Download
ann kristin granberg avdelningen f r kunskapsstyrning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning

131 Views Download Presentation
Download Presentation

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning

 2. Uppdrag från regeringen • 2007 – 2009 Utveckla nationellt system för öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre • 2010 – 2014 Intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser och ökad tillgång till data av god kvalitet inom socialtjänsten m.m. • 2011 Plan för att stödja införande av systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation med nationellt fackspråk inom äldreomsorgen • 2013-2014 Stödjainförandet av Äldres behov i centrum

 3. Vad • Nationellt modell • Beskriva behov i livsföringen • Beslutade insatser • Utförda insatser • Genomföra försöksverksamhet • Utveckla nationell statistik med uppgifter om äldres behov i livsföringen

 4. Nationell strategi för eHälsa ”Individbaserad patient- och brukarinformation görs mer entydig, uppföljningsbar och tillgänglig” • Nationellt fackspråk för vård och omsorg • Nationell informationsstruktur

 5. Evidensbaserad praktik, EBP • EBP baserad på systematiskt lärande och uppföljning av resultat och arbetssätt, kräver bland annat enhetlig och strukturerad dokumentation • Gemensamma termer och begrepp är nödvändiga för uppföljning av resultat och t.ex. öppna jämförelser

 6. Individens process i vård & omsorg Information skapas, information används Individrelaterad information Struktur(sortering) Fackspråk Entydig innebörd Enhetlig benämning

 7. Hälsa är ”ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada” WHO 1948

 8. Socialt välbefinnande inbegriper att faktorer som boende, arbetsliv, ekonomiska möjligheter och socialt nätverk har betydelse för att minska ohälsa.

 9. Behövs ett gemensamt språk?

 10. Att få frukosten lagad Att få stöd i att laga frukost Hjälp med att ta sig ur sängen Morgonomsorg Att bli tvättad på hela kroppen Insatsen sker på morgonen Att få stöd i att klä på sig Att bli påklädd

 11. WHO klassifikationer ICF (WHO 2003)

 12. ICF – klassifikationssystem • Ökade krav på information om hur människor fungerar i vardagen • Grund för att förstå och studera hälsa • Skapa ett gemensamt språk • Förbättra kommunikation • Mäta, klassificera och jämföra data

 13. ICF • Människors lika värde och allas rätt till värdigt liv • Människan en produkt av samspelet mellan människa och miljö • Kombination av sociala och medicinska modeller • Aktivitet och delaktighet är det nödvändiga kittet för att binda ihop medicinska och sociala förklaringsmodeller

 14. Kroppsfunktion & struktur Aktivitet Delaktighet Omgivningsfaktorer Personligafaktorer ICF – modell Hälsotillstånd

 15. Aktivitet/Delaktighet KOMPONENT KAPITEL/DOMÄNER d7Mellanmänsk liga interaktioner och relationer d1Lärande och att tillämpa kunskap d2Allmänna uppgifter och krav d3Kommuni kation d4Förflyttning d5Personlig vård d6Hemliv d8 Viktiga livsområden d9 Samhälls- gemenskap, socialt, med- borgerligt liv BLOCK d630Att bereda måltider d640Hushållsarbete d649Övrigt KATEGORIER / nivåer d6400 Tvätta & torka kläder d6401Städa köks utrymmen & köksredskap d6402Städa bostaden d6403Använda hushållsapparater d6404Förvara förnödenheter d6405Avlägsna avfall d6408Annat specificerat d6409Ospecificerat Rengöra golv Bädda sängen Putsa fönster Damma

 16. Att mena och mäta samma sak Att förflytta sig inomhus Att gå 50 m Att ta sig i och ur säng • Förflyttning Att röra sig genom att ändra kroppsställning eller att förflytta sig från en plats till en annan, att bära, flytta eller hantera föremål, att gå, springa eller klättra och att använda olika former av transportmedel Att förflytta sig utomhus

 17. Livsföring i övrigt?

 18. Kroppsfunktion & struktur Aktivitet Delaktighet Omgivningsfaktorer Personligafaktorer ICF – modell Hälsotillstånd

 19. Aktivitet och delaktighet • Lärande och att tillämpa kunskap • Allmänna uppgifter och krav • Kommunikation • Förflyttning • Personlig vård • Hemliv • Mellanmänskliga interaktioner och relationer • Viktiga livsområden • Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv

 20. Kroppsfunktioner och strukturer

 21. Omgivningsfaktorer • Produkter och teknik • Naturmiljö och mänskligtskapandemiljöförändringar • Personligtstöd och personligarelationer • Attityder • Service, tjänster, system och policies

 22. Personliga faktorer • Individuella grunden till en persons liv och leverne • T.ex. personliga egenskaper, kön, ålder, livsstil, vanor, uppfostran, copingstrategier, social bakgrund, utbildning, yrke, tidigare erfarenheter, individuella psykologiska tillgångar och egenskaper

 23. Bedömningsfaktorer Generisk skala för bedömning av kategorier i ICF 0–4 % ingen 5–24 % lätt 25–49 % måttlig 50–95 % svår 96–100 % total • xxx.0: inget problem (inget, frånvarande...) 0–4 % • xxx.1: lättproblem (litet, lågt ...) 5–24 % • xxx.2: måttligt problem (medel, ganska stort ...) 25–49 % • xxx.8: ej specificerat • xxx.3: svårt problem (gravt, stort …) 50–95 % • xxx.9: ej tillämpbart • xxx.4: totalt problem (fullständigt …) 96–100 %

 24. Arbetssätt • Språk • Dokumentation

 25. Individens BEHOV i centrum • Fokus på behov, inte på utbudet av • insatser • Den äldres egen uppfattning • tydliggörs – inflytande • Utgå från det ansökan avser – • informerande samtal

 26. Individens BEHOV i centrum • I utredningssamtalet ta med det som är viktigt och betydelsefullt för den äldre • Tydlighet och insyn – transparens • Ökad delaktighet

 27. Systematiskt arbetssätt • Grundläggande värden i SoL • Beskrivning av processen – rätt från • början • Strukturerad dokumentation – enhetliga, • entydiga och jämförbara begrepp, termer • och klassifikationer

 28. Systematiskt arbetssätt • Individuppföljning avseende resultat, mål och kvalitet • Omfattar hela processen, dvs både handläggare och utförare • Evidensbaserad praktik

 29. Den enskildes ursprungliga frågeställning Anna uppger att hon har svårt att klä sig och behöver hjälp Anna uppger att hon behöver hjälp för att klä sig och även hjälp att handla mat Den enskildes förtydligad frågeställning

 30. Aktivitet och delaktighet; nio livsområden+ Känsla av trygghet (kroppsfunktion)+ Stöd från person som vårdar eller stödjer denenskilde (omgivningsfaktor)Relaterade faktorer; omgivningsfaktorer, personliga faktorer, kroppsfunktioner och strukturer

 31. Aktivitet/delaktighet • Personlig vård • Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuellt Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuellt • Att klä sig • Att klä på sig • Att klä av sig • Att sätta på sig fotbeklädnad • Att ta av sig fotbeklädnad • Att välja lämplig klädsel • Kommentar Bedömt tillstånd Mål Målet är att Anna ska kunna klä på sig och ta på sig strumpor och skor själv, dock med lite kvarstående begränsning inom 3 månader. Hon ska även bibehålla sin förmåga att klä av sig och ta av sig strumpor och skor. Anna har stora svårt att ta på sig trosor, byxor, strumpor och skor framförallt på höger sida.

 32. Hälsa Avsetthälsotillstånd Hälsorelaterat behov Aktuellthälsotillstånd Ohälsa Metod för bedömning • Bedöma det aktuella hälsotillståndet • Bestämma det avsedda hälsotillståndet (målet) • Besluta om nödvändiga åtgärder (behov av åtgärder) för att eliminera eller minska gapet mellan individens aktuella och avsedda hälsotillstånd • Besluta om nödvändiga resurser http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9682/2006-124-9_20061249.pdf

 33. Kommentar

 34. Övergripande mål för beslutade insatser • möjliggöra kvarboende i ordinärt boende • leva och bo självständigt under trygga förhållande • ha gemenskap med andra • ha en aktiv och meningsfull tillvaro • stöd till person som vårdar eller stödjer • närstående

 35. Aktivitet/delaktighet • Personlig vård • Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuellt Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuellt • Att klä sig • Att klä på sig • Att klä av sig • Att sätta på sig fotbeklädnad • Att ta av sig fotbeklädnad • Att välja lämplig klädsel • Kommentar Bedömt tillstånd Mål Målet är att Anna ska kunna klä på sig och ta på sig strumpor och skor själv, dock med lite kvarstående begränsning inom 3 månader. Hon ska även bibehålla sin förmåga att klä av sig och ta av sig strumpor och skor. Anna har stora svårt att ta på sig trosor, byxor, strumpor och skor framförallt på höger sida.

 36. g • Aktivitet/delaktighet • Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ej aktuell Ja Nej Delvis • Personlig vård • Att klä sig • Att klä på sig • Att klä av sig • Att sätta på sig fotbeklädnad • Att ta av sig fotbeklädnad • Att välja lämplig klädsel • Kommentar Resultat - Bedömt tillstånd Måluppfyllelse Anna har fortfarande lite kvarstående begränsning i att få över byxorna och ta på strumporna.

 37. Den enskildes uppfattning om kvalitet • Bemötande • Inflytande • Trygghet • Hjälpens omfattning och utförande • Mat, samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv – när det är aktuellt med insatser

 38. Hantera ansökan • Ursprunglig frågeställning • Förtydligad frågeställning • Inhämta fakta • Den enskildes uppfattning • Aktivitet och delaktighet relaterade faktorer • Uppgifter – andra - handläggare • Aktivitet och delaktighet relaterade faktorer • Bedöma behov • Bedömt funktions-tillstånd • Avsett funktions-tillstånd - mål • Prövat behov av insatser • Förslag på insatser • Övergripande mål med insatser • Besluta • Slutligt beslut • Planera • Planerade insatser • Genomföra • Genomförda/ ej genomförda insatser • Följa upp resultat • Se inhämta fakta • Bedömt funktions-tillstånd • Måluppfyllelse • Den enskildes uppfattning om kvalitet

 39. Avgränsning 2013 • Enbart beskrivning av behov • För närvarande saknas klassifikation för socialtjänstens insatser – utveckling pågår

 40. Processledar-utbildning

 41. Äldres behov i centrum • Nationellt stöd för att etablera ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av behov utifrån ICF • Utbildningssatsning 2013 och 2014 • Vägledande material

 42. Socialstyrelsens målsättning Att det 2015 finns: • Utbildade processledare i 3 av 5 kommuner • Arbetssättet infört i hälften av kommunerna • Förutsättningar att samla in lokal och nationell statistik för uppföljning, utvärdering

 43. Fokus i utbildningen • Handläggarnas utredning och uppföljning • Individens behov av stöd i det dagliga livet oavsett boendeform • Underlag till utförarna för fortsatt planering av genomförandet av beslutade insatser

 44. Utbildningen Utbildningen omfattar inte: • Anpassning till it-system • Insatser

 45. Anmälan • www.socialstyrelsen.se/aldre • aldres-behov-i-centrum@socialstyrelsen.se

 46. BAS = Behov Av Stöd • Instrument med nationellt fackspråk • Frågeformulär – fasta svarsalternativ • Används av biståndshandläggare • För utredningar om äldreomsorg