ยุทธศาสร์โลก
Download
1 / 16

ยุทธศาสร์โลก - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

ยุทธศาสร์โลก. MIS. ยุทศาสตร์ประเทศ. ศึกษาบทบาท และความสำคัญของ สารสนเทศ. การมองสถานการณ์โลกยุคต่างๆ จาก แนวคิดหลักของระบบตรรกศาสร์ ( Logical system Backbone concept) เป็น Entity สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์โลก

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ยุทธศาสร์โลก' - radwan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ยุทธศาสร์โลก

MIS

ยุทศาสตร์ประเทศ

ศึกษาบทบาท

และความสำคัญของสารสนเทศ

การมองสถานการณ์โลกยุคต่างๆ จาก แนวคิดหลักของระบบตรรกศาสร์ (Logical system Backbone concept)เป็น Entity สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์โลก

ส่งผลกระทบ ความต้องการหลากหลายระดับของInformation processorsในขอบเขตระบบการบริหารจัดการที่ดีของประเทศทั่วโลก เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆ

ซึ่งเป็นเหตุผลและหลักการ ประเทศต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดย สถาบันหรือองค์กรสมัยใหม่ ที่เป็นตัวแกนกลาง ในการบูรณาการ กระบวนการพัฒนาระบบที่เป็นระเบียบวิธีการธรรมชาติ และวิธีการวิทยาศาสตร์ของ Systems Analysis and Design


 • Environment: ยุคสารสนเทศ เศรษฐกิจใหม่/เสรี สังคมแห่งความรู้ Users/Clients/Customers/ Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Socio-cultural innovation GlobalizationVS. 3” Powerful World Wide Change for Competitive Environment: Global Economy Emergence, Industrial Economies Transformation, Enterprise Transformation

 • ขอบเขตการเร่งรัดการบริหารการพัฒนาระบบ (System Development Management)

 • ภายใต้สาระสารสนเทศองค์กร Organizational InformationCONTEXT

7. ปรับวิเคราะห์ใหม่ FF

6. การติดตาม ประเมินผล คุณภาพสารสนเทศโดยการประมวลสังเราะห์ KEY Performance Indicatorsตัวชี้วัด (FB)

Logical system Backbone concept

10. การบริหารเชิงระบบข้อมูล I-MS

การเปลี่ยนแปลง

ระบบกระทำการ ???

5. VISION/POLICY/

Agenda/Mission/

Strategy/

Activity Schedule/

Plan

4. INPUT Entity

ทรัพยากรข้อมูล องคกรที่มีอยู่

3. PROCESSOR

กิจกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูล องค์กร

ระบบกระทำการ

2. OUTPUT

ผลผลิตข้อมูล สารสนเทศ ความรู้องค์กร

1. OUTCOMES

ผลลัพธ์

+- IP Environment satisfaction


ในประเทศเกิดแนวคิด

ในประเทศเกิดแนวคิด

8.มีการกำหนดกรอบ การจัดการสารสนเทศในองค์กร Organizational MIS ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC

ขององค์กร เช่นมีกรอบ MIS ที่สะท้อนให้เห็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิศทางการผลิตการตลาดของภาคธุรกิจ

7. มี MISแผนม่บทในการกำหนดทิศทางการผลิตการตลาดที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ของภาคธุรกิจ

4. INPUT มีMISการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนกระบวน การผลิต การค้า การขนส่งที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLCของภาคธุรกิจ

2. OUTPUT

มี MISผลผลิตสินค้าบริการที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLCของโรงงาน ธุรกิจที่ผลิตและค้า

1. OUTCOMES

มี MIS ความต้องการซื้อสินค้า บริการที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ของลูกค้าติดต่อซื้อขายกับธุรกิจ

5. มี MIS :- VISION/ POLICY/Agenda/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/Plan

6. มี MISAUDIT ข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนแม่บท ฯ และรายงานการปรับปรุงกระบวนการผิตการตลาดที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ของภาคธุรกิจ ให้เป็นไปตาม

KEY Performance Indicatorsตัวชี้วัด (FB)

Logical system Backbone concept ผลการดำเนินการในทุกส่วน 1-10 จะต้องมีการจัดการ IS และมีการใช้ LOGIC I-P-O (ต่อ)

 • กระแสยุคสารสนเทศ จากต่างประเทศ MIS Environment: มี MIS ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC เช่น MIS ใน Forum UNDP, e_ASEAN

10. ระบบการบริหารโดยสารสนเทศ (IMS)

3. PROCESSOR

มี MISกระบวนการผลิต การค้า การขนส่งที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLCของภาคธุรกิจ


MDZ ?

ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ

 • Processors (Value Chain) by

 • Individual, Group, Organization, Society, Nation, World

 • Methodology by

 • Descriptive, Explanation, Forecasting

 • TOOLS By

 • Socio-cultural INNOVATION

 • Management By

 • ??????????????

