slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHƯƠNG 5: NĂNG LỰC BẢO DƯỠNG VÀ SẢN XUẤT 5.1 Tài liệu giải trình năng lực PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHƯƠNG 5: NĂNG LỰC BẢO DƯỠNG VÀ SẢN XUẤT 5.1 Tài liệu giải trình năng lực

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

CHƯƠNG 5: NĂNG LỰC BẢO DƯỠNG VÀ SẢN XUẤT 5.1 Tài liệu giải trình năng lực - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

CHƯƠNG 5: NĂNG LỰC BẢO DƯỠNG VÀ SẢN XUẤT 5.1 Tài liệu giải trình năng lực 5.2 Quy trình tự đánh giá 5.3 Quy trình bổ sung/ sửa đổi phạm vi công việc của Công ty. CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAY GIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG. CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAY GIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CHƯƠNG 5: NĂNG LỰC BẢO DƯỠNG VÀ SẢN XUẤT 5.1 Tài liệu giải trình năng lực' - rafael-vance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
CHƯƠNG 5: NĂNG LỰC BẢO DƯỠNG VÀ SẢN XUẤT

5.1 Tài liệu giải trình năng lực

5.2 Quy trình tự đánh giá

5.3 Quy trình bổ sung/ sửa đổi phạm vi công việc của Công ty

CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG

slide2

CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG

 • 5.1 TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH NĂNG LỰC
 • 5.1.2 Chính sách
 • 1. Năng lực bảo dưỡng và sản xuất của Công ty được nêu trong các tài liệu sau:
 • Chứng chỉ phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng.
 • Phạm vi phê chuẩn: Mục 4.3 Tài liệu GTTCBD.
 • Tài liệu giải trình năng lực.

2. Cục HKVN phê chuẩn trực tiếp năng định của Công ty thông qua việc cấp Chứng chỉ phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng và phê chuẩn tài liệu GTTCBD.

 • 3. Năng định bảo dưỡng và sản xuất của Công ty được liệt kê chi tiết trong tài liệu Giải trình năng lực, bao gồm:
 • Danh mục phạm vi công việc (mẫu VAECO 001).
 • Danh mục phạm vi công việc bổ sung/sửa đổi (mẫu VAECO 7007).
 • 4. Danh mục phạm vi công việc do Cục HKVN xem xét phê chuẩn.
 • 5. Danh mục phạm vi công việc bổ sung/sửa đổi, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, có thể do Giám đốc chất lượng phê chuẩn trực tiếp hoặc gián tiếp sau khi có chấp thuận của Cục HKVN.
 • 6. Công ty chỉ thực hiện công việc bảo dưỡng, sản xuất các vật phẩm khi các vật phẩm này nằm trong năng định được phê chuẩn của Cục HKVN, đồng thời vật phẩm cũng đó được liệt kê trong Danh mục phạm vi công việc hoặc trong Danh mục phạm vi công việc bổ sung/sửa đổi.
slide3

CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG

 • 5.1.3 Danh mục phạm vi công việc

1. Bố cục của Danh mục phạm vi công việc

2. Nội dung Danh mục phạm vi công việc

 • a. Đối với máy bay, phải bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:
   • Nhà sản xuất, kiểu, loại máy bay và động cơ.
   • Các giới hạn bảo dưỡng tương ứng.
 • b. Đối với thiết bị, phải bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:
   • Số quy cách của thiết bị/bộ phận.
   • Tên gọi hoặc mô tả của thiết bị.
   • Tên của nhà sản xuất.
   • Dữ liệu bảo dưỡng được áp dụng.
   • Loại máy bay tương ứng.
   • Các giới hạn bảo dưỡng tương ứng.
slide4

CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG

 • 5.2 QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ
 • 5.2.1 Tài liệu tham chiếu
 • 5.2.2 Chính sách
 • Chương trình tự đánh giá nhằm mục đích:
 • Đảm bảo mọi hoạt động của các Trung tâm bảo dưỡng luôn phù hợp với Danh mục phạm vi công việc đã được phê chuẩn.
 • Đánh giá sơ bộ khả năng thực hiện các công việc không nằm trong Danh mục phạm vi công việc đã được phê chuẩn, để làm cơ sở đề nghị phê chuẩn bổ sung năng lực bảo dưỡng.
 • Loại bỏ các công việc bảo dưỡng không còn cần thiết ra khỏi Danh mục phạm vi công việc đã được phê chuẩn.
 • 5.2.3 Trách nhiệm
 • Giám đốc các Trung tâm bảo dưỡng chịu trách nhiệm thực hiện chương trình Tự đánh giá năng lực bảo dưỡng của Trung tâm thuộc quyền quản lý.
 • Giám đốc chất lượng chịu trách nhiệm xem xét và đánh giá lại kết quả Tự đánh giá của các Trung tâm bảo dưỡng để thống nhất các điểm không phù hợp và các biện pháp khắc phục tương ứng.
 • 5.2.4 Quy trình
slide5

CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG

 • 5.3 QUY TRÌNH BỔ SUNG/ SỬA ĐỔI PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TY
 • 5.3.1 Tài liệu tham chiếu
 • 5.3.2 Chính sách
 • Công ty tiến hành bổ sung vào Danh mục phạm vi công việc được phê chuẩn hiện tại các công việc theo đề nghị của khách hàng mà Công ty có đủ năng lực thực hiện.
 • Công ty tiến hành sửa đổi để loại bỏ một công việc ra khỏi Danh mục phạm vi công việc đã được phê chuẩn khi năng lực thực tế của Công ty không đáp ứng được các yêu cầu để thực hiện công việc đó hoặc khi khách hàng không còn nhu cầu đối với công việc này nữa.
slide6

CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG

 • 5.3.3 Trách nhiệm
 • Giám đốc các Trung tâm bảo dưỡng có trách nhiệm thực hiện chương trình tự đánh giá năng lực của Trung tâm thuộc quyền quản lý và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan đến Danh mục phạm vi công việc bổ sung/sửa đổi để gửi tới Ban ĐBCL.
 • Giám đốc chất lượng có trách nhiệm:
 • Tổng hợp thông tin từ các Trung tâm bảo dưỡng, đánh giá để khẳng định năng lực thực hiện các yêu cầu bảo dưỡng và sản xuất vật phẩm nằm ngoài Danh mục phạm vi công việc được phê chuẩn hiện tại của Công ty.
 • Trong trường hợp cần thiết, thực hiện các thủ tục báo cáo xin chấp thuận của Cục HKVN đối với các bổ sung hoặc sửa đổi liên quan đến phạm vi công việc của Công ty.
 • Phê chuẩn và kiểm soát Danh mục phạm vi công việc bổ sung/sửa đổi sau khi Công ty đáp ứng được các yêu cầu có liên quan.
slide7

CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG

 • 5.3.4 Quy trình bổ sung, sửa đổi phạm vi công việc
 • Lập hồ sơ đề nghị phê chuẩn bổ sung, sửa đổi phạm vi công việc
 • Đánh giá của Ban ĐBCL
 • Phê chuẩn và kiểm soát Danh mục phạm vi công việc bổ sung/sửa đổi
 • Cập nhật và kiểm soát Danh mục phạm vi công việc
 • Lưu giữ hồ sơ