ปัญหาสภาพความเสี่ยง
Download
1 / 52

ปัญหาสภาพความเสี่ยง ในห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

ปัญหาสภาพความเสี่ยง ในห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์. ดร. สุดสาย ตรีวานิช คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ความปลอดภัยของอาหาร. สำคัญต่อประเทศ (เศรษฐกิจ) มีผลต่อสุขภาพผู้บริโภค. ความไม่ปลอดภัยของอาหาร. ตัวอย่างอันตรายต่างๆ antibiotic resistance microorganism

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ปัญหาสภาพความเสี่ยง ในห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์' - questa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

ดร. สุดสาย ตรีวานิช

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ความปลอดภัยของอาหาร

สำคัญต่อประเทศ (เศรษฐกิจ)

มีผลต่อสุขภาพผู้บริโภค


ความไม่ปลอดภัยของอาหารความไม่ปลอดภัยของอาหาร

ตัวอย่างอันตรายต่างๆ

antibiotic resistance microorganism

pathogenic bacteria

ยาตกค้าง ยาฆ่าแมลง

สารพิษต่างๆ


สุขลักษณะของอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมความปลอดภัยของอาหารระดับสากล ไม่เฉพาะเพียงผลิตภัณฑ์อาหาร แต่รวมทั้งความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง การผลิต การแปรรูป การขนส่ง และการจำหน่าย จนถึงผู้บริโภค


ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต้องร่วมมือ เตรียมพร้อมกับเงื่อนไขต่างๆของอาหาร


การวิเคราะห์สถานการณ์ของความปลอดภัยและความเสี่ยงการก่ออันตรายในการบริโภคอาหารในห่วงโซ่อาหารของประเทศการวิเคราะห์สถานการณ์ของความปลอดภัยและความเสี่ยงการก่ออันตรายในการบริโภคอาหารในห่วงโซ่อาหารของประเทศจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยชี้และจำแนกปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดของห่วงโซ่อาหาร การวิเคราะห์ตามหลักการวิชาการจะช่วยกำจัดหรือสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดความเสี่ยง


กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมมอบหมายให้คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแกนกลางในการดำเนินการจัดทำการวิเคราะห์สภาพปัญหาความเสี่ยงของอาหารต่อผู้บริโภค


กลุ่มอาหารหลักที่ศึกษากลุ่มอาหารหลักที่ศึกษา

1. ผัก ผลไม้ และ ผลิตภัณฑ์

2. สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

3. ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์

รวมถึงนมและผลิตภัณฑ์

4. ธัญพืช ถั่วเมล็ดและผลิตภัณฑ์


ความสำคัญของการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ความสำคัญของการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์


2538 2542 3 4 3 6 1 10

ความสำคัญของการประมงของประเทศไทยความสำคัญของการประมงของประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2538-2542

มีผลผลิตการประมง 3.4 - 3.6 ล้านตัน/ปี

(ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก)


2536 2544

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

ปี พ.ศ. 2544 ส่งออกมูลค่ารวมสองแสนล้านบาท


ปัจจุบัน ถึงปัจจุบันระบบคุณภาพต้องควบคุมตั้งแต่แหล่งที่มาของสัตว์น้ำตลอดจนห่วงโซ่อาหารหรือ EU เรียกว่า Farm to Tableเพื่อสามารถสืบย้อนหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

ซึ่งปัจจุบันยังทำไม่ได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร


การบริโภคสัตว์น้ำเป็นที่นิยมเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์อื่นๆ เช่น ย่อยง่าย มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว

การบริโภคสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ เนื่องจากพิษของสัตว์น้ำเอง จุลินทรีย์หรือสารเคมีต่างๆ และบางทีเป็นการยากที่จะทราบว่ามีอันตรายปนเปื้อนมากับสัตว์น้ำ เนื่องจากสภาพแวดล้อมแหล่งที่เจริญของสัตว์น้ำแตกต่างกัน ดังนั้นชนิดและปริมาณของอันตรายก็อาจต่างกัน


การควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะอาหารตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศการควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะอาหารตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือแม้แต่มาตรการที่กำหนดภายในประเทศเองยังไม่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อาหาร ทำให้การควบคุมความปลอดภัยของอาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ


การร่วมมือการควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะอาหารตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศวิเคราะห์ปัญหาโอกาสเกิดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจย่อมเป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ไขและจัดการอันตรายหรือความเสี่ยงให้หมดไป


Risk profile

Risk Profileการควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะอาหารตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

กระบวนการที่อธิบายความไม่ปลอดภัยของอาหารเพื่อสามารถระบุ จำแนกอันตรายหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการจัดการความเสี่ยงนั้นไม่ให้เกิดขึ้นหรือลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้


Risk profile risk evaluation

Risk Profileการควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะอาหารตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศจะช่วยในการจำแนกอันตราย จัดลำดับ กำหนดจัดตั้งแนวนโยบายเพื่อเลือกใช้ในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการจัดการเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

Risk Profile เป็นกระบวนการหนึ่งใน Risk Evaluation


Risk profile1

องค์ประกอบของ การควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะอาหารตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศRisk Profile

1. ข้อมูลการบริหารรวมทั้งพรรณาเกริ่นนำหัวข้อเรื่องที่ทำ (มาตรการควบคุม พระราชบัญญัติ เป็นต้น)

2.ระบุอันตรายที่ก่อให้เกิดปัญหาและควบคุมยากในอาหารแต่ละประเภท เช่นSalmonella spp. ในกุ้ง

3. แหล่งของอันตรายและการเกิดอันตรายตลอดห่วงโซ่อาหาร (สภาพแวดล้อม การสัมผัสสัตว์ จากคนสู่คน)


4. ข้อมูลความชุกและปริมาณอันตรายตลอดห่วงโซ่อาหาร

5. ข้อมูลอุบัติการการเกิดโรค ชนิดของอันตราย และความรุนแรงของผลเสียที่เกิดขึ้น

6. กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ

7. การรับรู้ของผู้บริโภคต่อปัญหาความเสี่ยง


8. ผลกระทบจากอันตรายที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ

9. ทางเลือกที่มีอยู่ในการจัดการอันตรายที่เป็นความเสี่ยง

10. ผลที่ตามมาจากการที่จัดการหรือจะดำเนินการจัดการรวมทั้งมาตรการป้องกัน

11. พันธะกรณีที่ต้องปฏิบัติในฐานะสมาชิกองค์การค้าโลกเกี่ยวกับความเสี่ยง


การดำเนินงานวิจัย ผลกระทบจากอันตรายที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ

การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสามารถจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหาร

ทำ hazard profile ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

วิเคราะห์แผนภูมิ เส้นทางการผลิต การกระจายผลิตภัณฑ์และระบุอันตรายที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ความเสี่ยงของอันตราย จัดลำดับความสำคัญของอันตราย


การดำเนินงานวิจัย ผลกระทบจากอันตรายที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ

ทวนสอบจากการระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ รวบรวมแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงของอันตราย


ตัวอย่าง ผลกระทบจากอันตรายที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์


ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการผลิต

ข้อมูลการส่งออก-นำเข้า

ข้อมูลการบริโภค

ข้อมูลการกักกันสินค้า

ข้อมูลการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

เป็นต้น


แหล่งสืบค้นข้อมูลข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

งานวิจัย การทดลอง รายงานสัมมนา

รายงานการตรวจวิเคราะห์

สื่อต่างๆ

หนังสือ

ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน

การตรวจเฝ้าระวัง


ตาราง รายการสินค้าสัตว์น้ำที่ตรวจสอบไม่ผ่านโดยสหภาพยุโรป ตั้งแต่ มกราคม 2543-กันยายน 2544

ลำดับที่ เดือน/ปี สาเหตุ สินค้าสัตว์น้ำ

1 มี.ค. 43 V. choleraeกุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็ง

2 ส.ค. 43 V. choleraeกุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็ง

3 ก.ย. 43 V. choleraeกุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็ง

4 พ.ย 43 V. choleraeFrozen baby octopus

5 ธ.ค. 43 V. cholerae กุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็ง

and V. parahaemolyticus

ที่มา : กรมประมง (2544)


ตาราง ปริมาณ รายการสินค้าสัตว์น้ำที่ตรวจสอบไม่ผ่านโดยสหภาพยุโรป ตั้งแต่ มกราคม 2543-กันยายน 2544Oxytetracycline ในกุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็ง

พ.ศ. วิเคราะห์ ตรวจพบ ปริมาณที่พบ (มก./กก.)

(ตัวอย่าง) ตัวอย่าง ร้อยละ ต่ำสุด – สูงสุด เฉลี่ย

2537 1478 22 1.49 0.16 – 0.49 0.26

2538 1567 12 0.77 0.14 – 1.46 0.38

2539 1055 12 1.14 0.13 – 3.31 0.54

2540 628 11 1.75 0.13 – 0.69 0.40

2541 477 3 0.63 0.10 – 2.05 0.77

รวม 5205 60 1.15 0.10 – 3.31 0.39

ที่มา : ปุศยา และสุธาทิพย์ (2543)


ตาราง ผลการตรวจสอบสารบอแรกซ์ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ปี 2540 – 2541

ชนิดตัวอย่างจำนวนตัวอย่าง ตรวจพบ ปริมาณบอร์แรกซ์

ส่งตรวจ ตรวจพบ (ร้อยละ) (มก./กก.)

เนื้อปลาขูด 13 10 76.92 484.79-5,375.07

ทอดมันปลากราย 11 9 81.82 521.28 – 1,641.50

ลูกชิ้นปลา 22 6 27.27 309.13 – 1,872.38

ลูกชิ้นปลากราย 23 23 100 809.41 – 2,357.83

ที่มา : ประกายและคณะ (2542)


ตาราง กรณีการเกิดอาหารเป็นพิษจากสัตว์น้ำเป็นพาหะในช่วงปี 2537-2543

ลำดับ เดือน/ Case อาหารที่ สาเหตุ

ปี พ.ศ (เสียชีวิต) เป็นพาหะ (อ้างจากหนังสือพิมพ์)

1 4/2543 140 (ไม่มี)ข้าวผัดปู V. parahaemolyticus

2 8/2539 140 (ไม่มี) ข้าวผัดปู จุลินทรีย์หรือ

ฟอร์มาลินปนเปื้อน

3 2/2541 102 (ไม่มี) ลูกชิ้นปลา ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด

4 2537-3/2538 84(6) แมงดาถ้วย Tetrodotoxin

5 1-2539 43(ไม่มี)ปูผัดผงกระหรี่ จุลินทรีย์


ข้อมูลสถิติการกักกันสินค้ากลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ของไทยข้อมูลสถิติการกักกันสินค้ากลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ของไทย

ตาราง ประเภทสินค้าที่ถูกกักกันรวมจากทุกประเทศ

(ปี 2535-2541)

อันดับที่ สินค้า จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ

1 Canned shrimp 30 19.6

2 Canned tuna/sardine 29 19.0

3 Fish sauce 18 11.7

รวม 153 100

ที่มา : อรวรรณ (2542)


ตาราง สาเหตุที่ถูกกักกัน

อันดับที่ สินค้า จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ

1 Inspection 79 51.6

2 Pathogen 27 17.6

3 Labelling 17 11.1

4 Additive 13 8.5

. . . .

7 Antibiotic 1 0.7

รวม 153 100

ที่มา : อรวรรณ (2542)


การเลือกชนิดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงการเลือกชนิดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยง

จัดลำดับความสำคัญของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

ปริมาณการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

ปริมาณมูลค่าการส่งออก-การนำเข้า

ชนิดอาหารที่มีแนวโน้มว่าอาจเกิดปัญหาอันตรายต่อผู้บริโภค


การแบ่งกลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์การแบ่งกลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

กลุ่มสัตว์น้ำสด

สัตว์น้ำนำเข้า

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ


 • รูป แผนภูมิแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบสัตว์น้ำของประเทศไทย

  • สัตว์น้ำ

   • ภายในประเทศ นำเข้าจากต่างประเทศ

 • สัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำทะเล

 • จับจาก จากการ จับจาก จากการ

 • ธรรมชาติ เพาะเลี้ยง ธรรมชาติ เพาะเลี้ยง


 • รูป แผนภูมิแสดงการกระจายสัตว์น้ำ

  • สัตว์น้ำ

  • มีชีวิตสัตว์น้ำสด สัตว์น้ำแปรรูป

 • บรรจุ บริโภคสด เค็ม/แห้ง รมควัน บรรจุกระป๋อง แช่เย็น แช่แข็ง หมักดอง อื่นๆ

 • ตลาดกลาง ตลาดกลาง

 • ส่งออก ส่งขายภายในประเทศ ส่งออก

 • ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร/โรงแรม พ่อค้าย่อย

 • ผู้บริโภค


จัดทำแผนภูมิห่วงโซ่อาหารจากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จัดทำแผนภูมิห่วงโซ่อาหารจากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

วิเคราะห์แผนภูมิเส้นทางการผลิตและการกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะเลี้ยง การขนส่ง การแปรรูป การการจำหน่าย และการบริโภค


ตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำ

แผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำจืด(ธรรมชาติ)

แผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำจืด(เพาะเลี้ยง)

แผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำทะเล(ธรรมชาติ)

แผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำทะเล(เพาะเลี้ยง)


ตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำ

แผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายกุ้งแห้ง

แผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายน้ำปลา

แผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายปลาร้า

แผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายเนื้อปูต้มแช่เย็น

แผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายกุ้งแช่เยือกแข็ง

แผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง


ตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำจืด (เพาะเลี้ยง)

1. ลูกกุ้ง/ลูกปลา

2. การเลี้ยง

3. จับ

4. บรรจุ

5. ขนส่ง


ตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำจืด (เพาะเลี้ยง)

6. ผู้รวบรวม

7.1 ตลาดสด 7.2 โรงงาน

8. ผู้บริโภค


วิเคราะห์ระบุอันตรายและปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการกระจาย

อันตรายมี 3 ชนิด ทางชีวภาพ ทางเคมี และทางกายภาพ

ต้องระบุชัดเจนเพื่อมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม


การวิเคราะห์ระบุอันตรายการวิเคราะห์ระบุอันตราย

รายงานการวิเคราะห์

รายงานการระบาดวิทยา รายงานการกักกันสินค้า

มาตรฐานอาหาร

งานวิจัย

ข้อมูลการบริโภค ข้อมูลจากสัตว์ทดลอง

ผู้เชี่ยวชาญ


การวิเคราะห์อันตรายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำจืดการวิเคราะห์อันตรายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำจืด (เพาะเลี้ยง)

ลำดับที่ ขั้นตอน ปัจจัย อันตรายที่เกี่ยวข้อง

1. ลูกสัตว์น้ำ ลูกสัตว์น้ำ B: ตัวอย่างเช่น

Parasite

A. hydrophila

Salmonella spp.

C: ตัวอย่างเช่น Antibiotic

P: ไม่มี


การวิเคราะห์อันตรายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำจืดการวิเคราะห์อันตรายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการกระจายสัตว์น้ำจืด (เพาะเลี้ยง)

ลำดับที่ ขั้นตอน ปัจจัย อันตรายที่เกี่ยวข้อง

2. การเลี้ยงสัตว์น้ำ(กุ้ง) อาหาร น้ำ B: ตัวอย่างเช่น

สุขอนามัยฟาร์ม Parasite

A. hydrophila

Salmonella spp. Viruses

C: ตัวอย่างเช่น Antibiotic, Heavy metal, Pesticide

P: ไม่มี


วิเคราะห์ความเสี่ยงของอันตรายในผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ความเสี่ยงของอันตรายในผลิตภัณฑ์

พิจารณาจากความรุนแรงของอันตรายและโอกาส


Severity

ความรุนแรงวิเคราะห์ความเสี่ยงของอันตรายในผลิตภัณฑ์(Severity)

ความรุนแรงมาก เช่น Clostridium botulinum, Escherichia coli O157:H7, Vibrio cholerae , Paralytic Shellfish Poison เป็นต้น

ความรุนแรงปานกลาง เช่น Salmonella, HAV, mycotoxin เป็นต้น

ความรุนแรงน้อย เช่น Bacillus, Clostridium perfringens, โลหะหนัก เป็นต้น


รูปแบบการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพแบบ 2 มิติ

สูงSaMiMaCr

ปานกลางSaMiMa Ma

ต่ำSaMi Mi Mi

ละเลยได้Sa Sa Sa Sa

ละเลยได้ต่ำ ปานกลาง สูง

ความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้น

โอกาสใน

การเกิด

อันตราย


การจัดลำดับชนิดอันตรายที่มีความเสี่ยงในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์การจัดลำดับชนิดอันตรายที่มีความเสี่ยงในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

ความสำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคและต่อเศรษฐกิจ (อาศัยข้อมูลต่างๆ)

ทำให้เกิดการแก้ไขหรือมีมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม ป้องกันปัญหาจากชนิดของอันตราย


ชนิดของจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญในกลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ชนิดของจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญในกลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

Vibrio parahaemolyticus

Salmonella spp.

Vibrio cholerae

Staphylococcus aureus (Toxin)

พยาธิใบไม้ในตับ


ชนิดของสารเคมีที่มีบทบาทสำคัญในกลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ชนิดของสารเคมีที่มีบทบาทสำคัญในกลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

Aquaculture drugs

Tetrodotoxin

Paralytic Shellfish Poisoning

Scombroid toxin (Histamine)

Borax

Staphylococcus aureus (Toxin)


ข้อเสนอแนะหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา

ตัวอย่างแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านจุลชีววิทยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

ประสานความร่วมมือระหว่างกรมประมง กรมวิทย์ อย.-สมอ. ในการตรวจสอบสุขลักษณะของโรงงาน

ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบหน้าที่ในการตรวจสอบภายในประเทสอย่างชัดเจน

การจัดตั้งองค์กรอิสระในการควบคุมโรงงานและผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค


ตัวอย่างแนวทางในการแก้ไขปัญหายาสัตว์น้ำตัวอย่างแนวทางในการแก้ไขปัญหายาสัตว์น้ำ

ควรนำระบบหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำมาใช้

คุ้มเข้มการขายยาสัตว์น้ำให้ตรงตามที่อนุญาตขอไว้

ควรมีการศึกษาการใช้ยาเพื่อให้มีข้อมูลในการจดทะเบียนยาสัตว์น้ำ


ad