Przekszta cenia szpitali w wojew dztwie dolno l skim
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Przekształcenia szpitali w Województwie Dolnośląskim. Jarosław Maroszek Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zielona Góra, dnia 24 października 2014 r. Geneza.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - quinn-palmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przekszta cenia szpitali w wojew dztwie dolno l skim

Przekształcenia szpitali w Województwie Dolnośląskim

Jarosław Maroszek

Departament Polityki Zdrowotnej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zielona Góra, dnia 24 października 2014 r.


Geneza
Geneza

Wraz z wejściem w życie ustawy reformującej administrację publiczną, tj. z dniem 1 stycznia 1999 r., Samorząd Województwa Dolnośląskiego stał się organem tworzącym dla różnorodnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów funkcjonujących w otoczeniu ochrony zdrowia, przy czym wyposażeniu w kompetencje nie towarzyszyło doposażenie w kapitał.


Efekty organizacyjne proces w restrukturyzacyjnych podmiot w leczniczych na dolnym l sku
Efekty organizacyjne procesów restrukturyzacyjnych podmiotów leczniczych* na Dolnym Śląsku

* Zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty, dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego pełni funkcję organu założycielskiego.


Działania restrukturyzacyjne podmiotów leczniczych* na Dolnym Śląsku

Konsolidacja produktowa:

 • łączenie oddziałów o podobnym zakresie świadczeń w danym obszarze,

 • zmiany profilów oddziałów,

 • likwidacja oddziałów nie odpowiadających wymogom i standardom

  i przejecie ich zakresu usług przez innych świadczeniodawców z danego obszaru.

  Konsolidacja zarządzania:

 • łączenie spzoz w drodze porozumienia na poziomie różnych organów założycielskich powiat- województwo,

 • tworzenie spółek samorządowych, łączenie spółek samorządowych.

.


Działania restrukturyzacyjne podmiotów leczniczych* na Dolnym Śląsku

 • Działania restrukturyzacyjne wpływające na stabilizację sytuacji zakładów opieki zdrowotnej to w szczególności:

 • restrukturyzacja finansowa prowadzona w oparciu przepisy ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U z 2005 r. nr 78, poz. 684) do której przystąpiło 30 podmiotów,

 • restrukturyzacja finansowa prowadzona w ramach rządowego programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” (tzw. Planu B), 4 projekty (7 podmiotów );

 • indywidualne programy restrukturyzacji (reorganizacyjne, konsolidacyjne, naprawcze) realizowane przy konsekwentnym i efektywnym wsparciu finansowym od Samorządu Województwa Dolnośląskiego – 10 programów.

.


Ustawa restrukturyzacyjna podmiotów leczniczych* na Dolnym Śląsku

 • Pomoc z budżetu Województwa Dolnośląskiego:

 • bezpośrednia 211 809 052 zł;

 • poręczenia 100 173 080 zł;

 • pożyczki 23 810 329 zł;

 • zabezpieczenia hipoteczne 23 110 378 zł.

 • Efekty finansowe:

 • dotacje z budżetu państwa w kwocie 5 681 tys. zł;

 • pożyczki z budżetu państwa wysokości 91 659 tys. zł, umorzone o kwotę 66 756 tys. zł; z możliwością dalszego umorzenia o kwotę 7 512 tys. zł;

 • umorzenie zobowiązań publiczno – prawnych na kwotę 53 579 tys. zł oraz cywilno –

 • prawnych, wynikających z ugód restrukturyzacyjnych, na kwotę 29 539 tys. zł.

 • Ponadto zakłady, które nie uczestniczyły w procesie restrukturyzacji z uwagi na brak zobowiązań wymagalnych uzyskały z budżetu Państwa dotacje w łącznej kwocie 5 681 144 zł, które zgodnie z założeniami posłużyć miały polepszeniu infrastruktury zakładów, w ramach wydatków majątkowych, lub regulowaniu potrzeb bieżących.


PLAN B – efekty ekonomiczno - finansowe podmiotów leczniczych* na Dolnym Śląsku


Zadłużenie podmiotów leczniczych* na Dolnym Śląsku

.


Obciążenie rocznych przychodów zobowiązaniami podmiotów leczniczych* na Dolnym Śląsku


Wyniki finansowe podmiotów leczniczych* na Dolnym Śląsku

.Zobowi zania og em 2004 2013 wg wojew dztw zmiana stanu dane w mln z

Zobowiązania ogółem 2004 – 2013 wymagalne wg województw – zmiana stanu (dane w mln zł)


Koszty finansowe wymagalne


Efekty zmian wymagalne

Dane dotyczą samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego pełni funkcję podmiotu tworzącego


Wykorzystanie zasobów wymagalne

15

Przyjmując jako pożądany standard docelową wartość wskaźnika wykorzystania łóżek (w dniach) na poziomie 300 (82%), przy przec. okresie pobytu chorego wynoszącym 5,2 dnia, różnica (nadmiar) pomiędzy rzeczywistą liczbą łóżek we wszystkich szpitalach na Dolnym Śląsku (14 722), a liczbą optymalną (10 749) wynosi 3 973, co oznacza, że ok. 26% zasobu ogółem łóżek w dolnośląskich szpitalach ogólnych w ciągu roku nie jest wykorzystywane.

Jednocześnie wskazać należy na występowanie zjawiska „hipreobłożenia” łóżek w sferze opieki psychiatrycznej i długoterminowej. Tylko w podmiotach leczniczych dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego pełni funkcję podmiotu tworzącego, wskaźniki wykorzystania łóżek oscylują na granicy wydolności systemu.
Centrum medyczne dobrzy ska we wroc awiu
Centrum Medyczne „Dobrzyńska” wymagalne we Wrocławiu

Było

Jest


Szpital ginekologiczno po o niczy w wa brzychu
Szpital Ginekologiczno – Położniczy wymagalne w Wałbrzychu

Było

Jest


Zesp profilaktyki i rehabilitacji w janowicach wielkich
Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji wymagalne w Janowicach Wielkich

Było

Jest


Wojew dzki szpital dla nerwowo i psychicznie chorych w lubi u
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo wymagalne i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Było

JestWojew dzki szpital specjalistyczny im gromkowskiego we wroc awiu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wymagalne im. Gromkowskiego we Wrocławiu

Było

Jest


Wojew dzki szpital specjalistyczny im gromkowskiego we wroc awiu1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wymagalne im. Gromkowskiego we Wrocławiu

Było

JestDolno l ski szpital specjalistyczny im t marciniaka centrum medycyny ratunkowej we wroc awiu
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Było

Już wkrótce będzie


Skala Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu inwestycji

(mierzona poziomem amortyzacji)


Problemy lokalne Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Problemy dolnośląskiej ochrony zdrowia:

 • niedostosowanie systemu ochrony zdrowia do długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych;

 • deglomeracja zasobów, powodująca rozproszenie strumienia środków publicznych na finansowanie świadczeń medycznych i w konsekwencji pogarszanie się sytuacji finansowo – ekonomicznej podmiotów leczniczych;

 • niewłaściwa struktura łóżek – niedostatek łóżek opieki długoterminowej wobec nadmiernej liczby w opiece krótkoterminowej, prowadzącą do występowania regionalnej asymetrii w dostępie do świadczeń w niektórych specjalnościach oraz nieefektywnego wykorzystania dostępnych zasobów medycznych – koszt mocy niewykorzystanych;

 • dysproporcje w poziomie jakości i dostępności do świadczeń, związane głównie ze zdekapitalizowaną infrastrukturą.


Główne przyczyny umieralności Dolnoślązaków to choroby układu krążenia oraz nowotwory.

Niezdolność do pracy oraz wyłączenie społeczne są najczęściej konsekwencją schorzeń w obszarach: psychiatrii, urazów wielonarządowych u dzieci, perinatologii, neurologii, rehabilitacji, geriatrii, psychogeriatrii oraz pulmonologii.


Srwd 2020
SRWD 2020 Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Misją Samorządu, zdefiniowaną w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., jest:

dostosowanie opieki zdrowotnej do długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych, przy jednoczesnym tworzeniu struktury sieciowej szpitali, opartej o stabilne ekonomicznie i organizacyjnie podmioty lecznicze, co umożliwi poprawę dostępności oraz podniesienie jakości udzielania świadczeń.


Srwd 20201
SRWD 2020 Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Zasadnicze kierunki interwencji:

 • poprawa dzietności;

 • eliminacja negatywnych skutków procesu starzenia;

 • modernizacja wybranych dziedzin medycyny;

 • projekty innowacyjne.


Rpo wd 2014 2020
RPO WD 2014 – 2020 Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Podstawowym narzędziem realizacji celów i zadań określonych w Strategii jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

RPO obejmuje priorytety inwestycyjne dedykowane zadaniom z zakresu ochrony zdrowia:

 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną

 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

 • Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych

 • Aktywne i zdrowe starzenie się

 • Aktywna integracja

 • E-usługi publiczne

 • Innowacyjneprzedsiębiorstwa

 • Kadry dla gospodarki


 • Postulowane k Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu ierunki interwencji

 • sprostanie lokalnym potrzebom w zakresie chorób nowotworowych;

 • poprawa opieki perinatologicznej;

 • tworzenie struktur leczenia urazów wielonarządowych u dzieci;

 • wzmocnienie opieki nad osobami starszymi, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych;

 • poprawa bezpieczeństwa chorych dotkniętych zaburzeniami psychicznymi oraz chorobami otępiennymi;

 • podniesienie jakości i kompleksowości świadczeń rehabilitacyjnych;

 • poprawa skuteczności leczenia chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów;

 • rozwój medycyny opartej na innowacyjności.


Rpo wd 2014 20201
RPO WD 2014 – 2020 Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu


jaroslaw.maroszek@dolnyslask.pl Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu


Dziękuję za uwagę Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu