új területen


 • A magyar gazdaság finanszírozási problémái is megsokasodtak:

 • A háború után a külföldi tőke elapadt, a korábbi hitelezők maguk is adós országgá váltak (Ausztria)

 • A magyar gazdaság romokban, felgyorsult az infláció

 • Nehéz az új körülményekhez való alkalmazkodás

 • A béketermelésre való átállás, válságos külgazdasági helyzet

 • A lakosság számára továbbra is ellátási gondok

 • A legfontosabb feladat: a Horthy-rendszer gazdasági stabilizációja (külföldi hitelek, export kérdése)A h bor s annak elveszt se i
A háború és annak elvesztése I. megsokasodtak:

 • Előzmények:

 • Magyarország és a Trianoni békeszerződés hatásai

 • A Horthy-rendszer és revíziós politika

 • Az 1929-1933-as gazdasági válság hatása, következményei

 • Az 1930-as évek nemzetközi politikája

  • Fasiszta rendszerek Európában: Olaszország, Németország
A vil gh bor s magyarorsz g ii
A világháború és Magyarország II. kormányzója

 • A revíziós politika „sikerei”

  • Felvidék (1938. nov. 2.), Kárpátalja (1939. márc.), Észak-Erdély (1940. aug.) és a Délvidék (1941. ápr.)

 • A revízió ára: a hitleri Németország háborús igényei (1941. ápr. Teleki Pál öngyilkossága)

 • A háborúba lépés körülményei – Kassa bombázása

 • Német háborús sikerek 1939-41. (nyugati front, keleti front)

 • 1941. június: támadás a Szovjetunió ellen (A szovjeteket meglepetésként éri a támadás: Molotov-Ribbentrop paktum 1938.)

 • Moszkva előtt elakad a németek támadása 1941. dec.

 • Az USA belép a háborúba (Atlanti Charta 1941.)

 • 1942-43 fordulója: Sztálingrád
A h bor s gazdas gi hat sai
A háború és gazdasági hatásai Kassára

 • Mo. a két háború között megőrizte korábbi fejlettségi szintjét

 • Megmaradnak a korábbról örökölt gazdaságszerkezeti problémák

  • Agrár-ipari ország (foglalkoztatási szerkezet, mezőgazdasági népesség aránya, iparszerkezeti problémák)

 • 1938-tól „győri program” - háborús konjunktúra

 • 1943-44-ben eléri teljesítőképességének felső határát a magyar nemzetgazd. (megszűnő munka-nélküliség)

 • Problémák: jegyrendszer, apadó nyersanyagkészletek, erősödő eladósodás és infláció


K pek a h bor b l bevagon roz s ker kp ros z szl alj a keleti fronton
Képek a háborúból: Kassára„Bevagonírozás”Kerékpáros zászlóalj a keleti fronton


Fordulat a h bor menet ben 1943 44
Fordulat a háború menetében 1943-44 Kassára

 • A 2. m. hadsereg pusztulása a Donnál (1943. január 12-13.)

 • Kiugrási tervek

 • Mo. német megszállása (1944. március 19.)

 • KÖVETKEZMÉNYEK:

 • Mo-i zsidóság deportálása

 • Szálasi-féle nyilas terror

 • Mo. gazdasági kifosztása (Koronázási ékszerek, MNB, gyárak, nyersanyagok, élőállat, stb.)

 • A normandiai partraszállás (1944. jún. 6.)

 • A „kiugrási kísérlet” és kudarca (1944. október 15-16.)

 • A szovjet csapatok elérik Magyarország dél-keleti határát (1944. ősze)A don foly t rs ge 1943 janu r
A Don folyó térsége Kassára1943. januárA h bor borzalmai zsid ld z s magyarorsz gon 1944
A háború borzalmai január 12-13.Zsidóüldözés Magyarországon 1944
A szovjet csapatok hadm veletei
A szovjet csapatok hadműveletei január 12-13.

 • 1944 végére: Tiszántúl, Duna-Tisza köze

 • 1944. dec.: Pest és Buda ostroma (1945. január, ill. február közepére szabadul fel)

 • Utolsó német ellenállás: Bakony-térsége

 • Németek kiűzése: 1945. április 4. (szovjet tájékoztatói iroda szerint)

  • Kisebb harcok: ápr. közepéig

 • „Felszabadítás”, vagy „megszállás”?

  • Törvénytelenségek: „néphadsereg”-jelleg, fegyveres hatalmi túlsúly, beszállásolás, drasztikus beavatkozás a legyőzött ország ügyeibe

  • Magyarországot a németek utolsó, legyőzött csatlósának tekintik a szövetségesek


Az ideiglenes nemzetgy l s s az ideiglenes nemzeti korm ny megalakul sa
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása

 • A szovjet hadműveletek kiűzik az ország területéről a német megszállókat és a Szálasi-féle nyilasokat

 • Az összeomlás elsöpörte a Horthy-rendszer államgépezetét, adminisztrációját

 • A politikai-gazdasági elit jelentős része elmenekült az országból (részben a szovjetektől tartva)

 • Mindez egyfajta hatalmi űrt idézett elő

 • Nincs törvényhozó- és végrehajtó hatalom (így nincs, aki kilépjen a háborúból, fegyverszünetet kössön, stb.)

