D dick pr vo i vod
Download
1 / 15

Dědické právo I. Úvod - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Dědické právo I. Úvod. (c) Mgr. Pavel Petr 2009. Systematika OZ!!!. Dědění je upraveno v sedmé části OZ (§460-§487) Ta se dále člení do šesti hlav Hlava I. Nabývání dědictví Hlava II. Dědění ze zákona Hlava III. Dědění ze závěti Hlava IV. Správce dědictví

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dědické právo I. Úvod' - quynh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
D dick pr vo i vod
Dědické právo I.Úvod

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Systematika oz
Systematika OZ!!!

 • Dědění je upraveno v sedmé části OZ (§460-§487)

 • Ta se dále člení do šesti hlav

 • Hlava I. Nabývání dědictví

 • Hlava II. Dědění ze zákona

 • Hlava III. Dědění ze závěti

 • Hlava IV. Správce dědictví

 • Hlava V. Potvrzení a vypořádání dědiců

 • Hlava VI. Ochrana oprávněného dědice

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Principy pr vn pravy
Principy právní úpravy

 • Kolektivistické x individualistické pojetí

 • Zásada familiarizace x zásada testovací volnosti, osobní autonomie

 • Univerzální sukcese (posloupnost) x singulární sukcese

 • SEMEL HERES SEMPER HERES

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


D d n
Dědění

 • Právní skutečnost – smrt

 • Prokazuje se úmrtním listem – ohledání mrtvoly, event. Prohlášení za mrtvého – včleněno do právního řádu po 1.světové válce

 • Dva delační důvody – závěť a zákon

 • Zvláštní způsob nabytí - odúmrť

 • Semel heres semper heres


D d n1
Dědění

 • Odmítnout lze ve lhůtě jednoho měsíce ode dny, kdy byl soudem obeznámen

 • Nedědí – ten, kdo se dopustil TČ proti zůstaviteli (a jiným osobám); nebo zavrženíhodným způsobem jednal proti projevu poslední vůle – pokud mu to zůstavitel neodpustil

 • Lze vydědit –potomka §469a


D d n ze z kona
Dědění ze zákona

 • Dědické skupiny

 • 1. děti a manžel (muž i žena)

 • 2. manžel, rodiče a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok

 • 3. sourozenci a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok

 • 4. prarodiče, pokud ne prarodiče tety, strýcové

 • Pokud nikdo pak stát – jako tzv.odúmrť


D d n ze z v ti
Dědění ze závěti

 • Závěť – jednostranný úkon mortis causa

 • Pořízení s celým, event. s části dědictví

 • Přednost před zákonem

 • formou notářského zápisu

 • vlastnoručně sepsaná závěť tzv. holografní

 • sepsaná jiným způsobem než uvedeným v bodě 2. tzv. allografní + 2 svědci

  Vždy musí být datum – jinak neplatná!


Sukcese pr v
Sukcese práv

 • Práva a povinnosti, která smrtí člověka zanikají

 • Práva a povinnosti, která se dědí (dědická sukcese), dle ustanovení OZ

 • Práva a povinnosti, která nepřechází děděním, ale tzv. zvláštní sukcesí

 • Dědická sukcese x zvláštní sukcese

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Pr va kter zanikaj
Práva, která zanikají

 • Práva a povinnosti, z rodiněprávních vztahů

 • Práva a povinnosti, jejichž obsahem je plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem

 • Právo věřitele zanikne, bylo-li plnění omezeno na jeho osobu (zejm. právo na bolestné, ztížení spol. uplatnění)

 • Zaniká věcné břemeno patřilo-li zůstaviteli

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Pr va kter p ech z zvl tn sukces tedy nikoliv d d n m
Práva, která přechází zvláštní sukcesí – tedy nikoliv děděním

 • Postmortální ochrana osobnosti zemřelého – VYJMENUJTE

 • Co když nechtějí právo uplatnit?

 • Nájemní právo k bytu

 • Právo na peněžité nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli (dlužná mzda, nevyčerpaná dovolená aj.)

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


P edpoklady d d n
Předpoklady dědění nikoliv děděním

 • Smrt fyzické osoby

 • Existence pozůstalosti (dědictví)

 • Existence dědice + jeho způsobilost

 • Právní důvod dědění

 • Výslovný projev nebo právně relevantní jednání týkající se přijetí nebo odmítnutí dědictví

 • Dědic nebyl platně vyděděn

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Smrt fyzick osoby
Smrt fyzické osoby nikoliv děděním

 • Dochází k zániku právní subjektivity (způsobilosti k právům a povinnostem), resp. de lege ferenda právní osobnosti

 • Tři varianty:

 • Úřední zjištění (ohledání mrtvého)+ vydání úmrtního listu

 • Nejde-li zjistit smrt viz 1.) pak určí soud (důkaz smrti)

 • Za mrtvého prohlásí soud i osobu nezvěstnou

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Mrtn list
Úmrtní list nikoliv děděním

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Prohl en za mrtv ho
Prohlášení za mrtvého nikoliv děděním

 • Návrh může podat ten kdo má na věci právní zájem, nejčastěji dědicové, rodina, bytové družstvo apod.

 • Věcná příslušnost okresního soudu

 • Jde o nesporné řízení, lze zahájit i bez návrhu

 • Soud vydá vyhlášku a ustanoví opatrovníka. Ve vyhlášce vyzývá, aby se dostavil, resp. aby každý kdo o něm ví podal zprávu

 • Lhůta je určena jedním rokem

 • Soud vydá rozsudek, ve kterém prohlásí osobu za mrtvou – datum den, který platí za den smrti, resp. den, který nezvěstný nepřežil

 • Pokud je jisto, že osoba zemřela, ale není možné to prokázat stanoveným způsobem, soud rozhodne o prohlášení za mrtvou – bez vyhlášky

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Vyhl ka
Vyhláška nikoliv děděním

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


ad