X Walne Zgromadzenie - PowerPoint PPT Presentation

x walne zgromadzenie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
X Walne Zgromadzenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
X Walne Zgromadzenie

play fullscreen
1 / 30
X Walne Zgromadzenie
171 Views
Download Presentation
rafiki
Download Presentation

X Walne Zgromadzenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. X Walne Zgromadzenie Wacław Iszkowski (c)2001 Wacław Iszkowski

 2. Dane o Izbie • Istnieje od 1993 roku • Ponad 200 firm w Izbie • Stabilność finansowa • Znana w Polsce i na Świecie • Sprawnie działająca • Pierwsza kadencja 4 wiceprezesów • Nowa działalność gospodarcza (c)2001 Wacław Iszkowski

 3. Kadencja 4 Wiceprezesów • Producenci i Dystrybutorzy • Oprogramowanie i Usługi • Usługi Dodane (Internet) • Operatorzy Telekomunikacyjni (c)2001 Wacław Iszkowski

 4. Produkcja & Dystrybucja • Trudne czasy dla producentów • Trudne czasy dla dystrybutorów • Poprawianie postanowień Urzędu Celnego • Ułatwienia w Urzędzie Celnym Okęcie • Ochrona przed zakusami opłat od nośników multimedialnych (PC, dyski, drukarki,...) (c)2001 Wacław Iszkowski

 5. Oprogramowanie & Usługi • Zmiany na rynku oprogramowania • Firmy wspomagania firm teleinformatycznych • Wyjaśnianie ustaw podatkowych • VAT od licencji (porażka przed sukcesem) • Nowe wyzwania: • Prawo o działalności gospodarczej • Kodeks handlowy (c)2001 Wacław Iszkowski

 6. Usługi Dodane • Przyśpieszanie działalności • konsolidacja firm internetowych • konsolidacja ruchu internetowego (ISOC) • nowe firmy w Izbie • Rozliczenia operatorskie • Śledzenie ruchu internetowego • Dyskusja o gospodarce domenami (c)2001 Wacław Iszkowski

 7. Operatorzy Telekomunikacyjni • Prawo Telekomunikacyjne • Przetarg na UMTS • Rozporządzenia do Prawa • Urząd Regulacji Telekomunikacji • Co dalej z Ministerstwem Łączności? • Konsolidacja firm telekomunikacyjnych (c)2001 Wacław Iszkowski

 8. Przykład działania • Ważna ustawa – o podpisie elektronicznym • Poszukiwanie wpływów na kształt ustawy • Udział w przygotowaniu projektu • Konsultacje ze środowiskiem (oddźwięk?) • Wykorzystanie mediów do nacisków • Aktywność w poszukiwaniu rozwiązań. (c)2001 Wacław Iszkowski

 9. Ustawa o Podpisie Elektronicznymprzykłady z wersji rządowej • Wniosek o udzielenie akredytacji lub o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów swiadczacych uslugi certyfikacyjne powinien zawierać: • 5) imie i nazwisko osób, o których mowa w art. 9 ust. 2, które podmiot ten zatrudnia lub zamierza zatrudnic, • 6) informacje o kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym oraz zaświadczenia o niekaralnosci osób, o których mowa w pkt 5, • Odmowa gdy: • 6) osoby, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 5, nie dają rekojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków. (c)2001 Wacław Iszkowski

 10. Ustawa o Podpisie Elektronicznymprzykłady z wersji rządowej • 8) zobowiązanie do nieużwania danych służących do składania poświadczeń elektronicznych do wydawania zaswiadczeń certyfikacyjnych innym podmiotom świadczącym usługi certyfikacyjne, • Oznacza to, że akredytacja lub wpis do rejestru pełnią rolę koncesji/zezwoleń a nie „instrumentu podnoszenia jakości usług”, gdyż ich brak jest równoważny z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w tym przedmiocie. (c)2001 Wacław Iszkowski

 11. Ustawa o Podpisie Elektronicznymprzykłady z wersji rządowej • C.d. • 10) dokumenty przedstawiajace sytuacje finansowa wnioskodawcy w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku, w tym dokumenty .... • 11) plan organizacyjny i finansowy działalności wnioskodawcy na 3 lata, • Odmowa: • gdy przedstawiony przez podmiot plan organizacyjny i finansowy działalności na 3 lata nie zabezpiecza w należyty sposób interesów odbiorców usług certyfikacyjnych, (c)2001 Wacław Iszkowski

