v ndpunkter om v gen fr n missbruk till ett drogfritt liv n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vändpunkter – om vägen från missbruk till ett drogfritt liv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Vändpunkter – om vägen från missbruk till ett drogfritt liv - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Vändpunkter – om vägen från missbruk till ett drogfritt liv. Projektsamarbete Dalarnas forskningsråd och Örebro Resursteam www.dfr.se Anette Forsberg: 070-355 5711, anette.forsberg@coompanion.se Maria Greén: 019-214312, 076-551 4408, maria.green@orebro.se. Vår presentation.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vändpunkter – om vägen från missbruk till ett drogfritt liv' - quinto


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v ndpunkter om v gen fr n missbruk till ett drogfritt liv

Vändpunkter – om vägen från missbruk till ett drogfritt liv

Projektsamarbete Dalarnas forskningsråd

och Örebro Resursteam

www.dfr.se

Anette Forsberg: 070-355 5711, anette.forsberg@coompanion.se

Maria Greén: 019-214312, 076-551 4408, maria.green@orebro.se

v r presentation
Vår presentation
 • Bakgrund, syfte, metod och frågeställning
 • Resursteamet: beskrivning
 • Djupintervjuer: livsberättelser
 • Informanterna: beskrivning
 • Teoretisk utgångspunkt: vändpunkter
 • Processer: ”vägen in”, ”livet i missbruk”, ”vägen ur”
 • Resursteamets roll och betydelse: närvarande arbetssätt
 • Livet i nykterhet/drogfrihet
 • Summering och reflektioner: relationer en röd tråd
bakgrund till studien
Bakgrund till studien
 • Utvärdering av Resursteamets hemlöshetsprojekt: Samverkan mot hemlöshet. En programutvärdering av ett projekt i Örebro (Alexandersson & Oscarsson 2007), Dalarnas forskningsråd.
 • Fördjupningsstudie: förändringsprocesser, före detta tunga missbrukare, framgångsfaktorer, vändpunkter.
studiens syfte metod och fr gest llning
Studiens syfte, metod och frågeställning
 • Diskussionsunderlag för vuxenenheten Örebro
 • Djupintervjuer med 10 personer som deltagit i hemlöshetsprojektet (livsberättelser), positivt urval
 • Dubbelt syfte: Kunskap om deltagarnas erfarenheter och Resursteamets arbetssätt
 • Frågeställning: Går det att utifrån intervjuberättelserna ringa in särskilda omständigheter - vändpunkter - och framgångsfaktorer för vägen ur missbruk?
resursteamet
Resursteamet
 • 2005-2009: Resursteamet startade i februari 2005 som en del i Örebro kommuns Vuxenenheten. Gruppen bestod av två behandlingsassistenter med egna erfarenheter av missbruk, men med långvarig drogfrihet samt fem kuratorer.

Resursteamets uppgift är framför allt att arbeta för personer som ännu inte bestämt sig för att leva nyktert och drogfritt. Resursteamet arbetar med att skapa kontinuitet och att samordna insatser. Resursteamet arbetar uppsökande med motivation, och möter människor där de är.

