1 / 5

Todagers test 1

Todagers test 1. Todagers test 2. Jaktstart-oppsettet betyr antakelig ingen ting før trekking siste dag. Todagers test 3. Løperne må legges inn for begge dager Kjør så første dag. Bruk gjerne ”multiday result”. Todagers test 4. Ta backup av databasen!. Trinn 1. Trinn 3. Trinn 2

raine
Download Presentation

Todagers test 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Todagers test 1

  2. Todagers test 2 Jaktstart-oppsettet betyr antakelig ingen ting før trekking siste dag.

  3. Todagers test 3 Løperne må legges inn for begge dager Kjør så første dag. Bruk gjerne ”multiday result”.

  4. Todagers test 4

  5. Ta backup av databasen! Trinn 1 Trinn 3 • Trinn 2 • Oppdater starttid på alle klasser for jaktstarten. • Sjekk jaktstartpara-metrene (se side 2 i dette dokument). • Sett START-INTERVALL=0. • Oppdater løperregisteret om nødvendig. Merk at nå kan bare løperregister for dag 2 redigeres. (Ikke testet) • Endre løypenummer på klassene om nødvendig. Todagers test 5 Bruk JAKTSTART veiviser. Trykk ”Endre dag”. Deretter ”avslutt”. Kjør JAKTSTART veiviser på ny. Trykk ”neste” umiddelbart og deretter en gang til etter å ha sjekket vinduet over. Trykk ”oppdater” og ”trekk jaktstart”. Trinn 4Skriv ut ”gammeldags” startliste

More Related