C chi d i
Download
1 / 31

C? CHI D??I - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

CƠ CHI DƯỚI. BỘ MÔN GIẢI PHẪU. CƠ CHI DƯỚI. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:. 1- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG MÔNG THEO NHÓM VÀ THEO LỚP. 2- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG ĐÙI THEO NHÓM VÀ THEO LỚP. 3- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC THEO LỚP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'C? CHI D??I' - raanan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
C chi d i l.jpg

CHI DƯỚI

BỘ MÔN GIẢI PHẪU


C chi d i2 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:

1- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG MÔNG

THEO NHÓM VÀ THEO LỚP

2- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG ĐÙI

THEO NHÓM VÀ THEO LỚP

3- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC

THEO LỚP

4- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG CẲNG CHÂN SAU

THEO LỚP

5- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG GAN CHÂN THEO LỚP

6- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG MU CHÂN THEO LỚPC chi d i4 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

1- VÙNG MÔNG:

1.1- LỚP NÔNG:

NGUYÊN ỦY:

DIỆN MÔNG

MÀO CHẬU

ĐƯỜNG MÔNG SAU

MẶT SAU X. CÙNG

DÂY CHẰNG CÙNG-

Ụ NGỒI

NGUYÊN ỦY:

MÀO CHẬU

MÔNG

LỚN

MÔNG

LỚN

CĂNG MẠC ĐÙI

BÁM TÂN:

1/3 TRÊN

DẢI CHẬU CHÀY

BÁM TÂN:

DẢI CHẬU CHÀY

ĐƯỜNG RÁP

ĐỘNG TÁC

GẤP, DẠNG

XOAY NGOÀI

XOAU TRONG ĐÙI

ĐỘNG TÁC

DUỖI, XOAY

NGOÀI ĐÙI

MÔNG LỚN

CĂNG MẠC ĐÙI


C chi d i5 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

1- VÙNG MÔNG:

1.2- LỚP GIỮA:

NGUYÊN ỦY:

¾ TRƯỚC MÀO

CHẬU

DIỆN MÔNG

ĐƯỜNG MÔNG

TRƯỚC, SAU

NGUYÊN ỦY:

MẶT TRONG S2, S3, S4

KHUYẾT NGỒI TO

DÂY CHẰNG CÙNG-

GAI NGỒI

BÁM TÂN:

MẤU CHUYỂN

LỚN

BÁM TÂN:

MẤU CHUYỂN

LỚN

 • ĐỘNG TÁC

 • DẠNG, GẤP

 • XOAY, NGOÀI ĐÙI

 • - DUỖI, XOAY

 • NGOÀI ĐÙI

ĐỘNG TÁC

DẠNG, XOAY

NGOÀI ĐÙI

CƠ HÌNH LÊ

CƠ MÔNG NHỠ


C chi d i6 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

1- VÙNG MÔNG:

1.3- LỚP SÂU:

NGUYÊN ỦY:

Ụ NGỒI

NGUYÊN ỦY:

- DIỆN MÔNG

- ĐƯỜNG MÔNG

TRƯỚC, DƯỚI

BÁM TÂN:

MÀO GIAN MẤU

BÁM TÂN:

MẤU CHUYỂN

LỚN

 • ĐỘNG TÁC

 • XOAY NGOÀI

 • KHÉP ĐÙI

 • ĐỘNG TÁC

 • DẠNG

 • XOAY TRONG

 • ĐÙI

CƠ MÔNG BÉ

CƠ VUÔNG ĐÙI


C chi d i7 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

1- VÙNG MÔNG:

1.3- LỚP SÂU:

 • NGUYÊN ỦY:

 • GAI NGỒI

 • KHUYẾT NGỒI BÉ

 • Ụ NGỒI

NGUYÊN ỦY:

- LỖ BỊT, MÀNG BỊT

- MẶT CHẬU

BÁM TÂN:

MẶT TRONG

MẤU CHUYỂN

LỚN

BÁM TÂN:

MẶT TRONG

MẤU CHUYỂN LỚN

 • ĐỘNG TÁC

 • DUỖI

 • XOAYNGOÀI

 • ĐÙI

 • ĐỘNG TÁC

 • XOAY NGOÀI

 • DUỖI ĐÙI

CƠ BỊT TRONG

CƠ SINH ĐÔI

TRÊN- DƯỚI

CÔ BÒT NGOAØI


C chi d i8 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

2- VÙNG ĐÙI:

2.1- VÙNG ĐÙI TRƯỚC:

DUỖI ĐÙI

TỨ ĐẦU ĐÙI

NGUYÊN ỦY:

GAI CHẬU TRƯỚC

TRÊN

CƠ THẲNG ĐÙI

CƠ RỘNG TRONG

BÁM TÂN:

MẶT TRONG ĐẦU

TRÊN X. CHÀY

CƠ RỘNG NGOÀI

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP

 • XOAY TRONG

 • CẲNG CHÂN

CƠ RỘNG GIỮA

CƠ MAY


C chi d i9 l.jpg
CÔ CHI DÖÔÙI

1. CAÙC CÔ VUØNG CHAÄU – ÑUØI TRÖÔÙC:

CƠ THẮT LƯNG LỚN

CƠ CHẬU

CƠ THẮT LƯNG BÉ


C chi d i10 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

2- VÙNG ĐÙI:

2.1- VÙNG ĐÙI TRƯỚC:

D12

L1

L2

L3

L4

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP ĐÙI VÀO THÂN

 • NGHIÊNG NGƯỜI

CƠ THẮT LƯNG LỚN

CƠ CHẬU

MẤU CHUYỂN NHỎ

CƠ THẮT LƯNG- CHẬU


C chi d i11 l.jpg

CƠ KHÉP DÀI

CƠ CHI DƯỚI

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP, KHÉP

 • XOAY TRONG

2- VÙNG ĐÙI:

2.2- VÙNG ĐÙI TRONG:

2.2.1- LỚP NÔNG:

BÁM TÂN:

ĐƯỜNG RÁP

NGUYÊN ỦY:

- MÀO LƯỢC

BÁM TÂN:

ĐƯỜNG LƯƠC

 • NGUYÊN ỦY:

 • BỜ DƯƠI X. MU

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP, KHÉP

 • XOAY TRONG

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP, KHÉP

 • XOAY TRONG ĐÙI

BÁM TÂN:

LỒI CẦU

TRONG

 • NGUYÊN ỦY:

 • BỜ DƯƠI

 • X. MU

CƠ LƯỢC

CƠ THON


C chi d i12 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

2- VÙNG ĐÙI:

2.2- VÙNG ĐÙI TRONG:

TAM GIAÙC ÑUØI

CHÖÙA BOÙ MAÏCH,

TK ÑUØI


C chi d i13 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

2- VÙNG ĐÙI:

2.2- VÙNG ĐÙI TRONG:

2.2.2- LỚP GIỮA:

2.2.3- LỚP SÂU:

 • NGUYÊN ỦY:

 • NGÀNH DƯỚI

 • X. MU

 • NGUYÊN ỦY:

 • NGÀNH DƯỚI

 • X. MU

BÁM TÂN:

MÉP TRONG

ĐƯỜNG RÁP

BÁM TÂN:

MÉP NGÒAI

ĐƯỜNG RÁP

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP, KHÉP

 • XOAY NGOÀI ĐÙI

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP, KHÉP

 • XOAY TRONG ĐÙI

CƠ KHÉP NGẮN

CƠ KHÉP LỚN


C chi d i14 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

2- VÙNG ĐÙI:

2.3- VÙNG ĐÙI SAU:

 • NGUYÊN ỦY:

 • Ụ NGỒI

 • (ĐẦU DÀI)

 • ĐƯỜNG RÁP

 • ( ĐẦU NGẮN)

 • NGUYÊN ỦY:

 • Ụ NGỒI

BÁM TÂN:

MẶT TRONG

ĐẦU TRÊN X. CHÀY

BÁM TÂN:

LỒI CẦU NGOÀI

X. CHÀY

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP, DUỖI

 • XOAY TRONG

 • CẲNG CHÂN

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP, XOAY NGOÀI

 • CẲNG CHÂN

 • DUỖI ĐÙI

CƠ BÁN MÀNG

CƠ NHỊ ĐẦU ĐÙI

CƠ BÁN GÂN


C chi d i15 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

2- VÙNG ĐÙI:

2.3- VÙNG ĐÙI SAU:

HOÁ KHEO


C chi d i16 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

3- VÙNG CẲNG CHÂN:

3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU:

3.2.1- LỚP NÔNG: (03 CƠ)

 • NGUYÊN ỦY:

 • LỒI CẦU TRONG

 • LỒI CẦU NGOÀI

BÁM TÂN:

XƯƠNG GÓT

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP CẲNG CHÂN

 • GẤP BÀN CHÂN

CƠ BỤNG CHÂN


C chi d i17 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

3- VÙNG CẲNG CHÂN:

