environment ln informatika a reporting n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING - PowerPoint PPT Presentation

purity
102 Views
Download Presentation

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING II. Teoretické zdroje

 2. Teoretické zdroje informatiky TEORIE SYSTÉMŮzabývá se studiem obecných, abstraktních i reálných systémů, jejich chováním, adaptabilností, interakcemi s okolím Základy: rakouský biolog L. v. Bertalanfy (1949-1952) Základní pojmy: ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

 3. Teoretické zdroje informatiky TEORIE SYSTÉMŮ – metodologické aspekty zkoumání systémů – interdisciplinální chápání pojmu systém – sjednocuje aspekty chování různých druhů systémů – metody pro definování, analýzu a popis systémů a složek – metody pro konstrukci a optimalizaci chování systémů Objekt: část, výsek objektivní reality, který podrobujeme zkoumání Svět složen z množství objektů, které jsou ve vzájemném vztahu a interakci. Definujeme-li v objektech jejich části (podle předmětu,typu zkoumání) a vazby mezi nimi (zkoumáme strukturu objektů v prostoru a čase ) = definujeme na objektech systémy. ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

 4. Teoretické zdroje informatiky SYSTÉM konečná množinu prvků (P) a množinu vazeb mezi nimi (V) s dynamickým, účelovým chováním: S ={P, V} Sje množina S ={Z, Q, F, M, T} kde: Z= neprázdná množinuvnitřních stavů systému S, Q= neprázdná množina stavů vstupů, F= množina přípustných vstupních funkcí s hodnotami v Q, M= množina přechodových funkcí systému S, definovaných na Z, a s hodnotami v Za Q, T= časová stupnice systému S (funkce přechodů ze stavu do stavu v systému S, definovaná na F * Ts hodnotami v M). Definic systému mnoho různých Společné znaky: • systém je komplexem vzájemně souvisejících prvků, • systém vyjadřuje zvláštní jednotu s okolím, • systém může být současně prvkem systému vyššího řádu, • prvek systému může být současně systémem nižšího řádu. ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

 5. Teoretické zdroje informatiky Prvek systému je na zvolené rozlišovací úrovni nedělitelná část celku, jehož strukturu nemůžeme nebo nechceme rozlišovat. Prvky – liší se vlastnostmi (závažné, nepodstatné) –alespoň jeden vstup a jeden výstup – vnitřní, hraniční (vstupní, výstupní), prvky podstatného okolí – paměťové, řídící Okolí systému je množina prvků, které nejsou částí systému. Vazbaje vzájemné spojení (interakce) mezi dvěma prvky systému navzájem, nebo mezi prvkem systému a prvkem okolí systému. Vazby rozlišujeme podle: – formy (vazby přímé, zpětné, sériové, paralelní, svodné, rozvodné, otevřené, uzavřené, atd. a jejich různé kominace), –obsahu (hmotně–energetické, informační, organizační atd.). ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

 6. Teoretické zdroje informatiky STRUKTURA SYSTÉMU (S)množinu prvků (P) a množinu vazeb (V) mezi nimi S ={P, V} • Záznam struktury systému • slovním popisem, • graficky, • tabulkou vazeb, • všeobecným tvarem. ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

 7. Teoretické zdroje informatiky STRUKTURA SYSTÉMU (S)množinu prvků (P) a množinu vazeb (V) mezi nimi S ={P, V} • Záznam struktury systému • slovním popisem, • graficky, • tabulkou vazeb, • všeobecným tvarem. ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

 8. Teoretické zdroje informatiky STRUKTURA SYSTÉMU (S)množinu prvků (P) a množinu vazeb (V) mezi nimi S ={P, V} • Záznam struktury systému • slovním popisem, • graficky, • tabulkou vazeb, • všeobecným tvarem. ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

 9. Teoretické zdroje informatiky Třídění systémů • Podle vztahu k realitě (hmotné, abstraktní) • Podle vztahu (interakce) s okolím (uzavřené, relativně izolované, otevřené) • Podle původu vzniku (umělé, přirozené) • Podle obsahu (informační, organizační, aj.) • Podle chování v čase • statické, dynamické [časové zpoždění – doba reakce] • nespojité [diskrétní], spojité • Podle způsobu chování • deterministické, stochastické • adaptivní, neadaptivní • s cílovým chováním, bez cílového chování, s nahodilým chováním, sekvenční ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

 10. Teoretické zdroje informatiky Izomorfní a homomorfní systémy IZOMORFNÍ SYSTÉMY zobrazení prvků jednoho systému na druhý je vzájemně jednoznačné (ekvivalentní opačnému). HOMOMORFNÍ SYSTÉMY zobrazení prvků jednoho systému na druhý není ekvivalentní opačnému. ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

 11. Teoretické zdroje informatiky Izomorfní a homomorfní systémy Model Homomorfní systém S2, který je zobrazením systému originálu S1, se bude nazývat modelem. • realizace určité teorie, tj. abstraktního systému • zjednodušené zobrazení systému • opírá se o redukované představy o chování prvků systému a využívá • redukované číselné údaje, které jen částečně odrážejí vlastnosti prvků • systému nebo objektu prostřednictvím různých ukazatelů ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

 12. Teoretické zdroje informatiky KONEC ENIN – Teoretické zdroje informatiky II