centra us ug podatkowe aspekty prowadzenia dzia alno ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Centra usług – podatkowe aspekty prowadzenia działalności PowerPoint Presentation
Download Presentation
Centra usług – podatkowe aspekty prowadzenia działalności

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Centra usług – podatkowe aspekty prowadzenia działalności - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Centra usług – podatkowe aspekty prowadzenia działalności. Katarzyna Knapik, Taxpoint Kraków, 8 listopada 2007 r. Plan prezentacji. Pomoc publiczna dotacje ulgi w specjalnych strefach ekonomicznych Zarządzanie ryzykiem podatkowym ceny transferowe procedury. Pomoc publiczna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Centra usług – podatkowe aspekty prowadzenia działalności' - rae-sears


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
centra us ug podatkowe aspekty prowadzenia dzia alno ci

Centra usług– podatkowe aspekty prowadzenia działalności

Katarzyna Knapik, Taxpoint

Kraków, 8 listopada 2007 r.

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Pomoc publiczna
  • dotacje
  • ulgi w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym
  • ceny transferowe
  • procedury
specjalne strefy ekonomiczne
Specjalne Strefy Ekonomiczne

Zwolnienie z podatku CIT:

nowe inwestycje – nawet do 70% nakładów inwestycyjnych (zakup gruntów, budynków, maszyn, oprogramowania) lub

tworzenie miejsc pracy – nawet do 70% dwuletnich kosztów zatrudnienia

pod uwagę brana jest wyższa z tych dwóch grup kosztów

Warunki finansowania

zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE

prowadzenie działalności zgodnie z przepisami (np. konieczność wyodrębnienia jednostki funkcjonującej w strefie)

rodzaje dzia alno ci us ugowych na terenie sse
Rodzaje działalności usługowych na terenie SSE

Usługi rachunkowości i kontroli ksiąg (PKWiU 74.12.1)

Usługi w zakresie księgowości (PKWiU 74.12.2)

Usługi centrów telefonicznych (PKWiU 74.86)

Usługi informatyczne (PKWiU 72)

Usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3)

Usługi badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKWiU 73.1)

UWAGA – nie obejmuje:

Usług doradztwa podatkowego i sporządzania deklaracji podatkowych

Sprzedaży detalicznej pakietów oprogramowania

program operacyjny kapita ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cel główny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

Cel szczegółowy – adekwatny dla przedsiębiorstw

poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

Zwiększone środki na kapitał ludzki w porównaniu z poprzednim okresem realizacji funduszy unijnych w Polsce

11,4 mld EUR – budżet PO KL w latach 2007-2013

2,0 mld EUR – budżet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006

podnoszenie zdolno ci adaptacyjnych pracownik w
Podnoszenie zdolności adaptacyjnych pracowników

Przykładowe szkolenia podlegające wsparciu w ramach PO KL:

szkolenia zawodowe – w zakresie ogólnego podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności (np. związanych ze zmianami technologicznymi poprzez zastosowanie IT lub językowe)

szkolenia kadry kierowniczej – w zakresie zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych

studia podyplomowe (w tym MBA)

szkolenia e-learnigowe i mieszane

doradztwo związane ze szkoleniami (dla małych i średnich przedsiębiorców)

szkolenia miękkie (np. ze zdolności przywódczych czy odporności na stres)

szkolenia twarde (techniki sprzedaży, podstawy księgowości)

ryzyko podatkowe w centrum us ug
Ryzyko podatkowe w centrum usług

Ryzyko podatkowe - każde zdarzenie, którego wystąpienie lub brak może mieć negatywny wpływ na realizację celów wyznaczonych w ramach polityki podatkowej firmy

Zarządzanie ryzykiem podatkowym:

ustalenie polityki podatkowej firmy oraz profilu ryzyka

identyfikacja źródeł ryzyk (zewnętrzne, wewnętrzne)

identyfikacja obszarów gdzie niezbędne są działania (procedury, ludzie, systemy informatyczne)

wdrożenie sposobów minimalizacji ryzyka podatkowego

r d a ryzyka podatkowego
Źródła ryzyka podatkowego

Zewnętrznie

wielość i zmienność legislacji, fiskalizm, problemy interpretacyjne

na ogół małe szanse wyeliminowania

możliwość zmniejszenia ryzyka w obszarze cen transferowych (umowy, dokumentacje cen transferowych, uprzednie porozumienia cenowe)

Wewnętrzne

niewłaściwa komunikacja, niejasny podział zadań, brak spisanych procedur, rotacja personelu, niedostosowane systemy informatyczne

możliwość zarządzania (właściwe procedury, szkolenia dla kadry, dostosowanie systemów informatycznych)

uprzednie porozumienia cenowe
Uprzednie Porozumienia Cenowe

Advance Pricing Agreements - APA

Przedmiotem negocjacji nie jest cena transferowa lecz metoda i sposób jej ustalenia

