slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม PowerPoint Presentation
Download Presentation
การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม. โดย เด็กหญิง เบญจมาศ สิมงาม ที่ปรึกษาโครงงาน ครู ทัศนีย์ ไซย เจริญ ครู ศราวุร ไซย เจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต สำนักงานเขต พี้น ที่การศึกษา สระแก้ว เขต 1. การหารจิต.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม' - preston-raymond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม

โดย

เด็กหญิง เบญจมาศ สิมงาม

ที่ปรึกษาโครงงาน

ครู ทัศนีย์ ไซยเจริญ

ครู ศราวุรไซยเจริญ

โรงเรียนวัดพวงนิมิต

สำนักงานเขตพี้นที่การศึกษา สระแก้ว เขต 1

slide2
การหารจิต
 • ๑. การตั้งใจให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ คือ ผู้ฝึกจะต้องตั้งใจกำหนดรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใคร่ครวญทำช้าๆ อย่ารวดเร็วเกินไป เช่น ในขณะเดิน ยืน นั่ง นอน จะต้องพยายามให้ตัวสติระลึกอยู่ตลอดเวลาทุกๆ อิริยาบถ และมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอ เมื่อตั้งใจปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวก็จะทำให้ผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
 • ๒. การคบกับคนผู้มีสติปัญญามั่นคง คือ พยายามเข้าสมาคมกับคนผู้มีสติปัญญามั่นคงด้วยการทำ การพุด และการแสดงออกอื่นๆ ยกตัวอย่าง เช่น การเข้าไปพบปะสนทนากับพระสงฆ์ผู้ฝึกสมาธิมาดีแล้ว โดยพิจารณาจากการพูดและการกระทำ ท่านจะอยู่ในลักษณะสำรวมระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้เราผู้เข้าร่วมสมาคมด้วยเกิดการตั้งสติและมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวสำรวมระมัดระวังตัวเช่นเดียวกับท่าน
 • ๓. การไม่คบคนที่มีจิตใจฟุ้งซ่านปั่นป่วย คือ คนใดที่มีสติฟั่นเฟือน หลงๆ ลืมๆ ซึ่งมีการกระทำการพูดผิดๆ ถูกๆ อยู่ตลอดนั้น เราไม่ควรจะไปคบด้วย เพราะการสมาคมกับคนประเภทนี้บ่อยๆ เข้าบางทีจะทำให้เราติดโรคสติฟั่นเฟือนได้ เว้นได้แต่เข้าไปคบด้วยความสงสาร เพื่อจะแนะนำเขาในบางครั้งบางคราวเท่านั้น
 • ๔. การมีใจน้อมไปในการมีสติ คืออยากเป็นคนมีสติมั่นคง โดยตัวเราเองต้องพยายามขวนขวายปลุกใจให้เห็นคุณค่าในการมีสติสัมปชัญญะแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อนำจิต
slide3
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
 • หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 •  การสอนเรื่องเพศแก่เด็กและวัยรุ่น  เป็นกระบวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์  ตั้งแต่เกิดจนตาย  เป็นการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน  และนอกระบบโรงเรียน  ที่จะให้บุคคลได้เรียนรู้ธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิตและสังคม  เพื่อให้บุคคลมีความรู้  มีทัศนคติ  และมีพฤติกรรมถูกต้องในเรื่องเพศ  ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิตอย่างเหมาะสม(1)  การสอนดังกล่าวมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวาง  เกิดขึ้นต่อเนื่องตามพัฒนาการเด็กตั้งแต่เกิด และต่อเนื่องไปตามวัยจนถึงวัยรุ่น  เด็กเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  และจากตัวอย่างและการสอนโดยพ่อแม่  ครอบครัว  และสังคมสิ่งแวดล้อม  ไปตามระดับสติปัญญา  และการเปลี่ยนแปลงของตนเองและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาเป็นเอกลักษณ์ทางเพศ  บทบาททางเพศที่เหมาะสม  ปรับตัวเอง และควบคุมตัวเองในเรื่องเพศได้  การสอนเรื่องเพศจำเป็นให้สอดคล้องตามพัฒนาการทางเพศปกติ  ผู้สอนเรื่องเพศจึงต้องศึกษาเรื่องพัฒนาการทางเพศตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น  เพื่อให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
slide4
วิธีทำการบริหารจิต
