BOLOGNA SÜRECİNDE YAPMAMIZ GEREKENLER - PowerPoint PPT Presentation

quito
bologna s rec nde yapmamiz gerekenler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BOLOGNA SÜRECİNDE YAPMAMIZ GEREKENLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
BOLOGNA SÜRECİNDE YAPMAMIZ GEREKENLER

play fullscreen
1 / 52
Download Presentation
BOLOGNA SÜRECİNDE YAPMAMIZ GEREKENLER
237 Views
Download Presentation

BOLOGNA SÜRECİNDE YAPMAMIZ GEREKENLER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BOLOGNA SÜRECİNDE YAPMAMIZ GEREKENLER PROF. DR. AZİZE TOPER KAYGIN

 2. ISCED • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında Temel Alan Yeterliliklerinin tanımlanması çalışmalarına esas teşkil etmek üzere TYYÇ Temel Alanları olarak Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Stardardı(ISCED 97)’nın belirlediği temel alanlar benimsenmiştir. • Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (International Standard Classification of Education - ISCED) eğitim istatistiklerinin ve karşılaştırılabilir göstergelerin toplanması, derlenmesi ve bunların gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde sunumu için uygun bir araç olarak tasarlanmıştır. ISCED standart kavram, tanım ve sınıflamaları sunmaktadır. ISCED'e göre derlenen bilgiler, politika geliştiriciler ve diğer kullanıcılara yönelik olarak eğitimin diğer pek çok özelliğine ilişkin istatistiklerin birleştirilmesinde kullanılabilir. ISCED  eğitim programlarının sınıflamasıdır.

 3. Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler ÇerçevesiUlusal Yeterlilikler Çerçevesi (Önlisans, Lisans, YL, D)Alana Özgü Yeterlilikler (Fakülte, YO, MYO)Program Çıktıları (Bölüm, Program)Öğrenme Çıktıları , Beceriler ve Yetkinlikler (Dersler için) YETERLİLİKLER PROGRAM ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI Tamamlandı İşlem sırası Yapmamız gerekenler

 4. ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI

 5. Ders Öğrenme Çıktıları (Kazandırılan Yetkinlikler) √ Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi √ Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları

 6. TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  (TYYÇ)Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su ÜrünleriTEMEL ALANI TANITICI ÖZET BİLGİ • Tarım, Orman ve Su Ürünleri temel alanı karada ve sucul ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal canlıları bulundukları ekosistem içerisinde inceleyen, üreten, koruma altına alan bir temel alandır. Bu temel alanda yaşam bilimlerinin çeşitli dalları kullanılarak bitkisel ve hayvansal canlılar ile onların yaşadıkları ortamlarda araştırmalar yapılmakta, sorunlara çözüm üretilmekte, kuramsal ve uygulamalı eğitim-öğretim programları yürütülmektedir. Çeşitli üniversitelerde çok sayıda eğitim-öğretim programını kapsayan bu temel alanda ekosistem, çevre, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama, teknoloji kullanımı, gıda, yenilenebilir enerji/biyoenerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri ele alınmaktadır. Tarım alanında bahçe bitkileri, bitki koruma, gıda mühendisliği, süt teknolojisi, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarla bitkileri, tarım makinaları, tarımsal yapılar ve sulama, toprak bilimi ve bitki besleme, zootekni, tarımsal biyoteknoloji ve biyosistem mühendisliği programlarında; ormancılık alanında, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı, yaban hayatı mühendisliği programlarında, su ürünleri mühendisliği alanında temel bilimler, yetiştiricilik, avlama ve işleme teknolojisi gibi 60’ın üstünde programda eğitim vermektedir.  

 7. ÜNİVERSİTEMİZİN Vizyonu: Evrensel değerleri temel alan, yenilikçi,çağdaş bir eğitim ve öğretim sunan, bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını iyileştiren, ulusal ve uluslar arası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan saygın bir üniversite olmaktır. Misyonu: Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, paylaşımcı, milli, ahlaki, insani,manevi ve kültürel değerlere saygılı, toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan ve bilimsel donanıma sahip bireyler yetiştirmek, bilim ve teknoloji alanında bölgedeki diğer kurum ve kuruluşlara öncülük edecek yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

 8. İlgili word dosyasına (Bologna Alan Yeterlilikleri-Orman) ve web sayfasına (http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/) bakalım.

 9. Program Yeterliliklerinin belirlenmesinde; Nasıl Bir Program ? Nasıl Bir Mezun İstiyoruz? Sorularına yanıt ararız.

 10. Program Yeterliliklerini Nasıl Belirleriz? 1. Önce programın eğitim amaçlarını ve hedeflerini oluştururuz. Programın eğitim amaçları; Eğitim süreci sonunda mezunlardan gerçekleştirmeleri beklenen davranışları tanımlayan ifadelerdir. 2. Program çıktıları açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir. 3. Program yeterliliklerini alan yeterliklerine dayalı olarak belirleriz. 4. Program yeterliliklerini bilgi, beceri ve yetkinlik başlıkları altında oluşturabiliriz. 5. Programa ilişkin içerik ve yapıyı oluştururuz (Müfredat geliştirme) 6. Programın çıktılarını karşılayacağı varsayılan dersleri belirleriz. 7. Derslerin öğrenmeçıktılarını oluştururuz. 8. Öğretme-öğrenme süreçlerini ve değerlendirme yöntemlerini kararlaştırırız. 9. Dersin iş yükü ve AKTS kredisini belirleriz.

 11. YETERLİK/ÖĞRENME ÇIKTISI HİYERARŞİSİ Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (2005 Bergen Bakanlar Konferansı) Ders Öğrenme Çıktıları Dış Paydaşlar Ders Öğrenme Çıktıları Türkiye YÖ Yeterlilikler Çerçevesi Ders Öğrenme Çıktıları PÇ1 PÇ2 PÇ3 D1 X Alan Yeterlilikler Çerçevesi Program Öğrenme Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları D2 X X D3 X Ders Öğrenme Çıktıları D4 X İç Paydaşlar D: Ders PÇ: Program Çıktısı Ders Öğrenme Çıktıları Hazır Üniversitelerde Bölüm / Program Bazında Hazırlanacak

 12. PROGRAM YETERLİLİKLERİ/ÖĞRENME ÇIKTILARI YAZMA SÜRECİ İşveren Öğrenciler Öğretim Elemanları Mezunlar DIŞ PAYDAŞLAR ULUSLAR ARASI STANDARTLAR ALAN YETERLİLİKLERİ İÇ PAYDAŞLAR Diğer Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları PROGRAM YETERLİLİKLERİ/ÖĞRENME ÇIKTILARI BİLGİ BECERİ MESLEKİ YETKİNLİKLER

 13. İLGİLİ ÖRNEKLER

 14. PROGRAM ÇIKTILARI (KTÜ - Makine Mühendisliği) A)Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi B) Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi C) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi D)Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi E) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi F) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci G) Etkin iletişim kurma becerisi H) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim I) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci J)Çağın sorunları hakkında bilgi K) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi

 15. İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME PROGRAMI (Işık Üniversitesi) 1. Örgütsel yapı içerisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyeceğini idrak etmek.2. Teorileri gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırabilmek.3. Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak.4. Takım çalışmalarında etkin biçimde rol alarak takımın ilerlemesine katkıda bulunmak.5. Bilgisayar ve gerekli paket programı kullanımı becerisine sahip olmak.6. İş dünyasının yasal çerçevesini düzenleyen başlıca hukuk kurallarını dikkate almak.7. Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak. 8. İş çevresinde finansal analiz tekniklerinden faydalanabilmek.9. Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek.10. Başlıca sayısal analiz yöntemlerinden ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamalarından yararlanabilmak.11. İş süreçleri ve proje yönetimi tekniklerinin temel prensiplerini uygulayabilmek.12. Problem çözme ve karar almaya ilişkin veri toplama tekniklerinden faydalanabilmek.13. Disiplinler arası bakış açısı kazanmak.14. İş etiği ve sosyal sorumluluk konularında bilince sahip olmak.

 16. 3. ÖĞRENME ÇIKTILARI NEDİR? • Öğrencinin neleri bileceği, kavrayacağı. • Neleri yapacağının • Nelere yetkin olacağının açık, gözlenebilir, ölçülebilir tanımlarıdır. • Ders içeriği ya da öğretim elemanının ne yapmak istediğini belirten ifadeler değildir.

 17. DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI/ÇIKTILARI Program Yeterlikleri /Çıktıları (Alan yeterlikleri ve öğrenme çıktıları ile ilişkilendirme) Ders A Ders B Ders C Ders D Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları • Öğrenme çıktıları, öğretmekten öğrenmeye bir anlayış değişikliğini, bir dönüşümü vurgular. • Öğrenci kazanımlarına odaklı öğrenme, • Öğrenme – öğretme – değerlendirme ilişkisine, • Öğrenmenin programlanmasına, sürdürülmesine ve ölçülmesine odaklanır. • Ders öğrenme çıktıları program çıktıları ile, program çıktıları Alan Yeterlilikleri ile, Alan Yeterlilikleri ise Ulusal Yeterliliklerle ilişkilendirilerek hazırlanmalıdır.

 18. Öğrenme Sürecinde Öğrenme Çıktılarını /Kazanımları Kullanmamızın Yararı Nedir? • Öğrenme çıktılarının en önemli yararı öğrencinin neyi öğrenmesi gerektiğive öğrendiği şeyi nasıl uygulayacağı konusunda net ifadeler sunmasıdır. Bu nedenle de öğrenme kazanımları hedeflerden daha belirgin ifadeleri içerir ve kolay bir şekilde hazırlanabilir. • Öğrenme çıktıları, modül ve programların hem yerel hem de uluslararası düzeyde daha şeffaf olmasını sağlayan bir tür “ortak para birimi”gibidir. • Öğrenme çıktıları dersi verecek öğretim elemanı tarafından hazırlanır.

 19. Öğrenme Çıktılarını Oluşturmadan önce dersin amaç ve hedeflerini belirleyiniz.

 20. Öğretim Üyelerimizin Hazırlaması Gereken Ders Bilgileri:•Dersin dil, •Dersin seviyesi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora), •Tür (zorunlu/seçmeli),•Öğretim üyesi, •Dersin yardımcıları, •Dersin amacı, •Dersin içeriği, •Dersin öğrenme çıktıları •Dersin akışı, •Kaynaklar, •Ölçme değerlendirme, •AKTS işyükü, •Dersin program çıktılarına katkısı,

 21. ÖĞRENME ÇIKTILARINIYAZARKEN NELERE DİKKAT EDELİM? • Bir ders ya da modül için yaklaşık 5-8 tane olmalıdır. • Herkes için anlaşılır olmalıdır. • Eğer hedef uzun süreli ise (meslek yaşantısına kadar uzanacaksa ) belirtilmelidir (mesleki etik, yaşam boyu öğrenme vb.) • Dersin seviyesine uygun olmalıdır.(Lisans- lisansüstü vb.) • Her bir çıktı için tek bir fiil kullanılmalıdır. • Bilmek, anlamak,öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmakgibi belirsiz terimlerden kaçınılmalıdır. Bu terimler öğrenme kazanımlarından ziyade öğretme amaçlarına yöneliktir. • Öğrenme çıktıları gözlemlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmalıdır.

 22. ÖĞRENME ÇIKTILARINIYAZARKEN NELERE DİKKAT EDELİM? • Öğrenme çıktıları yazılırken, çıktıların gerçekleştirileceği zaman çizelgesi göz önünde tutulmalıdır. • Öğrenme çıktılarını yazarken mevcut olan kaynaklar ve zaman içerisinde tamamlanmasının mümkün olup olmayacağı dikkate alınmalıdır. • Çıktıları yazarken bunların nasıl değerlendirileceği düşünülmelidir. Bir dersin öğrenme çıktıları çok geniş hazırlanırsa bunları etkili bir şekilde değerlendirmek zor olacaktır. Öğrenme çıktıları çok sınırlı yazılır ise bu kez öğrenme çıktıları listesi oldukça uzun ve detaylı olabilir. • Öğrenme çıktılarının son halini vermeden önce, çalışma arkadaşlarınıza ve eski öğrencilerinize, yazdığınız öğrenme çıktıları hakkında görüşlerini sorun.

 23. ÖĞRENME ÇIKTILARI İÇİN ÖRNEKLER

 24. UYGULAMA 1) Öğrenme Çıktısı Yazmak Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: ……. uygulayabilir ……..yapabilir 3. ……...tanıyabilir 4. ……...geliştirebilir

 25. PROGRAM ÇIKTILARININ OLUŞTURULMASI VE ÖRNEK BİR DERS İÇİN ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ ALAN: KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

 26. PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ

 27. BÖLÜM PROGRAM ÇIKTILARI (1)

 28. PROGRAM ÇIKTILARI(2)

 29. PROGRAM ÇIKTILARI(3)

 30. Ders öğrenme çıktıları Dersin Adı: Akışkanlar Mekaniği Dersin öğrenme çıktıları Makro ölçekteki akışkanlar mekaniği ile moleküler dinamik arasında bir ilişki kurarak makro ölçekteki olayların temelini kavramayı başaracaklardır. Tasarım projelerinde gerekli olan fiziksel özelliklere ait verileri formüle edebileceklerdir. Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan polimerler, biyolojik akışkanlar ve emulsiyonlar gibi yeni akışkanların reolojik özelliklerini öğreneceklerdir. Genel denge kavramında başlayarak süreçler için model denklikleri türetmeyi başaracaklardır.

 31. Ders öğrenme çıktıları 5.Fiyatları etkileyen piyasa güçlerini anlamak için temel ekonomik kavramları ve analitik araçları kullanabilir. 6.Analitik ve nümerik teknikler kullanarak akım problemlerini çözebileceklerdir. 7. Verilen bir sistem için uygun pompayı ve diğer akışkan nakli için gerekli olan cihazları seçebileceklerdir. 8. Verilen bir süreç için akım sistemini tasarlayabilecekleridir.

 32. UYGULAMA 2) Program çıktısı matriksini oluşturmak

 33. DERSİN KAPSAMI (1)

 34. DERSİN KAPSAMI (2)

 35. DERSİN KAPSAMI (3)

 36. DERSİN KAPSAMI (4)

 37. Örnek 1:

 38. Örnek 1:

 39. Örnek 2:

 40. Örnek 2:

 41. PROGRAM YETERLİLİKLERİ ve DERS KAZANIMLARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ • D1: Fen ve Teknoloji Öğretimi I D2: Eğitim Bilimine Giriş • D3: Temel Matematik D4: Sınıf Yönetimi • D5: Bilimsel Araştırma Yöntemleri D6: Türk Eğitim Tarihi • Ders kazanımlarını program yeterlilikleri ile karşılaştırmak için dereceleme sistemi oluşturulabilir.

 42. BÖLÜM (PROGRAM) ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI KESİŞİM MATRİKSİ