Download
vinc as kr v politikas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vinc as Krėvė – politikas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vinc as Krėvė – politikas

Vinc as Krėvė – politikas

215 Views Download Presentation
Download Presentation

Vinc as Krėvė – politikas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reikšmingiausias XX a. pr. lietuvių įvairiažanris, įvairiabalsis rašytojas, literatūros klasikas Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas), Vilniaus universiteto, Pensilvanijos universiteto (JAV) profesorius bei Lietuvos mokslų akademijos statuto kūrėjas ir akademijos pirmasis prezidentas Vincas Krėvė – politikas Parengė I. Januškevič, Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijos 4d klasė

 2. KONTRAVERSIŠKA IR TRAGIŠKA POLITINĖ ASMENYBĖ • Baku Socialistų revoliucionierių (eserų) partijos narys • 1919 m. Lietuvos Respublikos konsulas Azerbaidžane • 1922 m. – LŠS Centro valdybos pirmininkas • 1924 m. naujos politinės organizacijos – Lietuvių tautininkų sąjungos (LTS) pirmininkas • 1940 m. marionetinės Liaudies vyriausybės ministro pirmininko pavaduotojas • 1940 m. užsienio reikalų ministras

 3. Nuotr. Liaudies vyriausybė. Iš kairės: Matas Mickis, Vincas Krėvė-Mickevičius, Antanas Venclova, Justas Paleckis, Povilas Pakarklis, Ernestas Galvanauskas, Leonas Koganas, Vincas Vitkauskas. 1940 m. birželio 17 d.

 4. Vladas Turčinavičius – muziejaus vadovas Tauro g. 10-1 – Vinco Krėvės – Mickevičiaus memorialinis butas – muziejus

 5. Politinėsveiklospėdsakai Baku • 1918 m. gegužės 28 d. - Azerbaidžano Demokratinė Respublika. • V. Krėvė Baku mieste nuo 1909 m. • Baku universiteto docentas. • Socialistų revoliucionierių (eserų) partija.

 6. Baku eserastampatautininku • „Kai aš pradėjau kurti, tai aš niekados negalvojau, kad aš dirbu dėl garbės arba pasižymėti kaip rašytojas. Bet man kilo noras tada atgaivinti tą senovės Lietuvą <…>.“ 1920 m.

 7. Humanitarasvadovaujakarineiorganizacijai • 1919 m. Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS). • 1922 m. LŠS Centro valdybos pirmininkas - V. Krėvė. • V. Krėvei vadovaujant LŠSrengė Klaipėdos sukilimą. • 1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos kraštas buvo sėkmingai išvaduotas.

 8. V. KRĖVĖS VIZIJA – SUSIGRĄŽINTI VILNIŲ • „Tik kur man dabar važiuoti, aš nežinau. Dėl manęs nėra Lietuvos be Vilniaus, ten mano tėviškė, ten mane širdis traukia...“ • „Tas kelias – kovos kelias.“ • Vilniaus konfliktas parankus Sovietų bolševikams. • Sužlugusios viltys atgauti Vilnių.

 9. V. Krėvė – Tautininkųsąjungoskūrėjas • 1924 m. – Lietuvių tautininkų sąjungą (LTS). • LTS pirmininkas – rašytojas prof. V. Krėvė–Mickevičius. • 1924 m.– savaitraštis „Lietuvis“. • LTS įstatai ir programa.

 10. V. Krėvės ir tautininkų takoskyra • 1925–ųjų birželio 29 d. LTS pirmininko postas – A. Smetonai. • Grįžimas į Šaulių sąjungos Centro valdybą. • 1926 m. gegužės 18 d.paskutinis LTS posėdis.

 11. DRAMATIŠKŲ POLITINIŲ ĮVYKIŲ SŪKURYJE (1940–1941 m.) Dalyvavimas marionetinėje Liaudies vyriausybėje dėl: • neapykantos autoritariniam valdymui, • veiklos „Lietuvių draugijoje SSRS tautų kultūrai pažinti“, • artimų ryšių su sovietų pasiuntinybės darbuotojais, • suartėjimas su LKP.

 12. KOVA DĖL IŠLIKIMO (1941–1944 m.) Būtinybė • įrodyti, kad yra lojalus vokiečių valdžiai, • paslėpti žmonos Rebekos Karak žydišką kilmę, • viešai pasmerkti sovietų veiksmus Lietuvoje 1940 m. vasarą.

 13. Išvados • „Aš visuomet buvau toli nuo politikos ir visuomeninės veiklos.“ • „Ypač bijau „politikų“. Pabuvojau vieną kartą politiku ir taip „apsišutinau“, kad dabar tos politikos bijau kaip velnias kryžiaus.“ • Politinė veikla – jaučiant grėsmę Lietuvos valstybei. • Įvairiai vertinamas: • sovietų kolaborantas, • patriotas, aukojęsis Lietuvai, • savo paties kairuoliškų iliuzijų, politinio naivumo, be galo sudėtingų istorinių ir politinių aplinkybių auka, • didis lietuvių rašytojas, kurio politinės ambicijos žlugo.

 14. Naudota literatūra • V. Turčinavičius. Vincas Krėvė politikos liūne (1920–1926). – Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2012 Nr. 7 (liepa) • A. Bitautas. V.Krėvė: apie rašytojo, tapusio politiku, ambicijas ir iliuzijas. – http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/abitautas-vkreve-apie-rasytojo-tapusio-politiku-ambicijas-ir-iliuzijas.d?id=57837096 • M. Tamošaitis. Vinco Krėvės-Mickevičiaus politinė biografija: rašytojo tragedija politikoje: monografija. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2012. – 368 p.