วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ PowerPoint Presentation
Download Presentation
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐

play fullscreen
1 / 22
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐
160 Views
Download Presentation
quang
Download Presentation

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ประชุมเครือข่าย สคร.๑ ถึง ๑๒ วันที่ ๓๐มกราคม ๒๕๕๐

 2. โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายและนโยบายภาคพื้นที่สาธารณสุขเขต 5ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2550

 3. หลักการและเหตุผล • Healthy Thailand • ระดับหมู่บ้าน ชุมชน จำนวน 3 ตัวชี้วัด • ระดับตำบล จำนวน 1 ตัวชี้วัด • ระดับอำเภอ จำนวน 2 ตัวชี้วัด • ระดับจังหวัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด • สถานการณ์ของโรค 6 โรค 2 พฤติกรรม

 4. สถานการณ์ 6 โรคและ 2 พฤติกรรม จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2549 จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วย โรควัณโรค ปี 2549 จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2549

 5. สถานการณ์ 6 โรคและ 2 พฤติกรรม(ต่อ) อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2549 จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยโรคเอดส์ ปี 2549

 6. สถานการณ์ 6 โรคและ 2 พฤติกรรม(ต่อ) สถานการณ์โรคไข้หวัดนก 1 มกราคม 2549- 31 ธันวาคม 2549 ได้เฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคปอดบวม/ไข้หวัดใหญ่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก จำนวน 166 ราย โดยพบมากที่สุดที่ จ.ลพบุรี 96 ราย รองลงมาจังหวัดชัยนาท 33 ราย สระบุรี 24 ราย และสิงห์บุรี 13 ราย ไม่พบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก ปี 2548 ไม่พบผู้ป่วยยันยัน ปี 2547 พบผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดลพบุรี 1 ราย พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในปัจจุบัน

 7. สถานการณ์ 6 โรคและ 2 พฤติกรรม(ต่อ) พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในพื้นที่สาธารณสุขเขต 5 ปี 2548 ที่มา: สถานการและผลการดำเนินงาน ปี 2548 สคร.ที่ 2 จังหวัดสระบุรี หมายเหตุ ปี 2549 ยังไม่มีข้อมูล ** จังหวัดไม่ได้ดำเนินการในกลุ่มนี้

 8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย ต่างๆ ดังนี้ 1) สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศก์ 2) คปสข./สาธารณสุขจังหวัด / CUP 3) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี 4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5) เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล 6) สื่อมวลชนท้องถิ่น 7) ปศุสัตว์จังหวัด / ปศุสัตว์อำเภอ 2.2 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพสู่ระดับท้องถิ่นในปัจจุบัน 2.3 เพื่อพัฒนากลไกการประสานงานและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารรสุข กลุ่มภารกิจ กรมควบคุมโรค และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี 2.4 เพื่อพัฒนาแผนเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการระบาดของโรคเฉียบพลันในระดับพื้นที่

 9. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพหน่วยงานในพื้นที่สาธารณสุขเขต 5 (จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท) จำนวนทั้งสิ้น 126 คน ประกอบด้วย 3.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / สาธารณสุขนิเทศก์ 3.2 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /นักวิชาการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/นักวิชาการของ คปสข./ผู้บริหารและนักวิชาการของ CUP 3 3 ผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี 3.4 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3.5 ผู้บริหารเทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ 3.6 สื่อมวลชนท้องถิ่น 3.7 ปศุสัตว์จังหวัด / ปศุสัตว์อำเภอ 3.8 เครือข่ายในพื้นที่อื่นๆ เช่น NGOs / สถาบันการศึกษา (ครูอนามัยโรงเรียน)

 10. สาธารณสุขเขต 5 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขนิเทศก์, คปสข., สคร.ที่ 2 สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สาธารณสุขจังหวัด, หัวหน้าฝ่าย ผู้รับผิดชอบงาน สสจ., ปศุสัตว์จังหวัด, สื่อมวลชน หนองแค หนองแซง เมือง บางระจัน สรรพยา วัดสิงห์ โคกสำโรง หนองม่วง ผู้บริหาร นักวิชาการ CUP, สื่อมวลชน, ปศุสัตว์อำเภอ, NGOs ม่วงหมู่ บางมัญ โพชนไก่ แม่ลา โพนางดำออก หาดอาสา มะขามเฒ่า วังหมัน ดงดินแดง ชอนสมบูรณ์ หนองปลาหมอ หนองปลิง หนองแก น้ำสร้าง ห้วยโป่ง หนองปลิง ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน เทศบาล อบต., NGOs, ครูอนามัยโรงเรียน วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 11. เงื่อนไขการดำเนินงาน • ดำเนินการร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนการประสานเครือข่าย • วิเคราะห์นโยบาย สภาพปัญหา กลไกในการประสานงานและการดำเนินงาน • ดำเนินการตามขั้นตอนกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดกิจกรรม • โดยใช้กระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) • และการสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน After Action Review : AAR • Lesson Learn • ถอดบทเรียนแบบสรุปรวม Retrospective & Performance Measurement : PM หลังสิ้นสุดโครงการ • จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้า

 12. การสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติและการถอดบทเรียนแบบสรุปรวม(After Action Review & Retrospective)

 13. ส่วนกลาง(กระทรวง/สปสช.)ส่วนกลาง(กระทรวง/สปสช.) ปัจจัยภายนอก เช่น -สถานการณ์ การพัฒนา ประเทศ -นโยบายของ รัฐบาล -โครงการอื่น ๆ ที่ขับเคลื่อน ในพื้นที่ ผลลัพธ์ ขั้นสุดท้าย 1.องค์ความรู้ การดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค 2.รูปแบบ การดำเนินงาน พัฒนางาน ป้องกันควบคุมโรค ปัจจัยนำเข้า -คณะทำงาน และบริหารจัดการ โครงการ -แผนปฏิบัติการ -งบประมาณ กระบวนการ -การพัฒนา ศักยภาพ -การสนับสนุน การทำงาน -การติดตาม และประเมินผล ผลลัพธ์เบื้องต้น -ฐานข้อมูลพื้นที่ฯ -เป้าหมาย -ข้อเสนอรายงาน ผลการติดตาม ฯ การติดตาม – ประเมินผล-การถอดบทเรียน-สังเคราะห์องค์ความรู้ ระดับพื้นที่(พื้นที่ 16 แห่ง) ปัจจัย นำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ เบื้องต้น

 14. การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการและสิ้นสุดโครงการการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการและสิ้นสุดโครงการ (AAR และ Retrospective) AAR3 :บทเรียนข้อเสนอแนะ1-2-3 AAR… :บทเรียนข้อเสนอแนะ… AAR2 :บทเรียนข้อเสนอแนะ1-2 AAR1 :บทเรียนข้อเสนอแนะ AAR… :บทเรียนข้อเสนอแนะ… ชุด ความรู้ ที่ กำหนด ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ กำหนดประเด็นใน การถอดบทเรียน วางแผนการ ปฏิบัติครั้งต่อไป วางแผนการ ปฏิบัติครั้งต่อไป วางแผนการ ปฏิบัติครั้งต่อไป วางแผนการ ปฏิบัติครั้งต่อไป เริ่มต้น สิ้นสุดโครงการ

 15. ระยะเวลาดำเนินโครงการมกราคม - กันยายน 2550 วิธีการดำเนินงาน • กิจกรรมหลัก 1 การวิเคราะห์นโยบาย สภาพปัญหา กลไกในการประสานงานและการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่สาธารณสุขเขต 5 • กิจกรรมหลัก 2 จัดกระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) สร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายและถ่ายทอดแนวทางมาตรฐานในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคผ่านภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ • กิจกรรมหลัก 3 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน • กิจกรรมหลัก 4 จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและแผนเตรียม ความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและการระบาดของโรคในระดับพื้นที่

 16. งบประมาณดำเนินโครงการงบประมาณดำเนินโครงการ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากกลุ่มภารกิจที่ 1 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 18. MOPH DPC NGOs MEDIA การบูรณาการร่วมมือกัน ปฎิบัติงานตามแผน ประสานเรื่องวิชาการ ประสานทีมออกปฏิบัติงาน PHO EAO AGR SCH ประสานเรื่องกลุ่มเป้าหมาย

 19. DDC MOPH ED Emerging& Re-e. disease DPC2 Policy Predict CEO Probability PHO Provincial Health Office CUP PCU CH Community Hospital DHO District H O HC Health Center Politics PLAN Problem Based Prepared for Budget Effectively Participatory People BB EAO ได้แผนเตรียมความพร้อมร่วมกัน

 20. การป้องกันควบคุมโรคใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในภาครัฐ การบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ การเฝ้าระวังภัยพฤติกรรมสุขภาพ

 21. ผู้รับผิดชอบ • ระดับหน่วยงาน • นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช. • ระดับทีมงาน • นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. • นางสาวรุ่งอรุณ นุทธนู นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. • นางวิจิตร เอี่ยมบริสุทธิ นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. • นางสาวศิริพร วัชรากร นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. • นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว.

 22. ความงามและความหลากหลายของการพัฒนาความงามและความหลากหลายของการพัฒนา เป็นศิลปะของการบริหารอย่างหนึ่ง