Download
korekta wyp aconej dywidendy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Korekta wypłaconej dywidendy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Korekta wypłaconej dywidendy

Korekta wypłaconej dywidendy

171 Views Download Presentation
Download Presentation

Korekta wypłaconej dywidendy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Korekta wypłaconej dywidendy Korekty konsolidacyjne

 2. Otrzymana/zarachowana dywidenda • Płacona dywidenda z jednej strony zmniejsza zysk jednostki zależnej, z drugiej zaś zwiększa przychody finansowe jednostki dominującej. • Zgodnie z teorią jedności, przepływ środków pieniężnych z tytułu dywidendy między jednostkami grupy nie ma wpływu na jej sytuacje finansową i majątkową, podlega jednak wyłączeniu.

 3. Korekta otrzymanej dywidendy • Otrzymana lub zarachowana dywidenda podlega wyłączeniu przy konsolidacji sprawozdań sporządzonych za rok w którym została naliczona lub wypłacona

 4. Korekta dywidendy • Kapitał zapasowy (+) dywidenda była bowiem płacona z zysku roku poprzedniego 9 przy założeniu, że stanowiła tylko część zysku, którego pozostała część została przeznaczona na kapitał zapasowy) • Przychody finansowe wpływające na wynik finansowy bieżącego roku

 5. Przykład • Grupa kapitałowa BIS SA składa się z jednostki dominującej „B” SA, która posiada w „I” SA 52% oraz w „S” SA - 93% • Wyniki finansowe za rok RX1 w „I” 328 120,- w „S” 99300,- • W lipcu RX2 podjęto decyzje o podziale zysku: Spół a „I” na zwiększenie kap. zap. 228 120,- Wypłata dywidendy 100000,-

 6. cd • W spółce „S” na kap. zap. 49300,- wypłata dywidendy 50000,- • Dywidenda wypłacona jednostce dominującej „B” SA „I” – 52% x 100000,- = 52000,- „S” – 93% x 50000,- = 46500,- Dywidenda otrzymana przez „B” za RX1 Razem = 98500,-

 7. Korekty • W Bilansie sumarycznym Kapitał zapasowy + 98500,- Zysk/strata netto (-) 98500,- Kapitał zapasowy (lub z/s z lat ub.) (+) 51500 Kapitał mniejszości (-) 51500 • W RZiS przychody finansowe (-) 98500,-

 8. cd • W rachunku przepływów pieniężnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli – (zwiększenie) 150000,- wpływy z aktywów finansowych (zmniejszenie) 98500,- Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym (zmniejszenie) 51500,- (48000 + 3500)

 9. Odpis wartości firmy (dodatniej/ujemnej) • Odpis wartości firmy ustala się od miesiąca w którym objęto kontrole nad jednostką zależną • Od (+) wartości firmy odpisów dokonuje się nie dłużej niż 5 lat metodą liniową ( w uzasadnionych przypadkach do 20 lat) • Ujmuje się e skonsolidowanym RZiS w pozycji Odpis wartości firmy – jednostki zalezne

 10. Ujemna wartość firmy • Odpisywana w pozycji Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne do wysokości w jakiej dotyczy oszacowanych wiarygodnie przyszłych strat i kosztów. • Jeżeli straty i koszty nie zostały poniesione w uprzednio przewidywanych okresach to dotycząca ich (-) wart.firmy odpisuje się nastepująco:

 11. ujemna • Do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych ( przyjętych) i podlegających amortyzacji aktywów

 12. Powyżej wartości godziwej aktywów trwałych , z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych na moment powstania. • Jeżeli składnik aktywów „wartość firmy” uległ trwałej utracie wartości to dokonuje się odpisu tej wartości na skonsolidowany RZiS

 13. Przykład • 20 marca R1 spółka KOS nabyła 100% udziałów w spółce Alfa. Cena nabycia 4286000 • Wartość godziwa aktywów netto Alfa 3756200 • Wartość firmy 529800,- • Odpis amortyzacyjny wartości firmy: Odpis roczny 529800 :5 = 105960 Odpis mc 105960 : 12 = 8830 Odpis za R1 9 mc x 8830= 79470

 14. korekty • W bilansie aktywa Wartość firmy – jednostki zależne (-) 79470,- Pasywa Z/S netto (-) 79470,- * RZiS odpis wartości firmy – jednostki zależne

 15. Ujemna wartość firmy - przykład • Cena nabycia 317500,- • Wartość aktywów netto 588300,- • Wartość g.aktywów trwałych 418400,- w tym: wnip 95200,- Rzeczowe aktywa trwałe 152400,- Inwestycje dł (akcje sp. giełdowej) 170800,-

 16. obliczenia • Cena nabycia 317500,- • - wartość godziwa akt.netto 588300,- • Ujemna wartość firmy 270800,- • Górna granica uwf: • Wartośc godziwa aktywów trwałych 418400,- • -- aktywa finansowe 170800 • Górna granica ujemnej wart. fir. 247600,-

 17. Dane do ustalenia odpisu ujemnej wartości firmy

 18. Średni ważony okres • 3132000 : 152400 = 20 miesięcy • Odpis miesieczny 247600 : 20 = 12380,- • Korekty bilansowe (-) ujemna wartość firmy jz Z/S netto (+) RZiS odpis ujemnej wart.fir, jz – przychody (+) Rachunek przepływów Z/s netto – zwiększenie; odpis ujemnej w-fjz zmniejszenie

 19. Wycena kapitałów mniejszości • Kapitały mniejszości – to kapitały własne jednostek zależnych należące do osób lub jednostek innych niż objęte konsolidacją • Na koniec roku obrotowego należy uaktualnić wartość kapitałów mniejszości. • Zwiększenie kapitału mniejszości może wynikać z wypracowanego zysku, przeszacowania majątku, podwyższenia kapitału podstawowego

 20. cd • Jeżeli dodatkową emisje w całości obejmie JD to w efekcie zmniejszą się udziały mniejszości • Jeżeli straty JZ przypadające na kapitały mniejszości przekraczają kwoty gwarantujące ich pokrycie, to nadwyżka (straty) podlega rozliczeniu z kapitałem własnym grupy kapitałowej