N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku judr petr vojtek nejvy soud r
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Náhrada škody podle občanského zákoníku JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR. Přednáška pro ČAK Brno 31. března 2010 Design prezentace – Ing. Alena Krestová, NS ČR. Náhrada škody podle občanského zákoníku. Zdroje judikatury: www.nsoud.cz R – Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - presta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku judr petr vojtek nejvy soud r
Náhrada škody podle občanského zákoníkuJUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Přednáška pro ČAK Brno

31. března 2010

Design prezentace – Ing. Alena Krestová, NS ČR


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Zdroje judikatury:

www.nsoud.cz

R – Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

Soubor – Soubor civilních rozhodnutí NS ČR

PrRo – časopis Právní rozhledy

SoRo – časopis Soudní rozhledy

SJ - časopis Soudní judikatura


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku1
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Odpovědnost za škodu

- obecná (§ 420 obč. zák.)

- zvláštní (jednotlivé skutkové podstaty, např. § 427 obč. zák.)


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku2
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Zvláštní odpovědnost za škodu

- § 421 – škoda na věci, jež je předmětem závazku

- § 421a – škoda vyvolaná povahou věci při plnění závazku

- § 427 – škoda způsobená provozem dopravních prostředků

- § 432 – škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným

- § 433 – škoda na věcech vnesených či odložených


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku3
Náhrada škody podle občanského zákoníku

 • Podmínky odpovědnosti :

 • 1) porušení právní povinnosti

  (kvalifikovaná skutečnost u zvláštní odpovědnosti)

 • 2) vznik škody

 • 3) příčinná souvislost

 • 4) zavinění

  (jen u obecné odpovědnosti – prezumováno, tj. škůdce musí prokázat opak)


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku4
Náhrada škody podle občanského zákoníku

1) porušení právní povinnosti (obecná odpovědnost)

(kvalifikovaná skutečnost u případů zvláštní odpovědnosti)

- protiprávní jednání či opomenutí jednat tam, kde to zákon ukládá

protiprávnost - objektivní stav (nezávisle na vůli škůdce) – rozpor

s ustanovením zákona, jiného právního předpisu či smluvním

ujednáním

okolnosti vylučující protiprávnost :

 • výkon práva (v souladu se zákonem a dobrými mravy), krajní

  nouze a nutná obrana, souhlas poškozeného, dovolená svépomoc


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku5
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Porušení právní povinnosti

25 Cdo 2029/98 SJ 2/99, č. 15

Porušení povinnosti založené inominátní smlouvou stejně jako postup v rozporu se smlouvou nominátní představuje porušení právní povinnosti ve smyslu ustanovení § 420 odst.1 obč. zák.

R 34/2003 25 Cdo 2608/2000 PrRo 1/2003, str. 42

Rozhodnou-li spoluvlastníci většinou počítanou podle velikosti jejich podílů, že nebytové prostory ve společné nemovitosti nebudou po určitou dobu pronajaty, není to samo o sobě porušením právní povinnosti ve smyslu § 420 obč. zák.

R 56/2004 29 Odo 379/2001 SJ 4/2003, č. 54

Porušení smluvní povinnosti je protiprávním úkonem i ve vztahu k poškozenému, který není účastníkem smlouvy.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku6
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Porušení tzv. generální prevence - § 415 obč. zák.

R 12/1986

Porušením právní povinnosti organizace (jako předpokladem její odpovědnosti za škodu ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 o. z.) je také porušení povinnosti organizace počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám (§ 415 o. z.).

Takovým počínáním je např. i péče o to, aby v ubytovacím zařízení byla provedena opatření zamezující nebo snižující možnost pádu ubytovaných osob z horního lůžka v ložnicích vybavených lůžky umístěnými nad sebou.

25 Cdo 1427/2001 Soubor, sv. 17, C 1212

Aplikace ustanovení § 415 ObčZ přichází v úvahu, neexistuje-li konkrétní právní úprava vztahující se na jednání, jehož protiprávnost se posuzuje. Jednání v rozporu s tímto ustanovením je rovněž porušením právní povinnosti ve smyslu § 420 odst. 1 ObčZ.

Byla-li škoda způsobena výlučně jednáním poškozeného, nese ji sám, a to i v případě, že mu nelze přičítat zavinění pro nedostatek jeho schopnosti ovládnout své jednání a posoudit jeho následky.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku7
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Porušení tzv. generální prevence - § 415 obč. zák.

25 Cdo 1106/2003 Soubor, sv. 30, C 2775

Použití sportovního náčiní, které je pro svůj nedobrý stav nebezpečným sportovním zařízením a které ani neodpovídá požadavkům normy na bezpečný provoz pro sportovní činnost na dětském táboře, zakládá porušení povinnosti provozovatele tábora předcházet riziku vzniku škod.

25 Cdo 1960/2002 Soubor, sv. 28, C 2352

Úder soupeře v rozporu s pravidly karate, při němž zasaženému vznikla škoda na zdraví, je postižitelný nejen v rámci pravidel zápasu karate, nýbrž představuje současně i porušení prevenční povinnosti; při splnění zbývajících předpokladů je dána obecná odpovědnost za škodu na principu presumovaného zavinění.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku8
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Porušení tzv. generální prevence - § 415 obč. zák.

25 Cdo 618/2001 Soubor, sv. 24, C 1725

Podle § 415 obč. zák. je každý povinen zachovávat vždy takový stupeň bedlivosti (pozornosti), který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci rozumně požadovat a který - objektivně posuzováno - je způsobilý zabránit či alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku škod na životě, zdraví či majetku; uvedené ustanovení mu však neukládá povinnost předvídat každý v budoucnu možný vznik škody.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku9
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Porušení tzv. generální prevence - § 415 obč. zák.

R 82/2007

Odpovědnost za škodu vzniklou porušením předsmluvní povinnosti – bezdůvodným ukončením jednání o uzavření smlouvy – se posuzuje podle ustanovení § 415 a § 420 obč. zák.

Rozsudek NS ČR ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 29 Cdo 1166/2004


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku10
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Porušení tzv. generální prevence - § 415 obč. zák.

R 66/2009

V místě zvýšeného výskytu a pohybu osob je chovatel povinen (§ 415 obč. zák.) zajistit svého psa takovým způsobem, aby zabezpečil ochranu okolí a aby minimalizoval riziko kontaktu psa s další osobou, a to i v případě, že útok psa byl reakcí na počínání kolemjdoucího dítěte.

Rozsudek NS ČR ze dne 4. 6. 2008, sp. zn. 25 Cdo 3117/2006


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku11
Náhrada škody podle občanského zákoníku

2) vznik škody

R 55/71

- "škoda" (jako kategorie občanského práva) - újma, která nastala (se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi (a je tedy - nedochází-li k naturální restituci - napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především poskytnutím peněz).

Odškodňují se i některé nemajetkové újmy způsobené zásahem do osobněprávních vztahů poškozeného (vytrpěné bolesti, ztížení společenského uplatnění záležející v omezení schopnosti vykonávat běžné životní úkony a zúžení možnosti uspokojovat životní a společenské potřeby a plnit společenské úkoly).

skutečná škoda + ušlý zisk - viz § 442 obč.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku12
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Vznik škody

25 Cdo 2146/2000 Soubor, sv. 1, C 66

Poškozením, případně úplným zničením či ztrátou věci vzniká jejímu vlastníku škoda i tehdy, nezaplatil-li dosud (k okamžiku poškození) úplatu za nabytí věci zčásti či zcela, a to bez ohledu, zda tomu tak bylo v souladu s ujednáním o splatnosti této úplaty nebo v důsledku porušení platební povinnosti.

R 14/2005 Soubor, sv. 24, C 1717

Dokud dlužník nezaplatil dlužnou částku svému věřiteli, nemůže úspěšně uplatnit nárok na její náhradu z titulu odpovědnosti třetí osoby za škodu, neboť škoda mu zatím nevznikla; samotná existence pohledávky věřitele vůči dlužníku ani soudní rozhodnutí o povinnosti dlužníka zaplatit dluh není totiž skutečnou škodou ani ušlým ziskem.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku13
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Škoda

R 55/1971

Skutečná škoda - nastalé zmenšení (úbytek) majetku poškozeného; představuje vlastně majetkové hodnoty potřebné k uvedení v předešlý stav, popř. k vyvážení důsledků plynoucích z toho, že nedošlo k uvedení v předešlý stav.

Ušlý zisk - ušlý majetkový prospěch, spočívající v nenastalém zvětšení (rozmnožení) majetku poškozeného, které bylo možno – kdyby nebylo škodné události – důvodně očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku14
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Škoda

R 7/1992

Škodu spočívající v tom, že poškozený vynaložil vyšší náklady na vypůjčení osobního automobilu ve srovnání s náklady, jež by jinak vynaložil na provoz svého automobilu, který nemohl použít v důsledku poškození, je třeba považovat za skutečnou škodu, kterou je škůdce povinen nahradit v rozsahu nutně a účelně vynaložených nákladů.

25 Cdo 965/99, 25 Cdo 1685/98

Ušlým ziskem ve smyslu ustanovení § 442 odst. 1 obč. zák. je i jakákoliv ztráta na výdělku či odměně, kterou lze odškodnit, jestliže škoda způsobená na věci znemožnila poškozenému vykonávat činnost vedoucí k dosažení prospěchu, který mu podle smlouvy přísluší a kterého by se mu jistě dostalo v případě, že by škodná událost nenastala.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku15
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Škoda – rozsah náhrady

R 25/1990

Při stanovení výše náhrady škody způsobené na věci je třeba vycházet z nákladů (jejich ceny), které je třeba vynaložit na uvedení věci do původního stavu (§ 442 odst. 1 o. z.).

Výši peněžité náhrady, vyjadřující náklady na uvedení věci do původního stavu, je třeba zjistit a stanovit objektivně a nezávisle na okolnostech nesouvisejících se škodnou událostí.

Není-li uvedení věci do původního stavu možné, pak vodítkem pro stanovení výše náhrady škody je výše nákladů, které jsou nutné k tomu, aby odškodnění bylo poskytnuto jinak než uvedením věci v předešlý stav (např. náklady na obstarání stejné nebo obdobné věci).


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku16
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Škoda – rozsah náhrady

R 54/2003

Při stanovení výše škody poškozením věci použité a částečně opotřebované musí být přihlédnuto k obvyklé (tržní) ceně věci v době poškození a k rozsahu poškození, přičemž od částky vyjadřující náklady na opravu věci musí být odečtena částka odpovídající zhodnocení vozidla jeho opravou oproti původnímu stavu (v opačném případě by poškozenému vznikalo bezdůvodné obohacení zhodnocením věci, pokud by opotřebené součásti byly nahrazeny součástmi novými).

- viz též stanovisko R 27/77


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku17
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Škoda – rozsah náhrady – věc použitá

25 Cdo 347/2000 Soubor, sv. 12, C 871

Při stanovení výše škody vzniklé poškozením použité a částečně opotřebované věci není podstatné, zda poškozený věc opravil či nikoliv. Rozsah náhrady se určuje s přihlédnutím k obecné ceně věci v době poškození a k rozsahu jejího poškození; částka vyjadřující náklady na opravu věci se snižuje o částku odpovídající zhodnocení věci její opravou oproti původnímu stavu.

