slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AMAÇ PowerPoint Presentation
Download Presentation
AMAÇ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 51
Download Presentation

AMAÇ - PowerPoint PPT Presentation

prisca
213 Views
Download Presentation

AMAÇ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bilindiği üzere, mükelleflerin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve ekonomik teşvik ve prim esaslarının belirlenmesi, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin takibi ve bu suretle kamu alacağının güvence altına alınması, mükelleflerle kamu kurumları arasında hızlı ve etkili iletişim kanallarının kurulması gibi mükellefiyete ilişkin birçok bilginin doğruluğu ve güvenilirliği sicil kayıtlarının doğruluğuna bağlıdır. Diğer taraftan, vergi dairelerince mükellefiyet tesisi sırasında mükelleflerin faaliyette bulundukları sektörlere ilişkin faaliyet kodları ve diğer sicil bilgileri konusunda kayıt yapılmaktadır. Bu bilgilerde daha sonra meydana gelen değişikliklerin, örneğin mükellefin faaliyette bulunduğu sektörü veya işyeri adresini değiştirmesi veya şirketse ortaklık yapısının değişmesi gibi, ilgili mevzuat gereği mükellefler tarafından güncellenerek idareye bildirilmesi gerekmekte olup çoğu zaman bu yükümlülüklerin mükelleflerce ihmal edildiği görülmektedir. Bu durum tabii olarak, sadece Gelir İdaresi Başkanlığının değil SGK gibi diğer bazı kurumların da yönetimsel ve denetimsel birçok fonksiyonunu yerine getirmesine engel olmakta veya eksik/hatalı yerine getirmesine sebep olmaktadır. AMAÇ

 2. Ayrıca, sicil bilgilerinde bulunan bazı hatalar, kimi durumlarda doğrudan mükelleflerin mağdur olmasına sebep olmaktadır. Örneğin, faaliyette bulunduğu sektör kodu yanlış olan bir mükellef yapılan analiz çalışmalarında, hatalı bir şekilde analize tabi tutulmakta ve neticede mükellefler bundan olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla, mükelleflerin sicil bilgilerinin güncellenmesi, kendileri açısından da son derece olumlu sonuçları olan bir uygulamadır. Bundan başka, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sorumlu kuruluş olarak belirlendiği Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı’nda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için mükelleflerin doğru kavranarak vergiye gönüllü uyumun sağlanabilmesi, diğer kurum ve kuruluşlarla doğru bilginin paylaşılabilmesi ve Ulusal Adres Veri Tabanındaki standart adres yapısının kullanılabilmesi için her yıl bu bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca Başkanlığımızca yapılacak bilgi paylaşımı sonucunda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca mükelleflerden talep edilen bilgi ve belgelerin analizleri yapılmak suretiyle mükelleflerden mükerrer bilgi ve belge istenmemesi yönünde çalışmalar yapılabilecektir. AMAÇ

 3. Bildirim verme süresi içinde faal olan; Ticari Kazanç elde edenler(Basit Usulde Ticari Kazanç elde edenler hariç) Zirai Kazanç elde edenler Serbest Meslek Kazancı Elde edenler. Kurumlar vergisi mükellefleri; Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler Kamu iktisadi teşekkülleri Kooperatifler Adi ortaklıklar İş ortaklıkları Adi komandit şirketler Eshamlı komandit şirketler Avukatlık ortaklıkları Anonim şirketler Limited şirketler Kollektif şirketler Ticari amaç taşıyan Apartman ve site yönetimleri Bildirim vereceklerdir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ VERMEK ZORUNDA OLANLAR

 4. -Basit usulde ticari kazanç elde edenler -Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri -Gerçek usulde olup gayrimenkul, menkul, sair kazanç, ücret geliri elde edenler. -Kamu kurumları -Kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar -Dernek ve vakıflar (iktisadi işletmeleri hariç) -Apartman sakinleri tarafından seçilen ticari amaç taşımayan apartman yönetimi -Valilik veya kaymakamlık bünyesinde kurulan bölge halkının katılımı ile kurulan ticari amaç taşımayan hizmet birlikleri v.b. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ VERMEK ZORUNDA OLMAYANLAR

 5. 01 Nisan itibariyle faal olan (Tasfiye işlemi devam edenler dahil) mükelleflere ait “Mükellef Bilgileri Bildirimi” 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecektir. “01 Nisan tarihi itibariyle faal olan” ibaresi Başkanlığımızca 01 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında işlerini terk etmiş (terk işleminin sonuçlanmış olması) mükellefleri kapsamayacağı, 01 Nisan tarihi itibariyle faal olan ve bildirim verme süresinin bitim tarihi olan 31 Mayıs tarihinden önce terk etmemesi şartıyla” şeklinde yorumlanmıştır. Buna göre süresi içinde bildirim düzenlenmeden terk işlemi sonuçlanmış ise mükellef bilgileri bildirimi verilmesine gerek yoktur. Ancak 31 Mayıs tarihi ve öncesi yeni tescil işlemi yapılmış olanların Mükellef Bilgileri Bildirimi vermesi gerekmektedir. Bu hususlar Mükellef Bilgileri Bildirimi verme süresinin uzatılması durumunda uzatılan süre için de geçerlidir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİNİN VERİLME ZAMANI

 6. İNTERNET VERGİ DAİRESİNE NASIL BAĞLANILIR?

 7. İnternet vergi dairesine giriş için gelen ekrana Kullanıcı Kodu, Parola, Şifre girilerek bağlanılır. Ancak internet vergi dairesine bağlandıktan sonra “Mükellef Bilgileri Bildirimi” seçeneğini Elektronik beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler görebilmektedir. Elektronik beyanname gönderme yetkisi olmayan mükellefler internet vergi dairesi şifresi ile internet vergi dairesine bağlanarak kendilerine ait bazı işlemleri yapabilir, fakat “Mükellef Bilgileri Bildirimi” düzenleyemez, güncelleyemez ve görüntüleyemezler. Bu işlemleri mükellefler adına sözleşmesi olan SMM, SMMM veya YMM leri yapabilir. İşlem yaparken sözleşme kontrolü yapıldığından sözleşmesi olmayan SMMM ler, daha önce sözleşmeleri mevcut iken mükellef için düzenlediği bildirimi göremeyecek ve üzerinde işlem yapamayacaklardır. Ancak yeni sözleşme yapmış olan SMMM ler kendisinden önce sözleşmesi olup da fesh edilmiş SMMM tarafından düzenlenmiş olan “Mükellef Bilgileri Bildirimi” üzerinde işlem yapabileceklerdir. İNTERNET VERGİ DAİRESİNE NASIL BAĞLANILIR?

 8. Mükellef olarak kendi elektronik beyannamesini gönderme yetkisi olan mükellefler kendilerine ait faal oldukları merkez ve şubeleri (mükellefiyetsizşubeler ile, aynı adreste bulunmayan depo, arşiv, v.b yerleri şube gibi dikkate alırlar) için ayrı ayrı “Mükellef Bilgileri Bildirimi” düzenleyebilir, görüntüleyebilir ve güncelleyebilirler. SMMM ile sözleşme yapma zorunluluğu olmayan, dolayısıyla elektronik beyannameleri bağlı bulunduğu odalar tarafından gönderilen gerçek usule tabi ticari, zirai veya serbest meslek kazanç mükelleflerinin Mükellef Bilgileri Bildirimi de bağlı bulunduğu odalarca düzenlenebilir, ancak bu mükellefler için oda tarafından TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik numarası veya Vergi Kimlik numarası girildiğinde herhangi bir SMMM ile sözleşmesinin olup olmadığı kontrol edilir. Herhangi bir SMMM ile sözleşmesi var ise girişe devam etmeye izin verilmez, sözleşme yok ise girişe devam etmeye izin verilir. Bu durumda şifre sahibinin faaliyet kodu kontrol edilerek Odaya ait bir şifre olmaması durumunda da bilgi girişine devam etmesine izin verilmez. İNTERNET VERGİ DAİRESİNE NASIL BAĞLANILIR?

 9. Kullanıcı kodu, parola ve şifre ile İnternet Vergi Dairesine bağlanılarak ‘BİLGİ GİRİŞİ’ Başlığından ‘Mükellef Bilgileri Bildirimi’ seçilir. İNTERNET VERGİ DAİRESİNE NASIL BAĞLANILIR?

 10. 340 Seri Nolu VUK Genel Tebliğine göre alınan elektronik beyanname gönderme Kullanıcı Kodu, Parola, Şifre mükellef şifresi ise Mükellef Bilgileri Bildirimi seçildiğinde gelen ekranda mükellefe ait TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik numarası ile Ad Soyad/Unvan bilgisi otomatik olarak gelir. Yeni Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenecekse (bir önceki yıl Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenmemişse) faaliyeti devam eden merkez veya şube hangi vergi dairesine bağlıysa ekrana getirilen faal olduğu vergi dairelerinin bulunduğu listeden (Combobox) seçilir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ DÜZENLEME TERCİHİ

 11. 340 Seri Nolu VUK Genel Tebliğine göre alınan elektronik beyanname gönderme Kullanıcı Kodu, Parola, Şifre aracı kurum şifresi ise Mükellef Bilgileri Bildirimi seçildiğinde gelen ekranda Bildirimin düzenleneceği mükellefe veya kendisine ait TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası girilerek “TAMAM” butonuna basılıp takip eden ekrana geçilir. Gelen ekranda geçerli sözleşme kontrolünden geçmesi durumunda mükellefe ait TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik numarası ile Ad Soyad/Unvan Bilgisi otomatik olarak gelir. Yeni Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenecekse (bir önceki yıl Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenmemişse) faaliyeti devam eden merkez veya şube hangi vergi dairesine bağlıysa ekrana getirilen faal olduğu vergi dairelerinin bulunduğu listeden (Combobox) seçilir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ DÜZENLEME TERCİHİ

 12. DÜZENLEME seçeneği seçildiğinde “YENİ GİRİŞ” ile “ÖNCEKİ YIL BİLDİRİMİ ÜZERİNDEN DÜZENLEMEK” seçeneği gelir. İlk defa Mükellef bilgileri bildirimi düzenlenecekse “YENİ GİRİŞ” seçeneği seçilerek ilgili alanlar doldurulur, kaydedilir ve onaylanır. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ DÜZENLEME TERCİHİ

 13. Eğer bir önceki yıl mükellef bilgileri bildirimi düzenlenmişse, “ÖNCEKİ YIL BİLDİRİMİ ÜZERİNDEN DÜZENLEMEK” seçeneği seçildiğinde, girilen TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik numarasına ait düzenlenmiş bildirimler listelenecektir. Listelenmiş bildirimlerden üzerinde değişiklik yapılacak olan bildirim satırı bulunur, satırın sonundaki “Düzenleme“ yazısı işaretlenerek takip eden ekrana (Mükellef ve İşyeri ile İlgili Bilgiler Ekranı) geçilir. Bu ekranda “Vergi Dairesi” alanı boş gelecektir. Ancak, faaliyeti devam eden merkez veya şube hangi vergi dairesine bağlı ise ekrana getirilen faal olduğu vergi dairelerinin bulunduğu listeden (Combo box) seçilir. Değişiklik yapılması gereken başka alan varsa değiştirilerek son ekrandaki “Kaydet” butonu ile kaydedilir. Kaydedildiğinde içinde bulunulan yıla ait yeni bildirim olarak kaydedilecektir. Akabinde Onaylanması unutulmamalıdır. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ DÜZENLEME TERCİHİ

 14. “GÜNCELLEME” seçeneği, cari yıl için düzenlenmiş Mükellef Bilgileri Bildirimi üzerinde düzeltme yapılmasına imkan sağlar. Girilen TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik numarasına ait düzenlenmiş bildirimler listelenecektir. Listelenmiş bildirimlerden güncellenecek olan bildirim satırı işaretlenerek satır sonundaki “Güncelle” yazısı seçilir ve takip eden ekrana (Mükellef ve İşyeri ile İlgili Bilgiler Ekranı) geçilir. Bu ekranda “Vergi Dairesi” alanı boş gelecektir ancak, faaliyeti devam eden merkez veya şube hangi vergi dairesine bağlı ise ekrana getirilen faal olduğu vergi dairelerinin bulunduğu listeden (Combo box) seçilir. Değişiklik yapılması gereken başka alan varsa değiştirilerek güncellenip son ekrandaki “Kaydet” butonu ile kaydedilir. Kaydedildiğinde aynı yıla ait bildirimin düzeltilmesi olarak kaydedilecektir. Akabinde Onaylanması unutulmamalıdır. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ DÜZENLEME TERCİHİ

 15. “….YILI GÖRÜNTÜLEME” seçeneği ile seçilen yıla ait düzenlenmiş Mükellef Bilgileri Bildirimi görüntülenir. Girilen TC Kimlik Numarası/ Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik numarasına ait düzenlenmiş bildirimler listelenecektir. Listelenmiş bildirimlerden görüntülenecek bildirime ait satır sonundaki “Görüntüle” yazısı işaretlenerek bildirim görüntülenir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ DÜZENLEME TERCİHİ

 16. “Mükellef ve İşyeri ile İlgili Bilgiler” ekranındaki alanlar, “YENİ GİRİŞ” seçeneği seçilerek bildirim düzenleniyorsa, önceki ekrandan otomatik taşınır ve değiştirilemez. “ÖNCEKİ YIL BİLDİRİMİ ÜZERİNDEN DÜZENLEMEK” veya “GÜNCELLEME” seçeneği ile güncelleme yapılıyor veya güncelleme yolu ile cari yıl bildirimi düzenleniyorsa boş olarak getirileceği için faaliyeti devam eden merkez veya şube hangi vergi dairesine bağlıysa ekrana getirilen faal olduğu vergi dairelerinin bulunduğu listeden (Combobox) seçilir. Değişiklik yapılması gereken başka alan varsa o alana geçilir. NOT: Bundan sonraki açıklamalar “YENİ GİRİŞ” dikkate alınarak yapılacaktır. “ÖNCEKİ YIL BİLDİRİMİ ÜZERİNDEN DÜZENLEMEK” veya “GÜNCELLEME” seçeneği ile düzenlenen veya güncellenen alanlar için aynı açıklamalar geçerli olacaktır. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 17. Vergi Kimlik Numarası: Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarasından birinin girilmesi zorunludur. Ancak gerçek kişi mükellefler için T.C. Kimlik Numarası, diğerleri (tüzel kişiler) için Vergi Kimlik Numarası girilmesi önerilir. “Mükellef ve İşyeri ile İlgili Bilgiler” ekranında bu alan önceki ekrandan otomatik taşınır ve değiştirilemez. T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası:Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarasından birinin girilmesi zorunludur. Ancak gerçek kişi mükellefler için T.C. Kimlik Numarası, diğerleri (tüzel kişiler) için Vergi Kimlik Numarası girilmesi önerilir. (Başka ülke vatandaşı olup mükellefiyet tesisi yapılmış mükellefler için Yabancı Kimlik Numarası girilmelidir.) “Mükellef ve İşyeri ile İlgili Bilgiler “ ekranında bu alan önceki ekrandan otomatik taşınır ve değiştirilemez. Vergi Dairesi: Girilen Vergi Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Numarasına göre mükellefin düzenleyeceği bildirime ait faaliyeti devam eden merkez veya şube hangi vergi dairesine bağlı ise ekrana getirilen faal olduğu vergi dairelerinin bulunduğu listeden (Combobox) seçilir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 18. Soyadı (Unvanı): Vergi Kimlik Numarası veya TC Kimlik Numarasına göre Soyadı (Unvanı) bilgisi sistemden otomatik gelecektir. Bu alana bilgi girişi yapılamayacaktır. Hata varsa doğru bilgi "Soyadı (Unvanı) Hatalı İse Doğrusunu Giriniz" alanına girilir. Adı : Vergi Kimlik Numarası veya TC Kimlik Numarası ve seçilen vergi dairesine göre Adı bilgisi sistemden otomatik gelecektir. Bu alana bilgi girişi yapılamayacaktır. Hata varsa doğru bilgi "Adı Hatalı İse Doğrusunu Giriniz" alanına girilir. Soyadı (Unvanı) Hatalı İse Doğrusunu Giriniz: Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası ve seçilen vergi dairesine göre ekrana gelen “Soyadı (Unvanı)” bilgilerinde hata varsa doğrusu bu alana açık olarak girilir. Adı Hatalı İse Doğrusunu Giriniz: Vergi Kimlik Numarası veya TC Kimlik Numarası ve seçilen vergi dairesine göre ekrana gelen “Adı” bilgilerinde hata varsa doğrusu bu alana açık olarak girilir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 19. Ticaret (Tabela) Ünvanı: Ticaret unvanı açık olarak girilmelidir. (İşletmenin önünde veya kapısında yer alan tabeladaki unvanı doğru olarak yazılmalıdır.) Örneğin: Şen Bakkaliye, Dallas Aile Çay Bahçesi vb. gibi. Uyruğu (Ülkesi): Uyruğu (hangi ülke vatandaşı veya firması ise) listelenecek olan ülkeler tablosundan seçilir. T.C. vatandaşı veya firması için "TÜRKİYE" seçilir. Hukuki Mahiyeti: Açılan listeden (Combobox) hukuki mahiyeti seçilir. Hukuki mahiyetin listedeki seçeneklerden biri olmaması durumunda “DİĞER” seçeneği seçilmelidir. "DİĞER" seçilmişse "Hukuki Mahiyeti DİĞER ise Açıklama" alanına hukuki mahiyetin ne olduğu yazılmalıdır. Hukuki Mahiyeti DİĞER ise Açıklama:Hukuki mahiyeti "DİĞER" seçilmişse bu alana hukuki mahiyetinin ne olduğu yazılır. Hukuki mahiyeti “DİĞER” dışında bir seçenek seçilmişse bu alan boş geçilir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 20. İşYeri Türü:Açılan listeden "MERKEZ" ve "ŞUBE" seçeneklerinden biri seçilir. İş Yerinin Açılış Yılı: İşyerinin faaliyete geçtiği YIL yazılır(1995 gibi). Merkez ve şubeler ayrı zamanlarda açılmışsa bildirimi düzenlenen işletmeye ait açılış yılı yazılmalıdır. Merkezin veya şubenin adres değişikliği veya vergi dairesi değişikliği yapmış olması, açılış yılını değiştirmez. İşyerinin Niteliği: Açılan listeden işyerinin niteliği seçilir. İşyerinin niteliği listedeki seçeneklerden biri değilse “DİĞER” seçilir. İş yeri türü “MERKEZ” ise işyerinin niteliği “ŞUBE” seçilmez. İşyerinin Niteliği "DİĞER" ise AÇIKLAMA: İşyerinin niteliği "DİĞER" seçilmiş ise bu alana İşyerinin niteliğinin ne olduğu yazılır. İşyerinin niteliği “DİĞER” dışında bir seçenek seçilmiş ise bu alan boş geçilir. Mükellefiyet Türü: Açılan listeden "TAM MÜKELLEF" veya "DAR MÜKELLEF" seçeneklerinden biri seçilir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 21. İş Yeri Sicil Numarası(SGK) (VAR/YOK): SGK işyeri sicil numarası almak zorunluluğu olmayan işyeri için "YOK" seçeneği işaretlenir ve “İşyeri Sicil Numarası(SGK)#”, alanı boş geçilir. Diğer durumlarda "VAR" seçeneği işaretlenir. İşyeri Sicil Numarası(SGK) #: İşyeri Sicil numarası(SGK) (VAR/YOK) alanında "VAR" seçeneği işaretlenmiş ise “İşyeri Sicil Numarası(SGK) #1” alanına 26 haneli işyeri sicil numarası yazılır. Aynı işyerinin birden fazla işyeri sicil numarası var ise “İşyeri Sicil Numarası(SGK) #” alanının yanındaki “Ekle” yazısına basılarak yeni satır açılır ve 26 haneli işyeri sicil numarası bu satıra yazılır. İstenilmesi halinde aynı işletmeye ait farklı işyeri sicil numaraları10 satıra kadar girilebilir. 10 taneden fazla işyeri sicil numarası(SGK) olması durumunda 10 tanesinin yazılması yeterlidir. Fazladan boş satır açılmışsa aynı yerdeki “Sil” yazısına basılarak fazladan açılan boş satırlar silinmelidir. “İşyeri Sicil numarası(SGK) (VAR/YOK)” alanında "VAR" seçeneği işaretlenmişse en az bir “İşyeri Sicil Numarası(SGK)#” girilmelidir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 22. Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Memurluğu: Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline tescillerini, gerçek ve tüzel kişi tacirlerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri, gerçek kişilerde unvan, adres, faaliyet konusu değişikliği, ticareti terk, vb. işlemleri yapan, tüzel kişilerde ana sözleşme değişikliği, tescile tabi yönetim kurulu, ortaklar kurulu, genel kurullar, fesih ve tasfiyeler vb işlemleri yapan, ticari işletme rehni tescil edilen, firmaların açılışı için sicil kaydı yapılan veya kaydı varsa güncelleme yapılan yerlerdir. Mükellefin Kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu varsa açılan listeden (combo box) kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğunun bulunduğu il veya ilçe seçilir ve ticaret sicil no veya sanayi sicil no alanlarından birine sicil numarası yazılır. Kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu yoksa seçim yapılmaz ve ticaret sicil no veya sanayi sicil no alanları boş geçilir. Ticaret Sicil No:Kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu seçilmesi durumunda, ticaret sicil numarası veya sanayi sicil numarasından en az birinin yazılması zorunludur. Sanayi Sicil No:Kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu varsa ticaret sicil numarası veya sanayi sicil numarasından en az birinin yazılması zorunludur. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 23. Bağlı Bulunduğu Oda ve Oda sicil numarası : Bir mükellefin birden fazla odaya üye olabileceği düşüncesiyle bağlı olduğu "Ticaret ve Sanayi Odası", "Ticaret Odası", "Sanayi Odası", "Deniz Ticaret Odası", "Esnaf Odası" ve "Diğer" oda çeşitlerinin yanına check-box kutucuğu konularak “Üye Kaydı Var” yazılmıştır. Bağlı olunan oda varsa oda çeşidinin yanındaki check-box' a çentik atılarak yanındaki alana bağlı olunan odanın adı seçilir, “Oda Sicil No” alanına oda sicil numarası yazılır. Birden fazla odaya kayıtlı olunması durumunda, ilgili oda yanındaki check-box' a çentik atılarak bağlı olunan oda adı seçilir ve oda sicil numarası yazılır. İşaretlenen oda türüne ait oda adının seçilmesi ve oda sicil numarasının yazılması zorunludur. Bağlı olunan odalar açılan listeden(combo-box) seçilir. “Diğer” oda seçeneğinin “Üye Kaydı Var” kutucuğuna çentik atılması durumunda oda adının manuel olarak yazılması gerekmektedir. “Diğer” alanına yazılacak odalar özel kanunla kurulmuş odalardır. Oda Sicil No: Bağlı olunan oda varsa oda çeşidinin yanındaki check-box' a çentik atılarak yanındaki alana bağlı olunan oda adı seçilir ve oda sicil numarası yazılır. Birden fazla odaya kayıtlı ise, ilgili oda yanındaki check-box' a çentik atılarak bağlı olunan oda adı seçilir ve oda sicil numarası yazılır. İşaretlenen oda türüne ait “Oda Adı” ve “Oda Sicil Numarası” alanlarının doldurulması zorunludur. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 24. 16 yaş üzeri ücretli: Bildirimin düzenlendiği yılın 01-31 Mart ayında çalıştırılan 16 yaş üzeri ücretli çalışan sayısı, kadın ve erkek olmak üzere ayrı ayrı yazılır. 16 yaş altı ücretli: Bildirimin düzenlendiği yılın 01-31 Mart ayında çalıştırılan 16 yaş altı ücretli çalışan sayısı, kadın ve erkek olmak üzere ayrı ayrı yazılır. 16 yaş üzeri ücretli (Engelli / Özürlü):Bildirimin düzenlendiği yılın 01-31 Mart ayında çalıştırılan 16 yaş üzeri ücretli engelli / özürlü çalışan sayısı, kadın ve erkek olmak üzere ayrı ayrı yazılır. 16 yaş altı ücretli(Engelli / Özürlü): Bildirimin düzenlendiği yılın 01-31 Mart ayında çalıştırılan 16 yaş altı ücretli engelli / özürlü çalışan sayısı, kadın ve erkek olmak üzere ayrı ayrı yazılır. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 25. Elektrik Abonelik Bilgileri: İşyerine ait elektrik abone numarası yazılır. “İş Yeri Elektrik Abonelik Bilgileri” tablosunda, 1. satırdan başlayarak elektrik dağıtım firması listeden seçilir. Elektrik dağıtım firmasının adı listede yoksa “Diğer” seçeneği seçilir. “Diğer” seçildiğinde açılan yeni alana elektrik dağıtım firmasının adı manuel olarak yazılır. “İş Yeri Elektrik Abone No” alanına, işletmeye ait elektrik abone numarası yazılır. Abone numarası bazı şirketlerde “hizmet no” veya “sözleşme no” olarak da geçebilir. Elektrik abonelik bilgilerinde işletmeye giren elektriğin en son geçtiği elektrik sayacı bilgileri esas alınır. Aynı işletmeye ait birden fazla abone numarası varsa 3 aboneliğe kadar yazılabilir. İşletmede elektrik kullanılmıyorsa boş geçilebilir. Doğalgaz Abonelik bilgileri: İşyerine ait doğalgaz abone numarası yazılır. “İş Yeri Doğalgaz Abonelik Bilgileri” tablosunda, 1. satırdan başlayarak doğalgaz dağıtım firması listeden seçilir. Doğalgaz dağıtım firmasının adı listede yoksa “Diğer” seçeneği seçilir. “Diğer” seçildiğinde, açılan yeni alana manuel olarak yazılır. “İş Yeri Doğalgaz Abone No” alanına, işletmeye ait doğalgaz abone numarası yazılır. Abone numarası bazı dağıtım şirketlerinde “hizmet no” veya “sözleşme no” olarak da geçebilir. Doğalgaz abonelik bilgilerinde işletmeye giren doğalgazın en son geçtiği doğalgaz sayacı bilgileri esas alınır. Aynı işletmeye ait birden fazla abone numarası varsa 3 aboneliğe kadar yazılabilir. İşletmede doğalgaz kullanılmıyorsa boş geçilebilir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 26. Faaliyet Kodu ve Brüt Satışlar / Gayrisafi Hasılat Bilgileri: İşletme veya şubesine ait en az bir faaliyet kodunun belirlenmesi zorunludur. Birden fazla faaliyet varsa 6 (Altı) faaliyete kadar belirlenebilir. Bu durumda faaliyet kodu sıralaması, işletmenin ilgili faaliyetindeki Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılatına göre büyükten küçüğe doğru yapılmalıdır. Faaliyet kodu girilince takip eden alana geçilmeden önce “KONTROL ET” yazısına tıklanarak girilen faaliyet kodunun NaceRev2_Altılı Ekonomik faaliyet sınıflamasında yer alan faaliyetlerden olup olmadığı kontrol edilir. (Faaliyet kodu girilip “KONTROL ET” butonu işaretlendiğinde faaliyet koduna ait faaliyet tanımı ekranda gösterilecektir. Bu tanımın işletmede yapılan faaliyete uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.) Faaliyet kodunun doğru tespit edilmesi konusunda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/GenelAramaSayfasiGetirAction.do adresinden bilgi alınabileceği gibi, bu ekranın sağ üst köşesinde bulunan NaceRev2_Altılı Faaliyet Sözlüğünden faydalanılabilir. Ayrıca TÜİK tarafından bu konuda video hazırlanmış ve www.gib.gov.tr sitesinde yer alan Mükellef Bilgileri Bildirimi ile ilgili sayfaya da eklenmiştir. Faaliyet kodu yazılmış olan satıra karşılık gelmek üzere o faaliyete ait “Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat” alanına ilgili bilgi yazılmalıdır. Kazancın olmaması durumunda bu alana 0 (sıfır) yazılmalıdır. Eğer işletme Mükellef Bilgileri Bildiriminin düzenlendiği yıl kurulmuş ise içinde bulunulan yılda alınan bildirim için bu bilgi olmayacağından bu alana 0 (sıfır) yazılmalıdır. Altıdan fazla faaliyet varsa geri kalan faaliyetlerine (6 faaliyetten sonraki faaliyetlere) ait Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılatlar toplanarak “Diğer faaliyetlere ait Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat” alanına yazılır. Brüt satışlar, bilanço esasına tabi olanlar için, gayrisafi hasılat ise işletme hesabına veya serbest meslek kazanç defterine tabi olanlar için ifade edilmiştir. Mükelleflerin mağdur olmaması için bu bilgileri önceden belirlemelerinde yarar olacaktır. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 27. Bilanço esasına tabi olan mükellefler ilgili faaliyete ait; Tek düzen hesap planı gelir tablosunda yer alan Brüt Satışlar : (Yurt içi satışlar + Yurtdışı satışla + Diğer gelirleri) alanına karşılık gelen tutarı yazacaklar. Banka solo gelir tablosunda yer alan Brüt Satışlar : (Faiz gelirleri + Temettü gelirleri + Komisyon + Diğer Faaliyet gelirleri) alanına karşılık gelen tutarı yazacaklar. Sigorta solo gelir tablosunda yer alan Brüt Satışlar : (Hayat dışı teknik gelir + Hayat teknik gelir + Emeklilik teknik gelir + Yatırım gelirleri) alanına karşılık gelen tutarı yazacaklar. Katılım Bankaları gelir tablosunda yer alan Brüt Satışlar : (Kar payı gelirleri + Temettü gelirleri + Diğer Faaliyet gelirleri) alanına karşılık gelen tutarı yazacaklar. Yatırım Fonları gelir tablosunda yer alan Brüt Satışlar : (Fon gelirleri + Menkul kıymet satış karları + Gerçekleşen değer artışları + Diğer gelirler) alanına karşılık gelen tutarı yazacaklar. Finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri gelir tablosunda yer alan Brüt Satışlar : (Esas faaliyet gelirleri + Diğer gelirleri) alanına karşılık gelen tutarı yazacaklar. İşletme hesabı esasına tabi olan mükellefler ilgili faaliyete ait; Gayrisafi hasılat alanı ise işletme hesabına veya serbest meslek kazanç defterine tabi olanlar için ifade edilmiştir. Serbest Meslek Kazançlarında Gayrisafi hasılat. İşletme Hesabı Özetinde Gayrisafi hasılat : “Gelir” olarak gösterilen (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler) toplam tutarı olarak belirtilmektedir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 28. Faaliyet Kodu_1: Faaliyet kodu_1 alanına mutlaka faaliyet kodu yazılmalıdır. İşletmede iştigal konusu faaliyete uygun 6 haneli faaliyet kodu NaceRev2_Altılı ekonomik faaliyet sınıflamasından tespit edilerek yazılır ve takip eden alana geçmeden önce “KONTROL ET” yazısına tıklanarak girilen faaliyet kodunun NaceRev2_Altılı Ekonomik faaliyet sınıflamasında yer alan faaliyetlerden olup olmadığı kontrol ettirildikten sonra Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat bilgisi girişi yapılır. (Faaliyet kodu girişi yapılıp “KONTROL ET” yazısı işaretlendiğinde faaliyet koduna ait faaliyet tanımı ekranda gösterilecektir. Bu tanımın işletmede yapılan faaliyete uygun olduğunun kontrol edilmesi gerekir.) 1.Faaliyete ait Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılatı : Faaliyet ile ilgili(Son kapanan Hesap döneminde elde edilen) Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılat bilgisi yazılır. Birden fazla faaliyeti olması halinde 6 faaliyete kadar faaliyet kodu belirlenir (Faaliyet Kodu_2, … , Faaliyet Kodu_6). Her faaliyet kodu girildiğinde Faaliyet Kodu_1 girişinde yapılan kontroller yapılacaktır. Aynı şekilde faaliyet kodu belirlenen faaliyet ile ilgili (son kapanan hesap döneminde elde edilen) Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılat bilgisi yazılır. Diğer Faaliyetlere ait Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılatı: İşletmede 6’dan fazla faaliyet söz konusu ise 7.ve daha sonraki faaliyetlere ait Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılat bilgileri toplanarak yazılır. ….Yılı TOPLAM Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılat Toplamı: Bildirimde gösterilen tüm faaliyetlere ilişkin Brüt Satışlar / Gayri Safi Hasılat bilgilerinin toplamı yazılır. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 29. İŞYERİ MÜLKİYET DURUMU(“mülkiyet” / “kira”) “İşyeri Adres Bilgileri” ekranında işyerinin mülkiyeti mükellefe ait ise “mülkiyet” işaretlenir. İşyeri kira ise “kira” işaretlenir ve mülkiyet sahibine ait TCKN/YKN veya VKN ilgili alana yazılır. İşyerinin kira olması ve mülkiyet sahibinin birden fazla olması durumunda (hisseli) mülkiyet hissedarlarından birine ait TCKN/YKN veya VKN bilgisinin yazılması yeterlidir. İşyeri, mülk sahibinden kiralayan bir başka kiracıdan kiralanması halinde de mülk sahibinin bilgileri yazılmalıdır. ADRESİN NİTELİĞİ:Listeden (Combobox) adresin niteliği seçilir. Adresin niteliği listedeki seçeneklerden biri değilse “DİĞER” seçilir. Adresin Niteliği "DİĞER" ise AÇIKLAMA: Adresin niteliği "DİĞER" seçilmişse bu alana adresin niteliğinin ne olduğu yazılır. “DİĞER” dışında bir seçenek seçilmişse bu alan boş geçilir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 30. ADRES NO: Adres numarası 10 hanelidir. İşletmeye ait Ulusal Adres Veri Tabanında yer alan adres numarası girilip “Kontrol Et” yazısının tıklanması durumunda, adresle ilgili alanlar sistem tarafından getirilecektir. Kullanıcılara kolaylık sağlayacağı ve zaman kazandıracağı için adres numarasının önceden tespit edilmesinde yarar vardır. Adres numarasının bilinmemesi durumunda; İçişleri Bakanlığı web sitesindeki https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx adımından sorgulama yapacak kişinin TC Kimlik Numarasıyla giriş yapılır. Gelen ekrandan adresin özelliğine göre “İl/İlçe Merkezi”, “Belediye Adresi” veya “Köy Adresi” alanlarından biri seçilir ve devamında gerekli bilgiler girilerek adres numarası bulunabilir. Bununla birlikte, “Adres Bul” işaretlendiğinde gelen ekrandan istenilen bilgiler girilerek adres numarası tespit edilebilir. -Ulusal Adres Veri Tabanında adres numarası bulunmayan işyerleri ile ilgili olarak, Belediye, İl ve İlçe Özel İdareleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilerek konu hakkında bilgi alınabilir. -Adres Numarası manuel olarak girilir. Adres Numarası “Adres No” alanına yazılıp “Kontrol Et” seçildiğinde adres numarasının geçerli olması halinde adres bilgileri, bildirimdeki yerlerine sistem tarafından taşınır. Adres bilgilerinin manuel olarak girilmesine sistem izin vermemektedir. 31.07.2006 tarihli ve 26245 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığına ait “ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK” ile binaların numaralandırılması ve numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 31. Yönetmeliğin ; - 4. maddesinin(ç) bendinde bina;Kendi başına kullanılabilen bir veya birden fazla konut ya da işyeri birimini kapsayan, bir tavan veya çatı ile örtülmüş, temelden tavana kadar uzanan dış duvarlar ile kaplanmış, üstü örtülü ve insanların oturma, çalışma, eğlenme, dinlenme veya ibadet etmelerine imkan sağlayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan, sanayi, ticaret, eğitim ve diğer kullanımlar için tasarlanmış yapılar olarak tanımlanmaktadır. - 4. maddesinin(r) bendinde Yetkili idare;Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyesi, bu alanlar dışında il özel idaresi olarak tanımlanmaktadır. - “Yetkili idarelerin yükümlülüğü” başlıklı 6. maddesine göre Yetkili idare, numaralama çalışmalarını adres standardına göre yapmak ve adresleri Ulusal Adres Veri Tabanına, standarda uygun şekilde işlemekle yükümlüdür. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 32. -“Ulusal adres veri tabanının güncellenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinin 1.fıkrasına göre adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler, yetkili idare tarafından Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir. Yetkili idareler hizmet verdikleri adresin Ulusal Adres Veri Tabanında olup olmadığını kontrol ederek, veri tabanında bulunmayan adresleri veri tabanına işlerler. - “Ad ve numara verilme zorunluluğu” başlıklı 11 inci maddesine göre mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad veya numara, binalara ise numara verilmesi zorunludur. Ayrıca, mahalle, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara değişmeyecek sabit tanıtım numarası verilir. Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez. -“Numara verilecek binalar” başlıklı 17 inci maddesinde ise; (1) Numara verilmesi gereken yapılar, her çeşit resmi binalarla ev, apartman, işyeri, cami, otel, fabrika, depo ve benzeri bütün binalardır. Bir binaya numara verilmesi için ikamete mahsus olup olmadığına, kullanım şekline, yapı belgelerinin bulunup bulunmadığına bakılmaz. (2) Bina niteliğinde olmayan fakat içinde devamlı olarak ikamet edilen yerlere de geçici numara verilir. (3) Sanayi sitelerindeki dükkan, mağaza, atölye, imalathane, fabrika ve bunun gibi her bir binaya, site içindeki sokak esasına göre numara verilir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 33. - “Numaralama işinde sorumluluk” başlıklı 20 inci maddesine göre numaralama işlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından, yetkili idareler sorumludur. Yetkili idareler yılda en az bir defa sorumluluk alanlarını kontrol ederek numaralama ile ilgili eksiklikleri giderir ve hataları düzeltir. Levhasız veya levhaları gerektiği gibi düzenlenmemiş yer ve binalara yeni levhalar konulur. - “Numaralama işlerinin takibi” başlıklı 23 üncü maddesine göre numaralama işlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla takip edilir. - “Yürütme” başlıklı 52 inci maddesinde de “Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan yürütür.” denilmektedir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 34. NOT: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2012 tarih ve 37414 sayılı yazılarında serbest bölgelerin UAVT veri tabanına entegrasyon sürecinin başlatılmış olduğu, 19 adet serbest bölgenin anılan sisteme tam olarak geçişinin 2 ila 3 ay sürebileceği tahmin edildiği gerekçesiyle serbest bölge firmalarının bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesinin talep edilmesi üzerine 2012 yılına ait Mükellef Bilgileri Bildiriminde “ADRESİN NİTELİĞİ” olarak Serbest Bölge seçilmesi durumunda, “Adres no” alanına 7 adet 9 rakamından sonra gelmek üzere 3 haneli sıra numarası girilerek bildirimin düzenlenmesi sağlanmıştı. 2013 yılından itibaren bu kontrol kaldırılmış olup, adres numarasının doğru girilmesi ve adres bileşenlerinin adres numarasına göre otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır. (Adresin niteliği “Serbest Bölge” olması durumunda “Adres No” alanı boş getirilerek, adres numarasının yeniden girilmesi ve kontrol ettirilmesi sağlanacaktır.) MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 35. Ayrıca Vergi Usul Kanununun 156. maddesinde ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri, mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerler olarak tanımlanmıştır. İçişleri Bakanlığının yukarıda tarih ve sayısı verilen Yönetmeliğine göre baraka gibi bile olsa insan kalmasına elverişli bina niteliğinde olmayan; çiftlik, dalyan, voli mahalleri v.b. yerler ile tarla, bağ, bahçe için adres numarası verilemeyeceğinden, bu tür işyerlerine ait varsa işlerin yürütüldüğü, takip edildiği büro, ofis, idarehane v.b. gibi yerler için verilen adres numarası, yoksa ikamet adresine ait adres numarası belirtilmelidir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 36. -https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx adresinden sorgulama yapacak kişi kendi TC kimlik numarasını girdikten sonra resim doğrulamayı yaparak, sonraki butonu ile adres kriterlerine göre il, ilçe, mahalle....seçerek iç kapı no aşamasında yer alan10 haneli adres numarasını alarak bildirimdeki “adres no” alanına yazıp “kontrol et” butonu ile adres bilgilerini bildirimdeki yerlerine getirebilir. (Mükellef Bilgileri Bildiriminde “Adres No Bul” yazısına tıklanarak da adres bileşenleri seçilerek adres numarası bulunabilir.) Adres no ile ilgili olarak sitemizde yer alan video izlenebilir. -Adres numarası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce10 haneli olmak üzere oluşturulan ve Ulusal Adres Veri Tabanına işlenen numaralardır. Adres numarası olmayan işyerleri, konu hakkında belediyeler veil/ilçe özel idareleri ile irtibata geçerek bilgi alabilirler. Bu konuda, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne (26.01.2012 tarih, 009787 sayılı ve 04.03.2013 tarih, 18095 sayılı) ve Türkiye Belediyeler Birliğine (26.01.2012 tarih, 009788 sayılı ve 27.02.2013 tarih, 17030 sayılı) Başkanlığımızca yazılan yazılara istinaden Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından adresin bağlı bulunduğu belediye, il özel idaresi veya ilçe özel idarelerine numarataj işlemi yapılması için başvuranlara öncelikli işlem yapılması hususunda (Gereği için 81 il valiliğine, bilgi için Başkanlığımıza yazılan 01.02.2012 tarih ve B.05.0.MAH.0.06.01.00/3293-40089 sayılı yazı) yazı gönderilmiş olup, ilgili kurumların bu hususu dikkate almaları gerekmektedir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 37. -“Adres Numarası” manuel olarak girilir. Adres bilgilerinin ise manuel olarak girilmesine sistem izin vermemektedir. Adres numarası “adres no” alanına yazılıp “kontrol et” butonu işaretlendiğinde adres bilgileri bildirimdeki yerlerine sistem tarafından taşınır. -Tasfiyeye girmiş olan işletme faaliyetini sonlandırmamış olduğu için işletmeye ait adres olarak tasfiye memurunun vergi dairesine bildirmiş olduğu adres yazılmalıdır. -İflas durumunda olan işletmeler için adres olarak iflas müdürlüğünün vergi dairesine bildirmiş olduğu adres yazılmalıdır. -“İşyeri Adres Bilgileri” ekranında işyeri kira ise “kira” işaretlenir ve mülkiyet sahibine ait TCKN/YKN veya VKN ilgili alana yazılır. Diğer taraftan “Adres no” alanına mülkiyet sahibinin adres numarası değil işyerinin adres numarası girilmelidir. - Adres numaraları farklı olsa da birleştirilmiş binada bulunan işyerleri tek bir şube olarak faaliyet gösteriyor ise asıl giriş olarak kullanılan kapıya ait adres numarası yazılabilir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 38. -Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmalarına rağmen sabit iş yeri adresleri olmayanların ikametgah adresleri irtibat adresi olarak değerlendirilebilir. Bu durumda “Adres no” alanına ikamet edilen yerin adres no yazılmalıdır. -Kamyon, otobüs, yat, v.b. gibi yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan her bir araç için Mükellef Bilgileri Bildirimi istenmemekte olup bu işlerin yapıldığı, idare edildiği işyerlerine ait adres no bildirilmelidir. Ancak, söz konusu işlerle ilgili sabit işyeri yoksa ikametgah adresi irtibat adresi olarak dikkate alınır. - Şirket bünyesinde bulunan ve yolcu/yük taşımacılığında kullanılan kamyon, otobüs v.b. gibi araçlar stopaj yönünden şirkete ait muhtasar beyanname ile bildiriliyorsa o şirket için düzenlenen bildirimde de ayrı faaliyet olarak gösterilir. Stopaj yönünden ayrı şube gibi gösterilmesi durumunda ise ayrı Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenmelidir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 39. -Tarla, sera, bağ, bahçe, boş arsa vb. açık alanlar için ayrı ayrı Mükellef Bilgileri Bildirimi istenmemekte olup bu tür tarımsal üretim ile ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü, idare edildiği işyerlerine ait adres numarası bildirilmelidir. Ancak söz konusu işlerle ilgili sabit işyeri yoksa ikametgah adresi irtibat adresi olarak dikkate alınır. -Hayvancılık, balıkçılık vb. çiftlikler için Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenirken bu tür faaliyetlerin yürütüldüğü, idare edildiği işyerlerine ait adres numarası bildirilmelidir. -Kapalı veya açık otoparklarda araçların giriş, çıkışlarının kontrol edildiği, ücret tahsilinin yapıldığı, güvenliğinin sağlandığı kapalı mekan için adres no alınabildiğinden bu otoparklar için düzenlenen Mükellef Bilgileri Bildiriminde bu adres numaraları yazılabilir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 40. -Temizlik şirketi, yemek dağıtım şirketi vb işletmeler için İŞLEMLERİN YAPILDIĞI VE İŞLERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ işyerleri için Mükellef Bilgileri bildirimi düzenlenir. İhale yoluyla alınan temizlik, yemek sunum vb. hizmetler için işlerin yürütüldüğü merkez veya şubelere ait düzenlenmiş olan bildirimde ayrı SGK işyeri sicil numarası olarak gösterilir. Ancak yemek dağıtım şirketlerinde yemek pişirme işi, hizmet verilen kurum veya kuruluş mutfağında yapılıyorsa, burası ayrı bir şube gibi düşünülerek bildirim düzenlenecektir ve adres no olarak bu yerlerin adres no yazılacaktır. -İnşaat taahhüt işlerinde inşaat şantiyesi ile merkez veya şube aynı ilde ve her an merkez veya şube tarafından işlerin takibinin ve işçi organizasyonunun yapılabileceği mesafede ise; bu şantiyeler, merkez veya şubeler için düzenlenen bildirimde ayrı SGK işyeri sicil numarası olarak gösterilebilir. Ancak, farklı illerde veya her an işlerin takibinin yapılamayacağı uzaklıktaki şantiyeler için irtibat bürosu, irtibatın sağlanması veya organizasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş şube veya mükellefiyetsiz şube gibi görülen sabit bir işyerinin olabileceği düşünüldüğünde o işyerine ait ayrı bildirim düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin, mükellefin merkez/şubesi İstanbul'da şantiyesi Trabzon'da ise Trabzon’da mutlaka işlerin yürütüldüğü, organizasyonun yapıldığı bir iş yerinin bulunduğu düşünülmektedir ve en azından şantiyenin Trabzon’daki vergi dairelerinden birinde mükellefiyetsiz de olsa şube kaydının olması gerektiğinden bu şantiyeye ait idare binasının adres numarası gösterilmek kaydıyla Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenmelidir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 41. -Taşocağı, maden ocağı işletmeciliğinde, taşocağı veya maden ocağı ile merkez veya şube aynı ilde ve her an merkez veya şube tarafından işlerin takibinin, işçi organizasyonunun yapılabileceği mesafede ise bu ocaklar, merkez veya şubeler için düzenlenen Mükellef Bilgileri Bildiriminde ayrı SGK işyeri sicil numarası olarak gösterilebilir. Ancak, farklı illerde olan veya her an için işlerin takibinin yapılamayacağı uzaklıktaki ocaklar için irtibatın sağlanması veya organizasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla şube veya mükellefiyetsiz şube gibi görülen irtibat bürosu, ofis vb. sabit bir işyerinin olabileceği düşünüldüğünden o işyerine ait ayrı bildirim düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin, mükellefin merkezi İstanbul da taşocağı da Trabzon da ise Trabzon’da mutlaka işlerin yürütüldüğü, organizasyonun yapıldığı bir iş yerinin bulunduğu düşünülmektedir ve en azından taşocağının işlerinin yürütüldüğü iş yerinin Trabzon’daki vergi dairelerinden birinde mükellefiyetsiz de olsa şube kaydının olması gerekmektedir. -Açık alanlardaki makine parklarının kendisi için mükellef bilgileri bildirimi düzenlenmeyecektir. Ancak bu tür makine parklarına ait işlerin yürütüldüğü sabit adres varsa buraya ait Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenecek, yoksa bağlı bulunduğu merkez veya şube için düzenlenen Mükellef Bilgileri Bildiriminde ayrı SGK işyeri sicil numarası olarak bildirilecektir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 42. -Alışveriş merkezi içinde seyyar olarak istenildiğinde farklı yerlere götürülerek satış, tanıtım v.b. amaçlarla kurulan stantlar için bağlı bulunduğu merkez veya şubeye ait bildirimde varsa ayrı SGK işyeri sicil numarası belirtilebilir. - Pazar yerinde bulunan işyerleri: Kapalı pazar yerinde, sabit işyerine benzer dükkan gibiyse ve adres numarası verilebilir durumda ise ayrı bir işyeri gibi Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenmelidir. Ayrı ayrı adres numarası verilebilir durumda olmayıp pazar yerine verilmiş olan tek adres numarası olması durumunda ise ayrı bir işyeri gibi Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenmelidir ve adres numarası olarak pazar yerine ait adres numarası yazılmalıdır. Açık alan pazar yerinde, pazara ait adres numarası mevcut olmaması durumunda mükellefin en yakın merkez veya şubesine ilişkin olarak düzenlenen Mükellef Bilgileri Bildiriminde bu işyeri için ayrı SGK işyeri sicil numarası olarak gösterilebilir. Ancak, sadece bu işle iştigal ediliyor ve başkaca herhangi bir merkez veya şube bulunmuyorsa irtibat adresi olarak ikametgah adresi gösterilerek Bildirim düzenlenmelidir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 43. - Yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan her araç için ayrı ayrı Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenmeyip tek bildirimde belirtilebilecektir. Bu araçların yolcu ve yük indirip bindirdikleri peron, durak vb. yerler için de ayrı bildirim İSTENMEMEKTEDİR. Mükellefin işlerini yürüttüğü sabit bir işyeri varsa tek bildirim ile sabit işyeri adresi bildirilir. Sabit işyeri yoksa irtibat adresi olarak ikametgah adresi gösterilir. -Yatlar için ayrı adres numarası verilmemektedir. Yat işletmeciliğine ait işlerin yürütüldüğü organizasyon veya irtibat bürosu v.b. gibi yerler için adres numarası verilebileceğinden bu işyerleri ayrı şube olarak değerlendirilerek bildirim verilir. Ancak, yat işletmeciliği, şirket bünyesinde ayrı bir faaliyet olarak icra ediliyor ise merkez veya şube için düzenlenecek Bildirimde ayrı SGK işyeri sicil numarası ve ayrı faaliyet olarak gösterilir. -Plajda şezlong, deniz bisikleti v.b. kiralama işi yapılması durumunda sahile ait adres numarası istenilmemektedir. İşlerin yürütüldüğü, organize edildiği, baraka şeklinde bile olsa bir işyeri olması gerektiği düşünüldüğünde burası için adres numarası alınarak bildirim düzenlenmesi gerekir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 44. -Otel, motel v.b. çok odalı konaklama yeri işletmelerinde her bir oda için ayrı ayrı Mükellef Bilgileri Bildirimi istenmemekte olup şirket olarak bu işlemlerin yürütülüp organize edildiği odaya veya yönetim odasına ait adres numarası yazılarak Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenmelidir. -Kooperatifler için düzenlenen Mükellef Bilgileri Bildiriminde adres numarası olarak, üye kayıtlarının tutulduğu, aidatların toplandığı, dosyaların muhafaza edildiği idare merkezinin bulunduğu adres gösterilebilir. Kooperatifin başka şubesi olması durumunda, ayrı Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenleneceğinden şube için verilmiş olan adres numarası yazılacaktır. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 45. İRTİBAT TELEFONU: İrtibat telefonu, alan kodu ile birlikte girilmelidir. İrtibat telefonu sabit telefon olabileceği gibi, mobil (GSM) telefon da olabilir. E-POSTA ADRESİ: Var ise e-posta adresi yazılır. Olmaması halinde boş geçilebilir. WEB ADRESİ (VAR/YOK) : Web adresi olması halinde “VAR”, olmaması halinde “YOK” işaretlenir. WEB ADRESİ: Web adresi “VAR” seçilmiş ise “Web Adresi” alanı boş geçilemez ve firma veya işletmenin web adresi yazılır. “YOK” seçilmiş ise bu alan boş geçilir. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 46. BİLDİRİMİ DÜZENLEYEN Bu ekranda bildirimi düzenleyen mükellef, mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavire ait T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası ile giriş yapıldığı takdirde soyadı ve adı bilgisi internet vergi dairesine girişte kullanılan elektronik beyanname gönderme kullanıcı kodu, parola ve şifreye göre sistem tarafından getirilir. Görevi, irtibat telefonu ve varsa e-posta adresi yazılır. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 47. Mükelleflerimizin zaman kazanmaları yönünden işyeri ve işletmelerine ait adres numaraları, SGK işyeri sicil numaraları, varsa ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil memurluğu sicil numarası veya sanayi sicil numarası, bağlı olduğu oda ve odalara ait oda adı ile birlikte oda sicil numarası, faaliyetle ilgili faaliyet kodu ve Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat bilgisi, varsa elektrik dağıtım şirketi ve abone numarası, varsa doğalgaz dağıtım şirketi ve abone numarası, işyeri kira ise mülkiyet sahibinin T.C. Kimlik/Yabancı Kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi bilgileri önceden belirlemelerinde ve sözleşmesi olan meslek mensuplarına bildirmelerinde yarar olacaktır. ÖNERİ

 48. DİĞER HUSUSLAR Kaydedilmeyen bilgiler kaybolacağından, bildirimin düzenlenmesi tamamlandıktan sonra, kontrol edilerek mutlaka “KAYDET” butonu ile kaydetme işlemi yapılmalıdır. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 49. DİĞER HUSUSLAR Bildirimin verilmiş sayılması için mutlaka ONAYLANMASI gerekmektedir. Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenip onaylandıktan sonra mükellefiyetin sona ermesi halinde, verilmiş olan Mükellef Bilgileri Bildiriminin iptal edilmesine gerek bulunmadığından “İPTAL” işlemi yapılmamaktadır. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 50. DİĞER HUSUSLAR Mükellef Bilgileri Bildiriminde yer alan mükellefiyet ve işyeri ile ilgili değişiklikler için, süresi içinde “GÜNCELLEME” seçeneği ile güncelleme yapılabilir. Güncelleme yapıldıktan sonra da onaylama işlemi unutulmamalıdır. Bildirim verme süresinden sonra mükellefiyet ve işyeri ile ilgili bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişiklikler bir sonraki yıl bildirim verme süresi içerisinde düzenlenecek Mükellef Bilgileri Bildiriminde gösterilecektir. Bununla birlikte, verilmiş olan bildirimde süresinden sonra güncelleme yapılması imkanı bulunmaktadır. Ancak, süresinden sonra güncelleme yapılması durumunda V.U.K. Mükerrer 355 inci madde hükümleri uygulanacaktır. MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR