bevezet s az jsz vets gbe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bevezetés az Újszövetségbe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bevezetés az Újszövetségbe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Bevezetés az Újszövetségbe - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Bevezetés az Újszövetségbe. Katolikus levelek: Jak ab levele Pét er első levele Pét er második levele Ján os első levele Ján os második levele Ján os harmadik levele Júd ás levele Jel enések könyve (Apokalipszis). Pál apostol levele a róm aiakhoz a kor intusiakhoz (1)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bevezetés az Újszövetségbe' - quemby-kent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Katolikus levelek:

Jakab levele

Péter első levele

Péter második levele

János első levele

János második levele

János harmadik levele

Júdás levele

Jelenések könyve (Apokalipszis)

Pál apostol levele

a rómaiakhoz

a korintusiakhoz (1)

a korintusiakhoz (2)

a galatákhoz

az efezusiakhoz

a filippiekhez

a kolosszeiekhez

a tesszalonikaiakhoz 1

a tesszalonikaiakhoz 2

Timóteushoz (1)

Timóteushoz (2)

Tituszhoz

Filemonhoz

Zsidóknak írt levél

Az Újszövetség 27 iratból álló gyűjtemény, amely az őskeresztény közösségben Kr. u. 50 és 100 között keletkezett.

Kánoni sorrendben:

Máté evangéliuma (Mt)

Márk evangéliuma (Mk)

Lukács evangéliuma (Lk)

János evangéliuma (Jn)

Apostolok Cselekedetei (ApCsel)

4 + 1 = 5

13 + 1 = 14

7 + 1 = 8

t rt neti sorrendben
Történeti sorrendben

65-80 között

első szintézisek

Mk (65-70)

Mt, Lk (70-80)

ApCsel (70-80)

80-100 között

századvégi kérdések,

második szintézisek

2 Pét, Júd (96-ig)

Zsid

1 Pét, Jak

Jánosi iratok:

Jn, 1-2-3 Ján, Jel

50-65 között

alkalmi írások, korai szintézis

1-2 Tesz (52)

Kol, Ef, Filem (54)

Fil (56)

1-2 Kor, Gal (57)

Róm (58)

1Tim, Tit (65)

2Tim (66)

slide5
Előtörténet: Izrael ősatyái (19-15. sz)
 • Izrael mint nép, ország és állam
  • A nép kialakulása: kivonulás, szövetség-kötés, pusztai vándorlás (1250-1220)
  • Az ország története:
   • honfoglalás (Józsue) 1220 körül
   • törzsszövetségi társadalom (bírák kora)
  • Az állam története:
   • egységes királyság: Saul, Dávid, Salamon (~1050-935)
   • Kettészakadt királyság:Izrael (Észak) 935-722Júda (Dél) 935-587
 • Izrael mint vallási közösség (Kr. e. 587-től)
  • Jellemzői: politikai függés, vallási autonómia; a Tóra és a jeruzsálemi templom köré szerveződő, szétszórtan élő, kulturájában különböző, vallásában egységes nép = ez a judaizmus kialakulásának kora
a judaizmus kezdete
A judaizmus kezdete
 • A vallásosság a Tóra köré épül
 • Az egyéni elkötelezettség szerepe
 • Zsinagógák (tanítás, szombati istentisztelet) >> írástudók
 • A jeruzsálemi templom kultuszköz-pont és zarándokhely >> főpapok
 • Isten transzcendenciája, igazságossága >> angyalok, sátán
a hellenista kor kezdete
A hellenista kor kezdete
 • II. Fülöp makedón király (359-336) a khairóneiai győzelem után (338) kiterjeszti uralmát a görög államokra
 • Nagy Sándor (336-323)
  • 334 Kisázsiai görögök felszabadítása
  • 333 Isszosz: győzelem a perzsák felett
  • 332 Egyiptom elfoglalása
  • 331 Mezopotámia elfoglalása
  • 327 Hadjárat az Induson túl
  • 323 Babilonban meghal
slide9

301: Ipszoszi csata után Palesztina a ptole-maioszoké

198: Paniumi csata után a szeleukidáké

slide10

Palesztina a hellenisztikus korban

Görög befolyás már a perzsa kortól:

Kalandorok, kereskedők, tudósok

Görög városok

Görög kultúra és életmód terjedése

slide11
Kr. e. 135-től Hasmoneusok
 • Kr. e. 63 Pompeius bevonulása
 • Kr. e. 37-4 Heródes
 • 4-től 41-ig a terület felosztása
 • 41-44 Heródes Agrippa
 • halála után újból prokurátorok
 • 66-70 zsidó háború
slide12

Makkabeus felkelés- áttekintés

187-175: IV. Szeleukosz

Megpróbálja megszerezni a templom kincseit

175-163: IV. Antiokhosz Epifánész

Erőszakos hellenizálás

169: a templom kirablása

168: a zsidó vallás betiltása

167: Matatiás ellenállása, a hegyekből gerillaháború

166-tól Makkabeus Júdás

164. december: a templom meggtisztítása (Hanukka)

160-142 Makkabeus Jonatán

142-134 Makkabeus Simon

134-104 Johannesz Hyrkanosz

104-103 Arisztobulosz

103-76 Alexander Janneusz

76-67 Salome Alexandra

63-tól római uralom (Pompeiusz)

