christophe caliman federaal magistraat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Christophe Caliman Federaal magistraat . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Christophe Caliman Federaal magistraat .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Christophe Caliman Federaal magistraat . - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

SEKTES EN MISBRUIK VAN DE ZWAKKE TOESTAND: EEN ANTWOORD VAN DE RECHTERLIJKE MACHT SEKTARISCHE PRAKTIJKEN EN GEZONDHEIDSZORG : EEN NOODZAKELIJK DEBAT? RONDE TAFEL VAN 21 FEBRUARI 2013, FOD VOLKSGEZONDHEID. Christophe Caliman Federaal magistraat. 1. INLEIDING:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Christophe Caliman Federaal magistraat .' - preston-mccoy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
christophe caliman federaal magistraat

SEKTES EN MISBRUIK VAN DE ZWAKKE TOESTAND: EEN ANTWOORD VAN DE RECHTERLIJKE MACHTSEKTARISCHE PRAKTIJKEN EN GEZONDHEIDSZORG : EEN NOODZAKELIJK DEBAT?RONDE TAFEL VAN 21 FEBRUARI 2013, FOD VOLKSGEZONDHEID.

Christophe Caliman

Federaalmagistraat.

1 inleiding
1. INLEIDING:

SEKTEN, RELIGIES EN MISBRUIK VAN ZWAKHEID.

1 1 sektes en religies
1.1. « SEKTES » EN « RELIGIES ».
 • Criminologischedefinitievan schadelijkesekte.
 • Onmogelijkeen inefficiëntejuridischedefinitievoorde toepassing van hetstrafrecht.
 • Overtredingen van de fundamentelerechten en vrijheden van het individu.
 • Bendevorming en crimineleorganisatie.

Art. 322, 323 en 325 Strafwetboek – Art 324 bis en 324 ter Strafwetboek

1 2 misbruik van zwakheid
1.2. « MISBRUIK VAN ZWAKHEID ».
 • De zwakketoestand : reedsaanwezig of veroorzaakt?
2 strafrechterlijke bescherming van het individu
2. STRAFRECHTERLIJKE BESCHERMING VAN HET INDIVIDU.
 • Voorbeelden van regelmatigeovertredingenbinnenhetschadelijkesektarische milieu
 • Aantasting van de rechten en de vrijheden.
 • Schuldigverzuim.
 • Onrechtmatigtoeeigenen van eeneigendom.
 • Het in gevaarbrengen van de gezondheid.
 • Schending van de fysiekeintegriteit.
 • Aantasting van de persoon van minderjarigen en kwetsbarepersonen.
 • Misbruik van de zwakketoestand van personen.
2 1 enkele aantastingen van de rechten en de vrijheden
2.1. ENKELE AANTASTINGEN VAN DE RECHTEN EN DE VRIJHEDEN.
 • Dwang (of belemmering) tot de uitoefening van eeneredienst.

Art. 142, 1stelidStrafwetboek + kwetsbarepersoon: Art. 142, 2de lidStrafwetboek

 • Willekeurigevrijheidsberovingdooreen particulier.

Art. 434 tot 438 bis Strafwetboek

 • Foltering, onmenselijke en onterendebehandeling. 

Definities: art. 417 bis Strafwetboek

Foltering: art. 417 ter Strafwetboek

Onmenselijkebehandeling: art. 417 quater Strafwetboek + minderjarigen, kwetsbare pers., ongeneeslijkeziekte…

Onterendebehandeling: art. 417 quinquiesStrafwetboek + kwetsbarepersoon.

slide7

Bedreigingen.

Art. 327 tot 330 Strafwetboek + kwetsbarepersoon: art 330 bis Strafwetboek.

 • Belaging. 

Art. 442 bis Strafwetboek + kwetsbarepersoon.

Belaging per telefoon: Wet van 13/06/05, art. 145§3 bis.

 • Gedwongenhuwelijk.

ART. 391 sexies.

2 2 schuldig verzuim
2.2. SCHULDIG VERZUIM.
 • Hulpverzuimaanpersoon in gevaar.

Art. 422 bis Strafwetboek

+ kwetsbarepersoon

2 3 onrechtmatig toeeigenen van een eigendom
2.3. ONRECHTMATIG TOEEIGENEN VAN EEN EIGENDOM
 • Oplichting.

Art. 496 Strafwetboek

+ kwetsbarepersoon. 

 • Misbruik van vertrouwen.

Art. 491 Strafwetboek

 • Afpersing (in bende). 

Art. 461, 470 en 471 Strafwetboek

2 4 het in gevaar brengen van de gezondheid
2.4. HET IN GEVAAR BRENGEN VAN DE GEZONDHEID.
 • Onwettige uitoefening van de geneeskunde en de artsenijbereidkunde.

K.B. nr. 78 van 10/11/67, art. 2 en 4.

Art. 10 (belemmering voor de uitoefening)…

 • Inbreuken op de wet van 25 maart 1964 betreffende de geneesmiddelen en op de uitvoeringsbesluiten. 

K.B. 03/07/69 - Registratie van geneesmiddelen.

K.B. 06/06/60 – Fabricage, de bereiding en distributie van geneesmiddelen.

Publiciteit voor een verboden, geschorst of niet-geregistreerd geneesmiddel …

slide11

Verdovende middelen en gevaarlijke stoffen. 

Wet van 24 februari 1921 en uitvoeringsbesluit.

 • Toediening van gevaarlijke stoffen  die onopzettelijk een ziekte of arbeidsongeschiktheid hebben veroorzaakt  

Art. 421 Strafwetboek

2 5 schending van de fysieke integriteit
2.5. SCHENDING VAN DE FYSIEKE INTEGRITEIT.
 • Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.
 • Aanranding van de eerbaarheid: Art. 372 tot 374 Strafwetboek.  

+ bloedverwant in opgaande lijn.

+ minderjarigen +/- 16 jaar.

 • Verkrachting: Art. 375 Strafwetboek – Gebrek aan veronderstelde toestemming indien geweld, dwang, list of

lichamelijk of geestelijk gebrek.

 • Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting: Art. 376 Strafwetboek + dood + foltering of opsluiting + kwetsbare persoon of wapen.
slide13

Opzettelijke slagen en verwondingen.

 • Art. 398 en volgende Strafwetboek

+ kwetsbare persoon: Art. 405 bis Strafwetboek

slide14

Opzettelijk doden

 • Doodslag: Art. 393 Strafwetboek
 • Moord: Art. 394 Strafwetboek
 • Onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel
 • Art. 418-419 Strafwetboek
 • + Art 66 Strafwetboek (Voorbeeld: zelfmoord).
 • Art 420 Strafwetboek Slagen en verwondingen.
2 6 aantasting van de persoon van minderjarigen en kwetsbare personen
2.6. AANTASTING VAN DE PERSOON VAN MINDERJARIGEN EN KWETSBARE PERSONEN.
 • Verlaten en achterlaten.

Art. 423 en 424 Strafwetboek

 • Onthouden van voedsel of verzorging.

Art. 425 tot 427 Strafwetboek

 • Ontvoering en verberging.

Art. 428 en 429 Strafwetboek

slide16

Mensenhandel.

Art. 433 quinquies Strafwetboek

+ listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen,

dwang …en vereniging: 433 septies Strafwetboek

+ 433 octies  Strafwetboek: dood en criminele organisatie.

+ Inbreuk op de fiscale en sociale wetten.

 • Huisjesmelkers. 

Art. 433 decies Strafwetboek

+ gewoonte of vereniging: 433 undecies Strafwetboek

+ criminele organisatie: 433 duodecies Strafwetboek

2 7 misbruik van de zwakke toestand van personen art 442 quater strafwetboek
2.7. MISBRUIK VAN DE ZWAKKE TOESTAND VAN PERSONEN: ART. 442 QUATER Strafwetboek.
 • Basismisdrijf – 1steparagraaf:
 • « Eenieder die, terwijlhijkennis had van iemandsfysiekeof psychischezwakheid die het oordeelsvermogen van de betrokkeneernstigverstoort, bedrieglijkmisbruikheeftgemaakt van die zwakheidteneinde hem ertoetebrengeneenhandelingteverrichtendanwelzich van eenhandelingteonthoudenwaarbijzulksdiensfysieke of geestelijkeintegriteitdanweldiensvermogenernstigaantast, wordtgestraft met gevangenisstraf… »
slide18

Verzwarendeomstandigheid – 2deparagraaf:

 • «Indien de in § 1 bedoeldehandeling of onthouding van eenhandelingvoortvloeituiteentoestand van fysieke of psychischeonderwerping door aanwending van zware of herhaaldedruk of van specifieketechniekenom het oordeelsvermogenteverstoren;
 • Indien het in § 1 bedoeldemisbruik ten aanzien van eenminderjarige is gepleegd;
 • Indien de in § 1 bedoeldehandeling of onthouding van eenhandelinghetzijeenongeneeslijkeziekte, hetzijeenblijvendearbeidsongeschiktheid,…tengevolgeheeft;
 • Indien het in § 1 bedoeldemisbruikeendaad van deelnemingaan de hoofd- of nevenactiviteit van eenverenigingbetreft. »
slide19

Verzwarende omstandigheid – 3de paragraaf:

« Indien de handeling of onthouding van een handeling de dood heeft veroorzaakt».

 • Kritische opmerkingen.