keep the blue heart of rivers n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keep the blue heart of rivers PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keep the blue heart of rivers

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 36
qamra

Keep the blue heart of rivers - PowerPoint PPT Presentation

86 Views
Download Presentation
Keep the blue heart of rivers
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Keep the blue heart of rivers Subgrant of ETNAR Organic Agriculture Association

 2. "Save the Blue Heart of Europe“ “Save the Blue Heart of Albania”

 3. Beautiful Cannions of Vjosa • https://www.youtube.com/watch?v=p4kcoyV0bf8 • https://www.youtube.com/watch?v=3KS4XfdtL8E https://www.youtube.com/watch?v=yPu48sPMjNQ

 4. The issue of rivers in Balkan • Approximately 80 percent of rivers in the Balkans remain in good or very good ecological condition -- a paradise for fish, freshwater molluscs, snails and insects. • But Europe's last wild rivers are now at risk. More than 570 large dams, complete with hydroelectric power plants (each with a capacity of more than one megawatt), are planned for the region.

 5. Klimë e re përbiznesin/ AhmetajofertëseriozekinezëvepërSkavicën, VjosëndheShëngjinin16 Janar, 2014 | Postuarnë: Aktualitet,Ekonomia | Shkruarnga: TemA • Albanian part has identified a number of important projects, for example, “Construction of HPP on Drin river and Vjosa”

 6. September in 2014 • Permition for HPP in National Park Shebenik - JabllaniceEnvironment catastrophe: In Librazhd are given 84 permition for HPP, ku 75% in the National Park Shebenik - Jabllanice

 7. Alarm  for rivers’ reversing in Balkans already at international levelHydropower Struggle: Dams Threaten Europe's Last Wild RiversBy Philip Bethge

 8. TIRANE - “River Watch” with office in Viena and German organization “EuroNatur” in Rheinbach close to Bonn, has given alarm SOS to ban construction of dams in rivers of Albania and Balkan”. “Deutsche Welle” er.nu/DW/BalkanWeb) 28 Mars 2014

 9. Ecologistas luchan en Albania por convertir el río Vjosa en reserva natural Leer más:  Ecologistas luchan en Albania por convertir el río Vjosa en reserva natural - Viernes, 09 Mayo 2014 (19:07)http://bit.ly/1p6tPhC Para el profesor SpaseShumka, Vjosa es un museo vivo de la naturaleza en el que crecen 18 especies de peces, 20 de moluscos, nutrias autóctonas, aves y plantas endémicas, que necesitan agua corriente y que con la construcción de los embalses desaparecerían.Leer más:  Ecologistas luchan en Albania por convertir el río Vjosa en reserva natural - Viernes, 09 Mayo 2014 (19:07)http://bit.ly/1p6ukID "No estoy en contra de la construcción de centrales hidroeléctricas para producir energía eléctrica, pero no en este río que tiene un potencial turístico extraordinario", explica por su parte el ambientalista LavdoshFerruni. De las ocho plantas hidroeléctricas planificadas hace años a lo largo de su cauce sólo una, la del italiano Francesco Becchetti, obtuvo en 1997 el permiso de construcción, si bien desde entonces no han avanzado las obras.

 10. Becchetti, dueño de una televisión en Albania, y su tío, Manlio Cerroni, condenado en abril por la justicia italiana a un año de prisión por irregularidades en su actividad como dueño del vertedero romano de Malagrotta, querían construir en 2004 un incinerador cerca de Tirana para quemar las basuras de Roma. EFELeer más:  Ecologistas luchan en Albania por convertir el río Vjosa en reserva natural - Viernes, 09 Mayo 2014 (19:07)http://bit.ly/1nWFpbD

 11. For a clean Albania againstBeccetti plan for incinerator near Tirana

 12. Ad-hock group

 13. Media reaction • Citizen movement against deviation of Vjosa river Balkanweb, 6 Janar2014 • Greek environmentalists advocate for the deviation of AOOS • ( VJOSA RIVER) 28.01.2014/ Top Channel

 14. Media use and used by • LavdoshFerruni is invited to special news emission at News 24, one of the main channels in Albania to talk about the plans of Greece and FYROM to deviate the river Vjosa and Radica, which affects the flow of Drini and Vjosa river in territory pf Albania. The interview continues 25 minutes. It was emphasized by Ferruni the importance of Espoo convention and the need of public participation in both cases. 28 December 2014

 15. The impact of big protest against the Syrian chemical weapons

 16. Strong argument • Most of Southeastern European States have ratified the Espoo Convention. Albania (04.10.1991), Bulgaria (12.05.1995), Croatia (08.07.1996), Cyprus (02.07.2000), Greece (24.02.1998), Romania (29.03.2001), Slovenia (05.08.1998), the FYROM (31.08.1999), are already Parties to this important international legal instrument of environmental and sustainable development cooperation.

 17. Media use and used by Media use and used by Media use and used by • On 13 January 1014 LavdoshFerruni in a panel organised for the Vjosa river at national TV ora news. 1 hour emissions, together with the artist, IlirKaso,who has contacts in Greece and has prepared a movie for Vjosa.

 18. Protest 19 January

 19. Citizen reaction against HPP Citizen reaction against HPP • Elbasan, banoret e komunes Polis kundershtojnendertimin e HEC-it Shqiptarja.com • Banoretteksafajesojnekomunen per dhenien e lejes per ndertimin e HEC-it tePolisit, shprehen se kyprojekt do tedemtojesisteminvaditesqefurnzion me ujerreth 200 familjetefshatit.

 20. Citizen reaction against HPP • HEC-i ne komunenZerqan, perfaqesuesit e firmesulen ne bisedime me protestuesitBalkanwebPas protestavetebanorevekunderndertimittehidrocentralit ne komunenZerqanteBulqizes, perfaqesuesit e firmesdhekreuikomunesjaneulur ne bisedime me protestuesit, teciletikanegarantuar se kyprojektnuk do tecenojejetesen e tyrenormale. 7 shkurt 2014

 21. Press release,  19 February 2014DeklaratëpërMbrojtjen e LumitVjosë • kanionetëbukur, nërrjedhën e sipërmedhekanjështrattëgjerë e madhështornërrjedhën e mesme e tëposhtme. Sëbashku me degët e saj, Vjosakrijonnjëekosistemdinamik, njëtrashëgimitëvërtetëtënatyrësevropiane. Nëtënjëjtënkohë, VjosaështënjëngalumenjtëmëpaktënjohurtëEvropës. Tëdhënatekologjikedhehidromorfologjikepërtëjanëjashtëzakonishttëkufizuara. • Megjithatë, përgjatërrjedhësnëShqipëri, janëparashikuartëndërtohenrreth 8 digahidrocentralesh. Njëprejtyre, ajo e HidrocentralittëKalivaçit, ështënëndërtim e sipër, porpunimetaktualishtjanëndërprerë. NjëkërcënimtjetërpërkëtëpellgujëmbledhësështëedhePlaniGrekiMenaxhimit, miratuarngaQeveriaGreke, kuparashikohetdevijimiinjësasietëujëravetëlumitVjosadrejtliqenittëJaninës. Projektetëtilla do ta shkatërrojnëkëtëekosistemlumorunik. Përmëtepër, këtoprojektebienndesh me legjislacionin e BE-sësiDirektivaNatura 2000 dheDirektiva e RrjetittëUjërave. • Ne, OJF-tëshqiptaretëposhtëshënuara, kundërshtojmëfuqimishtprojektetqëcënojnëintergitetin e lumittëVjosës. Në vend tëtyre, ne duamtëmbrojmëtrashëgiminëtonënatyrore. VjosanukështëvetëmnjëthesarnatyrorpërShqipërinëporedhepërtëgjithëEvropën. Kylumëështënjëthesaritrashëgimisëkulturoredhe socio-historiketërajonit. • Ne kërkojmë, qëQeveriaShqiptaretëangazhohetnëmbrojtjen e këtijlumi duke ndaluarprojektet e ndërtimittëdigavesidhe duke kërkuartransparencëtëplotëngapalagrekepërmarrëveshjetndërshtetërorembilumenjtë. Vjosaduhettëmbrohetnëtëgjithëgjatësinë e sajpërnjëbashkëjetesëharmonikemesshoqërisë, natyrësdheshkencës. • Nënshkruarnga: • KujtimMersini, Shoqata e RuajtjesdheMbrojtjessëMjedisitNatyrornëShqipëri (PPNEA) • TeutaHoxha, InstitutiMenaxhimitdheIntegrimitMjedisor (IMIM) • Elvis Çela, QendraMjedisorepërMbrojtje, EdukimdheRehabilitim(EPER) • SimoRibaj, Edukimi Social dheMbrojtja e Mjedisit (SEEP) • LavdoshFerruni, Shoqata e BujqësisëOrganike (SHBO) • ShkëlqimBylykbashi, HorizontEuropian (Horizont EU)   • ErmelindaMahmutaj, QendraMjediorepërZhvillim, EdukimdheRrjetëzim (EDEN) • Rita Strakosha, GrupimiEkolevizja • Aida Bani, QendrapërMenaxhimin Agro-Mjedisor & Ekonomik  (AEEM-CENTER) • Abdulla Diku, (PSEDA – ILIRIA) • KolëMalaj, Shoqata e SpecialistevetëPyjeve (SHSP) • ZamirDedej, InstitutipërRuajtjen e NatyrësnëShqipëri (INCA) • ValbonaMazreku, Milieukontakt Albania • EdvinPacara, InstitutiiPolitikaveMjedisore • Ali Delilaj, ShoqataMjedis, UjëradhePyje (MUP) • ShkëlqimHajno, AgjenciaJoniane e Mjedisit, Medias dheInformacionit (AJMMI) • Catherine Bohne, Journey to Valbona • Elton Caushi, Albanian TripLumiVjosanëvendintonëështënjëndërlumenjtë e funditnëgjendjenatyrorenëEvropë. Përmëshumë se 270 km airrjedhipaprekurdheipandërperë. Lumiështëikarakterizuarnga

 22. "Save the Blue Heart of Europe" Press conference?? Announcemet of demand “Vjosa National Park” 8 May 2014Organised by PPNEA and supported by OAA

 23. The most needs to be done, not to late Community is with us we are powerful

 24. Lobbing is not neglected • Meeting with the minister of Economy • Meeting with minister of Energy • Meeting with some parlamentarians (ParlamentarianFatmirToci is met)

 25. Thank you