ankara n vers tes ders se me nterakt f kayit yen leme d k mani n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DERS SEÇME (İNTERAKTİF KAYIT YENİLEME) DÖKÜMANI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DERS SEÇME (İNTERAKTİF KAYIT YENİLEME) DÖKÜMANI

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DERS SEÇME (İNTERAKTİF KAYIT YENİLEME) DÖKÜMANI - PowerPoint PPT Presentation

quasar
348 Views
Download Presentation

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DERS SEÇME (İNTERAKTİF KAYIT YENİLEME) DÖKÜMANI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DERS SEÇME (İNTERAKTİF KAYIT YENİLEME) DÖKÜMANI

 2. 1. Ders Seçme Ekranının Kullanımı ile İlgili Bilgiler: • Öğrenci Bilgi Sistemine “http://obs.ankara.edu.tr” adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Kullanıcı adı okul numarasıdır.

 3. Sistemde, Öğrenci  İşlemler  Ders Seçme ekranına gelinerek ders seçme ekranı açılır.

 4. Öğrenci, “Ders Seçme Ekranı”nın sol tarafında yarıyıllara göre gruplandırılmış dersler arasından derslerini alır. • 2,00 ve üzeri ortalamaya sahip öğrenciler, ders seçme ekranında üst yarıyıllara ait dersleri de görebileceklerdir.

 5. Ders seçme ekranında, öğrencinin aldığı ve geçtiği dersler yeşil, başarısız olduğu dersler turuncu ve hiç almadığı dersler sarı olarak gösterilir. Başarısız olunan zorunlu dersler, ders programına otomatik olarak yerleştirilir. Başarısız olunan seçmeli ders değiştirilebilir olduğundan, bu ders ya da yerine alınacak ders seçilmeden kayıt işlemi yapılamaz.

 6. Ders seçme ekranından, alt yarıyıllardan başlayarak öncelikle hiç alınmamış zorunlu dersler, daha sonra da seçmeli dersler seçilir. Dersin şubesi seçilirken öğrenciye dersin yapılacağı ders saati ve başka bir dersle çakışma durumu hakkında bilgi mesajı verilir. Ders programında çakışma olması durumunda öğrenci yine de dersi seçmek isterse derse kayıt yaptırabilir.

 7. Öğrencinin ders planında bulunan seçmeli ders grupları, zorunlu derslerden ayrı olarak görünmektedir. Öğrencinin her bir seçmeli ders grubu için sağlaması gereken minimum şart parantez içinde belirtilmiştir. Bu şart, öğrencinin seçmeli dersler için mezuniyet kriterini oluşturmaktadır. Burada, 8. YY Mesleki Seçmeli Dersler grubunda,öğrencinin minimum sağlaması gereken ve aldığı AKTS miktarları görünmektedir.

 8. Seçmeli ders gruplarının sınırlama kriteri “AKTS” olabildiği gibi “Kredi”, “Adet”, “Saat” olarak da belirlenebilir. Öğrenci her bir seçmeli ders grubunun kriterini sağlamak durumundadır. • Öğrenci, daha önceki yarıyıllarda alıp başarısız olduğu seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders seçebilir.

 9. Genel Akademik Başarı Not Ortalaması 2.00 üstünde olan öğrenciler, alması gereken maksimum ders saati sınırını doldurmuş olsalar bile, özel seçmeli statüsünde ders seçebilirler. Öğrencinin özel seçmeli statüsünde aldığı dersten başarılı olması durumunda, ders öğrenci durum belgesinde gösterilir, ancak alınan not akademik ortalamaya katılmaz.

 10. Alınacak tüm dersler, ders programına eklendikten sonra, Kaydet butonuna basılarak, ders kaydı danışman onayına gönderilir. Danışman ders kaydını onaylayana kadar, alınan dersler üzerinde değişiklik yapılabilir. Ancak danışman onayladıktan sonra öğrencinin ders kaydını değiştirmesi mümkün değildir. • Ders Seçme işlemi bittikten sonra “Kaydet” butonuna kesinlikle basılmalı ve takip edilmelidir.

 11. Öğrencinin seçtiği dersler, “Takvimde Göster” ve “Liste Olarak Göster” butonları kullanılarak iki farklı şekilde görüntülenebilir. Takvimde Göster

 12. Liste Olarak Göster

 13. Zorunlu hazırlık sınıfı olmayan bölümlerde okuyan öğrenciler ve isteğe bağlı hazırlık okumayan öğrenciler, yabancı dil derslerini üniversite geneline açılan şubeler içersinden ders programlarına uygun olan birini seçmelidir. • Aynı şekilde, 2013-2014 eğitim öğretim yılında bölümlerinde öğrenimlerine başlayan öğrenciler, hazırlık okuyan öğrenciler hariç, TDİ (Türk Dili) ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) derslerini de, üniversite geneline açılan şubeler içinden ders programlarına uygun olan bir şubeyi seçmelidirler. • Bu dersler uzaktan eğitim şeklinde verilecektir.

 14. Ders kayıtlarına danışmanı tarafından onay verilen öğrenci, sistemden Kayıt Onay Raporunu almalıdır. • Kayıt Onay Raporu, Öğrenci İşleri, Danışman ve Öğrenci Nüshası olmak üzere üç adettir. • Bu nüshalardan bir tanesi öğrencinin kendisinde, bir tanesi danışmanda kalmalıdır. Öğrenci İşleri nüshasının ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi unutulmamalıdır.

 15. 2.Ders Seçme İşlemi Gerçekleştirilirken Bilinmesi Gereken Yönetmelik Maddeleri • Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden; (C3) ve üstünde harf notu aldığı derslerden başarılı, (F1) ve (F2) harf notu aldığı derslerden başarısız sayılır.

 16. Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 17. Ayrıca, diğer harf notlarından; 1) FF1: Genel sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız, 2) FF2: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı yok, başarısız, 3) M1: Öğrenimi sırasında üniversite birimlerinden alınan ve başarılan ders ve sınavlar için verilen not, 4) M2: Öğrenimi sırasında üniversite dışından ve öğrenimi öncesinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan başarı ile alınan derslerden dolayı muaf tutulduğu derslere verilir. 5) G1: Geçer (kredisiz derslerden başarılı), 6) G2: Geçer (kredili derslerden başarılı), 7) E: Eksik, 8) K: Kalır (kredisiz derslerden başarısız), 9) MZ: Mazereti nedeni ile yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının her ikisine de girmedi olarak adlandırılır.

 18. Bir öğrenci öncelikle (F1) ve (F2) harf notu aldığı dersi/dersleri açıldığı ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır.Bu derslerin notu alındığı yarıyılın, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalamalarına katılarak değerlendirilir. Eğer (F1) ve (F2) harf notu alınan ders seçmeli bir ders ise, öğrenci aynı dersi tekrar alabileceği gibi, bu dersin yerine başka bir seçmeli ders de alabilir. • Öğrenci, daha önce geçer not aldığı dersleri, tekrar alarak notlarını yükseltebilir. Tekrar edilen dersler için alına son not geçerlidir. • Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.

 19. Öğrencinin bir yarıyılda programına alabileceğihaftalıkders saati 30’dan çok olamaz. Ancak mezuniyet aşamasındaki öğrenci 33 saati aşmayacak şekilde ders alabilir. Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders saati aşılırsa aşağıdaki uyarı mesajı alınır. Ancak Mesleki Uygulama, Staj, Intern eğitimi etkinliklerihaftalık ders saati hesabında dikkate alınmaz.

 20. Öğrencinin GABNO’su 2,00 ve üzerinde ise, bulunduğu yarıyılın derslerine ek olarak üst yarıyılın ders planını da görür ve programına alması gereken derslere ek olarak saat sınırının izin vermesi durumunda, üst yarıyıldan ders seçebilir. • Öğrenci üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren, önkoşullu olan dersler dışında, haftalık ders saati sınırı aşmamak koşuluyla danışmanının da onayı ile üst yarıyıl/yıl programından ders alabilir.Buna göre bir öğrenci genel akademik başarı not ortalaması 2,00-2,49 arasında ise bir ders, 2,50-3,49 arasında ise iki ders, 3,50 ve üzerinde ise 30 ders saati ile sınırlı olmak kaydıyla istediği sayıda ders alabilir.

 21. UYM101 kodlu “Üniversite Yaşamına Giriş Programı” dersinin 1. sınıfta alınması zorunludur. Öğrencinin bu dersten kalması durumunda, mezun olana kadar bu dersi vermelidir. • Öğrenci mezun olana kadar Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar derslerinden birini (Resim, Müzik, Heykel) mutlaka almalıdır.

 22. Bilinmesi Gereken Kısaltmalar: YABNO: Yarıyıl Akademik Başarı Not Ortalamasını, GABNO:Genel Akademik Başarı Not Ortalamasını, AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemini ifade eder. Derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri toplamı; eğitim-öğretim süresi iki yıl olan programlarda 120, dört yıl olan programlarda 240, beş yıl olan programlarda 300 ve altı yıl olan programlarda 360 olacak şekilde belirlenir.

 23. Öğrenciler tarafından mutlaka “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği” okunmalıdır.

 24. Hatırlatma: • Yabancı Dil ve BİT (Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri) derslerinin muafiyet sınav tarihleri: