A középkori nagybirtok és feudális szolgáltatások - PowerPoint PPT Presentation

rafael-kim
a k z pkori nagybirtok s feud lis szolg ltat sok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A középkori nagybirtok és feudális szolgáltatások PowerPoint Presentation
Download Presentation
A középkori nagybirtok és feudális szolgáltatások

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
A középkori nagybirtok és feudális szolgáltatások
110 Views
Download Presentation

A középkori nagybirtok és feudális szolgáltatások

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A középkori nagybirtok és feudális szolgáltatások

  2. Kikből lettek a földesurak? • Az elmúlt órán tanultak alapján töltsük ki a következő táblázat egy részét! • Saját táblázatodba is dolgozz!

  3. Kik művelték meg a földesúri birtokokat? • Figyeld meg a következő animációt! • Mely csoportokból lett a feudális társadalom másik alapvető osztálya? • Hogyan nevezzük a létrejött osztályt? • Az egyes csoportoknak hogyan változott a korábbi helyzete?

  4. Milyen részekből állt a nagybirtok? • Figyeld meg, hogy a nagybirtok milyen részekből állt? • Az egyes részek kinek a tulajdonában voltak? • Kik használták azokat? Megfigyeléseiteket rajzoljátok, írjátok fel saját képeitekre!

  5. Milyen szolgáltatásokkal tartozott a jobbágy urának? A nagybirtokon élő jobbágyok különböző szolgáltatásokkal tartoztak uruknak. A kora középkorban ennek két fő formája a robot és a terményszolgáltatás volt. A robot, ingyenmunka volt kezdetben mindenütt a legfontosabb jobbágyi szolgáltatás. Az ezredforduló után Nyugat-Európában egyre inkább visszaszorult és ettől kezdve inkább Közép-Európára volt már csak jellemző. A jobbágy művelte a szántóföldet, kapálta a szőlőt, legeltette az állatokat, kaszálta a rétet, őrölt a malomban, fát vágott az erdőben, fuvarozott és építette az úr házát vagy várát, a hidat, a malmot. A robot mennyisége attól függött, hogy mekkora volt az földesúri birtok területe. A robot mellett a jobbágy terményadóval is tartozott mind urának, mind az egyháznak: minden terményének, állatai szaporulatának egytizedét földesurának, egytizedét az egyháznak kellett adnia. Az alapvető szolgáltatásokon kívül a jobbágynak ajándékot is kellett adnia urának. Az ajándékozást a földesúr "vérmérséklete" és a helyi szokások határozták meg. Szokássá vált, hogy a nagy ünnepekkor – karácsonykor, húsvétkor, a nagy szentek ünnepein, esküvő alkalmával – a jobbágyok megajándékozzák urukat. E címen adott a jobbágy urának marhát, disznót, baromfit, tojást, vajat, sajtot, vadat, halat, kenyeret, kalácsot, kézműipari termékeket. Előfordulhatott az is, amikor nem személyenként, hanem az egész falu együttesen ajándékozta meg a birtokost. • Hogyan nevezték az egyes szolgáltatáso-kat? • Mit takar a fogalom? • Milyen volt az egyes szolgáltatások mértéke?

  6. Érdekelt-e a jobbágy a termelésben? • Jakab Fia Jakabnak 10 zsák búzája, és 10 zsák rozsa termett. Istvánnak, aki jobban megszántotta a földet és a konyhakertjét is gondosabban művelte 20 zsák búzája, és 10 zsák rozsa. • Hogyan nevezik azt a szolgáltatást, amelyet a terményből kell fizetniük? • Kinek, mennyit kell fizetni? • Mennyi szolgáltatást fizetett Jakab, és mennyit István? Számítsd ki! • Kinek mennyi maradt?