slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nazwy szkół: Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nazwy szkół: Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Nazwy szkół: Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Nazwy szkół: Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie ID grup: 98/25 MF G1; 98/32 MF G1 Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów. Semestr/rok szkolny: Pierwszy/ 2011/2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nazwy szkół: Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie' - quynh


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Nazwy szkół:

Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie

 • ID grup: 98/25 MF G1; 98/32 MF G1
 • Kompetencja: matematyczno-fizyczna
 • Temat projektowy:

Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów.

 • Semestr/rok szkolny: Pierwszy/ 2011/2012
spis tre ci
Spis treści:
 • Rozszerzalność cieplna - definicja.
 • Rozszerzalność liniowa.
 • Przykłady rozszerzalności liniowej.
 • Rozszerzalność objętościowa.
 • Rozszerzalność ciał stałych + doświadczenia.
 • Przykłady zastosowania.
 • Rozszerzalność cieczy + doświadczenia.
 • Przykłady zastosowania.
 • Rozszerzalność gazów + doświadczenia.
 • Przykłady zastosowania.
 • Dokładność.
 • Zjawisko w życiu codziennym.
 • Bibliografia.
definicja
Definicja.

Rozszerzalność cieplna (rozszerzalność termiczna) to właściwość fizyczna ciał polegająca na zwiększaniu się ich długości (rozszerzalność liniowa) lub objętości (rozszerzalność

objętościowa) w miarę wzrostu temperatury.

rozszerzalno liniowa
Rozszerzalność liniowa.

Rozszerzalność ta polega na zwiększaniu się długości ciał stałych w przy wzroście temperatury. Zmiana długości ciała stałego jest proporcjonalna do zmiany temperatury. Współczynnik rozszerzalności to fizyczna właściwość ciała stałego wyrażona liczbowo, której wartość jest względną zmianą rozmiarów ciała przy zmianie temperatury o 1 K.

przyk ady rozszerzalno ci liniowej
Przykłady rozszerzalności liniowej.
 • Kable telefoniczne i elektryczne w instalacjach napowietrznych zmieniają swą długość, co powoduje ich zwisanie.
 • Połączenia szyn kolejowych i stalowe konstrukcje mostów wymagają stosowania szczelin lub elementów dylatacyjnych.
 • Może być przyczyną pękania powierzchni klejonych, gdy współczynniki rozszerzalności klejonych obiektów i spoiny klejowej różnią się zbytnio, a klej nie jest elastyczny.
rozszerzalno obj to ciowa
Rozszerzalność objętościowa.

Współczynnik rozszerzalności wody jest różny

w różnych przedziałach temperatur iwyznaczanie jego wartości powinno być przeprowadzane przy zastosowaniu możliwie małej różnicy temperatur: kocowej i początkowej.Gazy, podobnie jak ciała stałe i ciecze, zwiększają swoją objętość, gdy są ogrzewane pod stałym ciśnieniem. Empiryczna zależność objętości V od temperatury t przy stałym ciśnieniu nosi nazwę prawa Gay-Lussaca.

rozszerzalno cia sta ych
Rozszerzalność ciał stałych.

Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych jest zjawiskiem polegającym na wzroście objętości ciała wraz ze wzrostem temperatury. 

przyk ady zastosowania
Przykłady zastosowania:

przerwy dylatacyjne

przerwy między szynami

przyk ady zastosowania1
Przykłady zastosowania:

energetyczne linie przesyłowe

przewody trakcji tramwajowej

przyk ady zastosowania2
Przykłady zastosowania:

drogi betonowe

bimetal

przyk ady zastosowania3
Przykłady zastosowania:

Wieczko metalowe na słoiku z dżemem łatwiej jest otworzyć

po podgrzaniu

w gorącej wodzie.

rozszerzalno cieczy
Rozszerzalność cieczy.

Przy zmianie temperatury również zmienia się rozszerzalność cieczy. W miarę wzrostu temperatury cząsteczki cieczy poruszają się coraz szybciej i w następstwie tego oddalają się od siebie i dzięki temu wzrasta objętość cieczy. Przyrost objętości cieczy zależy od rodzaju cieczy i jej objętości początkowej. Zjawisko rozszerzalności cieczy wykorzystuje się m.in. w termometrach cieczowych.

przyk ady zastosowania4
Przykłady zastosowania:

Rury ciepłownicze

pękanie grubych szklanek pod wpływem wrzącej wody

rozszerzalno gaz w
Rozszerzalność gazów.

Wpływ temperatury na właściwości gazu, jest duży gdyż jego rozszerzalność cieplna, w porównaniu z wodą i innymi cieczami, jest wysoka. Nawet przy niewielkim wzroście temperatury otoczenia następuje zwiększenie ciśnienia i objętości gazu zmagazynowanego w zbiornikach. Dlatego w każdej butli zostawia się wolną przestrzeń - ok. 20 % pojemności - która zabezpiecza jego swobodną rozszerzalność.

dok adno
Dokładność.

Niepewność pomiaru – parametr, związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wyników, które można

w uzasadniony sposób przypisać wartości mierzonej. Charakteryzuje ona rozrzut wartości (szerokość przedziału), wewnątrz którego można

z zadowalającymprawdopodobieństwem usytuować wartość wielkości mierzonej. Z definicji niepewności pomiarowej wynika, że nie może być ona wyznaczona doskonale dokładnie. Można natomiast dokonać jej oszacowania (np. statystycznej estymacji). Żaden pomiar nie jest idealnie dokładny, czyli wszystkie pomiary są zawsze obarczone jakąś niepewnością. Fakt ten nie wynika z niedoskonałości aparatury i zmysłów obserwatora, ale jest nieodłączną cechą każdego pomiaru. Na niepewność pomiaru składa się zazwyczaj wiele czynników. Każdy z nich może mieć inny wpływ

na wartość niepewności pomiaru.

zjawisko w yciu codziennym
Zjawisko w życiu codziennym.

Zjawisko rozszerzalności temperaturowej wykorzystuje się do produkcji różnego typu termometrów metalowych (prętowych). W metalowej rurce umieszcza się pręt wykonany

z innego metalu. Miarą temperatury jest różnica długości pręta i rurki. Zaletą termometrów metalowych jest duży zakres mierzonych temperatur, zaś wadą mała dokładność.

zjawisko w yciu codziennym1
Zjawisko w życiu codziennym.

Gitarzyści w czasie występówbardzo często muszą stroić gitary, ponieważ ich metalowe struny ogrzane np. silnym światłem reflektorów rozszerzają się,co powoduje rozstrojenie instrumentu.

zjawisko w yciu codziennym2
Zjawisko w życiu codziennym.

Zjawisko objętościowej rozszerzalności temperaturowej cieczy znalazło praktyczne zastosowanie

w termometrach cieczowych.

zjawisko w yciu codziennym3
Zjawisko w życiu codziennym.

Zjawisko rozszerzalności temperaturowej gazów wykorzystuje się

w np. termometrach gazowych lub silnikach Stirlinga.

bibliografia
Bibliografia:
 • „Świat fizyki 1” pod red. B. Sagowskiej; str. 83-88; wyd. ZamKor
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozszerzalno%C5%9B%C4%87_cieplna
 • http://www.fizyka.net.pl/
 • http://www.edupedia.pl/words/index/show/533212_slownik_fizyczny-rozszerzalno_cieplna.html