Information Processors

Information Processors

Information Processors

Information Processors

Information Processors

Information Processors

Information Processors

ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ

แนวทางศึกษา MIS จากนิยาม ENTITY SYSTEMS เป็นตัวระบบกระทำการ Information Processors

มุมมองยุคสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ประยุกต์สู่ New Economy

Intellectual Property (IP)

Wisdom

Knowledge

INFORMATION

DATA

FACTS

ENTITY

Kenneth E. Knight & Reuben R. McDaniel, Jr.,Organization: An Information Systems Perspective (Belmont Califf: Wadsworth publishing Company, Inc. 1979) • เหตุผลและหลักการระบบสารสนเทศเหตุผลและหลักการระบบสารสนเทศ

 • การศึกษา MIS รุ่น Classic:จะประยุกต์ใช้และพัฒนา ICT เข้ากับหน้าที่แบบเดิมๆจะได้

 • MIS เดิมโดยกระบวนการ SA

 • หรือ จะปฏิรูปองค์กร BPRรู้จักใช้นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมใหม่ของ ICT ที่เกิดขึ้นตามยุคต่างๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรผ่าน Web-based systems จะได้ MIS ในรูปแบบองค์กรใหม่สู่สังคมแห่งความรู้ หรือเศรษฐกิจดิจิตอล

 • คำถามตามมาว่า การรียน IS เพื่อวัตถุประสงค์ธุรกิจ และแผนการ e-Business ?

 • Digital economy, KB society:- e-Strategy by Chick –and-mortar systems

  Dependent on ICT

 • Managerial orientation:- manager to know both Technical topics and

  Socio-behavioral topics, SCM and CRM are related to ICT

 • Functional relevance บทบาทหน้าที่ใหม่ขององค์กร:- Functional organization

  based on Click ICONS

 • E-Commerce and Web-based systems:- business world change

 • Real-world orientation and Global perspectives:- corporation using ICT

 • Integrated systems:- IS + SCM + CRM + ERP = Global e-Exchanges


การปฏิวัติเว็ปและดิจิตอลเนื่องจาก การเติบโตของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • เว็ปเปลี่ยนวิถีชิวิตของคนตั้งแต่เกิด เรียน ทำงาน และตาย

 • ผลกระทบทำให้ธุรกิจแข่งขันมากขึ้น โดยใช้ระบบ Web-based systems ก่อให้เกิดธุรกิจสากลในโลกเกิดขึ้นง่าย องค์กรจะต้องมีการปรับตัวอย่างขนานใหญ่ ว่าจะทำธุรกิจอย่างไรเช่น eCom, KM, CRM, ERP, SCM

 • การบริหารจัดการเทคโนโลยี ICT หรือ IT จะเป็นพื้นฐานหลักในการพัฒนา MIS

 • Application Server Providers (ASPs) จะเป็นตัวพัฒนา Web-based systems ที่ชาญฉลาด ในสังคมเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งรูปแบบองค์กรสมัยใหม่ จะต้องเข้าใจในแก่นนี้

 • ปัญหาธุรกิจส่วนใหญ่มักจะทำธุรกิจแข่งขันกันผ่าน Web-based system มากกว่าจะสนใจ ระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (computerized information systems)แต่จะสนใจทำธุรกิจข้อ 2 หรือธุรกิจสนใจบริโภคนวัตกรรมมากว่าพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเองเองเช่นมี Search engine ดีแล้ว


การปฏิวัติเว็ปและดิจิตอลเนื่องจาก การเติบโตของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ต่อ)

 • วิธีการที่รูปแบบองค์กรจะมีกระบวนการแปลงรูปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลอย่างไร

 • (Transforming Organizations to Digital Economy) โดยผ่าน ICT / IT ?

 • facilitating problem solving, increasing productivity and quality, improving customer service, enhancing communication and collaboration, and enabling BPR องค์กรทำตัวอย่างน้อยดังนี้

  • ICT in the Organization

  • The Web Revolution

  • Organizational Applications

  • Managerial and DSS

  • Implementing and Managing ICT


การปฏิวัติเว็ปและดิจิตอลเนื่องจาก การเติบโตของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ต่อ)

 • แนวทางแก้ไขปัญหา Efraim Turban, Ephraim McLean and James Wetherbe ,InformationTechnology for Management transforming business in the digital economy,3 RD Ed. US: John Wiley & Sons, INC. 2002.

