Tworzenie aplikacji mobilnych - PowerPoint PPT Presentation

rafael-houston
tworzenie aplikacji mobilnych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tworzenie aplikacji mobilnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tworzenie aplikacji mobilnych

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Tworzenie aplikacji mobilnych
93 Views
Download Presentation

Tworzenie aplikacji mobilnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tworzenie aplikacji mobilnych Android

 2. Widgety • Widget = kontrolka • Dziedziczą od klasy View

 3. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" > <TextView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/hello" /> </LinearLayout>

 4. Przycisk <Button xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/button" android:text="" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"/>

 5. Identyfikator obiektu • android:id="@+id/button" • android:text="@string/hello"

 6. Inicjalizacja @Override public voidonCreate(Bundle icicle) { super.onCreate(icicle); setContentView(R.layout.main); btn=(Button)findViewById(R.id.button); btn.setOnClickListener(this); updateTime(); }

 7. Przypisanie zdarzenia w xml <Button android:onClick="someMethod" ... /> W pliku .java public voidsomeMethod(ViewtheButton) { // kod funkcji }

 8. TextView <TextViewxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="Textwyswietlany przez obiekt TextView" />

 9. Inne atrybuty dla TextView • android:typeface: ustawia typeface etykiety (np.,monospace) • android:textStyle: Styl textu pogrubienie (bold), pochylenie (italic), lub pogurbione i pochylone (bold_italic) • android:textColor: Ustawiw kolor textu w formacie RGB (np., #FF0000 - czerwony)

 10. ImageView, ImageButton <ImageViewxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/icon" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:adjustViewBounds="true" android:src="@drawable/molecule" />

 11. EditText • android:autoText:Ustawia automatyczną kontrolę poprawności pisania • android:capitalize:Ustawienie pisania pierwszej litery jako Kapitalika • android:digits: Ustawia pole w tryb liczbowy (akceptuje tylko liczby) • android:singleLine:Ustwienie trybu pojedynczej linii tekstu (true/false)

 12. EditText <EditTextxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/field" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="false" /> public class FieldDemo extends Activity { @Override public void onCreate(Bundle icicle) { super.onCreate(icicle); setContentView(R.layout.main); EditTextfld=(EditText)findViewById(R.id.field);\ fld.setText("Licensed under the Apache License, Version 2.0 " + "(the \"License\"); you may not use this file " + "except in compliance with the License. You may " + "obtain a copy of the License at " + "http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0"); } }

 13. CheckBox • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> • <CheckBoxxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" • android:id="@+id/check" • android:layout_width="wrap_content" • android:layout_height="wrap_content" • android:text="Tencheckbox jest niezaznaczony" />

 14. CheckBoxObsluga zdarzeń public class CheckBoxDemo extends Activity implementsCompoundButton.OnCheckedChangeListener { CheckBoxcb; @Override public voidonCreate(Bundle icicle) { super.onCreate(icicle); setContentView(R.layout.main); cb=(CheckBox)findViewById(R.id.check); cb.setOnCheckedChangeListener(this); } public voidonCheckedChanged(CompoundButtonbuttonView, booleanisChecked) { if(isChecked) { cb.setText("This checkbox is: checked"); } else{ cb.setText("This checkbox is: unchecked"); } } }

 15. RadioButton, RadioGroup • check(): Sprawdza wybrany radio button z wykorzystaniem jego id (np. group.check(R.id.radio1)) • clearCheck(): „czyści” wszystkie radiobuttony w grupie • getCheckedRadioButtonId(): Pobiera id zaznaczonego radio buttona (-1 jeśli żaden nie został wybrany)

 16. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RadioGroup xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" > <RadioButtonandroid:id="@+id/radio1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Rock" /> <RadioButtonandroid:id="@+id/radio2" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Scissors" /> <RadioButtonandroid:id="@+id/radio3" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Paper" /> </RadioGroup>

 17. Inne właściwości widgetów • android: visibility: Kontroluje widoczność widgetu • android:nextFocusDown, android:nextFocusLeft, • android:nextFocusRight, android:nextFocusUp: Kontrilują kolejność uzyskiwania fokusa w przypadku użycia D-Pada, trackaball itp. • android:contentDescription: Może być wykorzystywane przez narzędzia dla osób niewidomych odpowiednik atrybutu alt w znaczniki <img> w html

 18. Metody Widgetów • setEnabled(), isEnabled() • requestFocus(), isFocused()

 19. Nawigacja po drzewie widgetów • getParent(): Odnajduje rodzica widgetu lub kontener w którym się on znajduje • findViewById(): Znajduje widget potomny (umieszczony w danym kotenerze) dla zadanego ID • getRootView(): Znajduje główny kontener całego activity ustawiony przez setContentView()