vyu it ict v medi ln slohov a komunika n v chov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Využití ICT v mediální, slohové a komunikační výchově PowerPoint Presentation
Download Presentation
Využití ICT v mediální, slohové a komunikační výchově

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Využití ICT v mediální, slohové a komunikační výchově - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Využití ICT v mediální, slohové a komunikační výchově. Průběh semináře. ICT – základní výukový prostředek v mediální výchově Vliv médií na společenský život Proč zařadit mediální výchovu do rámce komunikační výchovy? Cíle mediální výchovy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Využití ICT v mediální, slohové a komunikační výchově' - radha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr b h semin e
Průběh semináře
 • ICT – základní výukový prostředek v mediální výchově
 • Vliv médií na společenský život
 • Proč zařadit mediální výchovu do rámce komunikační výchovy?
 • Cíle mediální výchovy
 • Zaměření mediální výchovy na pěstování dovedností a postojů
 • Na co zaměřit pozornost žáků?
 • Důležité otázky
 • Jazyk médií
 • Žánry
 • Mediální instituce
 • Mediální reprezentace
 • Žurnalistika a internet
 • Internetové noviny
 • Etika novinářské práce
 • Náměty pro přípravu na vyučovací hodinu slohu a komunikační výchovy
 • Ukázka dvou vyučovacích hodin slohu s využitím smart boardu
ict z kladn v ukov prost edek v medi ln v chov
ICT – základní výukový prostředek v mediální výchově

Komunikační výchova orientovaná na oblast mediálního sdělování.

Mediální komunikace - veškerá komunikace, která užívá k rozmnožování a šíření sdělení tzv. médií, jako jsou tiskoviny, film, rozhlas, televize, gramofon, magnetofon, videomagnetofon, počítačové sítě, CD-ROM apod

Masová komunikace - definována masovostí šíření a příjmu sdělení, komunikace s celospolečenským nebo alespoň velmi širokým dosahem

(Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999, s. 122)

Využití ukázek: - z internetových novin (Neviditelný pes, Britské listy),

- z internetových rádií,

- z televizního vysílání (Nova, ČT1, Prima)

archiv na webových stránkách

vliv m di na spole ensk ivot
Vliv médií na společenský život
 • poskytují společnosti témata (určují, o čem se bude mluvit a uvažovat a jak – tzv. agenda setting),
 • stanovují a mění jejich důležitost,
 • nabízejí hodnocení a postoje k jednotlivým událostem,
 • poskytují vzorce chování v různých společenských rolích,
 • vytvářejí nebo posilují názorové stereotypy (někdy i nežádoucí),
 • vytvářejí nebo posilují stereotypy v jednání.

(Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999,

s. 124)

pro za adit medi ln v chovu do r mce komunika n v chovy
Proč zařadit mediální výchovu do rámce komunikační výchovy?
 • Úkolem komunikační výchovy je rozvíjet komunikační kompetenci žáků ve všech oblastech dorozumívání, které pro ně jsou nebo budou v budoucnu významné: to znamená i v oblasti mediálního sdělování.
 • Komunikační výchova se neomezuje na komunikaci verbální ale bere v úvahu také různé frekventované typy komunikace neverbální. To dokonale odpovídá potřebám mediální komunikace, jejíž komunikáty jsou zpravidla sémioticky heterogenní, smíšené, s vysokým podílem neverbálních prostředků.
 • Komunikační výchova klade důraz na rozvíjení receptivních dovedností žáků, na funkční diferenciaci čtení a na schopnosti kritické recepce sdělení, včetně schopnosti odhalovat manipulativní tendence projevu a bránit se jim.

(Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999, s. 126)

c le medi ln v chovy
Cíle mediální výchovy
 • vypěstovat u žáků dovednost žít s médii
 • efektivně jich využívat ke svému osobnímu rozvoji
 • efektivně se bránit jejich tlaku
zam en medi ln v chovy na p stov n dovednost a postoj
Zaměření mediální výchovy na pěstování dovedností a postojů
 • dovednost vyhledávat v různých médiích informace různého typu
 • dovednost přijímat mediální sdělení s porozuměním co největšímu množství přenášených významů
 • dovednost přijímaná sdělení analyzovat a kriticky hodnotit
na co zam it pozornost k
Na co zaměřit pozornost žáků?
 • na jazyk médií (formální stránka mediálních textů)
 • na žánry
 • na mediální reprezentaci (způsob, jak jsou v médiích představeny osoby, věci, události a jiné skutečnosti)
 • na mediální instituce (proces výroby, majitelé a vedení, kontrola nad komunikací)
 • na příjemce mediálního sdělení (zaměření mediálního sdělení na příjemce a typy „chování“ příjemců při četbě textů
d le it ot zky
Důležité otázky
 • Jak je předložen obsah sdělení?
 • K jakému žánru sledovaný text patří?
 • Jaké způsoby vyjádření v textu najdeme?
 • Kdo text předkládá a s jakým záměrem?
 • Jaké dovednosti a znalosti autorů jsou důležité pro vznik takového textu?
jazyk m di
Jazyk médií

Prostředky , jimiž média vyjadřují význam sdělení:

jazyk mluvený, psaný, vyjadřovací konvence

Cesty jejich poznání: analýza mediálního sdělení, studium jeho výstavby:

Srovnání jazyka bulváru a seriózního tisku: www.blesk.cz x www.ihned.cz

 • porovnání rubrik
 • porovnání dvou tematicky stejných zpráv
 • porovnání titulků
 • porovnání grafického vyjádření
slide11
Žánry

Sárközi Radek. Jak se dělá školní časopis (5) Novinářské žánry

http://www.ceskaskola.cz.

Využití charakteristik žánrů a ukázek

medi ln instituce
Mediální instituce

Poznání toho, kdo komunikuje a proč

Cesty poznání:

 • vlastní aktivní činnost - vytváření školního časopisu
 • sledování příslušného textu a údajů o různých subjektech, které měly na jeho vzniku podíl
 • poznání mediálních institucí a toho, jak fungují

Porovnání médií:

 • komerčních (Nova)
 • veřejnoprávních (Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář)
 • neziskových (Tvar, Host, školní časopisy)
medi ln reprezentace
Mediální reprezentace

Stereotypizace reality i postojů, které se k ní vážou:

 • stereotypy v zobrazování učitelky, dítěte, občanského demokrata, národa nebo etnika…….
 • stereotypy vázané k postojům společensky závažným či citlivým (rasismus, antisemitismus, xenofobie, sexismus).
urnalistika a internet
Výhody:

nízké náklady

neomezený rozsah příspěvků

rychlost publikování

neomezený náklad

rychlá zpětná vazba

snadné prohledávání archivu starých

článků

Nevýhody:

kvalita zveřejňovaných informací

nerespektování základních zásad novinářské etiky

Žurnalistika a internet
internetov noviny
Internetové noviny
 • Neviditelný pes
 • Britské listy

Zpravodajský portál (průběžník):

 • České noviny,
 • iDnes

Diskusní fórum http://www.blisty.cz/art/9508.html

Elektronický redakční systém

etika novin sk pr ce
Etika novinářské práce
 • Etický kodex novináře (www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex.htm)
 • Deklarace principů novinářského chování (www.syndikat-novinaru.cz/etika/deklarace.htm)
 • Etika v různých profesích (www.vivaetika.org/docs/AAAETIKA.htm)
 • Rada pro rozhasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz)
 • Rada České televize (www.czech-tv.cz/ct/radact/)
 • Rada pro reklamu (www.rpr.cz)
n m ty pro p pravu na vyu ovac hodinu slohu a komunika n v chovy
Náměty pro přípravu na vyučovací hodinu slohu a komunikační výchovy
 • Nápady pro výuku slohových útvarů

v 6., 7., 8. a 9. ročníku

http://www.kamizdat.wz.cz

 • Práce s textovým editorem – strukturovaný životopis, dopis
 • Internet - zdroj textů pro stylistickou analýzu

http://www.cesky-jazyk.cz/cjl/

 • Vyhledávání příkladů stylistických nedostatků na internetu