 • 4. การฝึกสมาธิ
 •         4.1 ความหมายของสมาธิ
 •         สมาธิตามความหมายของพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (2527) หมายถึง ความมีใจตั้งมั่น ความตั้งใจมั่นแห่งจิต การทำให้ใจสงบแน่วแน่
 • ไม่ฟุ้งซ่าน การมีจิตกำหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
 •         การทำสมาธิเบื้องต้น หรือ สมถกรรมฐาน คือ เป็นการทำให้จิตใจสงบ ซึ่งขณะที่ทำสมาธินั้นไม่มีความทุกข์ แต่เมื่อออกจากสมาธิยังมีความทุกข์อีก ส่วนสมาธิที่ทำให้พ้นทุกข์
 • โดยสิ้นเชิง คือ การทำสมาธิเบื้องสูง หรือเรียกว่า  วิปัสสนากรรมฐาน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2547)
 •         ความหมายของสมาธิ ในหนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หมายถึง ความตั้งใจมั่น มุ่งมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่วอกแวก ซัดส่ายไปมา
 • ควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้ตามที่ต้องการ จิตเป็นสมาธิย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ (สุวิน ทองปั้น และคณะ,2545)
 •         วิธีภาวนา ตามพระอาจารย์มั่น คือ วิธีการสังเกตตัวเอง สังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกหลิกไม่อยู่เป็นปกติสุข ด้วยการมีสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิต
 • โดยมีธรรมบทใดบทหนึ่ง  เป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนา วิธีหนึ่งที่ให้ผลดี คือ อาณาปานสติ เป็นการกำหนดจิตตามลมหายใจเข้าออก
 • ด้วยคำภาวนา พุทโธ พยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่นำมาบริกรรมขณะภาวนาพยายามทำอย่างนี้เสมอด้วยความไม่ลดละความเพียร
slide5
วิธีทำการบริหารจิต (ต่อ)
 •    4.2 การนั่งสมาธิ
 •    ความหมายของ การนั่งสมาธิ ในหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและสื่อประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
 • ปีที่ 4 มีผู้ให้คำนิยามของการนั่งสมาธิ ดังนี้
 •         การนั่งสมาธิตามที่ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ และอรุณี สัมศิริ (2547)และจรัส พยัคฆราชศักดิ์(2547) กล่าวไว้ เป็นการนั่งแบบพระพุทธรูปปางสมาธิ โดย
 • นั่งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้าย เอามือซ้ายวางบนตัก ใช้มือขวาวางทับบนมือซ้าย นั่งตัวตรงตั้งสติให้มั่นอย่าให้ใจฟุ้งซ่าน กำหนดลมหายใจเข้าออกตามสบายตัวตั้งตรงหลับตากำหนด
 • ลมหายใจเข้าออก โดยเอาสติตั้งไว้ที่ท้อง ตามธรรมดาคนเราเมื่อหายใจเข้าท้องจะพองขึ้นและยุบลง และใช้บริกรรมภายในใจไม่ต้องออกเสียง ว่าพองหนอ ยุบหนอ กำหนดรู้ที่
 • อาการเคลื่อนไหวของท้อง หายใจเข้าออกภาวนาในใจตามอาการพอง-ยุบของท้องตามความเป็นจริง ไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆ เมื่อจะเลิกนั่งสมาธิก็กำหนดในใจว่า อยากเลิกหนอ
 • พร้อมกับยกมือขวาขึ้นช้าๆ คว่ำวางบนเข่า ยกมือซ้ายขึ้นช้าๆ คว่ำวางบนเข่า ลืมตาขึ้นช้าๆ กำหนดในใจว่าเห็นหนอ ต่อจากนั้นจึงเลิกนั่ง
slide6
การบริหารจิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันการบริหารจิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • มิติของความมั่นคงของมนุษย์
 •           ความมั่นคงของมนุษย์ในบริบทของสังคมไทยประกอบด้วย 10 มิติ ดังนี้
   • มิติที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
   • มิติสุขภาพอนามัย
   • มิติการศึกษา
   • มิติการมีงานทำและรายได้
   • มิติครอบครัว
   • มิติความมั่นคงส่วนบุคคล
   • มิติการสนับสนุนทางสังคม
   • มิติสังคมวัฒนธรรม
   • มิติสิทธิและความเป็นธรรม
   • มิติการเมืองและธรรมาภิบาล
slide7
คำคม

จิตต รกเขถ เมธาผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต

slide8
ส่งงาน
 • ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ
 • ครู ศราวุธร ไชยเจริญ