Sydsvenska Industri- och Handelskammaren - Infrastruktur i Skåne - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren - Infrastruktur i Skåne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren - Infrastruktur i Skåne

play fullscreen
1 / 13
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren - Infrastruktur i Skåne
115 Views
Download Presentation
quang
Download Presentation

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren - Infrastruktur i Skåne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren - Infrastruktur i Skåne Februari 2014 Toivo Sjörén Freja Blomdahl

 2. Om undersökningen • Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren genomfört en kvantitativ undersökning bland allmänheten i Skåne om frågor rörande infrastruktur i länet. Syftet med undersökningen är att mäta åsikter kring utbyggnad och utveckling av infrastrukturen i Skåne bland personer som bor i området. • Målgrupp: Allmänheten 15 år och äldre i Skåne län. • Metod och urval: Telefonintervjuer. Slumpmässigt urval bland personer boende i Skåne län i åldrarna 15 år och äldre. • Fältperiod: 18 januari 2013 – 25 februari 2014 • Antal intervjuer: 1000 intervjuer

 3. Sammanfattning Sydsvenska Industri- och Handelskammaren – Infrastruktur i Skåne

 4. Sammanfattning • Omkring hälften (52 %) uppger att en utbyggnad av järnvägskapacitetenoch 41 % att en utbyggnad av vägnätet i Skåne skulle ha störst positiv effekt på deras transport- och resvägar. En större andel kvinnor (58 %) än män (46 %), samt unga i åldrarna 29 år eller yngre (60 %) svarar att järnvägskapaciteten skulle ha störst positiv effekt på transport- och resvägar. • 46 % av den totala andelen svarande anser att beslut om investeringar i infrastruktur bör fattas på regional nivå och 31 % anser att besluten ska fattas på nationell nivå. Fler män (35 %) än kvinnor (26 %) anser att infrastrukturfrågor ska beslutas på nationell nivå medan fler kvinnor (20 %) än män (14 %) vill se att besluten tas på kommunalnivå. Bland både män (44 %) och kvinnor (48 %) anser dock störst andel att besluten bör fattas på regionalnivå. • Något fler än hälften (55 %) svarar att ombyggnad av väg E22 till motorvägsstandard har varit av stor eller mycket stor betydelse för Skåne. • En av fem (20 %) uppger att frågan om utbyggnaden av vägar och järnvägar i Skåne är en så viktig fråga att det skulle kunna få dem att byta parti vid kommande val 2014. Fler män (24 %) än kvinnor (16 %) kan tänka sig att byta parti på grund av infrastrukturfrågan i Skåne. • 73 % av deltagarna anser att förstärkt infrastruktur till Danmark från Skåne är av stor eller mycket stor betydelse. Bland dem som anser att utökad infrastruktur mellan Skåne och Danmark är av viss eller stor betydelse anser 36 % att det i första hand bör gälla förbättrad kapacitet på järnväg, 33 % fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och 20 % att det i första hand bör förstärkas genom tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn.

 5. Resultat Sydsvenska Industri- och Handelskammaren – Infrastruktur i Skåne

 6. Fr1. Vad skulle ha störst positiv effekt på dina transport- och resvägar? Bas: samtliga 1000 intervjuer %

 7. Fr2. Var anser du att beslut bör fattas om investeringar i infrastruktur (t.ex. väg- och järnvägsutbyggnader)? Bas: samtliga 1000 intervjuer

 8. Fr3. Under innevarande mandatperiod har ombyggnad av väg E22 till motorvägsstandard inletts. Hur viktigt anser du att detta har varit för Skåne? Bas: samtliga 1000 intervjuer

 9. Fr4. Är frågan om utbyggnaden av vägar och järnvägar i Skåne så viktig att den skulle kunna få dig att byta parti vid valet 2014? Bas: samtliga 1000 intervjuer

 10. Fr5. Vilket riksdagsparti har du störst förtroende för gällande hantering av infrastruktur frågor? Bas: samtliga 1000 intervjuer

 11. Fr6.Hur viktig anser du att förstärkt infrastruktur till Danmark är för Skåne?Bas: samtliga 1000 intervjuer

 12. Fr6a. Hur anser du att infrastruktur till Danmark bör förstärkas i första hand? Bas: 905 intervjuer (exkl. personer som anser att infrastruktur till Danmark är av liten eller mycket betydelse)

 13. Kontaktuppgifter Toivo Sjörén toivo.sjorén@sifo.se Freja Blomdahl freja.blomdahl@tns-sifo.se www.tns-sifo.se