de nieuwe model keur van de unie van waterschappen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De nieuwe model Keur van de Unie van Waterschappen PowerPoint Presentation
Download Presentation
De nieuwe model Keur van de Unie van Waterschappen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
princess

De nieuwe model Keur van de Unie van Waterschappen - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
De nieuwe model Keur van de Unie van Waterschappen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mr Hans Bolkestein De nieuwe model Keur van de Unie van Waterschappen Toegespitst op regulering van handelingen van derden

  2. Waarom een nieuw model? • Europese regelgeving • Waterwet • Waterbesluit • Model Waterverordening van het IPO • Deregulering en lastenvermindering voor burgers en bedrijven • Dienstenwet • Modernisering en uniformering.

  3. Wat is vooral nieuw: • Begrippen / definities • Brede afweging: veel integraler • Projectplan (-procedure) en geen keurbeschikking meer voor eigen werken van het waterschap • Geen gedoogplichten meer in de Keur • Deel van het grondwaterbeheer bij het waterschap • Ecologische kwaliteit • Zorgplichtartikel als vangnetbepaling • Meer algemene regels.

  4. Logische opbouw van het reguleringshoofdstuk • 4.1 watervergunning waterstaatswerken en beschermingszones • 4.2 aanbrengen verhard oppervlak • 4.3 algemene regels • 4.4 algeheel verbod bij calamiteiten • 4.5 algeheel verbod kwetsbare wateren en gebieden • 4.6 watervergunning af- en aanvoeren • 4.7 meldplicht af- en aanvoeren • 4.8 watervergunning lozen en onttrekken

  5. vervolg • 4.9 meldplicht lozen en onttrekken • 4.10 watervergunning onttrekken van grondwater en infiltreren • 4.11 meldplicht onttrekken grondwater • 4.12 nadere regels melding • 4.13 meet- en registratieplicht • 4.14 vrijstelling watervergunningplicht voor beheershandelingen • 4.15 nadere vrijstellingen • 4.16 zorgplicht.

  6. Verder proces van totstandkoming model Keur • 21 november: in CBCF • Daarna: verwerking binnengekomen commentaar van ws’en, actualiseren van de oplegnotitie vanwege de totstandkoming van de model Beleidsregels toepassing Keurbepalingen (opgesteld door Professionalisering Vergunningverlening verzending naar Bestuur van de UvW • 12 december: behandeling model in Bestuur • 19 december: idem in Leden Vergadering ter fiattering • Daarna: verzending model Keur naar de waterschappen • Januari-maart 2009: Unie-traject ter fiattering van de Beleidsregels toepassing Keurbepalingen • Daarna: verzending model Beleidsregels naar de waterschappen.

  7. Wat doen de waterschappen? • Op basis van de nieuwe model Keur: bestaande Keuren wijzigen, dan wel geheel vernieuwen • Afspraak V&W met koepels: vóór 31 juli 2009 zijn Waterwet, Waterbesluit, Waterverordeningen en nieuwe Keuren vastgesteld met het oog op een GELIJKTIJDIGE inwerkingtreding in de tweede helft van 2009 • Inwerkingtreding MOET vóór 22 december 2009 ex KRW.