1 / 68

สาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลก

สาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลก. 201111 The World of Science ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ prasit.w@chiangmai.ac.th. Ecotone. รอยต่อ ระหว่างระบบนิเวศ ป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ พื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland) พื้นที่ริมฝั่งน้ำ (riparian zone) น้ำกร่อย หรือ ชายเลน.

rachael
Download Presentation

สาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลก

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. สาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลกสาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลก 201111 The World of Science ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ prasit.w@chiangmai.ac.th

 2. Ecotone • รอยต่อระหว่างระบบนิเวศ • ป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ • พื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland) • พื้นที่ริมฝั่งน้ำ (riparian zone) • น้ำกร่อย หรือ ชายเลน

 3. Ecotone http://www.offwell.free-online.co.uk/Pond/FOLDER01/Wetland.jpg http://www.umext.maine.edu/images/ecotone2.gif

 4. Ecotone (Riparian Zone)Ripa (ภาษาละติน) = ฝั่งแม่น้ำ http://www.dfr.state.nc.us/images/wq/glossary/rip_zone1.jpg

 5. Ecotone (Riparian Zone) http://www.greentreks.org/watershedstv/photo_gallery/pg_wk133/riparian1.jpg

 6. น้ำท่วม http://www.thairath.co.th/thairath1/2548/page1/aug/15/p1_6.php

 7. http://www4.tsl.uu.se/~pomp/pictures/PIM2002%20-%20Chiang%20Mai/A02%20Ping%20River.JPGhttp://www4.tsl.uu.se/~pomp/pictures/PIM2002%20-%20Chiang%20Mai/A02%20Ping%20River.JPG Ecotone (Riparian Zone) http://www.white-witch.de/Bamboo_rafting_on_the_Ping_River__Chiang_Mai_province.jpg

 8. ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ • Biological Diversity • Ecological Diversity(ระบบนิเวศต่างๆ) • Species Diversity • Genetic Diversity

 9. ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ • Biological Diversity • Ecological Diversity (ระบบนิเวศต่างๆ) • Species Diversity • Genetic Diversity

 10. http://orgs.unca.edu/tulula/images/biodiversity.jpg http://www.colostate.edu/programs/lifesciences/TransgenicCrops/images/lotsamaize.gif

 11. ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ • Biological Diversity • Ecological Diversity (ระบบนิเวศต่างๆ) • Species Diversity • Genetic Diversity

 12. สาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลกสาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลก • กระบวนวิชา 202111 ชีววิทยา 1 • วัฏจักร (การหมุนเวียน) ของคาร์บอน ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส • กระบวนวิชา 201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์ • เพิ่มเติมวัฏจักร (การหมุนเวียน) ของคาร์บอน ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส • วัฏจักรของน้ำ และ ซัลเฟอร์ • เน้น การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรจากกิจกรรมมนุษย์

 13. http://people.eku.edu/ritchisong/317notes3.html

 14. สาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลกสาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลก • การใช้ประโยชน์จากธาตุต่างๆ ของมนุษย์ • การปฏิวัติการเกษตร (9000 ปี ก่อน ค.ศ.) • การปฏิวัติอุตสาหกรรม (ช่วง ค.ศ. 1800)

 15. http://people.eku.edu/ritchisong/317notes3.html

 16. Stone Age http://www.danum-photos.co.uk/ http://www.creswell-crags.org.uk/virtuallytheiceage/Stone%20Age%20People/Assets/Cave_image.jpg

 17. Bronze Age http://www.gtj.org.uk/storage/Components/468/46838_1.JPG http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bronze_age_weapons_Romania.jpg

 18. Iron Age http://www.shee-eire.com/Arts&Crafts/Celtic/IronAge/photos/brzemx02.jpg

 19. สาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลกสาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลก • การใช้ประโยชน์จากธาตุต่างๆ ของมนุษย์ เช่น • การใช้น้ำ • การใช้คาร์บอน

 20. การหมุนเวียนของน้ำ http://www.semcog.org/OursToProtect/assets(inside)/Water%20Cycle.jpg

 21. การหมุนเวียนของน้ำ • 84% ของน้ำที่ระเหยบนผิวโลกเป็นน้ำจากมหาสมุทร • พืชในป่าเขตร้อนดูดซับและหมุนเวียนน้ำประมาณ 75% จากปริมาณน้ำฟ้าทั้งหมด

 22. การหมุนเวียนของน้ำ • การใช้น้ำโดยเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 646 ลบ ม /ปี / คน

 23. การเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำ • การใช้น้ำจืดในปริมาณมาก • การเปิดพื้นที่เพื่อการเกษตร เหมืองแร่ สร้างถนน สิ่งปลูกสร้าง และ กิจกรรมอื่น • การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ

 24. การเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำ • การใช้น้ำจืดในปริมาณมาก • 70 % การเกษตร • 25 % อุตสาหกรรม

 25. การใช้น้ำทั่วโลก http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/003/T0800E/t0800e0a.htm