 12. Ustawa o Podpisie Elektronicznymprzykłady z wersji rządowej • 1. Decyzja o cofnięciu akredytacji lub wykreśleniu wpisu w rejestrze akredytowanych lub kwalifikowanych podmiotów swiadczących usługi certyfikacyjne jest natychmiast wykonalna. • 2. Jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia ochrony interesów odbiorców uslug certyfikacyjnych, minister wlasciwy do spraw wewnętrznych może wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji o cofnięciu akredytacji lub skreśleniu wpisu z rejestru kwalifikowanych podmiotów swiadczących usługi certyfikacyjne, jednak na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. • 3. Wniesienie skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego nie wstrzymuje wykonalności decyzji, o której mowa w ust. 1. Przepisu art. 40 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U........, poz. 1008) nie stosuje się. (c)2001 Wacław Iszkowski

 13. Ustawa o Podpisie Elektronicznymprzykłady z wersji rządowej • Art. 31. • 1. Wydając decyzje, o której mowa w art. 30 ust. 1 lub dokonując wezwania, o którym mowa w art. 30 ust. 2, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych moze nalozyc na podmiot karę pieniężną do wysokości 250.000 złotych, jeżeli stwierdzone nieprawidłowosci byly szczególnie rażące. • Art. 67. • 1. Kto świadczy usługi certyfikacyjne bez wymaganej akredytacji, podlega grzywnie do 5.000.000 złotych lub karze pozbawienia wolnosci do lat 5 albo obu tym karom łącznie. (c)2001 Wacław Iszkowski

 14. Ustawa o Podpisie Elektronicznymprzykłady z wersji rządowej • Art. 37. • 1. Kontrole przeprowadzają pracownicy komórki organizacyjnej ministerstwa obslugujacego ministra właściwego do spraw wewnetrznych w zakresie akredytacji podmiotów swiadczacych uslugi certyfikacyjne ... z urzędu, nie rzadziej jednak niz raz na rok, •  1) kierownicy jednostek podlegających kontroli mają obowiązek przedkładać na zadanie kontrolera wszelkie dokumenty i materialy niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, • 2) kontrolerzy maja prawo do: • a) swobodnego wstepu do obiektów i pomieszczen jednostek kontrolowanych, .... f) korzystania z pomocy bieglych i specjalistów. • Art.59. (c)2001 Wacław Iszkowski

 15. Ustawa o Podpisie Elektronicznymprzykłady z wersji rządowej • Art. 60. (z 29 stycznia 2001r.) • 1. Połowa z wpływów z opłat za akredytację, wpis do rejestru akredytowanych lub kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i dokonywanie ocen, o których mowa w art. 17 ust. 6, stanowią dochód środka specjalnego ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z przeznaczeniem na usprawnienie pracy komórek organizacyjnych wykonujących zadania określone w niniejszej ustawie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i premie dla pracowników zatrudnionych w tych komórkach organizacyjnych. Pozostała część wpływów stanowi dochód budżetu państwa. • 2. Szczegółowy sposób rozdysponowania wpływów stanowiących dochód środka specjalnego oraz zasady przyznawania premii pracownikom określa minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze zarządzenia. (c)2001 Wacław Iszkowski

 16. (c)2001 Wacław Iszkowski

 17. Ustawa o Podpisie Elektronicznym • Wnioski: • Każda ustawa dotyczy wszystkich • Załatwianie prywatne prowadzi na manowce • Każdy głos jest istotny i ważny • Mamy szanse na skuteczne zmiany • Tylko wspólnie możemy coś zmienić • Wybór należy do Was (c)2001 Wacław Iszkowski

 18. Nowe Ustawy • O elektronicznych instrumentach płatniczych (karty chipowe tylko z banków) • O handlu i usługach elektronicznych (Barta & Markiewicz) • Opodatkowanie transakcji elektronicznych ? • Opłaty od nosników multimedialnych ? • Zapobieganie przestępstwom w sieci internetowej (c)2001 Wacław Iszkowski

 19. Współpraca z Władzami • Niezależność polityczna • Skuteczny lobbying • Udział w komisjach, komitetach – jako przedstawiciel Izby, • Izba pośrednikiem pomiędzy biznesem a urzędami (urzędnikami) • Czeka nas wymiana kadr politycznych i urzędniczych. (c)2001 Wacław Iszkowski