 • A fokozatosan felszabaduló területeken megindul a politikai pártok újjászerveződése

  • FKGP, SZDP, PDP, NPP, MKP


Az fkgp vezet i
Az FKGP vezetői Kormány megalakulása


Az mkp vezet i
Az MKP vezetői Kormány megalakulása


 • 1944. dec. 2-án Szegeden megalakul a Nemzeti Függetlenségi Front (antifasiszta, demokratikus erőket tömöríti)

 • 1944. dec. 15-20 között a felszabadított településeken megtartják az ideiglenes nemzetgyűlési választásokat

 • 1944. dec. 21-én Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés

 • 1944. dec. 22-én megalakul az Ideiglenes Kormány (Dálnoki Miklós Béla vezetésével)

 • 1945. január 20-án Magyarország fegyverszünetet köt Moszkvában


Az ideiglenes nemzetgy l s l sezik debrecenben
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés ülésezik Debrecenben Függetlenségi Front (antifasiszta, demokratikus erőket tömöríti)A moszkvai fegyversz net rendelkez sei
A moszkvai fegyverszünet rendelkezései: jan. 20-án

 • Mo. kilép a háborúból és bekapcsolódik a németek ellen

 • Érvénytelenítik a revíziós határmódosításokat (1937-es határok visszaállítása)

 • Fasiszta pártok felszámolása

 • Háborús bűnösök felelősségre vonása

 • Jóvátételi kötelezettségek vállalása

 • SZEB működésének engedélyezése (Vorosilov)


Volt e magyarorsz gnak es lye a f ggetlens gre 1945 ut n
Volt-e Magyarországnak esélye a függetlenségre 1945 után?!

 • Mo. vesztes ország…

 • A szovjet befolyás – szovjet érdekszféra (Jalta)

 • Európa „felosztása”?!

 • Megszállás, vagy felszabadítás?!


Magyarorsz g h bor s vesztes gei
Magyarország háborús veszteségei után?!

 • A háború befejezésének pillanatában Mo. politikai és gazdasági szempontból is rendkívül nehéz helyzetbe került

 • Háborús emberi- és anyagi veszteségek, jóvátételi kötelezettségek, külpolitikai elszigetelődés, stb.

 • Mo. az 5 legnagyobb károkat elszenvedett európai ország közé tartozott

 • Ekkora, vagy ennél nagyobb veszteségek Németországot, Lengyelországot, Jugoszláviát és a Szovjetuniót érték


Embervesztes gek
Emberveszteségek: után?!

 • Honvédség: kb. 300-310 ezer fő

 • Polgári lakosság: 80-100 ezer fő

  • Szolnok bombázása 1944. június 2

 • Zsidóság veszteségei: 420-430 ezer fő

 • Magyarország második világháborús területén hadifogságba esett: 880-900 ezer fő

  • Ebből: angolszász: 280 ezer fő, szovjet: 600 ezer fő

  • Vissza nem térő hadifoglyok: 80 és 150 ezer fő

 • A háború alatti és azt követő népességmozgásban érintettek száma: 900 ezer fő

  • Ebből: a Kárpát-medencét nyugati irányba elhagyók: 210 ezer fő

  • Háború után kitelepített németek: 200 ezer fő

  • Szlovák-magyar lakosságcsere: 60-70 ezer fő

  • Az ismét elcsatolt területekről visszaköltözők: 300 ezer fő


A gazdas gi let vesztes gei
A gazdasági élet veszteségei: után?!

 • Főbb okok: németek és nyilasok fosztogatásai, szovjet hadműveletek, angolszász bombázások

 • Összes kár: 22 mrd Pengő (1938-as névértéken)

  • Ez az 1938-39-es nemzeti jövedelem 5-szöröse

  • Magyarország összes nemzeti vagyonának 40%-a

  • Közte az MNB teljes arany- és devizakészlete és a Szent Korona is

 • Főbb területek:

  • Ipar: gyárak 90%-a károsodik (55%-a súlyosan)

  • Mezőgazdaság: állatállomány, 1944 őszi munkák elmaradása – súlyos élelmezési problémákat vetít előre

  • Magánháztartások

 • Következmény: Magyarország nemzeti jövedelme 1944-45-re a korábbi évek felére zuhan vissza


A k lkereskedelmi s t kekapcsolatok talakul sa
A külkereskedelmi- és tőkekapcsolatok átalakulása világháború alatt

 • A háború után a korábbi nemzetközi kapcsolatok megszűnnek

 • Lecsökken a magyar külkereskedelem volumene is

  • 1944-ben a behozatal 803 millió, míg a kivitel 950 millió (1938-as névértékű) Pengőt tett ki

  • 1945-ben az export és az import együtt 3,7 millió P-re zuhant vissza

 • Magyarországnak 280 millió USD, behajthatatlan követelése halmozódott fel a német-magyar külkereskedelemben a háború alatt!

 • A háború után nagy a belső államadósság, de a korábbi tőkekapcsolatok nem állnak helyre

 • A magyarországi német vagyon a Szovjetunió tulajdonába került át (szovjet-magyar vegyesvállalatok)


Magyarorsz g h bor s j v t teli k telezetts gei
Magyarország háborús jóvátételi kötelezettségei világháború alatt

 • A magyar államot a moszkvai fegyverszünet értelmében háborús jóvátételi kötelezettségek terhelték

 • Ennek mértéke: 6 éven át, 300 millió USD

  • Megoszlása: Szovjetunió, Jugoszlávia, Csehszlovákia

 • A jóvátételeknél az 1938-as világpiaci árakat vették figyelembe (10-15%-os növekedés)

  • Áruszállítás formájában teljesítették

  • A jóvátétel az 1946-47-es költségvetési évben az állami kiadások 17%-át emésztette fel

  • A jóvátételek fizetése az 1950-es évekre húzódott

 • Egyéb terhek:

  • SZEB missziójának ellátása, szovjet katonaság élelmezése

 • Segélyek:

  • JOINT, UNRRA, Truman-mozdonyok
Az 1945 utáni antifasiszta megtorlás, a háborús bűnösök felkutatása és megbüntetése:Szálasiék kivégzése a Markó utcában


Az 1945 s f ldreform

Az 1945-ös földreform bűnösök felkutatása és megbüntetése:


A f ldreform legfontosabb c ljai
A földreform legfontosabb céljai: bűnösök felkutatása és megbüntetése:

 • Felszámolni a feudális eredetű nagybirtokrendszert

 • Megszűntetni a birtokrendszer aránytalanságait

 • A nincstelen agrárnépesség földhöz juttatásával a demokratikus átalakulásoknak társadalmi bázist teremteni

 • Az elhagyott nagybirtokok felosztásával, megműveltetésével a lakosság élelmezését javítani


A f ldreform el zm nyei
A földreform előzményei: bűnösök felkutatása és megbüntetése:

 • Az agrártársadalom, a szegényparasztság földhöz juttatása 1945-ig nem megoldott

 • A feudális eredetű nagybirtokrendszer átalakítására csak a háború után nyílt mód

 • A földreform a demokratikus átalakulás és a lakosság élelmiszerrel való ellátása miatt is létkérdés volt

  • Nagybirtokosok jórészt elmenekülnek a háború után

  • A földek nagy része 1944 végén bevetetlen maradt

 • Cél:

  • a demokratikusabb föld-, illetve termelőeszköz elosztás

  • az árutermelő paraszti kisbirtokokra épülő gazdálkodás megteremtése


Birtokrendszer s t rsadalomszerkezet a f ldreform el tt
Birtokrendszer és társadalomszerkezet a földreform előtt bűnösök felkutatása és megbüntetése:

 • A magyar agrártársadalom létszáma kb. 4,6 millió fő

 • Az agrártársadalom 51,6%-a nincstelen agrárproletár, vagy 5 holdnál kevesebb birtokkal rendelkező szegényparaszt

 • Élesen polarizált agrártársadalom és földbirtok szerkezet jellemző

 • Mindez egy agrár-túlnépesedéssel is párosult a háború előttA magyar agr rt rsadalom szerkezete a f ldreform el tt
A magyar agrártársadalom szerkezete a földreform előtt előtt

 • A II. vh előtt a magyar társadalom legnépesebb csoportja a parasztság

 • A nagymértékű agrárszegénységet az 1920-as Nagyatádi-féle földreform nem tudta enyhíteni

 • A társadalom foglalkoztatási szerkezetében a mezőgazdaságban dolgozók aránya a háború előtt 48,1%-ot tett ki

 • Az ágazat mindezek ellenére a nemzeti jövedelem termelésében igen nagy arányt képviseltArat s
Aratás második világháború előtt


Cs pl s
Cséplés második világháború előtt


F ldreform 1945 m rcius 17
Földreform 1945. március 17. második világháború előtt

 • Még az ország teljes „felszabadítása” előtt kiadják a rendeletet

 • Az Ideiglenes Kormány rendeleteként lát napvilágot – vagyis nem a törvényhozás alkotja a törvényt!

 • Valamennyi politikai erő támogatásával (kommunisták is támogatják!)

 • Néhány hét alatt gyökeres és visszafordíthatatlan változásokat eredményez a magyar mezőg-banA f ldreform v grehajt sa
A földreform végrehajtása második világháború előtt

 • Központi földalap létrehozása

  • földek elkobzásával, kisajátításával

 • Elkobozzák a földjét kárpótlás nélkül:

  • A háborús bűnösöknek, nyilasoknak

 • Kisajátítják:

 • Az 1.000 kat. holdat meghaladó tulajdonnal rendelkező úri birtokosok földjét (kárpótlás nélkül)

 • Az 1.000 kat. hold alatti birtokok esetében (kárpótlás kilátásba helyezésével):

  • Kisajátítják a volt úri birtokosok 100 hold feletti tulajdonrészét (Azaz: max. 100 hold maradhat)

  • Kisajátítják a gazdagparaszti birtokok 200 hold feletti részét


A f ldreform sor n ig nybe vett birtokok
A földreform során igénybe vett birtokok második világháború előtt


A f ldek kioszt sa
A földek kiosztása második világháború előtt

 • A központi földalapba kb. 5,6 millió kat. hold föld jutott

 • Ez az ország művelhető földterületének a 35%-a!

 • Kik kaphattak földet?

  • Gazdasági cselédek

  • Mezőgazdasági munkások

  • Törpebirtokosok (5 hold alatti tulajdonnal)

  • Mezőgazdaságban foglalkoztatott képesített, de földtulajdonnal nem rendelkező rétegek


A f ldreform test letei
A földreform testületei második világháború előtt

 • Községenkét (az ország valamennyi településén) földigénylő bizottságokathoztak létre

  • Feladatuk: összeírni az elkobozható és kiosztható földeket

 • Megyénként Földbirtokrendező Tanácsokat alakítanak (mérnökök, szakemberek vezetésével)

 • Országos szinten a testületeket az Országos Földbirtokrendező Tanácsfogja össze

 • A földosztásban az agrártársadalom széles rétegei is részt vesznek

  • 3.200 földigénylő bitottság

  • 35.000 tag


A f ldreform hat sa a magyar birtokrendszerre s az agr rn pess g szerkezet re
A földreform hatása a magyar birtokrendszerre és az agrárnépesség szerkezetére

 • Összesen 730 ezer földigénylés érkezett be a testületekhez, ebből 660 ezret tekintettek igényjogosultnak

 • Házhelyet 350 ezren igényeltek, végül 150 ezer házhelyet osztottak ki

 • Több az igény, mint a kiosztható föld: nem minden igényt sikerült kielégíteni!

 • Előnyben részesítették a nincstelen agrárnépességetA kiosztott f ld megoszl sa kateg ri nk nt
A kiosztott föld megoszlása kategóriánként agrárnépesség szerkezetére


A f ldreform k vetkezm nyei
A földreform következményei agrárnépesség szerkezetére

 • Jelentős változás következett be a birtokszerkezetben

 • A legnagyobb növekedés az 5-10 holdas gazdaságok számában jelentkezett

 • A legnagyobb csökkenés a 3.000 hold feletti birtokok esetében figyelhető meg

 • Eredmények:

 • Csökkent a birtokszerkezet nagymértékű aránytalansága

 • Az árutermelő kisbirtokok számát kívánták növelni

 • A földhöz jutottak 90%-a volt korábban nincstelen, vagy törpebirtokos


 • Átlagosan 5,1 holdat kaptak az igénylők agrárnépesség szerkezetére

 • A kiosztott föld felső határa a család által megművelhető birtoknagyság volt (max. 15 hold)

 • A földnélküli rétegek aránya a korábbi 46%-ról 17%-ra csökkent

 • A kisbirtokos parasztok aránya 47%-ról 80%-ra növekedett

 • A nagybirtokosok aránya 3% alá csökkent


A birtokkateg ri k ter let nek s sz m nak v ltoz sa a f ldreform k vetkezt ben
A birtokkategóriák területének és számának változása a földreform következtében


A f ldreform egy b velej r i
A földreform egyéb velejárói változása a földreform következtében

 • A földosztás során az új tulajdonosok között kiosztják a kisajátított birtokok vagyontárgyait is (vetőmag, takarmány, gépek, szerszámok)

 • A fel nem osztható vagyont a településeknek, illetve földműves szövetkezeteknek adják (nádas, halastó, szeszüzem, malom, olajütő, traktor, cséplőgép, stb.)

 • Bizonyos részekből állami tulajdont hoznak létre (1.500 volt nemesi kastély és kúria, illetve a hozzá tartozó föld, )

 • A kártalanítás összegét a földhöz jutottak megváltási díjaiból akarták előteremteni – de a földhöz jutottak nem tudnak fizetni


A f ldreform ellentmond sai
A földreform ellentmondásai változása a földreform következtében

 • Nem elegendő a kiosztható föld – továbbra is maradnak földnélküliek

 • Azokban az országrészekben, ahol kevés a föld, törvénytelenségeket is elkövetnek

  • Kiosztják a volt nemesi-gazdagparaszti birtokok megmaradó részét is

 • Vitás kérdéseket vet fel a földek minősége, a határbeli helyzete

  • Földművelésügyi Minisztérium perek sokaságával számolhat

 • Az új birtokok bizony nem alkalmasak árutermelésre!

