slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
אנרגיה PowerPoint Presentation
Download Presentation
אנרגיה

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 35
Download Presentation

אנרגיה - PowerPoint PPT Presentation

preston-raymond
256 Views
Download Presentation

אנרגיה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. אנרגיה סוגים, המרות ושימור

 2. על מה מדברים כשאומרים אנרגיה?

 3. מהי אנרגיה? אנרגיה מהווה את הגורם המניע לכל הדברים בעולם. למרות זאת לא ניתן באמצעות החושים להבחין באנרגיה: לא ניתן לראות אנרגיה. לא ניתן לשמוע אנרגיה. לא ניתן להריח אנרגיה. לא ניתן לטעום אנרגיה. לא ניתן לחוש אנרגיה במגע. אם אין אנו יכולים להשתמש בחושינו כדי לחוש באנרגיה, האם ניתן להגדיר מהי אנרגיה? האם ניתן למדוד אותה? מתי אנחנו יכולים להבחין באנרגיה??

 4. אנרגיה היא... כח היוצר שינוי בחומר

 5. אנרגיה – היכולת לשנות דברים שינוי במקום שבו נמצא הגוף כלפי פני כדור הארץ • להרים משקלות • לקפוץ לגובה לגרום לתנועה לשאת לדחוף לחטוב לשבור לגרום לשינוי צורת הגוף

 6. נתקעתם בלי קומקום– איך תחממו מים בדרך המקורית ביותר?

 7. אילו סוגי אנרגיה אתם מכירים?

 8. אילו סוגי אנרגיה קיימים? • אנרגית גובה (פוטנציאליית) • אנרגיית תנועה • אנרגיה אלסטית • אנרגיית חום • אנרגיה חשמלית • אנרגיית אור (קרינה) • אנרגיה של גלי קול • אנרגיה גרעינית • אנרגיה כימית

 9. אנרגיה אלסטית (אנרגיה קפיצית) אנרגיה המתארת שינוי בצורתו של גוף אלסטי, האנרגיה תתרחש כאשר הגוף האלסטי מתוח או מכווץ. ( אלסטיות תכונה של חומר לחזור למצבו הקודם לאחר שפסקה מעליו פעולתו של אחד מהעומסים (כוחות) הבאים: לחיצה, משיכה וכפיפה, או שילובם). דוגמה: גומייה מתוחה, קפיץ מתוח או מכווץ, סרגל מכופף.

 10. אנרגיית קרינה אנרגיה הנפלטת ממקור אור. אנרגיית אור היא חלק מאנרגיית הקרינה אשר ניתן להבחין בה בעין. רוב סוגי אנרגיית הקרינה אינן נראות לעין. דוגמות: אנרגיה של קרינה שאינה נראית לעין – קרינת רנטגן, קרינת רדיו, קרני X קרינה על סגולה, אנרגיה של קרינה הניראת לעין - נר דולק, נורה מאירה, שמש.

 11. אנרגיית תנועה (קינטית) אנרגיה הנגרמת כתוצאה מהתנועה של הגוף. לכל גוף נע יש אנרגיית תנועה התלויה במסת הגוף ובמהירותו. לדוגמה: מים זורמים, רוח נושבת, מכונית נוסעת, ילד רוכב על אופניים.

 12. אנרגיית גובה אנרגיה שמקורה בכוח המשיכה שמפעיל כדור הארץ על מסה של גוף. אנרגיה פוטנציאלית כלומר לגוף יש את היכולת ליפול    ואז האנרגיה משתחררת.

 13. אנרגיית חום אנרגיה שמקורה בתנועה אקראית של חלקיקים. ככל שתנועת החלקיקים מהירה יותר, כך גם אנרגיית החום שהם יפלטו לסביבה תהיה גבוהה יותר. חום הוא צורה של אנרגיה העוברת מגוף אחד לגוף אחר, כתוצאה מהפרשי הטמפרטורה שביניהם. קור הוא העדר חום!   דוגמה: כוס מים חמים מעבירה אנרגיית חום לאוויר, ומתקררת כתוצאה מכך.

 14. מעברי חום מעבר חום הסעת חום קרינה שני גופים בזמן שונה יקרינו עד להשתוות טמפרטורות אפילו בתרמוס גוף חם מקרין קרינה אלקטרומגנטית עקב תנועת חלקיקי גוף טעונים במטען חשמלי. 0C60 0C20 חום יעבור מגוף אחד לשני עד השתוות הטמפרטורות חלקיקי האוויר זורמים למרחק

 15. אנרגיית חשמלית אנרגיה המועברת ע"י זרם חשמלי העובר בחומרים מוליכים.דוגמה: טלוויזיה פועלת, נורה מאירה..

 16. אנרגיה כימית- אנרגיה שמקורה בקשרים הכימיים שבין האטומים. אנרגיה סולרית- אנרגיה שמקורה בשמש

 17. אנרגיה גרעינית אנרגיה שמקורה בכוחות פנימיים שבין החלקיקים, המרכיבים את גרעין האטום. אנרגיה זו משתחררת לרוב מביקוע של אטום אורניום, וממירים אותה באופן מבוקר לאנרגיית חום.

 18. אנרגיה הקשורה לכוחות משיכה מגנטיים הקיימים בין סוגים שונים של מתכות בנ"ק (ברזל, ניקל, קובלט). דוגמה: מגנט המושך סיכות. אנרגיה מגנטית

 19. אנרגיית קול הקול הוא תנודה של חלקיקי חומר, העוברת מחלקיק לחלקיק. הקול אינו עובר בריק. לגלי הקול יש אנרגיה. דוגמה: מוזיקה הבוקעת ממערכת סטראו.

 20. דוגמאות

 21. למרות השמות של סוגי האנרגיה השונים, ניתן לחלקם לשתי קבוצות:

 22. אנרגיה הקשורה לתנועה – אנרגיה קינטית • אנרגיה של גוף נע • אנרגיית חום - אנרגיה פנימית - אנרגיה של התנועה המולקולרית של החומר. • אנרגיית קרינה אלקטרומגנטית (גלי רדיו, קרני X, אור נראה, אור אולטרא סגול, וכו') - נעים במהירות האור בוואקום. • אנרגיית קול -מולקולות מתנודדות, וכו'.

 23. אנרגיה הקשורה למצב - אנרגיה פוטנציאלית - אנרגיה אגורה. • גוף הנמצא על פני כדור הארץ ומורם לגובה לעומת גוף אחר - אנרגיה פוטנציאלית כובדית. • קפיץ מתוח או מכווץ - אנרגיה פוטנציאלית אלסטית. • סוללה חשמלית - אנרגיה פוטנציאלית חשמלית. • ערימת פחם, חבית נפט - דלקים מחצביים – אנרגיה • כימית המשתחררת בריאקציה בין חומרים. • גוש אורניום - רדיואקטיביות, ביקוע גרעיני - אנרגיה גרעינית בה פחת מסה מומר לאנרגיה, וכו'.

 24. מכינים מסלול מכשולים

 25. חוק שימור האנרגיה והמרות אנרגיה

 26. גלגולי אנרגיה • גלגול אנרגיה הוא מעבר אנרגיה, היכול להתקיים באחד משלוש המצבים הבאים: • מעבר מסוג אחד של אנרגיה לסוג אחר באותו הגוף. • מעבר האנרגיה מגוף אחד לגוף אחר. • מעבר אנרגיה מגוף אחד לגוף אחר תוך כדי שינוי צורת האנרגיה.

 27. גלגולי אנרגיה בתהליכים רבים גלגול האנרגיה מלווה בפלטה של אנרגיית חום, בגלל החיכוך בין הגופים. אנרגיה מסוג אחד יכולה להתגלגל באותו זמן לשני סוגי אנרגיה או ליותר משניים.תהליך בו מתרחשים מספר גלגולי אנרגיה ברצף נקרא שרשרת גלגולי אנרגיה.

 28. החוק הראשון נקראחוק שימור האנרגיה, החוק קובע: "אנרגיה אינה יכולה להיעלם או להיווצר".

 29. החוק השני של התרמודינמיקה קובע: "בכל המרת אנרגיה, מצורה אחת לאחרת, חלק מהאנרגיה הופך להיות בלתי ניתן לניצול". כלומר אנרגיית חום דולפת מהמערכת ומחממת את הסביבה.