 • ลงสู่ภาคปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดี (managerial-oriented approach)

  • การรู้จัก นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้และพัฒนา IT เข้ากับ BPR ขององค์กรทั้ง ผู้พัฒนา ผู้ใช้ และลูกค้า

  • สร้างทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Managing information resources)

  • ใช้นวัตกรรมใหม่และ ICT

  • องค์กรภาครัฐและเอกชนจะต้องใช้ปัจจัยดังกล่าวเป็น CSF เพื่อคงอยู่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล


การปฏิวัติเว็ปและดิจิตอลเนื่องจาก การเติบโตของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ต่อ)

 • แนวทางแก้ไขปัญหานี้ ไม่เน้นการใช้เทคโนโลยีประยุกต์ใช้และพัฒนาเข้าสู่ระบบอำนาจหน้าที่เดิมขององค์กร Application เหมือนตำรา IS อื่นๆ แต่จะทำให้องค์กร Business Process Reengineering (BPR) ที่แข่งขันใหม่ โดยแปลงรูปบทบาทอำนาจหน้าที่เดิมของตัวเองเข้าสู่ การรู้จักใช้นวัตกรรม สังคมวัฒนธรรมองค์กร (Innovative) เพื่อใช้ IT

  • การใช้ ICT Code of Conduct/ Ethics เพื่อความตกลงวัฒนธรรมองค์กรใหม่

  • การรู้จักใช้นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขององค์กรใน บทบาทของ Web, Internet, Intranets, Extranets และ eCom ซึ่งตัวนวัตกรรม Web จะเป็นแกนกลางในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กร(Transforming) ที่สามารถอำนวยความสะดวกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจเช่น สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ eCOM ยุคที่สองคือ m-Commerce, c-Commerce, e-Government รวมทั้งการบูณราการนวัตกรรม ERP, CRM, KM, e-Commerce


บทบาทสารสนเทศ การเติบโตของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารInformation Role

มุมมองศึกษา MIS แง่จุดมุ่งหมายเพื่อ M: มีระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Good governance)รู้คิด รู้ทำ รู้แก้

มุมมองศึกษา MIS แง่จุดมุ่งหมายเพื่อ I: มีระบบสารสนเทศ เพื่อมีประเภทสารสนเทศที่ดี (Stakeholders requirements)รู้ความต้องการปัญหา

มุมมองศึกษา MIS แง่จุดมุ่งหมายเพื่อ S: มีระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการ การบันทึก เก็บรักษา ควบคุมความมั่นคง ปลอดภัย และการใช้ประโยชน์ครบวงจร รู้ธรรมชาติ

 • การบริหารเศรษฐกิจการค้าของภาครัฐ

 • โปร่งใส ในการบริหารองค์กรที่ดี

 • มีส่วนร่วมของพนักงานองค์กร และลูกค้า โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 • ตรวจสอบได้ ในขั้นตอนการทำงานขององค์กร

 • การสร้างมูลค่าเพิ่มผลงานองค์กร

 • การมีความตกลง พันธกรณี :นิตินัย ยุติธรรม คุณธรรม

 • Cohesion + Covariance ชุดของส่วนต่างๆที่มีลักษณะคุณสมบัติหลากหลายรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นโครงสร้าง และมีหน้าที่ต่างๆกันสามารถประสานเชื่อมโยงเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และผลประโยชน์อันเดียวกันเช่น ระบบไอซีที มีคน HW, SW, Network, Data, Procedures, Budget ทำหน้าที่ MIS ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลของ ตัวProcessor ทุกระดับ

 • สารสนเทศเพื่อตอบสนอง การบริหารจัดการวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรเช่นeGOV

 • สารสนเทศเพื่อตอบสนองการกำหนดทิศทางการผลิตการตลาดภาคธุรกิจเช่น MkIS, eBIZ

 • สารสนเทศเพื่อตอบสนองการบอกเหตุ เตือนภัย และติดตามประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และความรู้ขององค์กรและสิ่งแวดล้อมเช่น KM

 • สารสนเทศตอบสนองการประเมินเลือกสรรสินค้า บริการขององค์กรเช่นSearch

 • สารสนเทศตอบสนองการกระจายข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ สาธารณชนeNewsletter


การปฏิวัติเว็ปและดิจิตอลเนื่องจาก การเติบโตของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ต่อ)

 • แนวทางแก้ไขปัญหาKenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8 Ed., NJ: Pearson Education Inc., 2004.

  • MIS เพื่อการจัดการ ผู้ประกอบการธุรกิจเชิงดิจิตอล ขึ้นกับหลักฐาน การมีองค์ความรู้ระบบสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์การแข่งขันเชิงธุรกิจ การจัดการบริษัทข้ามชาติ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ การอำนวยผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์และบริการต่อลูกค้า

  • องค์กรวิสาหกิจต้องเผชิญกับแนวทางบูรณาการการดำเนินการธุรกิจดิจิตอล เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจการแข่งขัน เพราะการใช้ อินเทอร์เน็ตของแต่ละองค์กรธุรกิจ จะมีบริษัทด้านไอซีทีเข้ามาทำหน้าที่ ASP: Application Server Providers ให้กับผู้ประกอบการผลิต ผู้บริโภค และลูกค้า ทำให้ ASP สามารถใช้ IS ทำหน้าที่ผูกขาด Virtually Close ทำให้การบริหารจัดการภายในและภายนอกของวิสาหกิจใดๆ ถูกแทรกซืมด้วยระบบดิจิตอลทุกขั้นตอนทั้งด้าน e-Bis , e-Com ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Collaboration)ด้วยระบบดิจิตอล


แนวทางศึกษา การเติบโตของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบสารสนเทศที่ดี ???


ad