makkabeus j d s 166 160
Makkabeus Júdás 166-160
 • 166-tól átveszi a felkelés irányítását
 • Bét-Cúrnál legyőzi Lüsziászt
 • 164-ben fegyverszünetet köt, megtisztítja a templomot (hanukka)
 • 163-ban Lüsziász leteszi és kivégezteti Menelaoszt és a mérsékelt Alkimoszt teszi főpappá.
 • Júdás tovább harcol: immár a hatalomért. A haszidok ebben már nem támogatják
 • Alkimosz kérésére I. Demetriosz Szótér elküldi Nikánort, Júdás azonban legyőzi.
 • A főpap ismételt kérésére a király Bakhidészt küldi: ez legyőzi Júdást, aki a csatában elesik.
jonat n 160 143
Jonatán (160-143)
 • Visszatérnek a gerillaháborúhoz.
 • Alkimosz halálát követően Jonatán okos diplomáciával lassan megszerzi a hatalmat Júda felett.
 • 153-ban Alexander Balasz fellázad Demetriosz ellen. Jonatán Alexander pártjára áll, aki 152-ben kinevezi főpappá, majd helytartóvá és hadvezérré.
 • 145-ben megnyeri az új király, II. Demetriosz támogatását, ezzel Jonatán gyakorlatilag uralkodóvá válik.
 • Trifont is támogatja 143-ban, de ő gyanakszik rá, tőrbe csalja és fogságba veti.
simon 142 134
Simon (142-134)
 • Váltságdíjat ajánl a testvéréért, de Trifon megöleti Jonatánt. Erre II. Demetriosz oldalára áll, aki csaknem teljes függetlenséget ígér neki
  • Teljes adómentesség
  • Nem avatkozik bele Júda belügyeibe
  • Főpap, hadvezér és a zsidók fejedelme
 • 141-ben elűzi a szeleukida őrséget Jeruzsálemből, és Joppe elfoglalásával kijáratot biztosít a tengerhez. Erre a nép előkelői örökös etnarkának nevezik ki (= minden zsidók fejedelme)
 • 134-ben a veje, Ptolemeus Jerikóban megöli.
johannes hyrcanos 134 104
Johannes Hyrcanos (134-104)
 • Simon fia. Megelőzi Ptolemeuszt a jeruzsálemi hatalomátvétellel. Már nem is kéri a szeleukidák jóváhagyását.
 • Ptolemeusz VII. Antiokhoszhoz fordul, aki nagykirályi jogai megsértése miatt hadba száll Johannes ellen. Legyőzi, majd korlátozza hatalmát.
 • A pártus hadjáratban VII. Antiokhosz elesik, ezután a trónviszály a szír hatalmat megosztja. Johannes 128-tól gyakorlatilag önálló uralkodó.
johannes hyrcanos 2
Johannes Hyrcanos (2.)
 • Lerombolja a Garizim hegyi templomot és Szamariát
 • Elfoglalja Idumeát és az edomitákat erőszakkal judaizálja.
 • Sikerei ellenére sem szeretik erőszakos módszerei miatt.
 • A farizeusok is idegenkednek tőle, mert a Tórát karddal terjeszti.
i arisztobulosz 104 103
I. Arisztobulosz (104-103)
 • Apja eredetileg a feleségét jelölte ki utódjául, de Arisztobulosz fogságba veti.
 • Folytatja Idumea és Galilea erőszakos judaizálását.
alexander janneusz 103 76
Alexander Janneusz (103-76)
 • Arisztobulosz testvére, akit Arisztobulosz özvegye, Salome Alexandra kienged a börtönből, és a trónra ültet azzal a feltétellel, hogy feleségül veszi.
 • Ő veszi fel elsőként a királyi címet
 • Folytatja a hódítás és a judaizálás politikáját. Birodalma nagyobb mint Dávidé volt.
alexander janneusz 2
Alexander Janneusz (2)
 • A farizeusok az ellenségei a királyi és főpapi cím összevonása miatt
 • Egy hadjárata alatt behívják ellene III. Demetrioszt, aki Szikemnél megveri.
 • Alexander a hegyekbe menekül, hatezer zsidó a segítségére siet.
 • 88-ban újra kezébe veszi a hatalmat; 800 farizeust keresztre feszíttet, mintegy 8000 elmenekül  Qumrán születése
salome alexandra 74 67
Salome Alexandra (74-67)
 • Megbékélésre törekszik.
 • Fiát, Hyrcanoszt teszi főpappá.
 • A farizeus írástudókat bevonja a Főtanácsba. A főtanács ezzel tanácsadó szerepből kormányzó-ítélkező testületté válik.
 • A szadduceusok ellenzik a farizeusok térnyerését, Hyrcanosz testvérével, Arisztobulosszal összeesküvést szőnek.
a f ggetlens g elveszt se
A függetlenség elvesztése
 • 67-ben II. Hyrcanos felveszi a királyi címet is.
 • Arisztobulosz fellázad ellene, szövetségesei, a szadduceusok lemondatják Hyrcanost.
 • Az idumeai helytartó fiának, Antipaternek tanácsára Hyrcanos Aretas nabateus királyhoz menekül, aki Moáb területe fejében 64-ben megostromolja Jeruzsálemben Arisztobuloszt.
 • Mindkét testvér Rómához fordul segítségért.
 • A nép is követséget küld azzal, hogy nem akarnak királyt.
a f ggetlens g elveszt se 2
A függetlenség elvesztése 2.
 • A római légiók éppen Szíriát foglalják el. Pompeius először Arisztobuloszt támogatja. Halogatása miatt azonban Arisztobulosz nem várja ki érkezését, hanem elfoglalja Júdeát és Jeruzsálemet.
 • 63-ban Pompeius bevonul, Arisztobuloszt fogságba ejti, Rómába küldi, és Hyrcanost erősíti meg mint papi fejedelmet, de hatalmát csak a zsidó vallású területekre korlátozza.
 • A görög városokból városszövetségeket szervez (pl. Dekapolisz).
a f ggetlens g elveszt se 3
A függetlenség elvesztése 3.
 • 57-től az állami fennhatóságot prokonzul képviseli.
 • 54-ben Hyrcanos visszakapja a világi hatalmat.
 • 49-ben Hyrcanos és jobbkeze, Antipater jó időben Julius Caesar mellé állnak, ezért Caesar Hyrcanost megerősíti, örökletes főpappá és örökletes etnarkává (fejedelemmé) teszi. Júdea vazallusból „socius” lesz.
 • Valójában Antipater gyakorolja a hatalmat, aki fiaiat katonai parancsnokokká teszi: Phasaelt Júdea és Perea területén, Heródest Galileában.
 • Caesar meggyilkolása után (44) Antipatert a zsidók megmérgezik a zsarnok szíriai helytartó támogatása miatt.
slide25

Augustus Octavianus Kr.e. 27 – Kr. u. 14

Tiberius 14-37 (23-31: Seianus)

Caligula 37-41

Claudius 41-54

Nero 54-68

Vespasianus 69-79

Titus 79-81

Domitianus 81-96

Nerva 96-98

Traianus 98-117

Hadrianus 117-138

a f ggetlens g elveszt se 4
A függetlenség elvesztése 4.
 • Arisztobulosz fia, Antigonosz Hyrcanos ellen támad, Heródes legyőzi, ezzel elnyeri Hyrcanos szimpátiáját.
 • 41: Antonius Heródest és Phasaelt tetrarchává teszi: ezzel Hyrcanos újra csak főpap.
 • A pártusok és Antigonosz támadása elől Heródes Rómába megy, itt addig ügyeskedik, amíg Antonius javaslatára és Octavianus támogatásával a szenátus királlyá nevezi ki, és római csapatokat bocsát a rendelkezésére.
her des 37 4
Heródes (37-4)
 • 37-ben bevonul Jeruzsálembe, Antigonoszt kivégezteti.
 • Apja edomita, anyja nabateus.
 • Római vazallus, de rex sociusként szabadon kormányozhat.
 • Augustus egyre több területet enged át a fennhatósága alá.
her des 2
Heródes 2.
 • Kíméletlenül kivégeztet mindenkit, aki hatalmára veszélyt jelent.
 • Nagy építkezések: színház, palota, Antonia-vár, diadalút
 • 20-tól a templom megnagyobbítása
 • Sebasté (Szamaria) újjáépítése
 • A tengerparti Caesarea kiépítése
 • Jerikó: téli palota
 • Erődítmények a Jordán völgyében, a Holt tengernél: Maszada, Makareus
her des 3
Heródes 3.
 • A zsidók érdemei ellenére is utálják
  • Edomita származása miatt (csak külsőleg tartják zsidó hitűnek)
  • Római vazallus: a rómaiak érdekeit képviseli
  • Súlyos adók Rómának és az építkezésekre
 • Kr. e. 4. tavaszán Jerikóban meghal.
slide30

Heródes utódai

 • Judea – Szamaria:
  • Archelaus Kr.e. 4 – Kr.u. 6.
  • prokurátus (Pontius Pilatus – 26-36)
  • Főpapok:

6-15 Annás

16-36 Kajafás

 • Galilea – Perea: Heródes Antipász (Kr. e. 4 – Kr. u. 39
 • Trachonitisz: Fülöp tetrarcha (Kr. e. 4 – Kr. u. 34)
t rsadalmi csoportok
Társadalmi csoportok
 • Főpap: Kaifás (16-36), a háttérben Annás
 • Főtanács: 70 tag, két fő pártja
  • szadduceusok
  • farizeusok  írástudók
 • Esszénusok (Qumrán)
  • Keresztelő János
 • Zelóták, szikáriusok
 • Heródes-pártiak
v rakoz s beteljesed s 1
Várakozás – beteljesedés 1.

főpapok

szadduceusok

Heródes-pártiak

farizeusok

zelóták

szikáriusok

Reálpolitika

status quo  előnyösebb helyzet

Függetlenségi politika

nagyobb mozgástér  világuralom

politikai messianizmus

Jézus válasza: „elközelgett az Isten országa”

Izrael története és hivatása az egyházban teljesedik be.

v rakoz s beteljesed s 2
Várakozás – beteljesedés 2.

szadduceusok

főpapok (kultikus rend)

írástudók – farizeusok (a Tóra aprólékos megtartása)

esszénusok (a valódi törvény és kultusz helyreállítása – intézményes cél)

Keresztelő János (erkölcsi megújulás – személyes cél)

minimalizmus

törvénytisztelet

radikális megújulás

Jézus válasza: megtérés (felismerni Isten szeretetét és elfogadni Isten uralmát önmagunkban  új élet születik bennünk és közöttünk