 20. Współpraca z Rządem • (-) Rada ds Informatyki przy Premierze RP • (+-) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji • (+) Ministerstwo Łączności • Udział w pracach nad rozporządzeniem • (?+) Urząd Regulacji Telekomunikacji • (+) Komitet Badań Naukowych • Komitet ds. Społeczeństwa Informacyjnego • (+!) Ministerstwo Gospodarki • Zespół ds Gospodarki Elektronicznej • (+-) Ministerstwo Finansów • (+) Główny Urząd Celny • (-!) Główny Inspektor Danych Osobowych (c)2001 Wacław Iszkowski

 21. Współpraca ze Światem • WITSA (World IT Software Alliance) • 1998 – byliśmy 20 organizacją • 2001 – jest ponad 40 organizacji • Składka 200$ • Wpływ na Raporty (Digital Planet 2000) • Pomoc w spotkaniach – WTO, OECD • WorldCongress 2002 – Adelaide, Australia (c)2001 Wacław Iszkowski

 22. Współpraca z UE • Kontakty z UE • Bezpośrednie kontakty z pracownikami UE • Pomoc ze strony Ambasady RP przy UE • Konferencja Ministerialna w Warszawie (maj 2000) • Spotkanie z Errki Liikannennem • Zacieśnianie współpracy z innymi Organizacjami z krajów aplikujących do Unii. • Zwiększenie naszych wpływów w UE • EICTA – rozwiązanie na przyszłość (c)2001 Wacław Iszkowski

 23. Facts & Figures • 22 associations from 16 European countries • 10.000 companies represented • 31 direct member companies • 7 Main Committees incl. 17 issue groups • 500+ ICT experts • 85+ issues • 40+ positions and statements in 2000 • Consensus rule

 24. ANIE (I) ASSINFORM (I) ANIEL (E) SEDISI (E) GITEP (F) SFIB (F) FEI (UK) FEII (IRE) BITKOM (D) AGORIA (B) V-ICT (NL) IT Företagen (S) IKT Norge (N) TBL-ITF (N) ITEK (DK) ITB (DK) SET (FIN) FEEI (A) SWICO (CH) SWISSMEM (CH) IVSZ (HU) SPIS (CZ) Member Associations (c)2001 Wacław Iszkowski

 25. Agilent Alcatel Apple Bull Cisco Compaq Ericsson HP IBM ICL Indra Infineon Intel Italtel Lucent Marconi Matsuhsita Microsoft Motorola NCR NEC Nokia Nortel Olivetti Lexikon Philips Siemens Sony Sun Thomson CSF Thomson Multimedia Xerox Direct Member Companies (c)2001 Wacław Iszkowski

 26. 7 Main Committees • Information Society & Electronic Commerce • Industry Policy • Radio & Spectrum Policy • Trade Policy • Environmental Policy • R&D and Education Policy • Legal Affairs & Consumer Policy

 27. Współpraca z UE- dlaczego ? • Zbieranie informacji o naszych firmach, • Brak informacji o firmach europejskich, • Zapłacimy za ustępstwa w innych sektorach • z motoryzacji nic się już więcej nie wyciśnie ! • Akceptujemy dyrektywy bez słowa, • Nasz rynek będzie bardzo atrakcyjny, • Dostęp do funduszów UE !! (c)2001 Wacław Iszkowski

 28. Media • Brak rzecznika Izby (trudna rola i zadanie) • Pozytywny obraz Izby w mediach • Przytyki ze strony prasy (a może konkurencji?) • Forum i Seminaria promują Izbę • Wzrost promocji Izby w Internecie • Każdy członek Izby, a szczególnie każdy członek Władz Izby powinien promować Izbę !!! • Nowe pisma – Tele.net.forum (c)2001 Wacław Iszkowski

 29. Działalność Gospodarcza • Trudna, ale konieczna decyzja • Konsolidacja grup środowiskowych • Uzyskiwanie opinii środowiska • Pozyskiwanie funduszy (opłaty, sponsorowanie) • Forum PIIT, Seminarium PIIT,... • Raport PIIT, Opracowania PIIT,... • Poszukiwanie własnej drogi firmy „PIIT” • Wszelkie uwagi, opinie, rady – „Welcome” (c)2001 Wacław Iszkowski

 30. Pytania & Odpowiedzi • Dziękuję za uwagę (c)2001 Wacław Iszkowski