safe and active schoolday wellbeing partnership n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAFE AND ACTIVE SCHOOLDAY WellBeing Partnership PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAFE AND ACTIVE SCHOOLDAY WellBeing Partnership

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

SAFE AND ACTIVE SCHOOLDAY WellBeing Partnership - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

SAFE AND ACTIVE SCHOOLDAY WellBeing Partnership. Ülevaade tagasisidest küsimusele: Mida peaks tegema projektis tervikuna, et toetada meie kooli eesmärke? Sirje ja Georg Aher www.safeandactiveschoolday.eu 25.augustil 2011. Mida peaks tegema projektis tervikuna, et toetada meie kooli eesmärke?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAFE AND ACTIVE SCHOOLDAY WellBeing Partnership' - radley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
safe and active schoolday wellbeing partnership
SAFE AND ACTIVE SCHOOLDAYWellBeing Partnership

Ülevaade tagasisidest küsimusele: Mida peaks tegema projektis tervikuna, et toetada meie kooli eesmärke?

Sirje ja Georg Aher

www.safeandactiveschoolday.eu

25.augustil 2011

mida peaks tegema projektis tervikuna et toetada meie kooli eesm rke
Mida peaks tegema projektis tervikuna, et toetada meie kooli eesmärke?
 • Vastas 43 kooli.
 • Enamiku vastused tuginesid töörühma arutelule, osa koole olid arutanud ka lapsevanemate ja õpilastega.
 • Järgnevatel slaididel on esitatud kõik vastused, seega esindab iga väide ühe kooli arvamust
1 rohkem hiseid ritusi jm
1. Rohkem ühiseid üritusi jm:
 • Korraldada suvepäevad uute ideede saamiseks
 • Kõige rohkem aitab ikka teiste tegemistest teada saamine, seega tore on, kui te meid kokku võtate - seminarid.
 • Tuleks jätkata erinevaid koolitusi (nt mängude tutvustamine jms)
 • Projekti kaudu võiks lisaks vahendeid saada ja igasugune info uute ja põnevate mängude kohta oleks samuti suureks abiks.
m ngujuhtide koolitus pilastele v iks j tkuda
Mängujuhtide koolitus õpilastele võiks jätkuda
 • Nii arvas 5 kooli
 • Rohkem koolitusi õpilastele, mis toimuksid piirkondlikult koha peal.
 • See võiks toimuda sügiseti, sest siis on õpilastel võimalik kohe oma õpitut rakendada.
suurendada koost d
Suurendada koostööd:
 • Tulevikus määrata koolidevaheline koordinaator (SA: pole tarvis, palume probleemide korral rohkem projektijuhtidega suhelda )
 • Rohkem omavahelist suhtlust nii õpetajate, projekti koordinaatorite kui ka õpilaste vahel, kes on projekti kaasatud;
 • Jätkata koolidevahelist tegevust (nt koolide külastamine, ühised üritused)
 • Suurendada ja luua uusi koostöö võimalusi õpilaste, õpetajate ja lastevanemate vahel. Rakendada ja kaasata lastevanemaid ürituste korraldamisel ja vaba aja veetmisel.
suurendada koost d1
Suurendada koostööd:
 • Jätkataideede ja kogemustevahetamistprojektisosalejatega.
 • Kogupäeva kooli mõtte laiendamine, et kool peaks olema keskuseks kus ka lapsevanem koos lapsega saaks aega veeta ja lõbusaid ettevõtmisi koos teha.
 • Kuna tegemist on äärmiselt vahva ja vajaliku ettevõtmisega, peaks kogu projekt leidma veel laiemat kajastamist ühiskonnas üldisemalt. Ehk leidub lapsevanemate hulgas ning ka kooliga otseselt mitteseotud inimeste hulgas neid, kellel on hoopis omapäraseid ning koolile sobivaid ideid ning kaaslöömisvõimalusi pakkuda.
projekt toetab kooli strateegiat
Projekt toetab kooli strateegiat:
 • Projekttervikuna on vägatugevalttoetanudmeiekoolieesmärke.
 • Projekt toetab igati kooli eesmärki luua üks turvaline õpikeskkond.
 • Lisaks on kooli üks tähtis eesmärk luua tugeva üldhariduse kaudu tingimused tervete, haritud ja kultuursete inimeste kujunemiseks. Ka siin ristuvad nii projekti kui ka kooli eesmärgid, sest terved, kultuursed ja haritud inimesed, kes viibivad aktiivselt ja turvaliselt koolis on meie prioriteet.
projekt toetab kooli strateegiat1
Projekt toetab kooli strateegiat:
 • Osalemineprojektistoetabkooliesimeststrateegilisteesmärki - “arenguttoetava, kaasaegsejaturvalisehariduskeskkonnaloomine”
