mgr jan kov cs ph d n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr. Jan KOVÁCS, Ph.D. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr. Jan KOVÁCS, Ph.D.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 2
Download Presentation

Mgr. Jan KOVÁCS, Ph.D. - PowerPoint PPT Presentation

raanan
305 Views
Download Presentation

Mgr. Jan KOVÁCS, Ph.D.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mgr. Jan KOVÁCS, Ph.D. KATEDRA MANAGEMENTU • Prosazovat větší investice do odborného vzdělávání pedagogů - být více prakticky než teoreticky zaměřen. • Zvýšit nároky na přijímání nových studentů a odborné znalosti stávajících studentů ve všech studijních programech – bojovat s objevující se podprůměrností, podporovat výjimečné a talentované. • Redukovat široké spektrum předmětů, zejména ty, které poskytují spíše obecné nebo povrchní znalosti – než učit 3 předměty a „nestíhat“, raději jeden, pořádně a s odpovídajícím rozsahem. • Prosazovat lepší informovanost a komunikaci managementu fakulty s akademickou obcí – bojovat proti fámám, „jedna bába povídala“, podporovat participativní styl řízení. • I nadále podporovat a rozvíjet spolupráci fakulty a kateder s podnikatelskými subjekty, státní správou, institucemi a zahraničními univerzitami.

  2. Mgr. Jan KOVÁCS, Ph.D. KATEDRA MANAGEMENTU • (1) Senát v souladu s § 27, odst. 1 a 2 zákona o vysokých školách: • a) rozhoduje na návrh děkana o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo • zrušení fakultních pracovišť, • b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty, • c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty děkanem a kontroluje • jejich využívání, • d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření • fakulty předloženou děkanem, • e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech • uskutečňovaných na fakultě, • f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady a • disciplinární komise fakulty, • g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho • odvolání z funkce, • h) schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, • vývojové nebo další tvůrčí činnosti fakulty a jeho každoroční aktualizaci po • projednání ve vědecké radě fakulty. Dlouhodobý záměr je vypracován • v souladu s dlouhodobým záměrem