ann kristin granberg avdelningen f r kunskapsstyrning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning. Uppdrag från regeringen. 2007 – 2009 Utveckla nationellt system för öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning' - quiana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ann kristin granberg avdelningen f r kunskapsstyrning
Ann-Kristin Granberg

Avdelningen för kunskapsstyrning

slide2

Uppdrag från regeringen

 • 2007 – 2009 Utveckla nationellt system för öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre
 • 2010 – 2014 Intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser och ökad tillgång till data av god kvalitet inom socialtjänsten m.m.
  • 2011 Plan för att stödja införande av systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation med nationellt fackspråk inom äldreomsorgen
  • 2013-2014 Stödjainförandet av Äldres behov i centrum
slide3
Vad
 • Nationellt modell
 • Beskriva behov i livsföringen
 • Beslutade insatser
 • Utförda insatser
 • Genomföra försöksverksamhet
 • Utveckla nationell statistik med uppgifter om äldres behov i livsföringen
slide4

Nationell strategi för eHälsa

”Individbaserad patient- och brukarinformation görs mer entydig, uppföljningsbar och tillgänglig”

 • Nationellt fackspråk för vård och omsorg
 • Nationell informationsstruktur
evidensbaserad praktik ebp
Evidensbaserad praktik, EBP
 • EBP baserad på systematiskt lärande och uppföljning av resultat och arbetssätt, kräver bland annat enhetlig och strukturerad dokumentation
 • Gemensamma termer och begrepp är nödvändiga för uppföljning av resultat och t.ex. öppna jämförelser
slide6

Individens process i vård & omsorg

Information skapas, information används

Individrelaterad information

Struktur(sortering)

Fackspråk

Entydig innebörd

Enhetlig benämning

slide7

Hälsa är ”ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada”

WHO 1948

slide8

Socialt välbefinnande inbegriper att faktorer som boende, arbetsliv, ekonomiska möjligheter och socialt nätverk har betydelse för att minska ohälsa.

slide10

Att få frukosten lagad

Att få stöd i att laga frukost

Hjälp med att ta sig ur sängen

Morgonomsorg

Att bli tvättad på hela kroppen

Insatsen sker på morgonen

Att få stöd i att klä på sig

Att bli påklädd

slide11

WHO klassifikationer

ICF (WHO 2003)

icf klassifikationssystem
ICF – klassifikationssystem
 • Ökade krav på information om hur människor fungerar i vardagen
 • Grund för att förstå och studera hälsa
 • Skapa ett gemensamt språk
 • Förbättra kommunikation
 • Mäta, klassificera och jämföra data
slide13
ICF
 • Människors lika värde och allas rätt till värdigt liv
 • Människan en produkt av samspelet mellan människa och miljö
 • Kombination av sociala och medicinska modeller
 • Aktivitet och delaktighet är det nödvändiga kittet för att binda ihop medicinska och sociala förklaringsmodeller
slide14

Kroppsfunktion

& struktur

Aktivitet

Delaktighet

Omgivningsfaktorer

Personligafaktorer

ICF – modell

Hälsotillstånd

slide15

Aktivitet/Delaktighet

KOMPONENT

KAPITEL/DOMÄNER

d7Mellanmänsk

liga interaktioner och relationer

d1Lärande och att tillämpa kunskap

d2Allmänna uppgifter och krav

d3Kommuni

kation

d4Förflyttning

d5Personlig vård

d6Hemliv

d8

Viktiga livsområden

d9

Samhälls-

gemenskap, socialt, med- borgerligt liv

BLOCK

d630Att bereda måltider

d640Hushållsarbete

d649Övrigt

KATEGORIER /

nivåer

d6400 Tvätta & torka kläder

d6401Städa köks

utrymmen & köksredskap

d6402Städa bostaden

d6403Använda hushållsapparater

d6404Förvara förnödenheter

d6405Avlägsna avfall

d6408Annat

specificerat

d6409Ospecificerat

Rengöra golv

Bädda sängen

Putsa fönster

Damma

att mena och m ta samma sak
Att mena och mäta samma sak

Att förflytta sig inomhus

Att gå

50 m

Att ta sig i och ur säng

 • Förflyttning

Att röra sig genom att ändra kroppsställning eller att förflytta sig från en plats till en annan, att bära, flytta eller hantera föremål, att gå, springa eller klättra och att använda olika former av transportmedel

Att förflytta sig utomhus

slide18

Kroppsfunktion

& struktur

Aktivitet

Delaktighet

Omgivningsfaktorer

Personligafaktorer

ICF – modell

Hälsotillstånd

aktivitet och delaktighet
Aktivitet och delaktighet
 • Lärande och att tillämpa kunskap
 • Allmänna uppgifter och krav
 • Kommunikation
 • Förflyttning
 • Personlig vård
 • Hemliv
 • Mellanmänskliga interaktioner och relationer
 • Viktiga livsområden
 • Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
omgivningsfaktorer
Omgivningsfaktorer
 • Produkter och teknik
 • Naturmiljö och mänskligtskapandemiljöförändringar
 • Personligtstöd och personligarelationer
 • Attityder
 • Service, tjänster, system och policies
personliga faktorer
Personliga faktorer
 • Individuella grunden till en persons liv och leverne
 • T.ex. personliga egenskaper, kön, ålder, livsstil, vanor, uppfostran, copingstrategier, social bakgrund, utbildning, yrke, tidigare erfarenheter, individuella psykologiska tillgångar och egenskaper
bed mningsfaktorer
Bedömningsfaktorer

