Problematika reformy terci rn ho vzd l v n
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Problematika reformy terciárního vzdělávání. Pavel Popela , Pavel Ripka komise pro strategie a rozvoj V Š popela @fme.vutbr.cz , ripka @ fel.cvut.cz 4. jednání sněmu RVŠ, 25. února 2010. Osnova. Příprava DZ MŠMT na 2011 – 2015 Příprava ADZ MŠMT a témat RP na 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - quail-porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Problematika reformy terci rn ho vzd l v n
Problematika reformy terciárního vzdělávání

Pavel Popela, Pavel Ripka

komise pro strategie a rozvoj VŠ

popela@fme.vutbr.cz, ripka@fel.cvut.cz

4. jednání sněmu RVŠ, 25. února 2010


Osnova
Osnova

 • Příprava DZ MŠMT na 2011 – 2015

 • Příprava ADZ MŠMT a témat RP na 2011

 • Vývoj související s „Co trápí VŠ“ viz 3.sRVŠ

 • Závěry expertů OECD

 • Reformní tým MŠMT – jednání

 • Jednání s pověřenou reprezentací ČKR


A p prava dz m mt na obdob 2011 2015

A. Příprava DZ MŠMT na období 2011 – 2015

Během 2010 příprava DZ MŠMT na období 2011 - 2015.

Zástupci RVŠ (Kebo,Ripka a Popela) pravidelné připomínky.

Koncem 2009 a začátkem 2010 připomínky členů RVŠ.

Shrnutí připomínek prezentováno na 9. P RVŠ 21. 1. 2010.

Připomínky po kontrole zaslány MŠMT 22. 1. 2010.

Materiál rozeslán členům RVŠ 1. 2. 2010.

MŠMT po dopracování 6. 2. 2010 zveřejnilo DZ MŠMT na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamer-vzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a

V materiálu pro RVŠ uvedeny souvislosti DZ s náměty RVŠ

a dále s body textu „Co trápí VŠ“ z 3. sněmu RVŠ - viz www.


B p prava adz a rp 2011 i
B. Příprava ADZ a RP 2011 - I

PRVŠ 21. 1. za souhlasu zástupce MŠMT seznámeno s pracovní verzí

ADZ a RP na 2011. V procesu připomínkování aktualizace (do 26. 2.

2010) identifikovány body, které se z DZ MŠMT 2011 – 15 nepromítly

do Aktualizace DZ 2011:

1.7a Ministerstvo vytvoří systém post-doktorských míst obsazovaných prostřednictvím veřejných soutěží;

1.7b. MSMT bude podporovat dlouhodobé pobyty a integraci špičkových zahraničních studentů a AP;

2.3 ministerstvo prosadí zrušení legislativní diskriminace studentů starších 26 let;

2.4 ministerstvo připraví zákon o finanční pomoci studentům.

Podle názoru členů komise se jedná o významné body, které není

nutné odkládat na další roky, ale které by bylo vhodné zahrnout do

aktualizace již na rok 2011.


B p prava adz a rp 2011 ii
B. Příprava ADZ a RP 2011 - II

- Dále formulovány připomínky k RP na rok 2011:

- v programu 1a vhodnější: „hodnocení všech typů činnosti“;

- v programu 1c upřesnit formulace;

- v programu 2b chybí přímo formulovaná podpora post-doktorských

pozic pro zájemce odjinud, současné znění podporuje setrvání

doktorandů na domovské univ.;

- u programu 5b návrh kromě „významných“ přidat i explicitní

formulaci „mladých perspektivních“.

U centralizovaných projektů přidat dvě nová témata z DZ:

- Systém post-doktorských míst obsazovaných prostřednictvím

veřejných soutěží (viz 1.7a v DZ)

- Program pro integraci špičkových zahraničních studentů

(viz 1.7.b v DZ).


C v voj co tr p v i
C. Vývoj „Co trápí VŠ“ - I

 • P RVŠ 21. 1. informace k usnesením ve věci reformy

  z 3. jednání sněmu RVŠ a ke 13-ti bodům textu

  „Co trápí VŠ“, viz zápis.

 • Teprve s časovým odstupem se objevily některé výraznější připomínky. Z řad členů RVŠ zazněla připomínka k bodu 6. „Následky zvýšení počtu studentů“, konkrétně k otázce poplatků za opakovanou zkoušku a jejich nevyužívání na platy.

 • Některé formulace v textu, které byly záměrně voleny jako nadsazené, aby podnítily diskusi v čase vzniku textu, začínají budit pozornost až s časovým odstupem, kdy byl docílen věcný pokrok v diskutované tématice.


C v voj co tr p v ii
C. Vývoj „Co trápí VŠ“ – II

 • Za podstatné lze považovat, že některé body promítnuty do DZ, a to následujícím způsobem:

 • Ve srovnání s diskutovanou úvodní formulací textu

  „Vysoké školství patří k nejefektivnějším a nejvýkonnějším sektorům českého hospodářství. Ve světovém měřítku je jeho poměr výkon/cena nadprůměrný. Česká vysoká škola produkuje v mnoha oborech srovnatelné absolventy za zlomek ceny v porovnání s německou nebo rakouskou konkurencí.“

  v DZ MŠMT jsou uvedena věcná, ale kladná, konstatování k úrovni VŠ (str. 12, odstavec 2).

  Hlubší diskuse k výše uvedené nadsazené formulaci z textu vyžaduje dnes neexistující shodu diskutujících na ukazatelích efektivnosti a výkonnosti. Pokud by měla diskuse probíhat, lze k podpoře jádra tvrzení využít data zpráv z www.vyzkum.cz při zohlednění nákladových ukazatelů podle OECD.


C v voj co tr p v iii
C. Vývoj „Co trápí VŠ“ - III

Dále k jednotlivým bodům:

 • „Podfinancování vysokého školství“, viz DZ MŠMT str. 25 (konstatován stav) a str. 26. (navrženy cíle v souladu s bodem).

 • „Slepá ulička VOŠ“, viz str. 13 DZ MŠMT, jen stručný návrh.

 • „Malá diverzita vysokých škol“, viz téma kvality v celém DZ a str.12-13, 15, 24-25, 27, kde jsou detailněji diskutovány otázky diverzity.

 • „Následky překotného zavedení bakalářských studijních programů“, viz celkové trendy v DZ na str. 12 a otázky financování na str. 24-25.

 • „Nedotaženost zavedení strukturovaného studia“, převzaty konkrétní náměty do DZ na str. 16 (dole).

 • „Následky zvýšení počtu studentů“, nejsou diskutovány v DZ.

 • „Problémy s akreditací“, v DZ viz str. 14 (viz širší oblasti akreditace na delší čas). Pozornost mimo DZ ovšem až nyní vyvolala úvodní nadsazená formulace.


C v voj co tr p v i v
C. Vývoj „Co trápí VŠ“ - IV

Dále k jednotlivým bodům – pokračování:

8. „Zpětnovazební role vysokoškolských senátů“, není diskutováno v DZ, viz rezervované formulace k řízení na str. 20, 25-26.

9. „Malá mobilita akademických pracovníků“, viz DZ str. 18-20.

10. „Malá mobilita studentů“, viz DZ str. 18-20.

11. „Diskriminace starších studentů“, konkrétně převzato do DZ na str. 21.

12. „Hrozí snížení zájmu o doktorské studium“, je snaha řešit konkrétními kroky (výše stipendií, specifický výzkum).

13. „Zákony a předpisy nereflektují zvláštní charakter práce akademických pracovníků“,


D z v ry expert oecd
D. Závěry expertů OECD

Zveřejněny závěry expertního týmu OECD:

http://www.reformy-msmt.cz/reforma-terciarniho-

vzdelavani/sites/default/files/conference/OECD-Expert_Reponse_cz.pdf

Z materiálu uveďme zásadní vyjádření expertů z pohledu komise pro

strategie a rozvoj a s ohledem na předcházející zkušenosti RVŠ:

„V rámci tohoto vymezení tým ve svých základních zjištěních týkajících

se „Bílé knihy“ rozlišuje analýzy a doporučení, která:

 • jsou dostatečně propracovaná tak, aby poskytla základ pro podrobnou technickou analýzu, legislativní úpravy či administrativní opatření;

 • vyžadují další rozbor a konzultace než bude možno přistoupit k podrobnému technickému rozpracování a přípravě legislativních úprav či administrativních opatření; a která

 • zdaleka nejsou definitivní či vyžadují další rozsáhlé konzultace.“


E reformn t m m mt jedn n
E. Reformní tým MŠMT - jednání

 • Koncem roku 2009 byl s přijatým textem osobně seznámen prof. Haňka pověřený řízením Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání , viz zápis

  z 9. zasedání předsednictva RVŠ.

 • Ve věci reformního projektu IPn byla po 9. zasedání předsednictva RVŠ zahájena výměna informací řešitelského týmu s komisí.


F jedn n s reprezentac kr
F. Jednání s reprezentací ČKR

Zahájena příprava jednání komise v Brně za účasti zástupců ČKR v Brně.

ČKR obdržela text „Co trápí VŠ“. Termín 14. 1. odvolán (jmenování rektorů).

Začátkem února proběhlo setkání zástupce komise s garantem nově

zřízené Pracovní skupiny ČKR pro reformu terciárního vzdělávání prof.

Večerkem (rektor Veterinární a farmaceutické univerzity a místopředseda

ČKR pro oblast vzdělávání) zaměřená na možnou koordinaci postupu ČKR

a RVŠ. Podle schváleného zápisu ze schůzky (obdrželi členové

komise) dospěli podle citace ze zápisu ke shodě, že „v současné politické

situaci nemá smysl usilovně pracovat na rozsáhlém návrhu novely VŠ

zákona, ale spíše sjednocovat názory na jednotlivé body, které vysoké školy

pálí a hledat návrhy schůdných řešení.“ Oba účastníci schůzky se dále shodli

na tom (následuje citace),

„že nepochybným jasným společným zájmem je zachování

autonomie VŠ.“