 • Projekt „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ on otseselt seotud meie kooli missiooniga: „Lapsesõbralikus ja õppimist motiveerivasõpikeskkonnas tagame igale lapsele võimetekohase arengu“. Kõik projekti tegevused muudavad kooli mikrokliima lapsesõbralikuks ja õppimist motiveerivaks. Projekt toetab otseselt meie kooli tegevuspõhimõtteid – „kooli positiivne ja turvaline mikrokliima“ ja „oma kooli tunde kasvatamine“, sest projekti turvalises mikrokliimas ühistegevuste kaudu saab õpilane „oma kooli tunde“ kõige paremini kätte.
projekt toetab kooli strateegiat2
Projekt toetab kooli strateegiat:
 • Projekt tervikuna toetab meie kooli eesmärke.
 • Kooli eesmärk on visooni ja moto teostumine praktikas. Visioon: Meiekoolis on turvaline ja loomingulineõpikeskkond, professionaalne ja innustavõpetaja, õpihimuline ja kultuurneõpilane. Moto: ma tahan siia tulla, ma tahan siin olla, õppida, töötada. Usume, et tehes projektitegevusi, toetame kooli eesmärke.
 • Projekt peaks jätkuma tavapärasel viisil, iga kool leiab projektist oma iva. Ongi oluline, et tegevusi ei tehtaks kampaania vaimus vaid et iga kool toimetabki vastavalt oma spetsiifikale ja ressurssidele.
projekti ideestik peaks olema j tkusuutlik tegevused j tkuma ka p rast projekti l ppu
Projekti ideestik peaks olema jätkusuutlik, tegevused jätkuma ka pärast projekti lõppu:
 • Projekt peaks jätkuma ja edasi arenema, sest tulevad uued lapsed kooli. - 2 kooli
 • Oluline on materiaalse toetuse jätkamine, sest koolide eelarved on jätkuvalt väga pingelised
 • Projektijuhtide motiveerimise jätkamine
 • Püüame ise optimaalseid lahendusi leida ja aktiivsemad olla.
muudatusettepanekud
Muudatusettepanekud :
 • Kaasata inimesi (näiteks erinevate erialade üliõpilased), vabatahtlikena projekti, vabatahtlike süsteem;
 • Igal projektis osaleval/või mitmel koolil oma koordinaator SAS-i meeskonnast, kes abistab koolipoolset koordinaatorit vajalikes küsimustes ning ürituste läbi viimises;
 • Mida võiks olla rohkem, on reklaami väljapoole haridusringi
 • Kaasata projekti erinevaid spetsialiste, nt psühholooge, eriarste, päästeameti töötajaid, politseinikke jne
  • kaasata vähemalt 2/3 õpetajaist projekti – see on meie ühine projekt
muudatusettepanekud1
Muudatusettepanekud:
 • Augustis teha rühmatööd õpetajatele - ideid ja ettepanekuid edasiseks tegevuseks
 • Positiivse koolikliima edendamine. Kohandada mängud meie kooli võimalustele (kitsad ruumid)
 • Projekt võiks laieneda ka koolidest väljapoole, nt et saavutatakse kokkulepe piirkonna spordikeskustega, et lapsed saaksid pärast tunde treenerite juhendamisel vaba aega sisustada (Turus pidi see projekti raames nii olema, et on vabaajakeskused, kus õpilased saavad pärast tunde aktiivselt aega veeta)
muudatusettepanekud2
Muudatusettepanekud:
  • Tööd ja tegevusi aitaks veelgi tõhusamaks muuta konkreetsed tööülesanded või nõuded ning tulemustasu või premeerimissüsteem aktiivseima projektikooli eestvedajatele.
 • Senise projekti tegevused olid suunatud eeskätt põhikooli noorematele õpilastele. Midagi võiks olla ka ekstra suurtele… Kui koostöö Turu koolidega jätkuks, siis võiks olla konkreetsemaid koolidevahelisi nn. sõprusüritusi/võistlusi. Oma koolis mõtlesime ka vanemate õpilaste peale. 
muudatusettepanekud3
Muudatusettepanekud:
 • Õpilaste aktiivsuse suurendamiseks ja rakendamiseks muretseda vahendeid, mida saaks kasutada õues – õueala sisustamine mängudega.
 • Projekti raames võiks meid toetada aidates muretseda kooli veel huvitavaid vahendeid.
 • Võib-olla võiks täienduseks senisele planeerida ka paar kokkusaamist Tallinna arendusrühmale.
 • Ootame individuaalsemat tagasisidet ja võib-olla ka konstruktiivset kriitikat.
 • Rohkem jagada häid praktikaid
muudatusettepanekud4
Muudatusettepanekud:
 • Kooli töörühma liikmete suurem kaasamine väljaspool kooli toimuvate tegevustesse. See annab laiemat arusaama projektist ning paraneb motivatsioon jätkata oma tegevust.
 • võiks proovida korraldada midagi ühist ka õpilastele, võib-olla koolide tublimatele mängujuhtidele mingisugune koosüritus, sõit Soome vms.
 • Projekti  elluviimise poliitika peaks  arvestama kõigi projektis osalejate huve, ootusi ja lootusi, projekti käigus soetatud vahendeid peab korras hoidma ja selleks projektirühmas peaks olema inimene, kes selle eest ka vastutab  ning vajaduse korral korraldaks vahendite remonti. (Seda saab kool ise korraldada)
 • Kas on võimalik aidata leida vahendeid, mis on vastupidavamad? Et teaks, mida tellida.
uuringust
Uuringust:
 • Sooviksime saada oma kooli kohta käivat tagasisidet läbiviidud uuringutest – 4 kooli (Uurimisgrupp: tagasisidet saab 2011. aasta jooksul)
 • Ootame põnevusega Turu- Tallinna võrdlevaid uuringutulemusi ja oma kooli kohta käivaid uuringutulemusi , sellest lähtuvalt saame oma tegevusi edasi planeerida
uuringust1
Uuringust:
 • Uurimuste kokkuvõtted peaksid olema kuskil üleval. Need on huvitavad ja tahaks ka kolleegidele edasi rääkida, kuid lihtsalt peast ei ole see võimalik. Või on projekti juhtidel võimalik kooli õppenõukogu eest teha lühike kokkuvõte, sest paljudes klassides tehti uurimusi ja see info oleks vajalik kogu kooli õpetajaskonnale. (Koordinaatorid: Kokkuvõtted on üleval projekti kodulehel, palume tutvuda)
 • Uuringutest oleks rohkem selgust ja tulemusi oodanud.
kogemusseminaridest
Kogemusseminaridest:
 • Süstematiseerida koolides toimuvaid kogemusseminare. Kogemusseminaridel on oluline koht koolidevahelise koostöö ja tolerantsuse saavutamisel.
 • Kogemusseminaridesse võiksid olla kaasatud ka Haridusameti töötajad, et nad saaksid vahetut ülevaadet koolides tehtavast tööst ning võiksid hinnata kõikide koolide headust.
 • Kogemusseminarid on toredad, kuid raske on keset koolipäeva leida inimest või paari, kes saaks oma koolist minna mujale kogemusi vahetama. See on meil mureks olnud.
 • Jätkama koolidevahelisi projektipäevi, et parimaid kogemusi edasi levitada
rahulolematus
Rahulolematus:
 • Negatiivne on vaid bürokraatia ja formaalsuste suur roll (ülespildistatud katkised vahendid), vahendite loetelud. aktid, kaustad, kahju on selle alla minevast nii ajalisest kui rahalisest ressursist. Kuna seda osa millega rahul ei ole ei ole projekti vedajatel tõenäoliselt võimalik muuta, ei oskagi ootusi projektile tervikuna rohkem välja tuua.
 • Projekti koolide nõupidamised võiksid olla konstruktiivsemad ja ootaksime ka infomaterjale koosolekul räägitavast.
 • meiliaadressid ebakorrektsed, listi meiliaadressid üle vaadata, et saavutada parem info liikumine ja koostöö; (Koordinaatorid: kui mõne kooli töörühma liikmeteni ei jõua info, siis palume meile saata korrektne aadress)
rahulolematus1
Rahulolematus:
 • Vahendite hankimine võiks olla siiski paindlikum ja sõltuda rohkem kooli vajadustest. Näiteks kui on lauamängud, aga ei ole kohta mängida, siis võiks ikka olla võimalik tellida ka sobiv laud/tool. Või tellime värvid, et ise lauamänge lastega joonistada, aga ei saa kiletamismasinat, et see mäng kiletada ja seda mängu oleks võimalik kasutada paljudel ja pikalt.
 • Vahendite tellimine on väga keeruline (kas ei saa üldse seda, mida oled tellinud, või siis on asemel midagi muud)
kiidus nad
Kiidusõnad:
 • Kõigepealt soovime tänada projekti ellukutsujaid, sest arvame, et kõik mis on tehtud, on toetanud kooli ja meie oleme väga rahul.
 • Olemasolev SAS projekt on väga hästi läbimõeldud ja toimiv, seetõttu ei oska tervikule enam midagi lisada.
 • Oluliseks pean ka kokkusaamisi teiste koolide projektijuhtidega, teiste kogemustest on alati midagi õppida. Samuti hindan ka uusi kontakte ja tutvusi, mis on selle projekti raames sõlmitud. - 3 kooli
 •  Projekt on praeguseks väga palju ära teinud ja koolikeskkond on muutunud turvalisemaks ning aktiivsemaks. Samuti on väga hea projekti kodulehekülg, kust saab piiluda teiste tegemisi ja sealt eeskuju võtta, nii et raske on midagi rohkemat tahta.
kiidus nad1
Kiidusõnad:
 • Oleme seni projekti tegevusega väga rahul, kuna meie kooli eesmärke on arvestatud ja saame tegeleda just nende valdkondadega, mida ise näeme problemaatilistena ja mida soovime parendada. Oleme toetuse eest tänulikud! 
 • Praegune projekti tegevus on väga toetav olnud meie kooli suhtes, oleme tänulikud, et selles osaleme. Olge tublid edasi.
 • Põhijoontes võiks jätkata samamoodi.