 • 2010: Efter omorganisation är nu Resursteamet en del av Vuxenenhetens öppenvårdsgrupp. Där arbetar 13 kuratorer och en behandlingsassistent.
djupintervjuer livsber ttelser
Djupintervjuer: livsberättelser
 • Ett första möte med klient, behandlare och Maria, beskrivning av undersökningen samt samtycke till deltagande.
 • Personerna hade en positiv utveckling vad gäller missbruksfrihet, boende samt den övriga livssituationen.
 • Klienten styrde plats och tid för intervjun.
 • Anette utskrift och analys
 • ”Utvärdering” med syfte att förstå…
 • Vägen in – vägen ur
 • Intervjusamtalen, metod
 • Rapporten kan beskrivas som en sammanfattning med fokus på vissa delar i livsberättelserna
informanterna
Informanterna
 • Åtta kvinnor och två män
 • Två födda på 1950-talet, tre på 1960-talet, två på 1970-talet och tre på 1980-talet
 • Likheter och skillnader i informanternas missbruk
 • Tydligt mönster: Det tar många år från att informanterna börjar missbruka till första kontakten med socialtjänsten, i genomsnitt cirka 12 år
 • Kontakten med Resursteamet
 • Behandling och boende
teoretisk utg ngspunkt
Teoretisk utgångspunkt
 • Vändpunktsprocesser – sociala relationers betydelse (Andersson Rexmo & Bergsten 2008). Becoming an Ex, The Process of RoleExit (Fuchs Ebaugh 1988)
 • Begreppet vändpunktsprocesser betonar sociala relationers betydelse för att ta sig ur en problematisk livssituation, (roll)förändring som social process
 • I vår studie: relationer viktigt men informanterna beskriver och betonar också den egna kraften till förändring
v gen in
Vägen in
 • Fylla en inre tomhet, otrygghet och oro, missbrukande föräldrar (ibland våld), rädsla och ångest omvandlas till tuffhet, utåt skapa en annan bild än den inre, i mellanstadiet eller högstadiet ”hitta hem” i alkohol, rökning, sniffning, droger…
 • Den egna drivkraften in i missbruk förstärks av ett slags yttre förväntan som informanten lever upp till genom att bli missbrukare (stigmatisering)
 • Kvinnors berättelser, blivit kära i missbrukande killar vilket förstärkt det egna missbruket, flera av kvinnorna levt i destruktiva relationer med våldsamma, kontrollerande och misshandlande män
forts v gen in
…forts Vägen in
 • Kris i vuxen ålder, tillvaron kantrar, flera svårigheter som följer på varandra, bli ensam och samtidigt må dåligt = förödande
 • Svåra händelser, förlust av människor som står nära, genom dödsfall eller uppbrott, avgörande på vägen in i missbruk
 • Saknar resurser för att hantera det som händer
 • Svårigheterna tillsammans med ”den egna läggningen” leder allt längre in i tungt missbruk
 • I det längsta upprätthålls fasaden utåt, förnekelse osynliggör vägen in i missbruk både för omgivning och individ
 • Växling mellan perioder av stabilitet, med ”normalt” familjeliv och frånvaro av missbruk, till perioder med missbruk. Parrelationer, barn och familjeliv fungerar som stabiliserande händelser.
 • Starka minnesbilder av ögonblick då missbruket tagit överhand och gått före familjerelationer och barn
sammanfattning v gen in
Sammanfattning Vägen in
 • Uppväxtförhållanden, social miljö, livssituation och personer som informanterna möter är viktiga omständigheter på vägen in i missbruk
 • Det tar lång tid innan man erkänner för sig själv och andra att man har ett missbruk (egna viljan och kraften)
livet i missbruk
Livet i missbruk
 • Missbruket starkt förknippat med skuld och skam
 • ”Släppa taget”, slutar upprätthålla fasaden utåt, lämnar sitt stundtals ordnade liv och kliver in i ett liv som domineras av missbruk, känner att man har förlorat allt av värde i livet
 • Diffusa minnesbilder av livet i missbruk, olika beskrivningar; eget val alternativt något man på olika sätt försöker ta sig ur, stor ensamhet, sorg och ångest
 • Den avgörande vändpunkten, oavsett hur den ser ut, kommer när informanterna är nedgångna, sporadisk kontakt med socialtjänst, ofta missbruk i många år innan kontakt med socialtjänsten
fuchs ebaughs modell fyra faser i uppbrottet f r ndringen
Fuchs Ebaughs modell, fyra faser i uppbrottet/förändringen

1) De första tvivlen

2) Sökande efter alternativ

3) Vändpunkter (fem huvudvarianter):

Utmärkande händelser, droppen som får bägaren att rinna över, tidsrelaterade faktorer, ursäkter, antingen eller situationer

