slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่ 4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่ 4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

บทที่ 4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

บทที่ 4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. เนื้อหาประจำบท. ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อจำกัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บทที่ 4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์' - quinlan-gregory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

บทที่ 4พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

slide2
เนื้อหาประจำบท
 • ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อจำกัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ขั้นตอนพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบการชำระเงินในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการชำระเงิน
 • ภัยคุกคามในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
slide3
ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ การค้าอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผู้ให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันออกไป เช่น

 • กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
 • สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความหมายไว้ว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทำการค้าขายและธุรกรรมซื้อขายผ่านทางระบบออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ต”
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์”
slide4
ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
 • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกรรมทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อสินค้า ขายสินค้า จัดส่งสินค้า การแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการ หรือสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต”

กล่าวโดยสรุป “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การดำเนินธุรกรรมทางการค้า การบริการ ทั้งในการซื้อขายสินค้าบริการ การชำระเงิน การโฆษณา การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต”

slide5
ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

นอกจากจะมีรูปแบบการทำธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีรูปแบบการทำธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น คือ การทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เรียกว่า Mobile Commerce หรือ M-Commerce เช่น การดาวน์โหลดเกม การสั่งซื้อสินค้าและบริการ การทำธุรกรรมทางธนาคาร เป็นต้น

นอกจากคำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว อาจจะมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ได้แก่ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ซึ่งตามพ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้นิยามไว้ว่า “ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน”

slide6

e-Business

การดำเนินธุรกรรมใด ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย ทั้งภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กร รวมถึงการบริการลูกค้า การทำงานร่วมกันระหว่าง คู่ค้าทางธุรกิจที่สามารถสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต

e-Commerce

การดำเนินธุรกรรมทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อสินค้า ขายสินค้า จัดส่งสินค้า การแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการ หรือ

สารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต

ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะมีความหมายที่กว้างกว่า คือ เป็นการดำเนินธุรกรรมทุกขั้นตอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในส่วนหน้าร้าน (Front Office) และหลังร้าน (Back Office) ในขณะที่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะเน้นที่การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง

เมนู

slide7
ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : ออนไลน์ : http://nanavagi.blogspot.com/2010/01/e-commerce.html

เมนู

slide8
ข้อจำกัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้อจำกัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี
  • ขาดมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งในเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
  • ความกว้างของช่องสัญญาณหรือแบนด์วิดธ์ของระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
  • เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเร็ว
  • ความซับซ้อนและความยากต่อการนำระบบต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เช่น ระบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ โปรแกรมประยุกต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
  • จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะมาติดตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม เพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย
slide9
ข้อจำกัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
 • ข้อจำกัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
  • ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ โดยเฉพาะเรื่องรายละเอียดการจัดเก็บภาษีที่ยังคงคลุมเครือ ไม่ชัดเจน
  • ขาดข้อบังคับทางกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศ และมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • ผู้ขายและผู้ซื้อจำนวนไม่น้อยที่ยอมรอให้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเสถียรมากกว่านี้ ก่อนที่จะมีการใช้งานจริง
  • พฤติกรรมและความรู้สึกของผู้บริโภคที่ยังคงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากร้านค้าที่มีอยู่จริง มาเป็นร้านค้าแบบเสมือน อีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่ยังขาดความเชื่อมั่นต่อการซื้อขายสินค้าที่มิได้สัมผัสกับตัวสินค้าจริง ๆ รวมถึงการที่ผู้ซื้อมิได้พบปะกับผู้ขายโดยตรง

เมนู

slide10
รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สามารถจำแนกได้ 3 รูปแบบ

 • บริกแอนด์มอร์ตาร์ (Brick and Mortar) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม มีเพียงโครงสร้างที่เป็นกายภาพ คือ เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าจะต้องเดินทางมาที่ร้าน จากนั้นก็เลือกซื้อสินค้าและคำระเงินที่นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการดำเนินธุรกิจแบบออฟไลน์ที่มิได้ซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
slide11
รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
 • คลิกแอนด์มอร์ตาร์ (Click and Mortar) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบผสมผสาน มีทั้งโครงสร้างเชิงกายภาพและดิจิตอลรวมเข้าด้วยกัน ตัวอย่าง ร้านหนังสือนายอินทร์มีหน้าร้านเปิดดำเนินการจริงในขณะเดียวกันก็เปิดเว็บไซต์ www.naiin.comในส่วนของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการบริการออนไลน์เข้าไปด้วย
slide12
รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
 • คลิกแอนด์คลิก (Click and Click) เป็นการดำเนินธุรกิจแบบดิจิตอลเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีร้านค้าตั้งอยู่จริง เมื่อลูกค้าต้องการซ้อสินค้าต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นผู้ขายก็จะจัดส่งสินค้าถึงผู้รับ

เมนู

slide13
ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์กับคู่ค้า สามารถแบ่งได้ 6 ประเภท

 • ภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (Business to Business : B2B)
 • ภาคธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to Consumer : B2C)
 • ภาคธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government : B2G)
 • ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer to Consumer : C2C)
 • รัฐบาลกับประชาชน (Government to Citizens : G2C)
 • รัฐบาลกับรัฐบาล (Government to Government : G2G)
slide20
ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

แบ่งตามรูปแบบการค้า สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท

 • รายการสินค้าออนไลน์ (Online Catalogue)
 • ร้านค้าปลีกออนไลน์ (E-Retailing)
 • การประมูลสินค้า (Auction)
 • ประกาศซื้อขายสินค้า (Web Board/e-Classified)
 • ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace)
slide26
ขั้นตอนพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • สำรวจโอกาสทางการตลาดด้วยระบบค้นหาข้อมูล (Search Engines)
 • วางแผนการตลาดและพัฒนาเว็บไซต์ (Planning and Development) 
 • นำเว็บไซต์เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (Install) 
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ (Promotion)
 • บริการหลังการขาย การปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ (Evaluation and Maintenance) 

เมนู

slide27
ระบบการชำระเงินในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบการชำระเงินในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

มีวิธีการชำระเงินอยู่ 2 รูปแบบ คือ

 • การชำระเงินแบบออนไลน์ เป็นระบบที่ผู้ซื้อสามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที เช่น การใช้บัตรเดบิต การใช้บัตรเครดิตหรือชำระผ่านธนาคารมือถือ (M-Banking)
 • การชำระเงินแบบออฟไลน์ เป็นระบบที่ผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าหรือบริการให้กับผู้ขายโดยวิธีปกติ เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร
slide28
ตัวอย่างระบบการชำระเงินตัวอย่างระบบการชำระเงิน
 • ระบบการชำระเงินแบบโอนผ่านบัญชีธนาคาร
  • การโอนผ่านธนาคารแบบปกติและ ATM
  • ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking หรือ I-Banking)
 • ระบบการชำระเงินแบบโอนผ่านบัตรเครดิต
 • ระบบชำระเงินผ่านเว็บไซต์ตัวกลาง
  • เพย์พาล (Paypal)
  • เพย์สบาย (PaySbuy)
  • การชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment)

เมนู

slide29
การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการชำระเงินการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการชำระเงิน

โดยทั่วไปการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบชำระเงิน ได้แก่

 • Secure Sockets Layer (SSL)
 • ระบบความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต (Secure Electronic Transaction : SET)
 • ระบบ MasterCard Secure Code

เมนู

slide30
ภัยคุกคามในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภัยคุกคามในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • การโกง
 • การโกงของมือสองออนไลน์
 • สแปม (Spam)
 • การละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค

เมนู