yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne. 1. Kehittämisen lähtökohdat 2. Uudistuksen tavoitteet 3. Uudistuksen toimeenpanoa varten asetetun työryhmän tehtävät 4. Työryhmän ehdotukset 5. Uuden tutkintorakenteen toimeenpano

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne' - quang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

1. Kehittämisen lähtökohdat

2. Uudistuksen tavoitteet

3. Uudistuksen toimeenpanoa varten asetetun työryhmän tehtävät

4. Työryhmän ehdotukset

5. Uuden tutkintorakenteen toimeenpano

6. Miten tutkintorakenneuudistusta viedään eteenpäin Vaasan

yliopistossa?

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne1
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Kehittämisen lähtökohdat

1. Koulutusjärjestelmän toimivuus

2. Työelämän kehittyminen

3. Tieteellinen kehitys ja tutkimustoiminnan tarpeet

4. Kansainvälinen kilpailukyky

5. Bolognan prosessi

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne2
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Uudistuksen tavoitteet

1. Eurooppalaisten yliopisto-opintojen kansainvälisen vertailtavuuden

parantaminen

2. Opiskelijaliikkuvuuden edistäminen

3. Eurooppalaisen kilpailukyvyn nostaminen

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne3
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Uudistuksen toimeenpanoa varten asetetun opetusministeriön työryhmän tehtävät

1.Laatia esitys toimenpiteiksi, joita tarvitaan yliopistollisen perustutkintorakenteen muuttamiseksi kaksiportaiseksi (kolmivuotinen kandidaatintutkinto + kaksivuotinen maisteritutkinto)

2.Laatia tavoitteet alemmille ja ylemmille korkeakoulututkinnoille ja suuntaviivat maisteriohjelmien kehittämiselle

3.Arvioida muut alakohtaisten tutkintoasetusten kehittämistarpeet sekä perustutkinto- jen kehittämisen vaikutuksia tieteelliseen jatkokoulutukseen

4. Tehdä ehdotus, jolla nykyistä opintoviikkomitoitusta voitaisiin kehittää paremmin yhteensopivaksi ECTS-järjestelmän (European Credit Transfer System) kanssa

5. Laatia ehdotukset tarvittaviksi säädösmuutoksiksi

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne4
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Työryhmän ehdotukset

1. Koulutusjärjestelmän toimivuus

2. Työelämän kehittyminen

3. Tieteellinen kehitys ja tutkimustoiminnan tarpeet

4. Kansainvälinen kilpailukyky

5. Erilliset maisteriohjelmat

6. Vieraskieliset maisteriohjelmat

7. Tutkintojen tavoitteet ja laajuudet

8. Opintojen mitoittaminen

9. Tutkintojen opetussuunnitelmat ja ydinaines

10. Opiskelijavalinta ja opinto-oikeus

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne5
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Työryhmän ehdotukset 1/5

1. Koulutusjärjestelmän toimivuus: - HOPS laajasti käyttöön - tutkintojen suoritusaikojen lyhentäminen opintojen kehittämisellä, suunnittelulla, ohjauksella ja etenemisen seurannalla - yliopiston ja korkeakoululaitoksen sisäisen liikkuvuuden helpottaminen - avoimen yliopiston väylän kehittäminen

- alempi kk-tutkinto näkymään yliopistojen rahanjakomalleissa ja tavoitteissa - riittävien resursien suuntaaminen opetukseen ja sen tukitoimiin - sisäiset kannustimet opetussuunnitelmien kehittämiseksi ja uuden tutkintoraken- teen nopeaksi käyttöönottamiseksi - tutkintorakenteen toimeenpanon arvioinnissa huomio opiskelijoiden liikkuvuuden lisääntymiseen, opintojen etenemiseen ja ilman tutkintoa keskeyttäneiden määrään

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne6
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Työryhmän ehdotukset 2/5

2. Työelämän kehittyminen: - työelämän osaamis- ja kehittämistarpeiden huomiointi tutkinnoissa kuitenkin niin että perusta on selkeästi tieteellisessä tutkimuksessa - alemmat kk-tutkinnot antamaan yleiset työmarkkinavalmiudet sekä hyvät valmiu- det jatko-opintoihin (maisteriopintoihin) - tarpeisiin vastaamiseksi väh. 75 %:n aloittaneista suoritettava ylempi tutkinto

3. Tieteellinen kehitys ja tutkimustoiminnan tarpeet: - tohtorin tutkinnon asemaa vahvistetaan - lisensiaatin tutkinto säilytetään kuitenkin niin että siihen voi sisältyä ammatillinen erikoistumiskoulutus

4. Kansainvälinen kilpailukyky: - tutkintojen laadusta ja kansainvälisestä kilpailukyvystähuolehditaan, niin että suo- malaiset opiskelijat haluavat edelleen opiskella Suomessa ja tänne voidaan rekry- toida lahjakkaita kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne7
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Työryhmän ehdotukset 3/5

5. Erilliset maisteriohjelmat: - 120 opintopisteen ohjelmat vastaamaan työelämästä tai tutkimuksesta nouseviin uusiin koulutustarpeisiin: voitava suorittaa kahdessa vuodessa - opiskelijat avoimen haun kautta, jolloin niihin voidaan valita myös oman yliopis- ton ulkopuolelta; kelpoisuuden tuottaa soveltuva alempi kk-tutkinto, amk-tutkinto tai sitä vastaavan koulutuksen taso, valittavilta voidaan vaatia korkeintaan 60 opin- topisteen täydentävät opinnot - ohjelmat voivat olla monitieteisiä, kuitenkin täyttäen ylemmälle kk-tutkinnolle ase- tetut tavoitteet ja kiinnittyen yliopiston koulutusvastuun mukaiseen alaan

6. Vieraskieliset maisteriohjelmat: - vieraskielisten tutkintojen suorittaminen mahdolliseksi, kuitenkin turvaten riittä- vä koulutustarjonnan myös kansallisilla kielillä - vieraskieliset master-tasoiset tutkintoon johtavat ohjelmat ulkomaalaisten opiske- lijoiden rekrytoimiseksi aloille, joilla osaamisemme on kansainvälisesti houkutte- levaa ja joilla on nähtävissä työvoimapulaa - pitkäkestoinen täydennykoulutus kv-markkinoille - ns. joint degree-ohjelmat yhteistyössä ulkomaalaisten yliopistojen kanssa

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne8
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Työryhmän ehdotukset 4/5

7. Tutkintojen tavoitteet ja laajuudet: - yliopistojen tutkinnon perusrakenteena alemman ja ylemmän tutkinnon kokonai- suus, joiden tavoitteet ja laajuus säädetään asetuksessa: --> alempi tutkinto = 180 opintopistettä / 3 lukuvuotta --> ylempi tutkinto = 120 opintopistettä / 2 lukuvuotta = 300 opintopistettä / 5 lukuvuotta - alempi tutkinto suoritettava ennen ylempää

8. Opintojen mitoittaminen: - siirrytään opintojen mitoituksessa ECTS-järjestelmään: jokainen opintojakso pisteytetään työmäärän mukaan: --> 1 opintovuosi = 1 600 h = 60 ECTS --> 1 lukukausi = 800 h = 30 ECTS --> 1 opintokuukausi = 160 h --> 1 opintoviikko = 40 h = 1 ECTS

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne9
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Työryhmän ehdotukset 5/5

9. Tutkintojen opetussuunnitelmat ja ydinaines: - oppisisältöjen olennaisuus arvioidaan suorittamalla ydinainesanalyysi - opetussuunnitelmat laaditaan niin, että opintoja voi harjoittaa tarkoituksenmukai- sessa järjestyksessä, keskeytyksettä ja tehokkaasti ja että ne tarjoavat valinnai- suutta ja antavat opiskelijalle hyvät mahdollisuudet laatia HOPS

