1 / 15

“ Визвольний похід Червоної армії ”

“ Визвольний похід Червоної армії ”.  (17 вересня  1939 — 6 жовтня  1939). Офіційна назва в радянській історіографії — Визвольний похід Червоної Армії у Західну Україну й Західну Білорусь 1939 року. Вторгнення СРСР до Польщі (1939).

quade
Download Presentation

“ Визвольний похід Червоної армії ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. “Визвольний похід Червоної армії”  (17 вересня 1939 — 6 жовтня 1939)

 2. Офіційнаназва в радянськійісторіографії—ВизвольнийпохідЧервоноїАрмії у ЗахіднуУкраїну й ЗахіднуБілорусь 1939 року. Вторгнення СРСР до Польщі (1939)

 3. ПідготовкаСРСР до війни з Польщеюрозпочалася у форміприхованоївійськовоїмобілізації. Вже 3 вересня 1939 року політбюро ЦК ВКП(б) ухвалилотаємнерішеннящодопродовження на місяць строку службичервоноармійців і молодшихкомандирів, якіпідлягалидемобілізації, внаслідокчого в РСЧА булозатриманопонад 310 тисяччоловік Підготовка СРСР до війни з Польщею

 4. З 7 вересня 1939 року підвиглядом Великих навчальнихзборіврозпочався призов 2,6 млн запасників 7-ми військовихокругів, у тому числідвох, розташованих на територіїУкраїни —КОВО і ХВО. Через десять днівпісля початку зборівбуло сформовано 98 стрілецьких, 14 кавалерійськихдивізій, 27 танкових бригад і 24 артполки Резерву Головного командування. З цієїзагальноїкількості 41 стрілецька, 13 кавалерійськихдивізій, 17 танкових бригад і 9 артполківнадаліувійшли до складу Білоруського і Українськогофронтів Підготовка СРСР до війни з Польщею

 5. 16 вересня 1939 військова Рада Українського фронту видала директиву № А0084 — наказ радянськимвійськамувійти на терениПольщі з тим, аби «рішучевиступити на допомогу трудящим ЗахідноїУкраїни і ЗахідноїБілорусії». Перед вторгненнямУкраїнський фронт лічив: 28 стрілецьких, 7 кіннихдивізій, 10 танкових і 2 моторизованібригади — близько 800 тисячбійців і командирів; у взаємодії з військами фронту належало діятивійськам НКВС — 55 тисячбійців, близько 2 тисячтанків, 1100 бойовихлітаків, 4700 гармат. Підготовка СРСР до війни з Польщею

 6. 17 вересня 1939 року (через 17 днівпіслянаступу Вермахту на територіюПольщі та після переходу німецькихвійськрічкиСян) о другійгодиніночіСталін в присутностіМолотова і Ворошилова прийнявнімецького посла Шуленбурга і повідомив про те, щоЧервонаАрміяприступає до бойовихдійпротиПольщі. Початок бойовихдій

 7. О 5-00 17 вересняпередові та штурмові загони ЧервоноїАрмії, всьогосімармій, 1 кінно-механізованагрупа, біля 615 000 чоловік, 4900 гармат і мінометів, 4700 танків, 3300 літаків, перетнули кордон та розгромилипольськуприкордоннуохорону: полки «Сарни», «Здолбунів», «Чортків» Корпусу ОхорониПограниччя — 12 тисячбійців. Першігодиниопераціїпідтвердилиданірадянськоїрозвідки про відсутністьзначнихугрупованьпольськихвійськ, що дозволило прискоритинаступальнідії. Початок наступальних дій

 8. Одержавши повідомлення про перехідЧервоноюАрмієюпольського кордону, німецькекомандуваннявіддало наказ військамзупинитися на лінії Сколе — Львів — Володимир-Волинський — Брест — Білосток. • Близько 18:00 передовийзагін 45-ї стрілецькоїдивізії РСЧА зайнявмістоРівне, роззброївшидрібнічастинипольськоїармії. Наступальні дії

 9. В ніч з 17 на 18 вереснярадянськівійська взяли Тернопіль - частини і з'єднання 6-ї армії РСЧА (24-а танкова бригада разом із 136-м полком 97-ї стрілецькоїдивізії, 10-а танкова бригада та 5-та кавалерійськадивізія), полонено 600 польськихвояків; Збараж, Коломию −23-я танкова бригада РСЧА, роззброєнобіля 10 000 військових 3 польськихпіхотнихдивізій. О 7-й ранку 18 вересня 36-а танкова бригада РСЧА зайняла Дубно, роззброєночастинитилу 18-ї і 26-ї польськихпіхотнихдивізій, полонено 6000 вояків. Підвечір 18 вересня 36-а танкова бригада і розвідувальнийбатальйон 45-ї стрілецькоїдивізії РСЧА в Луцьку, взято в полон до 9 тисячпольськихвійськових. Впродовж 18-19 вересня — Красне, Озерну, Сокаль, Броди ,Бібрку, Рогатин, Долину. Наступальні дії

 10. 19 вереснячастиниЧА підійшли до Львова. Тут Червонаарміязустрілась з частинами вермахту: 1-а і 2-а гірсько-піхотнідивізії вермахту, яківжеупродовжмайжетижня — з 12 вересня - блокували з півночі, заходу і півдня в місті 15-тисячний польськийгарнізон на чолі з генералом В. Лянгером. • Радянськічастини через непорозумінняобстрілялинімецьку колону, щовідходила з міста. Наступальні дії

 11. 22 вересня 1939 року післяпереговорів з радянськимкомандуваннямльвівськийгарнізонпогодивсякапітулювати на почеснихумовах, які, втім, не буловиконано: в 11.00 підписано угоду, о 14-й польськівійська почали складатизброю, о 15.00 з'єднання 2-го кавалерійського корпусу у пішому строю сумісно з танками 24-ї, 38-ї та 10-ї танкових бригад вступили у місто. Пункт 8 підписаноїпольською і радянською сторонами угоди гарантувавофіцерампольськоїарміїособисту свободу, недоторканість майна, право на виїзд до зарубіжнихкраїн. При виході з містаобеззброєні колони поляківбулиоточенічастинамиЧервоноїармії і НКВС та відправлені до концтаборів. Наступальні дії

 12. Часом на початок жовтня у військахУкраїнського і Білоруськогофронтівнараховувалося до 2 420 000 військовиків у 60 стрілецьких, 13 кавалерійськихдивізіях та 18 танкових бригадах, більше 5400 гармат, 6000 танків і 3 700 літаків. • Завершальнимиакордами 5 жовтнярадянськівійськарозбилигрупу полковника Зелєнєвського, полонили 6500 польськихвояків, з них було 360 офіцерів. Кінець наступальних дій

 13. Втратисторін

 14. 30 липня 1941 року з підписанням Угоди Сікорського-Майського СРСР де-юре визнавзахідноукраїнськіземлі за Польщею. • 23 вересня 2009 року Сейм Польщіодностайно засудив агресію СРСР 1939 року, назвавши Польщу «жертвою двохтоталітаризмів: нацизму та комунізму», а розстрілпольськихофіцерів у Катинінавесні 1940 року «військовимзлочином з ознакамигеноциду». Наслідки

 15. Результатом Польського походу булоприєднання до Радянського Союзу територіїЗахідноїУкраїни та ЗахідноїБілорусії. Положення нового кордону булозакріпленорадянсько-німецьким договором про кордон від 28 вересня 1939 року. Новий кордон в основному збігався з «лінієюКерзона», щобула рекомендована в 1919 роціПаризькою мирною конференцієюяк східний кордон Польщі. Вона розмежовувалаобласті компактного проживанняполяків з одного боку, українців і білорусів з іншого. • Території на східвідрічокЗахідний Буг і Сянбулиприєднані до Української РСР і Білоруської РСР. Цезбільшилотериторію СРСР на 196 тис. км² (50,4 % територіїПольщі), а населення — на 13 млн Територіальні зміни

More Related