slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oceny oddzia ływania na obszary sieci Natura 2000

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Oceny oddzia ływania na obszary sieci Natura 2000 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Oceny oddzia ływania na obszary sieci Natura 2000. Dlaczego konieczna jest ochrona przyrody w UE ?. 43 % gatunków ptaków, 45% gatunków gadów i 42% gatunków ssaków Europie jest zagrożonych wyginięciem 800 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oceny oddzia ływania na obszary sieci Natura 2000' - rainer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ocenyoddziaływania

na obszary sieci Natura 2000

dlaczego konieczna jest ochrona przyrody w ue
Dlaczego konieczna jest ochrona przyrody w UE ?
 • 43% gatunków ptaków, 45% gatunków gadów i 42% gatunków ssaków Europie jest zagrożonych wyginięciem
 • 800 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem
 • zanik 60% terenów podmokłych w Europie Płn-Zach. w porównaniu z 1900
 • zanik 40% wydm na wybrzeżach w porównaniu do 1900 (1/3 od 1977)
 • zanik pierwotnych lasów (obecnie 4% powierzchni lasów)
ustawodawstwo ue ochrona przyrody
Ustawodawstwo UE ochrona przyrody
 • Dyrektywa “ptasia” (79/409/EEC)
  • 194 zagrożone gatunki ptaków (Anex I)
  • gatunki ptaków wędrownych (w szczególności tereny podmokłe)
 • Dyrektywa “siedliskowa” (92/43/EEC)

gatunki i siedliska o znaczeniu wspólnotowym

  • ok. 220 siedlisk (UE15)+ 20 siedlisk (UE10)
  • ok. 700 gatunkow (UE15) + 165 gatunków (UE10)
wyz n aczanie obszar w natura 2000
Wyznaczanie obszarów Natura 2000
 • cenne z z punktu widzenia UE, a nie tylko danego państwa członkowskiego
 • w oparciu o kryteria naukowe
 • względy ekonomiczno-społeczne nie mogą być powodem niewyznaczenia obszaru (orzeczenia ETS)
natura 2000 a krajowy system obszar w chronionych
Natura 2000 a krajowysystem obszarów chronionych

Natura 2000 = krajowy system ochrony przyrody

 • inne kryteria wyznaczania

Natura 2000 = system rezerwatów ścisłych

 • inne wymagania co do sposobu ochrony, w tym wymogi Art. 6 dyr. siedliskowej
slide6

Sieć NATURA 2000

Typy siedlisk (Annex I)

Gatunki(Annex II)

Dyrektywa « siedliskowa»

Art. 3

Krajowe listy

Lista obszarów

o znaczeniu wspólnotowym

SOO

Dyrektywa « ptasia » Art. 4

NATURA 2000

OSO

wyzn a czanie obszar w natura 2000
Wyznaczanie obszarów Natura 2000

Wg dyrektywy ptasiej

 • w oparciu o kryteria ornitologiczne
 • PCz wyznaczają ‘najbardziej odpowiednie terytoria’
 • nadają im odpowiedni status prawny
 • zapewniają odpowiednią ochronę i zarządzanie

Wg orzeczeń ETS kryteria stosowane przez BirdLife International dla tzw. Important Bird Areas (IBA) odpowiadają wymogom dyrektywy ptasiej

Jeśli PCz stosują inne kryteria muszą je przedstawić Komisji

konsekwencje nie wyznaczenia iba jako oso
Konsekwencje niewyznaczenia IBA jako OSO
 • Obowiązują zapisy Art. 4 dyrektywy ptasiej – nie można podjąć żadnych działań mających negatywny wpływ, z wyjątkiem zagrożenia życia i bezpieczeństwa publicznego
 • Nie można stosować wyjątków dozwolonych w Art. 6(3) i (4) dyrektywy siedliskowej (stosują się tylko do wyznaczonych OSO)
 • Komisja zmuszona jest blokować fundusze UE na jakikolwiek projekt wpływający na IBA nie wyznaczone jako OSO
wyzn a czanie obszar w natura 2000 cd
Wyznaczanie obszarów Natura 2000 cd.

Wg dyrektywy siedliskowej

 • kryteria określone w dyrektywie siedliskowej
 • państwa członkowskie proponują krajowe listy obszarów o znaczeniu wspólnotowym
 • PCz uzgadaniają z Komisją listy obszarów dlakażdego regionu biogeograficznego(seminaria biogeograficzne)
 • Komisja Europejska zatwierdza listy
 • PCz zapewniają im odpowiednią ochronę i zarządzanie
dyrektywa siedliskowa artyku 6
Dyrektywa ‘siedliskowa’- Artykuł 6

Dla obszarów N2000 państwa członkowskie są zobowiązane:

ustanowić odpowiednie środki ochronne (6.1)

unikać zniszczenia i niepokojenia (6.2)

Opracować odpowiednią ocenę każdego planu i/lub projektu (6.3)

który może mieć negatywny wpływ

sam, lub w połączeniu z innymi planami/projektami

czy nowa dzia alno na obszarach n2000 jest ograniczona
Czy nowa działalność na obszarach N2000 jest ograniczona?

Nie ma ograniczeń ‘a priori’

Propozycje nowych działań oceniane są indywidualnie w każdym przypadku

Procedura oceny i podejmowania decyzji Artykuł 6(3) i 6(4) dyrektywy siedliskowej

Szczególna ochrona siedlisk i gatunków priorytetowych

wymogi artuku u 6 3 i 6 4 dyretywy siedliskowej
Wymogi artukułu 6(3) i 6(4) dyretywy siedliskowej

Wymóg prawny o możliwych konsekwencjach prawnych i finansowych dla:

inwestora

potencjalnie państwa członkowskiego (blokowanie funduszy UE)

Pamiętaj o czasie potrzebnym na dokonanie oceny: okres wegetacyjny, okresy lęgowe, okresy migracji itd.

slide13

Procedura

1

Czy istnieje prawdopodobieństwo negatywnego wpływu na obszar(y) N2000? (Screening)

F

TAK

Ocena wpływu

2

Czy plan/projekt ma wpływ na integralność obszaru?

F

TAK

Ocena alternatyw

3

Jeśli nie ma alternatyw: czy występuje nadrzędność interesu publicznego?

TAK

 • Nie ma siedlisk/gatunków priorytetowych

F

Działania kompensujące (i poinformowanie Komisji Europejskiej)

 • Występują siedliska/gatunki priorytetowe oraz przyczyny związane ze zdrowiem ludzkim, bezpieczeństwem publicznym lub korzyściami dla środowiska naturalnego o podstawowym znaczeniu

F

Działania kompensujące (i poinformowanie KE)

 • Występują siedliska/gatunki priorytetowe i inne przyczyny nadrzędnego interesu publicznego

F

Opinia Kom. Eur. i działania kompensujące

screening
Screening
 • krótki opis projektu lub planu
 • krótki opis obszaru
 • krótki opis potencjalnego negatywnego wpływu na obszar N2000
 • ocena znaczenia wpływu (z użyciem kryteriów)
 • dokumentacja uzasadniająca decyzję o braku znaczącego wpływu
artyku 6 3 prawdopodobie stwo znacz cego negatywnego wp ywu co dalej
Artykuł 6(3) prawdopodobieństwo znaczącego negatywnego wpływu: co dalej?

Odpowiednia ocena

 • Zwykle opracowanie zlecone przez realizującego projekt
 • Biorące pod uwagę integralność danego obszaru N2000
 • Zwykle potrzebne są badania terenowe !!!
 • Wykorzystywane przez kompetentne władze do oceny wpływu
 • Analiza alternatyw !!!
artyku 6 4 je eli stwierdzono znacz cy negatywny wp yw
Artykuł 6(4) jeżeli stwierdzono znaczący negatywny wpływ...
 • Czy rzeczywiscie nie ma alternatyw?
 • Czyistnieje nadrzędny interes publiczny?
 • Czy jest wpływ na siedliska i gatunki priorytetowe?
 • Jakie są przyczyny interesu publicznego?
 • Decyzja o działaniach kompensacyjnych, aby zapewnić spójność sieci Natura 2000

5a. Poinformowanie Komisji Europejskiej o kompensacji;

5b. Gdy jest wpływ na gatunki/siedliska priorytetowe - zwrócenie się o opinię Komisji pozwolenia dopiero po pozytywnej opinii Komisji!

rozw i zan ia alternatywne
Rozwiązania alternatywne

PRAWIE ZAWSZE MOŻLIWE !

 • kompetentne władze ustalają czyistnieją rozwiązania alternatywne czy też nie
 • alternatywy proponowane przez wykonawcę projektu
 • alternatywy proponowane przez inne zainteresowane strony (np. NGO)
 • działania zmniejszające szkodliwy wpływ
nadrz dno interesu publicznego
Nadrzędność interesu publicznego
 • dotyczy fundamentalnych wartości związanych z życiem obywateli (zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko)
 • spełnienia celów interesu społecznego, np. wypełniając obowiązki związane z usługami publicznymi
 • w ramach polityk będących podstawą funkcjonowania państwa oraz społeczeństwa (zdrowie, edukacja, usługi komunalne itp.)
 • określone przez władze krajowe
 • oparte na dowodach
 • ocenione w stosunku do celów dyrektywy ‘siedliskowej’ oraz celów ochrony danego obszaru N2000
dzia ania kompens acyjne
Działania kompensacyjne
 • Adekwatne względem danego obszaru oraz strat spowodowanych realizacją przedsięwzięcia
 • Są w stanie zachować lub wzmocnić ogólną spójność sieci Natura 2000
 • Są wykonalne
 • Mogą zostać wdrożone do czasu wystąpienia szkody na obszarze
dzia ania kompens acyjne1
Działania kompensacyjne
 • w tym samym regionie bio-geograficznym (DS)
 • w tym samym zasięgu występowania /lub trasie migracji (DP)
 • na obszarze tego samego państwa członkowskiego
 • zachowując spójność sieci Natura 2000, np.:
  • powiększenie tego samego obszaru N2000
  • wyznaczenie nowego obszaru tej samej jakości, funkcji oraz struktury
  • poprawa warunków dla pozostałych gatunków/siedlisk
  • działania zapobiegające dalszemu upośledzeniu sieci
dzia ania kompens acyjne cd
Działania kompensacyjne cd.
 • poinformować Komisję Europejską
 • uzgodnić działania kompensacyjneoraz harmonogram ich wdrożenia
 • uzgodnić odpowiedzialność (także finansową)
 • środki prawne (np. umowa) wprowadzone w życie przed lub najpóźniej równocześnie z rozpoczęciem realizacji projektu
slide22

Specyficzne problemy dotyczące planów i projektów

 • brak oceny oddziaływania na obszary N2000
 • brak, lub bardzo słabe badania terenowe
 • ocena robiona zbyt późno
 • brak rozważenia alternatyw, lub pominięcie niektórych alternatyw
 • brak uwzględnienia łącznego oddziaływania różnych/kilku projektów
s pecyficzne problemy dotycz ce plan w i projekt w cd
Specyficzne problemy dotyczące planów i projektów cd.
 • brak odpowiednich konsultacji społecznych
 • nieuwzględnienie wyników oceny
 • brak lub nieadekwatne działania zmniejszające szkodliwy wpływ / działania kompensujące
 • brak gwarancji prawnych, że kompensacja zostanie wykonana / wykonana w odpowiednim czasie
jak unikn problem w
Jak uniknąć problemów?
 • wziąć pod uwagę Naturę 2000 na początku, a nie w połowie drogi
 • pamiętać, że każdy przypadek jestinny
 • dokonać sumiennego i dobrze udokumentowanego screeningu
 • zapewnić dobrą jakość oceny, planując potrzebny na nią czas
 • pamiętać o potencjalnej konieczności rozważenia alternatyw i możliwych kosztach
ochrona obszar w natura 2000 prawo polskie
Ochrona obszarów Natura 2000 – prawo polskie

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 • Art. 33.  1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu zatwierdzenia przez Komisję Europejską jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia ich jako specjalne obszary ochrony siedlisk.

3. Projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów a także planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. (…)

ochrona obszar w natura 2000 prawo polskie1
Ochrona obszarów Natura 2000 – prawo polskie
 • Art. 34.  1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo RDOŚ, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.

2. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu:

1) ochrony zdrowia i życia ludzi;

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;

3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego;

4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.

naruszenie obowi zk w ochronnych obszar w natura 2000
Naruszenie obowiązków ochronnych obszarów Natura 2000
 • Art. 37.  1. Jeżeli działania mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszar znajdujący się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia, (…) RDOŚ, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków.
 • 2. Jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte niezgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych lub planu ochrony, RDOŚ, a na obszarach morskich - dyrektor urzędu morskiego, podejmuje czynności, o których mowa w ust. 1.
nowe prawo o cena oddzia ywania na obszary natura 2000 1
Nowe prawo - ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 (1)

Wyodrębniona procedura – rozdział 5. ustawy

Dla przedsięwzięć III grupy ocena oddziaływania ma być prowadzona na etapie wydawania jakiejkolwiek wymaganej dla danego przedsięwzięcia decyzji administracyjnej (niektóre decyzje wymienione ale katalog otwarty)

nowe prawo o cena oddzia ywania na obszary natura 2000 2
Nowe prawo - ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 (2)

Postępowanie kwalifikujące 2 etapowe:

Identyfikacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000

Identyfikacja tych spośród nich, które mogą rzeczywiście znacząco oddziaływać

Jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że dane przedsięwzięcie może potencjalnie oddziaływać – wzywa wnioskodawcę do przedłożenia regionalnemu dyrektorowi karty informacyjnej i innych danych

Regionalny DOŚ wydaje postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny i

Albo stwierdza brak znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000 albo

Stwierdza, że przedsięwzięcie rzeczywiście może znacząco oddziaływać i określa zakres raportu (tylko w zakresie oceny na obszar Natura)

Zażalenie, nie ma uzgodnień innych organów;

Postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzi organ właściwy do decyzji głównej

ocena oddzia ywania na obszar natura 2000
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

brak zażalenia!

zażalenie!

Decyzja - odmowa

Organ wł. DI

Decyzja - zgoda

brak zażalenia!

brak zażalenia!