ES fondu plānošana 2014.-2020.gadam labklājības nozarē - PowerPoint PPT Presentation

quana
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ES fondu plānošana 2014.-2020.gadam labklājības nozarē PowerPoint Presentation
Download Presentation
ES fondu plānošana 2014.-2020.gadam labklājības nozarē

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
ES fondu plānošana 2014.-2020.gadam labklājības nozarē
154 Views
Download Presentation

ES fondu plānošana 2014.-2020.gadam labklājības nozarē

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ES fondu plānošana 2014.-2020.gadam labklājības nozarē Labklājības ministrija 2013.gada 13.jūnijs 1

 2. Saturs • Prioritārā virziena «Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana» ietvaros plānotie ieguldījumi (izņemot veselības nozarē plānoto) • Prioritārā virziena «Izglītība, prasmes un mūžizglītība» ietvaros plānotie ieguldījumi (mūžizglītības kontekstā) 2

 3. Darbības programmas arhitektūra 3.7.2.(ESF) Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana un darba vietu kvalitātes uzlabošana 3.7.3.(ESF) Izveidot un ieviest garantijas jauniešiem sistēmu 3.7.5.(ESF) Pakalpojumu un asistīvo tehnoloģiju nodrošinājums personu ar invaliditāti neatkarīgas dzīves veicināšanai 3.7.6.(ESF) DI 3.7.8.(ERAF) ..attīstot sociālo infrastruktūru 3

 4. 7.prioritārais virziens «Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana»- atbalsta mērķi 4

 5. 7.1.(ESF) Apmācības un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi bezdarbniekiem un darba meklētājiem 5

 6. 7.2.(ESF) Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana un darba vietu kvalitātes uzlabošana 6

 7. 7.3.(ESF) Izveidot un ieviest garantijas jauniešiem sistēmu, īstenojot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu 7

 8. 7.4.(ESF) Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrēšana darba tirgū un nabadzības situācijas monitorings 8

 9. 7.5.(ESF) Pakalpojumu un asistīvo tehnoloģiju nodrošinājums personu ar invaliditāti neatkarīgas dzīves veicināšanai, integrācijai izglītībā un nodarbinātībā 9

 10. 7.6.(ESF) Institucionālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaita samazināšana, attīstot ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus bērniem un organizējot personu ar garīga rakstura traucējumiem pāreju uz dzīvi sabiedrībā («deinstitucionalizācija») 10

 11. 7.8.(ERAF) Institucionālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaita samazināšana un personu ar invaliditāti neatkarīgas dzīves veicināšana, attīstot sociālo infrastruktūru dzīvesvietā un pilnveidojot funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju nodrošināšanu 11

 12. 12

 13. 8.10.(ESF) Apmācību nodrošināšana iedzīvotāju zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidei atbilstoši mainīgajiem darba tirgus apstākļiem 13

 14. Paldies! www.lm.gov.lv 14