Anon m rketler pay
Download
1 / 11

ANONİM ŞİRKETLER (PAY) - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

ANONİM ŞİRKETLER (PAY). Doç. Dr. Mustafa ÇEKER. PAY KAVRAMI. Anonim şirkette sermaye, “pay” olarak adlandırılan küçük birimlere bölünmüştür. Diğer şirketteki pay kavramından farklı olarak, anonim şirket payları, ortak sayısı ile sınırlı değildir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ANONİM ŞİRKETLER (PAY)' - preston-puckett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anon m rketler pay

ANONİM ŞİRKETLER(PAY)

Doç. Dr. Mustafa ÇEKER


Pay kavrami
PAY KAVRAMI

 • Anonim şirkette sermaye, “pay” olarak adlandırılan küçük birimlere bölünmüştür.

 • Diğer şirketteki pay kavramından farklı olarak, anonim şirket payları, ortak sayısı ile sınırlı değildir.

 • Ortaklara tanınan haklardan yararlanabilmek için tek paya sahip olmak yeterlidir.

 • Her pay birbirinden bağımsız olup, sahibine çeşitli hak ve borçlar sağlar.

 • Her payın bir nominal (itibarî) değeri bulunur. Nominal değer, en az 1 YKr olmalıdır.

 • Payı temsilen kıymetli evrak niteliğindeki hisse senedi çıkarılabilir.


Pay t rler
PAY TÜRLERİ

 • Karşılıklarına Göre

  • Nakit Karşılığı Pay

  • Ayın Karşılığı Pay

 • Oy Hakkına Göre

  • Oy Hakkı Bulunan Paylar

  • Oydan Yoksun Paylar

 • Sağladığı Haklara Göre

  • Adi Paylar

  • İmtiyazlı Paylar


Pay sah pler n n hak ve bor lari
PAY SAHİPLERİNİN HAK VE BORÇLARI

 • Borçları

  • Sermaye Koyma Borcu

  • Tali Yükümler

 • Hakları

  • İdari Haklar

   • Genel kurula katılma

   • Oy hakkı

   • Bilgi Alma hakkı

   • İnceleme ve denetleme hakkı

  • Mali Haklar

   • Kar payı

   • Rüçhan hakkı

   • Tasfiye payı


Pay senetler
PAY SENETLERİ

 • İlmühaber

 • Hisse senetleri

  • Hamiline Yazılı Hisse Senetleri

  • Nama Yazılı Hisse Senetleri


Pay sah pler n n korunmasi
PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI

 • Müktesep haklar

  • Genel Kurula katılma

  • Oy hakkı

  • İptal davası açma

  • Kardan paydan alma

  • Tasfiye payı


Pay sah pler n n korunmasi1
PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI

 • Azınlık Hakları

  • Kurucuların ibrasına engel olma (TTK.m.310);

  • Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler aleyhine sorumluluk davası açılmasını sağlama (TTK.m.341);

  • Bilanço görüşmelerinin ertelenmesini isteme (TTK.m.377);

  • Özel denetçi seçilmesini isteme (TTK.m.348);

  • Denetçilere yapılan şikayetin raporda yer almasını sağlama (TTK.m.356/II);

  • Genel kurulda gündeme madde eklenmesini ve gerekli hallerde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteme (TTK.m.366).


Anas zle me de kl kler
ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 • Anasözleşmede değişiklik yapma yetkisi, münhasıran genel kurula aittir.

 • Aksine anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde genel kurul, anasözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir (TTK.m.385).

 • Ancak, kanunun emredici hükümlerine aykırı şekilde anasözleşme değişikliği yapılamaz.


Anas zle me de kl kler1
ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 • Anasözleşme değişiklikleri bakımından genel kurulun tâbi olduğu sınırlamalar şunlardır:

  • Pay sahiplerinin bu sıfatla haiz oldukları müktesep haklarda rızaları olmaksızın değişiklik yapılamaz (TTK.m.385/I).

  • Karar, imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte ise, bu pay sahiplerinin yapacağı özel bir toplantıda onaylanmadıkça uygulanamaz (TTK.m.389).


Rket n sona ermes
ŞİRKETİN SONA ERMESİ

 • İNFİSAH: Kanun veya anasözleşmede öngörülen hallerin gerçekleşmesi üzerine şirket tüzel kişiliği ayrıca bir karara gerek olmadan kendiliğinden sona erer.

 • İnfisah (dağılma) nedenleri olarak kabul edilen bu haller TTK.m.434’de düzenlenmiştir:

  • Sözleşmede yazılı olan sürenin dolması;

  • Şirket amacının elde edilmesi veya gerçekleşmenin imkansız hale gelmesi;

  • Sermayenin 2/3’ünün kaybedilmesine rağmen TTK.m.324’de öngörülen önlemlerin alınmamış olması;

  • Şirketin başka bir şirketle birleşmesi;

  • Şirketin iflâsına karar verilmesi;

  • Sermayenin kanunda öngörülen asgari tutara (halen 50.000 YTL) süresi içinde çıkarılmamış olması;

  • Anasözleşmede infisah için öngörülen hallerden birinin gerçekleşmesi.


Rket n sona ermes1
ŞİRKETİN SONA ERMESİ

 • FESİH: Şirketin sona ermesi için, kanunda veya anasözleşmede sayılan hallere dayalı olarak yetkili makamlarca şirket tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine “fesih” adı verilir.

 • Anonim şirketin feshine neden olan halleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Gerçek pay sahibi sayısının beş kişiden aşağıya düşmesi üzerine mahkemenin verdiği süreye rağmen eksikliğin tamamlanmaması

  • Zorunlu organlardan birinin yokluğu üzerine mahkemenin verdiği süreye rağmen eksikliğin tamamlanmaması

  • Şirketin, kanun, anasözleşme ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunması

  • Sermayenin 2/3’ünün kaybı üzerine alacaklıların talepte bulunması

  • Şirket merkezinin yurtdışına nakli;

  • Anasözleşmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi üzerine genel kurulun fesih kararı alması.


ad