katedra pedagogiky n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Katedra pedagogiky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Katedra pedagogiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Katedra pedagogiky. Katedra pedagogiky. od roku 2006 sme popredným vedeckým pracoviskom Univerzity Komenského pripravujeme na učiteľské povolanie študentov odboru pedagogika a učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov rozvíjame pedagogické vedy a realizujeme výskum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Katedra pedagogiky' - quynn-norman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
katedra pedagogiky1
Katedra pedagogiky
 • od roku 2006 sme popredným vedeckým pracoviskom Univerzity Komenského
 • pripravujeme na učiteľské povolanie študentov odboru pedagogika a učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov
 • rozvíjame pedagogické vedy

a realizujeme výskum

zabezpe ujeme t dium v tudijn ch programoch
Zabezpečujeme štúdium v študijných programoch:
 • Učiteľstvo pedagogiky (bakalársky a magisterský stupeň)
 • Sociálnovedný a pedagogicko-psychologický komponent – všeobecný učiteľský základ (bakalársky a magisterský stupeň)
 • Realizujeme aj celoživotné vzdelávanie (rigorózne konanie, doplňujúce pedagogické štúdium a špecializačné inovačné štúdium)
u ite stvo pedagogiky b akal rsky stupe
Učiteľstvo pedagogikyBakalársky stupeň
 • Študuje sa v kombinácii s rôznymi špecializáciami
 • Forma štúdia: denná
 • Dĺžka štúdia: 3 roky
 • Akademický titul: Bakalár (Bc.)
u ite stvo pedagogiky magistersk stupe
Učiteľstvo pedagogikyMagisterský stupeň
 • Študuje sa v kombinácii s rôznymi špecializáciami
 • Forma štúdia: denná
 • Dĺžka štúdia: 2 roky
 • Akademický titul: Magister (Mgr.)
profil absolventa t eoretick vedomosti
Profil absolventaTeoretické vedomosti:
 • o podstate, princípoch a procese výchovy a vzdelávania;
 • o modeloch výchovy a vzdelávania v súčasnosti a minulosti;
 • o koncepciách vyučovania;
 • o funkciách a manažmente školy

a školských zariadení;

 • o optimálnom uplatňovaní komunikácie v škole a školskom zariadení a pri výchove mimo vyučovania.
profil absolventa praktick zru nosti a kompetencie
Profil absolventaPraktické zručnosti a kompetencie:
 • realizácia edukačnej činnosti v škole;
 • realizácia výchovnej činnosti v mimovyučovacej oblasti v škole a v školských zariadeniach;
 • komunikácia so žiakmi, pedagógmi, rodičmi a verejnosťou;
 • projektovanie a realizácia výchovy v školských zariadeniach s tvorivým uplatňovaním pedagogickej teórie;
 • rozvoj počítačovej gramotnosti;
 • uplatňovanie sebareflexie a permanentného sebavzdelávania;
 • aplikácia manažérskych a organizačných zručnosti v praxi.
uplatnenie absolventa b akal rsky stupe
Uplatnenie absolventa Bakalársky stupeň
 • asistent učiteľa;
 • pomocný učiteľ;
 • vychovávateľ v školských zariadeniach;
 • pedagogický pracovník pre mimoškolské záujmové činnosti detí a mládeže;
 • školský administratívny pracovník;
 • pedagogický pracovník pre oblasť sociálnych služieb a rodiny.
uplatnenie absolventa m agistersk stupe
Uplatnenie absolventa Magisterský stupeň
 • kvalifikovaný učiteľ pre vyučovanie predmetu pedagogika a jej hraničných disciplín;
 • metodický pracovník v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov;
 • odborný pracovník pre oblasť školstva a školských zariadení;
 • odborný pracovník pre prácu v štátnej správe a samospráve na úseku školstva;
 • pracovník pre mimovyučovacie a voľnočasové aktivity;
 • poradca v pedagogicko-psychologických poradniach;
 • publicista a redaktor v detských a mládežníckych oddeleniach rozhlasu a televízie;
 • redaktor pedagogických časopisov;
 • vysokoškolský pedagóg.
preferujeme tieto sp soby v u by
Preferujeme tietospôsoby výučby:
 • Prípadové štúdie
 • Interaktívne prednášky
 • Argumentácie, diskusie, výučba zameraná na riešenie problémov (metóda riadeného objavovania)
 • Konštruktivistický prístup, hranie rolí, mikrovýstupy
 • Tvorba prezentácií a ich prezentovanie študentmi
 • E-learning, práca vo dvojiciach, v skupinách, práca s textom
 • Pojmové mapovanie, výklad s pomocou prezentácie
 • Internetové zdroje ako podklad pre eseje a kazuistiky
 • Zážitkové učenie
na e akademick priority
Naše akademické priority:
 • E-learning na vysokej škole
 • Výskum komunikáciev triede
 • Výskum dejín učiteľských ústavovna Slovensku
 • Výskum školského manažmentu
vyvinuli sme unik tne v skumn met dy
Vyvinuli sme unikátne výskumné metódy:
 • Metódu naratívneho interview v rámci metodológie kvalitatívneho výskumu
 • Slovenskú a českú formu holandského dotazníka QTI na meranie interaktívneho štýlu učiteľa
 • Testy na zisťovanie funkčnej gramotnosti detí
na e najv znamnej ie vedecko v skumn projekty
Naše najvýznamnejšie vedecko-výskumné projekty:
 • Elektronická učebnica metodológie pedagogického výskumu (KEGA)
 • Študijný program Školský manažment (KEGA)
 • ECFUN (6. rámcový program EÚ)
 • Rozvoj porozumenia textu žiakmi. Príručka pre učiteľa (KEGA)
 • Významní slovenskí pedagógovia 20. storočia (J. Čečetka, J. Mátej, J. Brťka, A. Štepitová a V. Václavík) (VEGA)
 • VET-Prof 2: Profesionalizácia pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy
 • Projekt konverzie magisterského štúdia - školský manažment (KEGA)
tu n s n jdete
Tu nás nájdete:

Katedra pedagogiky

Moskovská 3

813 34 Bratislava

Tel. č.: 02/50222333

E-mail: kp@fedu.uniba.sk

Web: www.fedu.uniba.sk

ad