APA dotyczy transakcji

dokonanych po złożeniu wniosku o zawarcie porozumienia

których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku

Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia nie może być dłuższy niż 5 lata (z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lata)

zalety apa
Zalety APA

Ustalenie z góry efektywnej biznesowo metody kalkulacji ceny zaakceptowanej przez organy podatkowe

Pewność opodatkowania transakcji i obrotu gospodarczego

Ograniczenie ryzyka kosztownych i czasochłonnych sporów z organami podatkowymi i nieprzewidywalnych wyroków sądowych

Ograniczenie ryzyka zaległości podatkowych i odsetek od tych zaległości

Wyeliminowanie ryzyka podwójnego opodatkowania w skali grupy

Zabezpieczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej dla osób odpowiedzialnych z tytułu przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego

apa kiedy wyst powa
APA – kiedy występować

W odniesieniu do powtarzalnych transakcji dotyczących istotnej / podstawowej części działalności podatnika

W sytuacji znaczącej restrukturyzacji działalności i zmiany modelu rozliczeń w grupie

W przypadku rozpoczynania nowych znacznych inwestycji i nowej działalności, z którymi wiąże się przepływ towarów / usług / wartości niematerialnych i prawnych w grupie

W przypadku skomplikowanych struktur i metod rozliczeń w grupie oraz skomplikowanych transakcji (szczególnie dotyczących wartości niematerialnych i prawnych) o dużej wartości i strategicznym znaczeniu dla spółki

dlaczego istotne s procedury podatkowe
Dlaczego istotne są procedury podatkowe

Co może pójść źle?

niejasny podział zadań pomiędzy centrum usług i klientem

nieterminowy przepływ informacji i dokumentów

brak dokumentacji procesu podejmowania decyzji, brak konsultacji przed zawarciem umów

brak monitorowania zmian w przepisach i interpretacjach

Jakie mogą być tego skutki?

brak kompletnego obrazu działalności gospodarczej i zrozumienia biznesu usługobiorcy

podejmowanie decyzji co do traktowania podatkowego w oparciu o niekompletne informacje

zaległości podatkowe, ryzyko sankcji karnych skarbowych

czasochłonność sporządzania korekt, nieefektywność podatkowa

procedury podatkowe jak tworzy
Procedury podatkowe – jak tworzyć

Podział zadań pomiędzy centrum i grupę jako punkt wyjścia do stworzenia prawidłowych procedur

obsługa bieżąca

wewnętrzne funkcje kontrolne

planowanie podatkowe – w centrum lub w grupie

wewnętrzne doradztwo podatkowe – w centrum lub w grupie

Rola procedur

zapewnienie komunikacji pomiędzy centrum usług i klientami

wprowadzenie kontroli podejmowanych decyzji podatkowych

zminimalizowanie ryzyka nałożenia sankcji karnych skarbowych

procedury wewn trzne zawarto
Procedury wewnętrzne – zawartość

Prawidłowe procedury określają:

co należy zrobić

jak to zrobić

kto ma to zrobić

kiedy należy to zrobić

gdzie ma to być zrobione

jakie procedury kontrolne należy zrealizować

w jaki sposób działania powinny być udokumentowane

gdzie dokument ma być zarchiwizowany

Czynnik ludzki jako nieodłączny element zarządzania ryzykiem

określenie zakresu obowiązków pracowników centrum

prowadzenie polityki szkoleniowej

korzy ci z zarz dzania ryzykiem podatkowym w centrach us ug
Korzyści z zarządzania ryzykiem podatkowym w centrach usług

Faktyczna realizacja celów utworzenia centrum usług

Zmniejszenie ryzyka błędu w zakresie sprawozdawczości dla celów podatkowych

Zachowanie równowagi pomiędzy technicznymi oraz operacyjnymi aspektami dotyczącymi zagadnień podatkowych

Wykrycie nowych możliwości obniżenia obciążeń podatkowych

Dostosowanie strategii podatkowej do strategii biznesowej

Zapewnienie efektywniejszej kontroli z punktu widzenia zarządu oraz udziałowców/akcjonariuszy

Zapewnienie możliwości pełniejszego oszacowania ryzyka związanego z nowymi przedsięwzięciami

Zachowanie najwyższych standardów

slide19

Kontakt:

Katarzyna Knapik

Partner, Taxpoint

e-mail: katarzyna.knapik@taxpoint.pl

tel.: +48 664 717 349

http://www.taxpoint.pl/