slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Syftet med rapporten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Syftet med rapporten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Syftet med rapporten - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Syftet med rapporten. Belysa likvärdighetens utveckling utifrån olika indikatorer Diskutera orsaker till utvecklingen Analysera konsekvenserna för likvärdigheten. Skollagen. Lika tillgång till utbildning:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Syftet med rapporten' - qamar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
syftet med rapporten
Syftet med rapporten
 • Belysa likvärdighetens utveckling utifrån olika indikatorer
 • Diskutera orsaker till utvecklingen
 • Analysera konsekvenserna för likvärdigheten
skollagen
Skollagen

Lika tillgång till utbildning:

”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag” (1 kap. 8§ skollagen).

Lika kvalitet på utbildningen:

”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (1 kap. 9§ skollagen).

Kompensera:

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” (1 kap. 4 § skollagen).

likv rdighetsindikatorer
Likvärdighetsindikatorer
 • Skillnader i resultat mellan elever, klasser, skolor och kommuner
 • Skillnader i resultat mellan elever med olika socioekonomisk och utländsk bakgrund
 • Skolsegregation utifrån skolors elevsammansättning
 • Sambandet mellan skolans elevsammansättning och elevens resultat
datak llor
Datakällor
 • Betygsdata 1998-2011
 • Internationella kunskapsmätningarPISA 2000, 2003, 2006, 2009 TIMSS 1995, 2003, 2007
 • Aktuell forskning
skillnader i resultat mellan elever klasser skolor och kommuner
Skillnader i resultat mellan elever, klasser, skolor och kommuner
 • Skillnaderna i resultat mellan elever har ökat
 • Skillnaderna i resultat mellan klasser inom skolor har ökat
 • Skillnaderna i resultat mellan skolor har ökat kraftigt
 • Skillnaderna i resultat mellan kommuner har ökat
skillnader i resultat mellan elever med olika socioekonomisk och utl ndsk bakgrund
Skillnader i resultat mellan elever med olika socioekonomisk och utländsk bakgrund
 • Betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund är fortsatt stor
  • Indikationer på en ökning under senare år
  • Inga stora förändringar sett över hela tidsperioden
 • Betydelsen av att vara utlandsfödd har ökat under senare år
  • Trolig orsak: ökad invandringsålder
skolsegregation utifr n skolors elevsammans ttning
Skolsegregation utifrån skolors elevsammansättning
 • Skolsegregationen med avseende på socioekonomisk bakgrund har ökat marginellt
 • Skolsegregationen med avseende på utländsk bakgrund har ökat under senare delen av 00-talet
 • Indikationer på ökad skolsegregation efter ”dolda” egenskaper som t.ex. studiemotivation
sambandet mellan skolans elevsammans ttning och elevens resultat
Sambandet mellan skolans elevsammansättning och elevens resultat
 • En elevs resultat är högre i en skola där andelen elever med högutbildade föräldrar är högre
  • sambandets styrka har ökat kraftigt
 • En elevs resultat är lägre i en skola där andelen utlandsfödda elever är högre
  • ingen tydlig trend
sambandet mellan skolans elevsammans ttning och elevens resultat1
Sambandet mellan skolans elevsammansättning och elevens resultat
 • Starkare samband mellan skolans elevsammansättning och elevens resultat
orsaker till kade skolskillnader
Orsaker till ökade skolskillnader
 • Ökade skillnader i skolors kvalitet
  • svag empiri men kan ej uteslutas
 • Elever är mer sorterade på olika skolor
  • Till viss del genom ökad ”synlig” skolsegregation
  • Till större del genom ökad ”dold” skolsegregation — studiemotiverade elever med engagerade föräldrar söker sig till samma skolor
  • Boendesegregation möjlig men kan inte förklara nivåförändringen
konsekvenser f r likv rdigheten
Konsekvenser för likvärdigheten
 • Kamrateffekter och lärarförväntningar betydelsefulla och förstärker skillnaderna
 • Större genomslag när skolorna är mer segregerade utifrån elevers resultatnivå
 • Vilken skola en elev går i har fått ökad betydelse
skolverkets slutsatser
Skolverkets slutsatser
 • Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats
 • Skillnaderna mellan skolor har ökat
 • Betydelsen av vilken skola en elev går i har ökat