Generisk skala för bedömning av kategorier i ICF

0–4 % ingen

5–24 %

lätt

25–49 %

måttlig

50–95 %

svår

96–100 %

total

 • xxx.0: inget problem (inget, frånvarande...) 0–4 %
 • xxx.1: lättproblem (litet, lågt ...) 5–24 %
 • xxx.2: måttligt problem (medel, ganska stort ...) 25–49 %
 • xxx.8: ej specificerat
 • xxx.3: svårt problem (gravt, stort …) 50–95 %
 • xxx.9: ej tillämpbart
 • xxx.4: totalt problem (fullständigt …) 96–100 %
slide24

Arbetssätt

 • Språk
 • Dokumentation
slide25

Individens BEHOV i centrum

 • Fokus på behov, inte på utbudet av
 • insatser
 • Den äldres egen uppfattning
 • tydliggörs – inflytande
 • Utgå från det ansökan avser –
 • informerande samtal
individens behov i centrum
Individens BEHOV i centrum
 • I utredningssamtalet ta med det som är viktigt och betydelsefullt för den äldre
 • Tydlighet och insyn – transparens
 • Ökad delaktighet
slide27

Systematiskt arbetssätt

 • Grundläggande värden i SoL
 • Beskrivning av processen – rätt från
 • början
 • Strukturerad dokumentation – enhetliga,
 • entydiga och jämförbara begrepp, termer
 • och klassifikationer
systematiskt arbetss tt
Systematiskt arbetssätt
 • Individuppföljning avseende resultat, mål och kvalitet
 • Omfattar hela processen, dvs både

handläggare och utförare

 • Evidensbaserad praktik
slide31

Den enskildes ursprungliga frågeställning

Anna uppger att hon har svårt att klä sig och behöver hjälp

Anna uppger att hon behöver hjälp för att klä sig och även hjälp att handla mat

Den enskildes förtydligad frågeställning

slide32

Aktivitet och delaktighet; nio livsområden+ Känsla av trygghet (kroppsfunktion)+ Stöd från person som vårdar eller stödjer denenskilde (omgivningsfaktor)Relaterade faktorer; omgivningsfaktorer, personliga faktorer, kroppsfunktioner och strukturer

slide33

Aktivitet/delaktighet

 • Personlig vård
 • Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuellt Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuellt
 • Att klä sig
 • Att klä på sig
 • Att klä av sig
 • Att sätta på sig fotbeklädnad
 • Att ta av sig fotbeklädnad
 • Att välja lämplig klädsel
 • Kommentar

Bedömt tillstånd Mål

Målet är att Anna ska kunna klä på sig och ta på sig strumpor och skor själv, dock med lite kvarstående begränsning inom 3 månader. Hon ska även bibehålla sin förmåga att klä av sig och ta av sig strumpor och skor.

Anna har stora svårt att ta på sig trosor, byxor, strumpor och skor framförallt på höger sida.

metod f r bed mning

Hälsa

Avsetthälsotillstånd

Hälsorelaterat behov

Aktuellthälsotillstånd

Ohälsa

Metod för bedömning
 • Bedöma det aktuella hälsotillståndet
 • Bestämma det avsedda hälsotillståndet (målet)
 • Besluta om nödvändiga åtgärder (behov av åtgärder) för att eliminera eller minska gapet mellan individens aktuella och avsedda hälsotillstånd
 • Besluta om nödvändiga resurser

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9682/2006-124-9_20061249.pdf

slide36

Övergripande mål för beslutade insatser

 • möjliggöra kvarboende i ordinärt boende
 • leva och bo självständigt under trygga förhållande
 • ha gemenskap med andra
 • ha en aktiv och meningsfull tillvaro
 • stöd till person som vårdar eller stödjer
 • närstående
slide38

Aktivitet/delaktighet

 • Personlig vård
 • Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuellt Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuellt
 • Att klä sig
 • Att klä på sig
 • Att klä av sig
 • Att sätta på sig fotbeklädnad
 • Att ta av sig fotbeklädnad
 • Att välja lämplig klädsel
 • Kommentar

Bedömt tillstånd Mål

Målet är att Anna ska kunna klä på sig och ta på sig strumpor och skor själv, dock med lite kvarstående begränsning inom 3 månader. Hon ska även bibehålla sin förmåga att klä av sig och ta av sig strumpor och skor.