 26. การใช้น้ำทั่วโลก

 27. การเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำ • การใช้น้ำจืดในปริมาณมาก • น้ำบาดาล • กรุงเทพ

 28. การเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำ • การใช้น้ำจืดในปริมาณมาก • การเปิดพื้นที่เพื่อการเกษตร เหมืองแร่ สร้างถนน สิ่งปลูกสร้าง และ กิจกรรมอื่น • การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ

 29. การเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำ • การเปิดพื้นที่เพื่อการเกษตร เหมืองแร่ สร้างถนน สิ่งปลูกสร้าง และ กิจกรรมอื่น • ดินแน่นขึ้น (ลดการซึมผ่านชั้นดินของน้ำ) • ปริมาณน้ำไหลบ่ามากขึ้น (น้ำท่วม) • การชะล้างพังทลายของดิน • ดินถล่ม

 30. http://www.extension.umn.edu/distribution/cropsystems/images/3115f01.gifhttp://www.extension.umn.edu/distribution/cropsystems/images/3115f01.gif http://www.dfr.state.nc.us/images/wq/glossary/soilcompaction.jpg http://www.omnitrac.com/images/tires.jpg

 31. การเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำ • การเปิดพื้นที่เพื่อการเกษตร เหมืองแร่ สร้างถนน สิ่งปลูกสร้าง และ กิจกรรมอื่น • ดินแน่นขึ้น (ลดการซึมผ่านชั้นดินของน้ำ) • ปริมาณน้ำไหลบ่ามากขึ้น (น้ำท่วม) • การชะล้างพังทลายของดิน • ดินถล่ม

 32. http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/images/biosphere/soils/hillslope_runoff_erosion.jpghttp://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/images/biosphere/soils/hillslope_runoff_erosion.jpg http://www.brs.nihon-u.ac.jp/~yhayashi/soil%20erosion.jpg

 33. การเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของน้ำ • การใช้น้ำจืดในปริมาณมาก • การเปิดพื้นที่เพื่อการเกษตร เหมืองแร่ สร้างถนน สิ่งปลูกสร้าง และ กิจกรรมอื่น • การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ

 34. http://www.ecy.wa.gov/programs/wq/plants/management/joysmanual/images/p35.gifhttp://www.ecy.wa.gov/programs/wq/plants/management/joysmanual/images/p35.gif

 35. Lake Eutrophication • ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส http://www.umanitoba.ca/institutes/fisheries/227_305.jpg http://www.dfo-mpo.gc.ca/regions/central/pub/ela-rle/images/ela_03.jpg

 36. http://www.seafriends.org.nz/oceano/currents.htm

 37. วิกฤตการณ์การน้ำ(การเกิดโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด)วิกฤตการณ์การน้ำ(การเกิดโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด) http://www.thescian.com/blog/index.php?/archives/2004/08/16.html

 38. สถานการณ์น้ำในประเทศไทย(กรมควบคุมมลพิษ 2549) • แหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ • เกณฑ์ดีคิดเป็นร้อยละ 20 • พอใช้ร้อยละ 48 • เสื่อมโทรมร้อยละ 27 • เสื่อมโทรมมากร้อยละ 5

 39. สถานการณ์น้ำในประเทศไทยสถานการณ์น้ำในประเทศไทย • เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547 พบว่า คุณภาพน้ำโดยรวมมีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากขึ้น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มาจากการระบายน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ผ่านการบำบัด ทำให้มีความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) สูง

 40. สถานการณ์น้ำในประเทศไทยสถานการณ์น้ำในประเทศไทย • แหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เดิม ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง และลำตะคองตอนล่าง

 41. แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำ • การใช้น้ำจืดในปริมาณมาก ใช้อย่างประหยัด • การเปิดพื้นที่เพื่อการเกษตร เหมืองแร่ สร้างถนน สิ่งปลูกสร้าง และ กิจกรรมอื่น การเกษตรที่อนุรักษ์ดินและน้ำ • การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ ลดการปล่อยของเสีย บำบัดน้ำเสีย

 42. สาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลกสาเหตุและลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของธาตุบนโลก • การใช้ประโยชน์จากธาตุต่างๆ ของมนุษย์ เช่น • การใช้คาร์บอน

 43. http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/03-04/biomass/background%20info.htmlhttp://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/03-04/biomass/background%20info.html

 44. http://www.pmel.noaa.gov/co2/gif/globcar.png การหมุนเวียนของคาร์บอน

 45. การหมุนเวียนของคาร์บอนการหมุนเวียนของคาร์บอน • ปริมาณคาร์บอนในบรรยากาศโลกเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ

 46. การหมุนเวียนของคาร์บอนการหมุนเวียนของคาร์บอน • ประเทศไทย (พ.ศ. 2537) ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับ 286 ล้านตันก๊าซคาร์บอนได อ๊อกไซด์ • การเผาไหม้เชื้อเพลิง • การเปลี่ยนการใช้พื้นที่ • การป่าไม้ • อุตสาหกรรม

 47. พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) http://www.youngreporters.org/IMG/2-5.gif

More Related