NOTICIAS DEL MUNDO - PowerPoint PPT Presentation

noticias del mundo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOTICIAS DEL MUNDO PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOTICIAS DEL MUNDO

play fullscreen
1 / 12
NOTICIAS DEL MUNDO
74 Views
Download Presentation
quemby-warner
Download Presentation

NOTICIAS DEL MUNDO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NOTICIASDELMUNDO

 2. VOLEM SABER QUÈ PASSA AL MÓN? PER QUÈ? AQUESTA ACTIVITAT ENS POSSIBILITA ASSOLIR ALGUNES DE LES GRANS FINALITATS QUE TENIM COM A CENTRE. VOLEM UNA ESCOLA CONNECTADA AMB EL MÓN QUE L’ENVOLTA: UNA COMUNITAT ORIENTADA A ENTENDRE LA COMPLEXITAT DEL MÓN PER PODER ACTUAR-HI DE FORMA RESPONSABLE, CRÍTICA I COMPROMESA. UNA ESCOLA CENTRADA A FER ELS INFANTS COMPETENTS EN LA NOSTRA SOCIETAT ACTUAL , AIXÒ VOL DIR ADQUIRIR ELS RECURSOS NECESSARIS PER PODER ANALITZAR, DISCRIMINAR, INTERPRETAR I PRENDRE DECISIONS EN LA VIDA QUOTIDIANA. UNA ESCOLA PENSADA I PROTAGONITZADA PELS INFANTS. ELLS HAN DE SER ELS CONSTRUCTORS DEL SEU PROPI APRENENTATGE. UNA ESCOLA ON APRENEM DE FORMA COOPERATIVA, TOTS TENIM COSES A ENSENYAR (APORTAR) ALS ALTRES.

 3. LES FINALITATS ESPECÍFIQUES SÓN: TRACTAR TEMES REALS I D'ACTUALITAT PER CONÈIXER EL MÓN I PODER-LO ENTENDRE. APRENDRE A SER CRÍTICS I REFLEXIUS. ADQUIRIR LA CAPACITATD'ESCOLLIR AMB CRITERI PER ARRIBAR A SER AUTONOMS

 4. A LA NOSTRA ESCOLA TREBALLAR NOTÍCIES A L´AULA TAMBÉ ENS DÓNA LA POSSIBILITAT DE (CRITERIS D'AVALUACIÓ): • Tractar temàtiques actualitzades • Tractar temes del món i de l´actualitat que els interessa i que difícilment podrien sortir en un llibre de text • Entendre el món des de la seva globalitat i complexitat. • Conèixer el medi on vivim i la seva problemàtica o funcionament • Relacionar el que passa al món amb el que s´està estudiant(CURRÍCULUM) • Que tot l’alumnat es senti part de la comunitat i els seu esforç i treball sigui important per tots • Practicar i perfeccionar l´expressióoralde l´alumne/a, l’escriptura, la gramàtica i lectura en castellà • Fer mapes conceptuals i ser capaç d’extreure les idees i informació principal d’un text

 5. MANEIG DE LES EINES TIC • LECTURA I COMPRENSIÓ DEL TEXT PERIODÍSTIC • SITUAR LA NOTÍCIA . LOCALITZACIÓ ALS MAPES • COMPRENSIÓ LECTORA • SER CRÍTICS AMB LA INFORMACIÓ QUE ARRIBA DE L´ENTORN. • APRENDRE A TREBALLAR DE FORMA COOPERATIVA. • MOTIVAR O PROVOCAR L'ESTUDI DE NOUS CONTINGUTS CURRICULARS. • TREBALLAR LES PRÒPIES EMOCIONS I L'AUTOESTIMA. • PLANTEJAR-SE HIPÒTESIS I PODER COMPROVAR-LES. • ...

 6. PLANIFICACIÓ CADA TUTOR/A PLANIFICA LA SITUACIÓ D'ACORD AMB LES FINALITATS GENERALS I PRENENT DECISIONS SOBRE ELS OBJECTIUS I CONTINGUTS CURRICULARS QUE TREBALLARÀ I AVALUARÀ. JUNTAMENT AMB ELS ALUMNES S'ELABORARAN UNS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ DE NOTÍCIA.

 7. COM? • L´ELECCIÓ DE LA NOTÍCIA : • POT RESPONDRE A LES MOTIVACIONS DE L'ALUMNA/PROFESSORAT PER UN TEMA CONCRET. • POT ESTAR RELACIONADA AMB EL QUE ES TREBALLA EN AQUELL MOMENT A L ´AULA . • RELACIONADA AMB ALGUN ASPECTE DEL PROJECTE QUE S´ESTÀ ESTUDIANT. • LA PREPARACIÓ... • PREPARACIÓ INDIVIDUAL A CASA AMB AJUDA DELS PARES.

 8. COM? • ÉS EN EL MOMENT DE LA PREPARACIÓ QUAN... • SE FARÀ UNA LECTURA COMPRENSIVA. • S'EXTREURAN LES IDEES PRINCIPALS (A NIVELL ORAL, RESUMS, MAPES CONCEPTUALS, ESQUEMES...). • SE CONTRASTARÀ AMB ALTRES INFORMACIONS. • SE PREPARARAN UNS MATERIALS PER FER MÉS ENTENEDORA LA INFORMACIÓ. • SE FORMARÀ UNA OPINIÓ PRÒPIA.

 9. COM? • L´EXPOSICIÓ: • COMUNICAR ALS ALTRES LA INFORMACIÓ ÉS UNA PART IMPORTANT DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA. • ÉS UNA EXPOSICIÓ ORAL AMB AJUDA DE SUPORT VISUAL INDIVIDUAL ( MAPA CONCEPTUAL, IMATGES, FOTOGRAFIES I BUSCAR PARAULES AL DICCIONARI PER AJUDAR A ENTENDRE BÉ LA NOTÍCIA...)

 10. COM? • LA POSADA EN COMÚ... • DESPRÉS DE L'EXPOSICIÓ EL GRUP CONVERSA SOBRE EL TEMA EXPOSAT. • S'EXPLIQUEN EXPERIÈNCIES EN RELACIÓ AL TEMA. • SE DONEN OPINIONS PERSONALS. • SE PLANTEGEN DUBTES, INTERROGANTS... • SE DIALOGA SOBRE UN TEMA ARRIBANT A ACORDS I CONSENS (O NO!) • AVALUEM TOTS JUNTS EL QUE HEM APRÈS AMB LA NOTÍCIA...

 11. COM? I DESPRÉS... EL TREBALL DE LA NOTÍCIA OBRE UN VENTALL DE POSSIBILITATS PER TREBALLAR A UNA TASCA O PROJECTE POSTERIOR ENCAMINAT A ENTENDRE AGUNS CONCEPTES O CONTINGUTS DETERMINATS (PROBLEMES, TASQUES, PROJECTES, ENTREVISTES PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ...)

 12. EL TREBALL SOBRE NOTÍCIES D'ACTUALITAT ÉS UNA SITUACIÓ D'APRENENTATGE COMPLEXA, POTENCIALMENT COMPETENCIAL I INCLUSIVA.