Anna har stora svårt att ta på sig trosor, byxor, strumpor och skor framförallt på höger sida.

slide39

g

 • Aktivitet/delaktighet
 • Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuell Ja Nej Delvis
 • Personlig vård
 • Att klä sig
 • Att klä på sig
 • Att klä av sig
 • Att sätta på sig fotbeklädnad
 • Att ta av sig fotbeklädnad
 • Att välja lämplig klädsel
 • Kommentar

Resultat - Bedömt tillstånd Måluppfyllelse

Anna har fortfarande lite kvarstående begränsning i att få över byxorna och ta på strumporna.

den enskildes uppfattning om kvalitet
Den enskildes uppfattning om kvalitet
 • Bemötande
 • Inflytande
 • Trygghet
 • Hjälpens omfattning och utförande
 • Mat, samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv – när det är aktuellt med insatser
slide42

Hantera ansökan

 • Ursprunglig frågeställning
 • Förtydligad frågeställning
 • Inhämta fakta
 • Den enskildes uppfattning
 • Aktivitet och delaktighet relaterade faktorer
 • Uppgifter – andra - handläggare
 • Aktivitet och delaktighet relaterade faktorer
 • Bedöma behov
 • Bedömt funktions-tillstånd
 • Avsett funktions-tillstånd - mål
 • Prövat behov av insatser
 • Förslag på insatser
 • Övergripande mål med insatser
 • Besluta
 • Slutligt beslut
 • Planera
 • Planerade insatser
 • Genomföra
 • Genomförda/ ej genomförda insatser
 • Följa upp resultat
 • Se inhämta fakta
 • Bedömt funktions-tillstånd
 • Måluppfyllelse
 • Den enskildes uppfattning om kvalitet
avgr nsning 2013
Avgränsning 2013
 • Enbart beskrivning av behov
 • För närvarande saknas klassifikation för socialtjänstens insatser – utveckling pågår
ldres behov i centrum
Äldres behov i centrum
 • Nationellt stöd för att etablera ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av behov utifrån ICF
 • Utbildningssatsning 2013 och 2014
 • Vägledande material
socialstyrelsens m ls ttning
Socialstyrelsens målsättning

Att det 2015 finns:

 • Utbildade processledare i 3 av 5 kommuner
 • Arbetssättet infört i hälften av kommunerna
 • Förutsättningar att samla in lokal och nationell statistik för uppföljning, utvärdering
fokus i utbildningen
Fokus i utbildningen
 • Handläggarnas utredning och uppföljning
 • Individens behov av stöd i det dagliga livet oavsett boendeform
 • Underlag till utförarna för fortsatt planering av genomförandet av beslutade insatser
utbildningen
Utbildningen

Utbildningen omfattar inte:

 • Anpassning till it-system
 • Insatser
anm lan
Anmälan
 • www.socialstyrelsen.se/aldre
 • aldres-behov-i-centrum@socialstyrelsen.se
bas behov av st d

BAS = Behov Av Stöd

 • Instrument med nationellt fackspråk
 • Frågeformulär – fasta svarsalternativ
 • Används av biståndshandläggare
 • För utredningar om äldreomsorg
slide51

Hantera ansökan

 • Ursprunglig frågeställning
 • Förtydligad frågeställning
 • Inhämta fakta
 • Den enskildes uppfattning
 • Aktivitet och delaktighet relaterade faktorer
 • Uppgifter – andra - handläggare
 • Aktivitet och delaktighet relaterade faktorer
 • Bedöma behov
 • Bedömt funktions-tillstånd
 • Avsett funktions-tillstånd - mål
 • Prövat behov av insatser
 • Förslag på insatser
 • Övergripande mål med insatser
 • Besluta
 • Slutligt beslut
 • Planera
 • Planerade insatser
 • Genomföra
 • Genomförda/ ej genomförda insatser
 • Följa upp resultat
 • Se inhämta fakta
 • Bedömt funktions-tillstånd
 • Måluppfyllelse
 • Den enskildes uppfattning om kvalitet
formul ret
Formuläret

ger..

ger inte...

uppgifter om all relevant information i utredningen

ett gränsvärde för när hjälp ska ges

 • mått på äldres beskrivning av sina svårigheter och behov av stöd/hjälp
 • beslutsunderlag för handläggare
officiell statistik
Officiell statistik
 • Produceras av myndigheter
 • Regleras enligt Lag (2001:99) och Förordning (2001:100) om den officiella statistiken
 • Särskilda kvalitetskrav
 • Ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning
 • Finns både som mängd- och individbaserad statistik
ldres h lsotillst nd och behov

Äldres hälsotillstånd och behov

Utredning av nya individbaserade statistikuppgifter från

äldreomsorg (socialtjänst)

kommunal hälso- och sjukvård

slide55

Modell för systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation inom äldreomsorgen (Ljusa pilar = förslag på strukturerad dokumentation saknas f.n.)

ICF

ICF

Ingår i nuvarande statistik om äldreomsorgen

Vilka uppgifter om hälsotillstånd och behov kan tillföras i statistiken?

ICF

slide56

Mera …….

 • Användning av ICF i ”kommunal hälso- och sjukvård”
 • Utveckling av nationell informationsstruktur för vård och omsorg
slide57

Stärka ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt inom äldreomsorgen och att strukturerat dokumentera behov utifrån ICF

v lkomna med i ett sp nnande utvecklingsarbete
Välkomna med i ett spännande utvecklingsarbete!

aldres-behov-i-centrum@socialstyrelsen.se