1 / 18

SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING NÄSSJÖ 25 APRI

SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING NÄSSJÖ 25 APRIL 2009. Korsnäs kraftverk utanför Falun. STÖD TILL FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR. VARFÖR BEHÖVS STÖD? FRÄMJA FÖRNYBARA ENERGKÄLLOR

prisca
Download Presentation

SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING NÄSSJÖ 25 APRI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SMÅSKALIG VATTENKRAFTSTÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGECHRISTER SÖDERBERGSMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENINGNÄSSJÖ 25 APRIL 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 2. STÖD TILL FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR VARFÖR BEHÖVS STÖD? • FRÄMJA FÖRNYBARA ENERGKÄLLOR • Ändliga energikällor måste snarast ersättas för att undvika störningar. • ÖKA FÖRSÖRJNINGSTRYGGHETEN • Beroendet av importerad energi ökar risken för energibrist. • ÖKA LEVERANSSÄKERHETEN • Få men stora kraftverk minskar leveranssäkerheten på elnäten. • Komplettering med distribuerad elproduktion ökar säkerheten. • UTJÄMNA SKILLNADER I PRODUKTIONSKOSTNADER • Småskalig elproduktion har högre produktionskostnader än storskalig. Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 3. STÖD TILL FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR forts. SKAPA ÖKAD SYSSELSÄTTNING Småskalig elproduktion dyrare, men ger fler arbetstillfällen per kWh. Huvudsakligen i glesbygd. EU-DIREKTIV 2001/77/EC Direktivet ska stimulera och främja elproduktion från förnybara energikällor inom EU. Från 13,9 % år 1997 till 22 % år 2010. EU-DIREKTIV FÖR KLIMAT- OCH ENERGIMÅL ÅR 2020 Andelen förnybar energi ska öka till 20 % till år 2020. 3 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 4. VATTENKRAFTENS PRODUKTIONSKOSTNAD 4 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 5. ANTAL SMÅSKALIGA VATTENKRAFTVERK I SVERIGE (<1,5 MW) 5 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 6. STÖDSYSTEM FÖR ELPRODUKTION DE I EUROPA VANLIGASTE STÖDSYSTEMEN ÄR: PRODUKTIONSSTÖD Feed-in tariffs, minimipriser Gröna certifikat INVESTERINGSSTÖD Bidrag till ny- och återinvesteringar SKATTESTÖD Eliminering av hindrande skatter 6 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 7. DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET VARAKTIGHET: 2003 – 2030. MÅL: Ökning av förnybar elproduktion 2016: 17 TWh. Ökning av förnybar elproduktion 2030: 19 TWh (ska höjas). 7 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 8. DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. KONSTRUKTION: Bygger på kvotplikt för elanvändare. Elintensiv industri undantagen, totalt ca 96 TWh kvotpliktig. För äldre anläggningar, 1 maj 2003, upphör tilldelning 2013. Yngre anläggningar, efter 1 maj 2003, får tilldelning i 15 år. Äldre storskalig vattenkraft över 1,5 MW får ej tilldelning. Ny storskalig vattenkraft och produktionsökning får tilldelning. Kvoter bestämda från början men kan ändras av Riksdagen. Ett certifikat motsvarar 1 MWh. 8 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 9. DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. Priserna på elcertifikat har varierat mellan 10 – 30 öre per kWh räknat i norsk valuta. 9 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 10. UTFALLET AV DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET 10 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 11. UTFALLET AV DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. 11 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 12. UTFALLET AV DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. UTFALL 2008 Certifikatproduktion: 15 017 143. Prognos kvotplikt: 15 650 000. Underskott, prognos: 632 857. Ackumulerat överskott: ca 6 000 000. Det ackumulerade överskottet släpps inte ut på marknaden. 12 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 13. UTFALLET AV DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. UTFALL VATTENKRAFT 1 152 anläggningar tilldelas elcertifikat (februari 2009). Varje år tillkommer ca 20 nya anläggningar. Många äldre kraftverk har moderniserats de senaste 4 åren. Nya anläggningar är huvudsakligen tidigare nedlagda. 13 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 14. POSITIVT MED DET SVENSKA ELCERTIFIKAT-SYSTEMET Ger signal om behovet av mer grön el. Ger utrymme för rustning, modernisering och återtagen drift. Ger underlag för ökad tillverkning och ökad serviceverksamhet. Kraftverk läggs inte ned. Skapar sysselsättning. 14 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 15. MINDRE POSITIVT MED DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET Mycket administration och mellanhänder. För låg stödnivå för nya anläggningar, hälften mot övriga EU. Osäker prissättning för långsiktiga investeringar. Prissättning ej relaterad till produktionskostnader. En storleksdifferentiering borde göras och förlängd tilldelningstid för mindre anläggningar under 500 kW borde införas. Regelverket för tilldelning efter större restaureringar inte bra. 15 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 16. VARFÖR LÅNGSAM UTVECKLING AV SVENSK SMÅSKALIG VATTENKRAFT? Svårt, dyrbart och osäkert att få tillstånd till nya kraftverk. Svenska kraftverk (låg fallhöjd) har höga utbyggnadskostnader. Stödnivån är inte tillräcklig och på sikt osäker. 16 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 17. GEMENSAM SVENSK-NORSK ELCERTIFIKATMARKNAD Diskuterades första gången 2005-2006, avbröts. Nya initiativ togs 2008. Svenska Regeringen avvaktar regelverket i Direktiv 2020. Frågan tas åter upp hösten 2009. Svenska producenter fruktar att framtida investeringar kommer att ske i Norge. 17 Elcertifikat Sverige 2009-03-09

 18. TACK FÖR MIG! Småskalig vattenkraft. 2006-03-27

More Related