10. Opiskelijavalinta ja opinto-oikeus: - yliopiston opiskelijavalinnan läpäisseet saavat pääsääntöisesti opinto-oikeuden ylempään korkeakoulututkintoon saakka ilman toista valintaa - kehitetään joustavia valintamenettelyjä erillisiin maisteriohjelmiin

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne10
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Tiedekunnan

maisteriopinnot

120 ECTS

Erillinen maiste-

riohjelma

120 ECTS

Erillinen maiste-

riohjelma

120 ECTS

Vieraskielinen

maisteriohjelma

120 ECTS

Joint degree-

ohjelma

120 ECTS

X

Siltaopinnot max 60 ECTS

Opiskelijavalinta

T y ö e l ä m ä

Soveltuva alempi kk-tutkinto; muiden tiedekuntien

tai yliopistojen

kandidaattiopinnot

Muutoin

riittävä

koulutuksen

taso

Tiedekunnan

kandidaattiopinnot

180 ECTS

Soveltuva

amk-tutkinto

Ulkomainen

koulutus

Avoin yo ?

Opiskelijavalinta

Yo-

tutkinto

Amk-

tutkinto

Ammatillinen kor-

kea-tai opistoaste

3-vuotinen amma-

tillinen tutkinto

Ulkomainen

koulutus

Hlö jolla riittävät

tiedot ja valmiudet

Avoin yo

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne11
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Uudistuksen toimeenpanon aikataulu:

- Uusi rakenne käyttöön 1.8.2005 alkaen, nykyisen rakenteen mukaisia tutkintoja viimeistään 1.8.2007 ja teknillistieteellisen alan opiskelijat viimeistään 1.8.2008

- Tutkintorakenteen uudistuminen huomioon yliopistojen perusrahoituksessa

- Tutkintorakenteen toimivuuden arviointi kv-asiantuntija-arviointina v. 2008 ja 2009

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne12
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Miten uudistusta viedään eteenpäin Vaasan yliopistossa?

- Yliopiston lausunto työryhmän ehdotukseen

- Kauppatieteellisen tiedekunnan valtakunnallinen hanke

- Muiden tiedekuntien kehittämistyö

- Vaasan yliopiston tutkintorakenteen kehittäminen –projekti

- Opintojen ohjaus ja tutkintorakenteen kehittäminen -projekti 2004-2006

University of Vaasa/KR/3.3.2003

yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne13
Yliopistojen kaksiportainen tutkintorakenne

Oman tieteenalan yhteistyö

Tutkielman laajuus? Kanditutkinnon sisältö? Soveltuvat amk-tutkinnot? Soveltuvat alemmat kk-tutkinnot? Siltaopintojen laajuus?

Oma tiedekunta/laitos

Amk-yhteistyö?

Opintojen sisällön kehittäminen? Maisteriohjelmat?

Opetussuunnitteluprosessi?

Ydinainesanalyysi

Harjoittelu osana tutkintoa

Kuormittavuustutkimus

Tiedekuntien välinen yhteistyö

Yhteisten maisteriohjelmien sisällöt Yhteiset kieliopinnot? Yhteiset metodiopinnot? Työharjoittelun laajuus? Maisteriohjelmien kriteerit? Opintojaksojen koko? Tutkielman laajuus ja arvosteluperusteet Arvosana-asteikot Orientaatiotilaisuudet

Yo:n keskushallinto: hallitus, opintopalvelut jne

Työharjoittelun järjestäminen

Yhteisten maisteriohjelmien hallinto ja rahoitus

Opetuksen ja opinto-ohjauksen kehittäminen

Siirtymäaikasäännökset

Informaatio: muut yliopistot, OPM; muut tdk

Kehittämisen puitteet: laki, asetus, opintojohto-sääntö Hlöstön koulutus ja resurssointi Kehittämistyön tuki

University of Vaasa/KR/3.3.2003