3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU:

3.2.1- LỚP NÔNG: (03 CƠ)

 • NGUYÊN ỦY:

 • BỜ DƯỚI

 • ĐƯỜNG RÁP

 • NGUYÊN ỦY:

 • CHỎM MÁC

 • ĐƯỜNG CƠ DÉP

BÁM TÂN:

XƯƠNG GÓT

BÁM TÂN:

XƯƠNG GÓT

GÂN

ACHILLE

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP BÀN CHÂN

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP CẲNG CHÂN

 • GẤP BÀN CHÂN

CƠ GAN CHÂN

CƠ DÉP


C chi d i18 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

3- VÙNG CẲNG CHÂN:

3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU:

3.2.2- LỚP SÂU: (04 CƠ)

CUNG CƠ DÉP

 • NGUYÊN ỦY:

 • 2/3 DƯỚI X. MÁC

 • MÀNG GIAN CỐT

 • NGUYÊN ỦY:

 • 1/3 GIŨA SAU X. CHÀY

 • X. MÁC, MÀNG GIAN CỐT

BÁM TÂN:

ĐỐT XA NGÓN I

BÁM TÂN:

- X. GHE, X. CHÊM

- NỀN X. ĐỐT BÀN II, III, IV

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP NGÓN I

 • NGHIÊNG TRONG

 • BÀN CHÂN

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP, NGHIÊNG TRONG

 • BÀN CHÂN

CƠ CHÀY SAU

CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI


C chi d i19 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

3- VÙNG CẲNG CHÂN:

3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU:

3.2.2- LỚP SÂU:( 04 CƠ)

 • NGUYÊN ỦY:

 • 1/3 GIỮA SAU

 • X. CHÀY

 • NGUYÊN ỦY:

 • LỒI CẦU NGOÀI X. ĐÙI

BÁM TÂN:

NỀN ĐỐT XA

NGÓN II, III, IV, V

BÁM TÂN:

- ĐƯỜNG CƠ DÉP

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP NGÓN II, III, IV, V

 • GẤP, XOAY TRONG

 • BÀN CHÂN

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP, XOAY TRONG

 • CẲNG CHÂN

CƠ KHOEO

CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀI


C chi d i20 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

3- VÙNG CẲNG CHÂN:

3.1- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC:(03 CƠ)

CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI

 • NGUYÊN ỦY:

 • LỒI CẦU NGOÀI

 • X. CHÀY

 • MÀNG GIAN CỐT

 • ĐỘNG TÁC

 • DUỖI NGÓN II, III, IV, V

 • DUỖI BÀN CHÂN

 • NGHIÊNG NGOÀI BÀN CHÂN

BÁM TÂN:

- NỀN X. ĐỐT BÀN

NGÓN I

BÁM TÂN:

NỀN X. ĐỐT GIỮA, XA

NGÓN II, III, IV, V

 • NGUYÊN ỦY:

 • LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY

 • ¾ TRÊN TRONG X. MÁC

 • MÀNG GIAN CỐT

 • ĐỘNG TÁC

 • DUỖI, NGHIÊNG

 • TRONG BÀN CHÂN

CƠ CHÀY TRƯỚC

CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀI


C chi d i21 l.jpg
CƠ CHI DƯỚI

3- VÙNG CẲNG CHÂN:

3.1- VÙNG CẲNG CHÂN NGOÀI:(02 CƠ)

 • NGUYÊN ỦY:

 • 2/3 DƯỚI NGOÀI

 • X. MÁC

 • VÁCH GIAN CƠ

 • TRƯỚC, SAU

 • NGUYÊN ỦY:

 • CHỎM MÁC, MẶT NGOÀI

 • X. MÁC

 • -VÁCH GIAN CƠ TRƯỚC, SAU

BÁM TÂN:

NỀN X. ĐỐT BÀN

NGÓN V

BÁM TÂN:

- NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN I

- X. CHÊM TRONG

ĐỘNG TÁC

GẤP BÀN CHÂN

 • ĐỘNG TÁC

 • GẤP, NGHIÊNG

 • NGOÀI BÀN CHÂN

CƠ MÁC DÀI

CƠ MÁC NGẮN


Slide22 l.jpg

CƠ CHI DƯỚI

4- VÙNG BÀN CHÂN:

4.1- VÙNG GAN CHÂN: CAÂN GAN CHAÂN

 • PHAÀN GIÖÕA : DAØY, 5 TREÕ

 • GAÂN GOÙT -> NGOÙN CHAÂN

- PHAÀN NGOAØI : DAØY SAU, MOÛNG TRÖÔÙC

- PHAÀN TRONG : MOÛNG SAU, DAØY TRÖÔÙC

- 2 vaùch gian cô töø giôùi haïn caùc phaàn => 3 oâ

- Goùp phaàn => voøm gan chaân


Slide23 l.jpg

CƠ CHI DƯỚI

4- VÙNG BÀN CHÂN:

4.1- VÙNG GAN CHÂN:

OÂÂ GIÖÕA

VAÙCH GIAN CÔ TRONG

VAÙCH GIAN CÔ NGOAØI

OÂÂ MOÂ UÙT

OÂÂ MOÂ CAÙI

PHAÀN GIÖÕA MAÏC GAN CHAÂN

DUØ CHIA THAØNH OÂ, NHÖNG CÔ BAØN CHAÂN XEÁP THAØNH LÔÙP ROÕ => MOÂ TAÛ THEO LÔÙP


Slide24 l.jpg

CƠ CHI DƯỚI

4- VÙNG BÀN CHÂN:

4.1- VÙNG GAN CHÂN:

4.1.1- LỚP NÔNG:

CÔ DAÏNG NGOÙN CAÙI

CÔ GAÁP CAÙC NGOÙN CHAÂN NGAÉN

CÔ DAÏNG NGOÙN UÙT


Slide25 l.jpg

CƠ CHI DƯỚI

4- VÙNG BÀN CHÂN:

4.1- VÙNG GAN CHÂN:

4.1.2- LỚP GIỮA:

CAÙC CÔ GIUN

GAÂN CÔ GAÁP CAÙC NGOÙN CHAÂN DAØI

GAÂN CÔ GAÁP NGOÙN CHAÂN CAÙI DAØI

CÔ VUOÂNG GAN CHAÂN


Slide26 l.jpg

CƠ CHI DƯỚI

4- VÙNG BÀN CHÂN:

4.1- VÙNG GAN CHÂN:

4.1.3- LỚP SÂU:

GAÂN CÔ GAÁP NGOÙN UÙT NGAÉN

CÔ KHEÙP NGOÙN CAÙI

CÔ GAÁP NGOÙN CAÙI NGAÉN


Slide27 l.jpg

CƠ CHI DƯỚI

4- VÙNG BÀN CHÂN:

4.1- VÙNG GAN CHÂN:

4.1.3 LỚP SÂU:

DC. GOÙT-HOÄP GAN CHAÂN

GAÂN CÔ MAÙC DAØI

DC. GAN CHAÂN DAØI

GAÂN CÔ CHAØY SAU


Slide28 l.jpg

CƠ CHI DƯỚI

4- VÙNG BÀN CHÂN:

4.1- VÙNG GAN CHÂN:

4.1.4- LỚP GIAN CỐT:

CÔ GIAN COÁT MU

CÔ GIAN COÁT GAN

MU DAÏNG, GAN KHEÙP

CAÙC CÔ GIAN COÁT MU CHAÂN (4) DAÏNG CAÙC NGOÙN CHAÂN

CAÙC CÔ GIAN COÁT GAN CHAÂN (3) KHEÙP CAÙC NGOÙN CHAÂN VAØO GAÀN TRUÏC


Slide29 l.jpg

CƠ CHI DƯỚI

4- VÙNG BÀN CHÂN:

4.2- VÙNG MU CHÂN:

4.2.1- LỚP NÔNG:

MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI TREÂN

GAÂN CÔ CHAØY TRÖÔÙC

MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI DÖÔÙI

GAÂN CÔ MAÙC BA

GAÂN CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN DAØI

GAÂN CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI DAØI

CAÙC GAÂN TÖØ KHU CAÚNG CHAÂN TRÖÔÙC QUA MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI => MU CHAÂN


Slide30 l.jpg

CƠ CHI DƯỚI

4- VÙNG BÀN CHÂN:

4.2- VÙNG MU CHÂN:

4.2.2- LỚP SÂU:

MAËT TREÂN VAØ NGOAØI X. GOÙT

MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI DÖÔÙI

CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN NGAÉN

CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI NGAÉN

GAÂN DUOÃI CAÙC NGOÙN DAØI

GAÂN DUOÃI NGOÙN CAÙI DAØI

CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN NGAÉN : XÖÔNG GOÙT -> GAÂN DUOÃI

BOÙ 1 : CÔ DUOÃI NG I NGAÉN


ad