 • A nagy horderejű változások nem lesznek tartósak: 1948-ban indul a szövetkezetesítés


V laszt sok infl ci stabiliz ci 1945 46 ban

Választások, infláció, stabilizáció 1945-46-ban változása a földreform következtében


Az 1945 s nemzetgy l si v laszt sok
Az 1945-ös nemzetgyűlési választások változása a földreform következtében

 • Cél:

 • A hatalom ideiglenes jellegének megszűntetése

 • A belpolitikai erőviszonyok tisztázása

 • A háború utáni demokratikus kibontakozás megindítása


Az 1945 s v laszt s keretei
Az 1945-ös választás keretei: változása a földreform következtében

 • A demokratikus jelleg garanciái:

 • Nincs egyelőre egyetlen olyan politikai erő sem Magyarországon, amelyik monopolizálni tudná a hatalmat

 • A győztes nagyhatalmak konszenzusa ekkor még él

 • Az 1945/VIII.-as új választójogi törvény

  • A korábbi időkhöz képest a legdemokratikusabb

  • De mint később kiderül: hosszú évtizedekig is a legdemokratikusabb választójogi törvény


Az 1945 s v laszt jogi t rv ny
Az 1945-ös választójogi törvény változása a földreform következtében

 • Általános választójog

 • Minden 20. életévét betöltött magyar állampolgár választó és választható (60%-a a magyar társadalomnak)

 • Kivételek: háborús bűnösök, értelmi fogyatékosak

 • Nők választójoga most lesz teljes

 • A háború előtt a legszélesebb választójog a társadalom 30%-ára terjedt ki

 • Titkos választás

  • Lelkiismereti szabadság biztosítva

 • Közvetlen választás

  • Pártok listáira lehetett voksolni (1 mandátumhoz 12 ezer voks kellett)


1945 november 4
1945. november 4. változása a földreform következtében

 • A választások nyugodt, korrekt körülmények között zajlottak

 • Az országban 16 szavazókörzet működött

 • A választásra jogosultak 92,4%-a vett részt a szavazáson (4.774.653 fő)

 • A végeredmény a Kisgazdapárt elsöprő győzelmét hozta


Az 1945 s v laszt sok v geredm nye
Az 1945-ös választások végeredménye változása a földreform következtében


 • Az eredmények alapján kijelenthető: változása a földreform következtében

 • Magyarország népe 1945. végén

 • a nyugat-európai polgári demokratikus értékekre

 • a magántulajdon sérthetetlenségére és a vállalkozások szabadságára épülő

 • keresztény és nemzeti jövőre voksoltAz j korm ny sszet tele
Az új kormány összetétele választásokon

 • Az FKGP akár önállóan is kormányt alakíthatna

 • A SZEB „ajánlásai” és a társadalom előtt álló kihívások alapján KOALÍCIÓS kormányt hoznak létre

 • A koalíció tagja lesz: FKGP, MKP, SZDP, NPP


A miniszt riumok feloszt sa
A minisztériumok felosztása választásokon

 • MKP: belügy (Nagy Imre), közlekedés (Gerő), népjólét

 • SZDP: igazságügy, iparügy, kereskedelem- és szövetkezetügy

 • NPP: vallás- és közoktatásügy

 • FKGP: miniszterelnök (Tildy Zoltán)

 • földművelésügy

 • had- és külügy

 • pénzügy

 • újjáépítés és tájékoztatásügy


Magyarorsz g llamform j nak k rd se
Magyarország államformájának kérdése választásokon

 • Magyarország 1946 elején még mindig királyság

 • Az új nemzetgyűlés többsége a köztársaság eszméjét támogatja – szakítás minden korábbi „bűnnel”

 • Katolikus klérus, konzervatívok egyedül a monarchia-pártiak

 • 1946. január 31-én kikiáltják a köztársaságot

 • 1946/I. tc. Köztársasági elnök: Tildy Zoltán

 • Új miniszterelnök: Nagy Ferenc

 • 1946/VII. tc. Az államrend védelméről szóló törvény megszületéseAz 1945 s v legfontosabb k rd sei
Az 1945-ös év legfontosabb kérdései: világháború után

 • A földreform

 • A háború utáni újjáépítés

 • A közellátás megszervezése

 • A gazdasági élet újraindítása

 • A közlekedés helyreállítása

 • A nemzetközi kötelezettségek teljesítése

 • A politikai élet konszolidációja


A k zell t s megszervez se
A közellátás megszervezése világháború után

 • A háború után súlyos élelmezési problémák jelentkeztek

  • A készletek elszállítása, pusztulása

  • A mezőgazdasági munkák elmaradása

  • SZEB, VH élelmezése

 • A lakosság legalapvetőbb szükségleteit sem tudja a kormányzat biztosítani

 • Az 1938-as készletekhez képest átlagosan 45%-os hiánnyal kellett számolni

  • Cukor, hús, zsír esetében a hiány 80%-os

 • Az átlagos napi kalóriamennyiség 1700-1800 kalóriára csökkent a korábbi 2700 kalóriáról

  • A városokban a jegyre kapható élelmiszer mennyisége: 560 kalória! (20 dkg kenyér)


A k zell t s helyzete 1945 ben
A közellátás helyzete 1945-ben világháború utánA k zell t s k zponti megszervez se
A közellátás központi megszervezése világháború után

 • A készlethiány főleg a városokban, a bérből és fizetésből élőket hozta nehéz helyzetbe (+ infláció)

 • Az éhezők megmaradt értéktárgyaikat élelmiszerre cserélték

 • Fellendült a feketekereskedelem, a batyuzás

 • A kormány határozott lépésekre kényszerült:

  • Fejadagok maximálása

  • Népkonyhák felállítása

  • Feketézés visszaszorítása

  • Közellátási Minisztérium megszervezése

  • Központi készletgazdálkodás bevezetése (beszolgáltatás – begyűjtés, állami készletfelhalmozás)


Lelmiszer fejadagok magyarorsz gon s n h ny k rnyez orsz gban
Élelmiszer fejadagok Magyarországon világháború utánés néhány környező országban
Az ipari termel s megind t sa
Az ipari termelés megindítása világháború után

 • Nyilvánvaló: csak az állam megerősödő szerepvállalásával képzelhető el az ipar újraindítása

  • Készlethiány, szovjet ellenőrzés, háborús pusztulás

 • Központi irányítás:

  • Nyersanyagelosztás

  • Munkaerő gazdálkodás

  • Jóvátételi kötelezettségek

  • Újjáépítés

 • Politikai koncepciók

  • FKGP: magántulajdon, haszonhoz való jog

  • MKP: tudatosan növelni az állami szerepet


Az jraind t s l p sei
Az újraindítás lépései világháború után

 • Szovjet katonai ellenőrzés megszűntetése

 • Üzemi bizottságok létrehozása – romeltakarítás

 • Állami hitelnyújtás

  • 1945. március: 9,5 millió P, május: 25 millió P gyorshitel a Pénzügyminisztériumtól

 • Állami megrendelések növekedése

 • Központi készletgazdálkodás megszervezése

  • Iparügyi miniszter: 550-féle alapanyag, félkész termék zárolása – központi elosztás

 • Nyersanyaghiány enyhítése: 1945. aug. 27. szovjet-magyar kereskedelmi szerződés

 • Tulajdonosi érdekek hátérbe szorultak a munkavállalói érdekekkel szemben – az állam is ezt támogatja (GYOSZ tiltakozása mellett)


A k zleked s helyre ll t sa
A közlekedés helyreállítása világháború után

 • Gerő Ernő vezetésével

 • „arccal a vasút felé”

 • 1945 végére a hidak jelentős részét helyreállították

 • A vasút újjáépítése a főbb vonalakon megtörtént

 • A géppark 1947 elején:

  • 8200 teherautó

  • 8000 személyautó

  • 15000 motorkerékpár


K zdelmek a koal ci n bel l 1946 elej n
Küzdelmek a koalíción belül 1946 elején világháború után

 • A Nagy Ferenc-kormánynak kezdettől fogva számolnia kellett a koalíciós partnerek (MKP,SZDP, NPP) állandósuló politikai támadásával

 • Rákosiék számára világossá vált: törvényes választásokon nem biztos, hogy képesek hatalomra jutni

 • Új kommunista taktika: a koalíció és a kisgazda fölény felmorzsolása

 • 1946. febr.-márc.: Baloldali Blokk létrehozása (BB)

 • Tömegtüntetésekkel elérik: az FKGP jobbszárnyának kizárása a koalícióból (20 képviselő)


A baloldali blokk t ntet se
A Baloldali Blokk tüntetése világháború után


 • Egyre nyíltabb hatalommegragadási törekvések, a társadalom mind több színterén

 • Közigazgatás megtisztítása a „reakciós” elemektől – „B-listázás” 60.000 köztisztviselő elbocsátása

 • Törvénytelen földosztás ellen: „Földet vissza nem adunk!”

 • Államosítások kiterjesztése: „Munkásököl, vasököl, oda sújt, ahova kell!”

 • Támadás a katolikus ifjúsági szervezetek ellen

 • Rajk László rendelettel betiltja a katolikus ifjúsági szervezeteket (Cserkészszövetség, KALOT, KALÁSZ)

 • A társadalom megfélemlítése, bizonytalanságérzet keltése


Infl ci s stabiliz ci 1946 ban

Infláció és stabilizáció 1946-ban társadalom mind több színterén


Az infl ci 1945 46 ban
Az infláció 1945-46-ban társadalom mind több színterén

 • Már a háború alatt is zajlik a pénz elértéktelenedése, de az kezelhető mértékű marad (háborús kiadások)

 • 1945-től kezdve a folyamat felgyorsul

 • Okok:

 • A gazdaság háborús összeomlása

 • Lecsökkenő gazdasági teljesítőképesség

 • Állami bevételek elapadása

 • Megsokszorozódó költségvetési kiadások

 • Az újjáépítés feladatai – béketermelésre való átállás

 • A jóvátételek kiadásai

 • Készlethiány, élelmiszerhiány

 • Az MNB arany- és devizakészletének elrablása


Korm nyzati int zked sek direkt infl ci s finansz roz s
Kormányzati intézkedések, direkt inflációs finanszírozás

 • A hatalmas tőke- és pénzigény előteremtésére a kormány fedezetlen bankjegykibocsátásba kezd

  • Erre a kormánynak törvényi lehetősége van a háború előttről

 • Kényszerítő körülmény: 1945. második felében a kormányzati bevételek az állami kiadások csupán 7%-át fedezték

 • A hiányzó pénzmennyiség előteremtése: bankóprés

 • A bankjegyforgalom (a forgalomban lévő pénz mennyiségének) változása 1945-ben:

 • 1945. május: 21,2 mrd P, 1945. december: 765,4 mrd P

 • További növekmény: SZEB: 5 mrd P, nyilasok által elhurcolt pénz visszaáramlása: 9 mrd P


 • Az MNB a kormánytól kapott felhatalmazás alapján megkezdte a fedezetlen bankjegykibocsátást

 • Az MNB szerepét mindez jelentősen megnöveli: a legfőbb, sőt, kizárólagos hitelforrás az állam lesz (magánpénzintézeteknek nem marad kihelyezhető pénze)

 • Megjelennek a mind nagyobb és nagyobb címletű pénzek

  • 1944 nov.-ig a 100 P volt a legnagyobb címletű bankjegy, ekkor vezették be az 1.000 P-t. Ezt követően másfél év alatt az 1.000 P-től az egymilliárd „milpengősig” jutottak el. A vásárlók nem a címletek, hanem a pénz színe alapján különböztették meg a bankjegyeket.

 • Felgyorsul a mind nagyobb mennyiségű pénz értékcsökkenése


 • A forgalomban lévő pénz vásárlóerejének csökkenése: megkezdte a fedezetlen bankjegykibocsátást

 • 1938 elején a forgalomban levő pénz vásárlóereje kb. 512 millió pengő volt

 • 1945 végén a 765,5 mrd P-re duzzadt forgalomban levő pénznek a valóságos vásárlóereje alig haladta meg a 20 millió P-t

 • Ez a vásárlóerő 1946 nyarára, amikor a forgalomban levő pénz mennyisége 47,4 quadrillió P-re nőtt, az 1938-as árakon mindössze 3,5 millió P tényleges értékre zuhant vissza


A pengő elértéktelenedése és az infláció alakulása 1945-46-ban

* Egy billióban 12, egy trillióban 18, egy qadrillióban 24 nulla található.


K s rletek az infl ci meg ll t s ra
Kísérletek az infláció megállítására 1945-46-ban

 • 1945. dec.: vagyondézsma

 • A kormány 75%-kal csökkenti a forgalomban lévő pénz mennyiségét (A pénzre a névérték 75%-ának megfelelő összegű bélyeget kellett ragasztani)

 • Az így kapott 380 mrd-os kincstári bevétel az állami kiadások akkori egyhavi összegének 1/3-át fedezték

 • Maguk az állami bevételek is inflálódnak!

 • 1946. jan.: adópengő (napi árfolyam-meghatározás)

 • Az állam, a kormányzat nem csak vesztese lehet az inflációnak:

 • A kormány tudatosan adósságot halmoz fel a vállalatokkal, magánvállalkozókkal szemben (késve fizet az állami megrendelés, beszolgáltatás után) – mindez elinflálódik

 • A pengő teljes elértéktelenedése és a hiperinfláció nem járt együtt a kormányzat gazdasági összeomlásával


 • 1946 tavaszán kiderült: a kormány nem tudja kordában tartani az inflációt

 • A pénzromlásból eredő problémák, bevételcsökkenések állandósultak

 • 1946 nyarán az óránként 12%-kal emelkedő árak és az infláció vesztese: a bérből és fizetésből élők tömege lesz

 • Az amúgy sem magas életszínvonal a háború utánihoz képest is 50-60%-kal csökkent.

 • A gazdasági életben a pénz megszűnik pénzként funkcionálni

 • A pénzforgalom helyett a naturális árucsere lett a jellemző
A gazdas gi f tan cs l trehoz sa
A Gazdasági Főtanács létrehozása tartani az inflációt

 • A választások után valamennyi politikai erő egyetértett az infláció megállításának szükségességével

 • De ezt csak az állam gazdasági életbe való radikális beavatkozásával, a kötött gazdálkodás bevezetésével lehetett elérni

 • Kommunisták javaslata: az állam gazdaságirányító szerepét növelni (burkolt cél: államosítás)

 • 1945 végén az MKP javaslatot tesz egy gazdasági csúcsintézmény létrehozására: Gazdasági Főtanács

 • Feladata: anyagelosztás, megrendelés, hitelezés, bér-, munkaerő-gazdálkodás, stb.

 • A GF eredetileg koalíciós elvek alapján épült fel, de az MKP a testületen belül létrehozott egy ún. TITKÁRSÁG-ot ()Ez a döntés-előkészítő testület!)

 • A Titkárságon keresztül (vezetője: Vas Zoltán) az MKP teljes befolyást szerzett a testületre, s így az egész gazdaságirányításra


Stabiliz ci a k t tt gazd lkod s jegy ben
Stabilizáció – a kötött gazdálkodás jegyében tartani az inflációt

 • 1946 tavaszán megkezdődnek a konkrét előkészületek

 • A körülményeket alapvetően meghatározza:

  • Csak belső erőforrásokra épülhet

  • A SZU engedélyezi a jóvátételek átütemezését

 • Cél:

  • Az állami kiadások csökkentése (jóvátétel átütemezése, újjáépítés visszafogása, SZU árukölcsön)

  • Állami bevételek növelése (adóemelések)

 • Segíti a stabilizációt: az USA visszaszolgáltatja az MNB arany- és devizakészleteit

 • A gyors eredmény záloga: a gazdasági és pénzügyi szektorra teljes körűen kiterjedő kormányzati beavatkozás


Az 1946-os stabilizációs költségvetési kiadások és bevételek tervezete (millió P, 1938-as árfolyamon)


Az j r s b rrendszer
Az új ár- és bérrendszer bevételek tervezete (millió P, 1938-as árfolyamon)

 • Átfogó és szigorú adóreformot hajtottak végre

 • 1946. augusztus 1-jével új pénzt vezettek be: FORINT

 • Ezzel párhuzamosan: központilag új ár- és bérrendszert léptettek életbe

 • Az új forint-árakat az 1939-es pengő-árakból képezték mesterségesen

 • Az iparcikkek esetében az új árakat az 1939-es árak 4,97-es szorzásával kapták meg

 • A mezőgazdasági termékek (növényi és állati termékek) árát 1939-es árak 3,2-vel való szorzásával kapták meg

 • Mesterségesen különbséget hoztak létre az ipari- és mezőgazdasági árak között (megnyitották az ún. AGRÁROLLÓ-t)


 • Elszakad a magyar árrendszer a világpiaci áraktól: a világpiacon a mezőgazdasági termékek ára emelkedett

 • Az új árak következtében a mezőgazdasági árak 40-50%-kal elmaradtak a háború előtthöz képest az ipari áraktól

 • A bérek kialakításánál egységesen a háború előtti bérek 50%-át vették alapul

 • A stabilizációs bérviszonyok helyreállították az infláció során felborult értékviszonyokat, de a reálbérek emelkedése csak igen lassan haladt előre

 • Kibővítették a munkavállalók szociális jogait


A p nz rufedezet nek megteremt se
A pénz árufedezetének megteremtése világpiacon a mezőgazdasági termékek ára emelkedett

 • A sikeres stabilizáció egyik feltétele: az új pénz értékállóságának megőrzése, vásárlóerejének növelése

 • Vásárlóerő növelése: árukészletek forgalomba vitele

 • Anyag- és Árhivatal: árszabályozás, árellenőrzés, gazdasági rendőrség

 • Árdrágítók, készletrejtegetők súlyos büntetése (internálás, börtön, halálbüntetése)


Llami bev telek j p nz s hitelpolitika
Állami bevételek, új pénz- és hitelpolitika világpiacon a mezőgazdasági termékek ára emelkedett

 • Adóemelések: forgalmi adók: 75%-os növekedés, egyenes adók 28%-os emelés

 • Új pénz- és hitelpolitika lényege: restrikció, mesterséges pénzszűke

 • 1946. augusztus végéig mindössze 240 millió Ft forgalomba hozását irányozták elő (Ez az 1938. januári pénzmennyiségnek 10%-a!!!)

 • Az egy főre jutó bankjegyforgalom 1946. dec. végén alig haladta meg a 100 Ft-ot!

 • A bankjegykibocsátás lassú ütemét azért lehetett fenntartani, mert a pengőt nem váltják át új forintra

 • 1 Ft = 400.000 quadrillió P (Az össze kidobott P = 47,4 quadrillió)


 • A deflációs pénzpolitika mesterséges pénzhiányt idézett elő

 • Ez az eddig rejtegetett készletek előcsalogatását idézte elő

 • Aki kereskedni akart, annak forintra volt szüksége, de forintot csak az MNB-től lehetett aranyért és devizáért vásárolni (a pengő nem kerül átváltásra!)

 • Már 1946. aug.-ban 10 milló USD értékű aranyat és devizát váltottak forintra az MNB-nél

 • Az új pénz kizárólag az MNB által került forgalomba, a kereskedelmi és hitelbankok kimaradtak ebből

 • Megerősödik az MNB pénzforgalmi szerepe, a magántulajdonban lévő bankok kiszolgáltatottá válnak az állammal szemben

 • A hitelkibocsátás elmarad a valós szükségletek mögött – kormányzati ellenőrzéssel zajlik

 • A hiteleket főleg az állami érdekeltségek kapták


A Nemzeti Bank váltótárcája 1947. január 31-én idézett elő

(a folyósított hitelek ágazatok közti megoszlása)


 • Az új pénz-, hitel- és bankpolitika tulajdonképpen megvalósította az állam hitelezési monopóliumát

 • A magánpénzintézetek a háború előtti tőkeösszegyűjtő és kihelyező szerepüket nem tudták újra elfoglalni

 • A vállalatok és üzemek a hitelezési folyamatok révén is erős függésbe kerültek az állammal szemben


ad