Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โอกาสและผลกระทบ ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อภาคอุตสาหกรรมประมง PowerPoint Presentation
Download Presentation
โอกาสและผลกระทบ ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อภาคอุตสาหกรรมประมง

โอกาสและผลกระทบ ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อภาคอุตสาหกรรมประมง

67 Views Download Presentation
Download Presentation

โอกาสและผลกระทบ ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อภาคอุตสาหกรรมประมง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. โอกาสและผลกระทบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคอุตสาหกรรมประมงโอกาสและผลกระทบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคอุตสาหกรรมประมง นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 22 เมษายน 2556

 2. World Trade Source: www.aseansec.org

 3. World Trade Source: www.aseansec.org

 4. กลุ่มการค้าที่สำคัญของโลกกลุ่มการค้าที่สำคัญของโลก EU NAFTA ASEAN

 5. ที่มา: ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

 6. ASEAN Economic Community (AEC) AECหรือการรวมกลุ่มทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกภายในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวกัน เพื่อเป็นฐานในการจัดสรรทรัพยากรร่วมกัน และรวมพลังกันแข่งขันกับตลาดโลก นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสามารถของประเทศภายในกลุ่มแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคให้กว้างขวางขึ้น AEC เป็นตลาดเดียวและ ฐานการผลิตเดียว ลักษณะ วัตถุประสงค์ การไหลเวียนอย่างอิสระของ สินค้าบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน ให้แก่กลุ่มประเทศอาเซียน ตามแผน Bali Concord II การไหลเวียนอย่างอิสระ ของเงินทุน

 7. Export Performance Index: Frozen Shrimp

 8. Export Performance Index: Prepared or preserved fish, crustaceans, mollusks in airtight containers

 9. Key Markets for Thai Fishery Product Source: www.moc.go.th Value in Million USD

 10. Key Markets for Frozen Shrimp Source: www.moc.go.th Value in Million USD

 11. Key Markets for Prepared or preserved fish, crustaceans, mollusks in airtight containers Source: www.moc.go.th Value in Million USD

 12. Food Price Index by FAO

 13. โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยปี 2555 Source: www.moc.go.th Value in Million USD

 14. The Global Trend of Food and Beverage Industry

 15. Key Consumer Trends

 16. Key Issues Driving industry forward

 17. Today and Tomorrow:Food& Beverage Industry 2010 2020 2015 Mega Trend Economic rebound continues Globalization& Changing Economics Rising food prices/ demand for bioenergy Full industrialization of developing countries Increasing consolidation within food processing Continuous re-assessment of “safe”chemicals and materials for F&B and agri products Increasing urbanization impacts the demand for health& wellness solutions Health& Wellness Increased use of health Claims The adoption of Safety& Sustainability Strategies will be common- place as opposed to being the exception Food Safety& Sustainability Customers increasingly gain access to F&B processing information China begins to shake off food ingredient safety concerns Source: Frost& Sullivan

 18. Kitchen of the World

 19. Advantage of The Food& Beverage Industry in Thailand • สินค้ามีคุณภาพดีและน่าเชื่อถือในตลาดโลก • กระบวนการผลิตได้มาตรฐานสากล • มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานได้ดีกว่าคู่แข่ง • ต้นทุนการผลิตสูง จากทั้งวัตถุดิบและแรงงาน • การกีดกันทางการค้าและการตัดสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากประเทศคู่ค้าหลัก

 20. การเกษตรกับภาวะโลกร้อนการเกษตรกับภาวะโลกร้อน ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการแพร่กระจายก๊าซมีเทนในนาข้าวจากดัชนีพืชพรรณโดยประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM กรณีศึกษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 21. Factors Affected to Food Industries • Raw Material Shortage • Flood etc. • Disease such as FMD etc. • Labor Constraints • Minimum Wage 300 Baht • Labor Shortage • Lack of in primary industries. • Myanmar economics growth rapidly. • Forced and Child Labors • Bad Logistics & Supply Chain Performance • Green Consumerism & Carbon Footprint

 22. Challenges for Industry

 23. ประเทศไทยควรทำอย่างไร .... สนับสนุนการสร้างตราสินค้าในตลาดระดับบน ด้วยจุดเด่นด้านคุณภาพของอาหารไทย เพื่อสร้างความแตกต่างและการยอมรับสินค้าในตลาดเป้าหมาย ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมอาหารไทยในต่างประเทศ เน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มและมาตรฐานให้กับสินค้าเกษตร พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนสินค้า และรักษาคุณภาพของสินค้าได้นาน วิจัยและพัฒนา และนำแบบอย่างที่ดีในด้านเทคโนโลยีอาหารจากต่างประเทศมาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต รวมทั้งศึกษาและเรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย พัฒนามาตรฐานรวมทั้งเข้ารับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้า

 24. ประเทศไทยและอาเซียนในอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยและอาเซียนในอุตสาหกรรมอาหาร ขยายโอกาสทางการค้าในตลาดอาเซียน โดยการเป็นศูนย์กลางของการผลิตอาหาร ครัวไทยสู่ครัวโลก มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยไทยทำหน้าที่ผลิตและส่งออก หน่วยงานภาครัฐของในต่างประเทศควรทำหน้าที่ในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตในประเทศ ขณะที่ภาคเอกชนควรให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรี และการจัดหาวัตถุดิบจากอาเซียน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศเพื่อลดการใช้พลังงานในกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งกระบวนการ และการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้มีความรู้เพื่อลดความสูญเสียในการขนส่งวัตถุดิบ

 25. Question and Answer: www.tnsc.com