4) Bygga nytt

v gen ur
Vägen ur
 • Svårt avgöra var vägen in i missbruk övergår till att handla om vägen ur, att vara i missbruk är för många att samtidigt tvivla och leta efter vägar ur, processerna går in i varandra.
 • Alla fyra faser finns i informanternas berättelser, ofta som en hopblandning
 • Tvivel och sökande avspeglar sig i händelser och situationer som bildar ett slags förstadium till vändpunkterna: hemlöshet, dåliga relationer med misshandel och våld, saknaden efter sina barn, en diffus längtan bort från ett tillstånd (missbruk) till ett annat (drogfrihet)
forts v gen ur
…forts Vägen ur
 • Vändpunkterna är flytande och svåra att få grepp om, kontextberoende
 • Teorins fem huvudvarianter av vändpunkter återfinns i intervjuberättelserna, ofta i en kombination
 • En berättelse kan innehålla flera huvudvarianter av vändpunkter som tillsammans blir avgörande för uppbrott och förändring
 • Avgörandet beskrivs ibland som en tydlig vändpunkt, oftast som flera vändpunkter
forts v gen ur1
… forts Vägen ur
 • Relationer till andra stor betydelse, men den egna viljanbeskrivs samtidigt som stark och viktig
 • Återfall en del av vändpunktsprocessen, behandlingar varvas med återfall på vägen mot nykterhet/drogfrihet, ett återfall kan leda till att man definitivt bestämmer sig (viktigt med stöd!)
 • Nära relationer framträder som viktiga för att männen ska upprätthålla drogfrihet medan kvinnorna, i alla fall delvis, beskriver andra bilder
sammanfattning v gen ur
Sammanfattning Vägen ur
 • Sker genom en eller flera på varandra avgörande händelser
 • En stor trötthet som gör att man inte orkar längre, man mår dåligt trots missbruket
 • När man bestämt sig börjar en lång resa som också beskrivs som en kamp
resursteamets roll och betydelse
Resursteamets roll och betydelse
 • Att någon tror på en och/eller handgripligen finns där framstår i flera berättelser som avgörande. Här har Resursteamet tillsammans med andra, personliga och professionella kontakter, spelat en viktig roll
 • Resursteamet en länk i en stödjande kedja men också en speciell betydelse genom sitt närvarande arbetssätt
n rvarande arbetss tt
Närvarande arbetssätt
 • Bemötandet (kontrasteras mot ”soc”) : bli respekterad, sedd, lyssnad till, bemött som människa inte missbrukare, någon som tror på en när man bestämt sig
 • Obyråkratiskt arbetssätt
 • Flexibilitet
 • Tillgänglighet
 • Kontinuerligt långsiktigt stöd
 • Anpassat boende
 • Konkret stöd med ekonomi och myndighetskontakter
livet i nykterhet drogfrihet
Livet i nykterhet/drogfrihet
 • Informanternas beskrivning av vändpunktsprocessen = ”en resa” med behov av fortsatt stöd när drogfri
 • Flera beskriver hur ett eget boende är en förutsättning för förändring, miljön viktig
 • Ängslan för (och tagna) återfall
 • Många beskriver ”ett stort lugn” och ”lycka”, uppskattar ensamheten, vill ge tillbaka till andra (kvinnorna)
 • Bygga nytt: bygga sig själv och relationer till andra
 • Familjebanden den vanligaste förklaringen till varför informanten klarar att lämna missbruk och upprätthålla drogfrihet
 • Den egna förmågan och kraften att genomföra förändring mycket viktig, informanterna beskriver till exempel olika knep för att upprätthålla drogfriheten
summering j mf resursteamets arbetss tt
Summering (jämf Resursteamets arbetssätt)
 • Röd tråd ”Vägen in” och ”Vägen ur” = relationer
 • Två parallella processer som behöver samspela (bättre) för att nå drogfrihet: individernas och de professionellas. T ex rätt stöd vid rätt tillfälle. Förslag om mer ansvar till individerna. När medbestämmande svårare skylla frånvaro av resultat på de professionella
 • Internationell forskning beskriver förändring som något komplext bestående av flera processer: kognitivt, socialt och beteende (bekräftelse vår studie)
 • Den egna viljan och kraften, familjerelationer (framförallt barn) samt personligt och professionellt stöd framträder i vår studie som avgörande omständigheter för att gå från missbruk till drogfrihet
 • Att få eller inte få stöd när viljan till förändring finns kan påskynda eller försena drogfriheten
 • Omgivningens bemötande viktigt
 • Kombinationen av professionellt stödjande och flexibla strukturer samt eget handlingsutrymme framträder som viktigt utifrån beskrivningarna
reflektioner
Reflektioner
 • ”Hjälpande relationer” (Denhov 2007): ”Vad som görs räcker inte som förklaring till vad som upplevts hjälpande utan behöver kompletteras med hur det görs.”
 • Vår tolkning av informanternas berättelser omdefinierar samtidigt deras berättelser, därför viktigt med informanternas egna ord
 • Tips avhandling: (Winroth 2004): ”Boteberättelser. En etnologisk studie av boteprocesser och det omprövade patientskapet.”