25 Cdo 2575/2000 Soubor sv. 20, C 1433.

Výše škody na domě, který byl poškozen (částečně demolován) na základě nezákonného rozhodnutí správního orgánu o demolici domu, se určí částkou odpovídající nákladům na uvedení domu do stavu před provedením částečné demolice; z tohoto hlediska není podstatné, zda, za jakou částku a v jakém stavu vlastník později dům prodal.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku18
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Škoda na vozidle

Tzv. obchodní znehodnocení opraveného vozidla

Byly-li po nehodě poškozenému nahrazeny náklady na opravu, jíž se hodnota vozu opět dostala na úroveň původní obvyklé ceny, nepřichází v úvahu kromě takto určené peněžní náhrady ještě nějaká další náhrada z důvodu „snížené prodejnosti“ či „obchodního znehodnocení“.

Rozsudek NS ČR ze dne 18. 3. 2009, sp. zn. 25 Cdo 567/2007 (SoRo 10/2009, č. 111)


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku19
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Škoda na vozidle

Odečet tzv. amortizace po opravě poškozeného vozidla

Při náhradě škody na ojetém motorovém vozidle je od ceny opravy třeba odečíst částku odpovídající případnému zhodnocení vozu použitím nových náhradních dílů, nikoliv její výši bez dalšího snížit podle kalkulace provedené pojišťovnou, opírající se o tzv. amortizaci.

Rozsudek NS ČR ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2659/2007


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku20
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Ušlý zisk

Majetková újma způsobená tím, že škodná událost zasáhla do průběhu děje vedoucího k určitému zisku, se odškodňuje jen za předpokladu, že k ní došlo v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním škůdce; pouhé tvrzené zmaření zamýšleného podnikatelského záměru poškozeného k odškodnění nestačí.

Usnesení NS ČR ze dne 25. 1. 2006, sp. zn. 25 Cdo 818/2005 (Soubor C 2310)


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku21
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Ušlý zisk

R 39/2008

Ušlým ziskem může být i ztráta vyvolaná tím, že poškozený byl nucen zaplatit pokutu na základě rozhodnutí později zrušeného pro nezákonnost a přišel tak o výnos s těmito penězi spojený.

Rozsudek NS ČR ze dne 23. 8. 2007, sp. zn. 25 Cdo 296/2006

(SJ 2/2008, č. 18)


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku22
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Ušlý zisk

Ušlý zisk tvrzenou investicí při průtazích řízení.

Poškozeným tvrzená investice částky, která byla předmětem soudního sporu, do termínovaného vkladu na dobu pokrývající rozdíl mezi skutečnou délkou řízení a předpokládanou přiměřenou délkou bez průtahů, je pouhým zpětně dovozovaným záměrem, který se neodškodňuje, jestliže není prokázáno, že by taková dispozice byla očekávaným průběhem jeho činnosti za obvyklých okolností.

Usnesení NS ČR ze dne 26. 9. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2973/2005


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku23

Náhrada škody podle občanského zákoníku

Škoda – zbytečně vynaložené náklady

Nedošlo-li v důsledku nečinnosti škůdce k přihlášení patentu v cizině, představují zaplacené poplatky a zbytečně vynaložené náklady patentového řízení skutečnou škodu.

Rozsudek NS ČR ze dne 27. 6. 2006, sp. zn. 25 Cdo 453/2005 (Soubor C 4467)

Náklady na mzdy a další související náklady, které vynaložil poškozený zaměstnavatel zbytečně, tj. k jiné než zamýšlené činnosti, neboť jeho zaměstnanci nemohli vykonávat činnost, pro kterou byli zaměstnáni, případně nevykonávali ani jinou pracovní činnost ve prospěch poškozeného, ačkoliv jim byla mzda zaplacena, představují skutečnou škodu.

Rozsudek NS ČR ze dne 24. 4. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1807/2001 (Soubor C 1866)


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku24

Náhrada škody podle občanského zákoníku

Škoda – zbytečně vynaložené náklady

R 71/2008

Odstoupí-li prodávající od smlouvy o prodeji nemovitosti pro prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, představují zbytečně vynaložené náklady prodávajícího na zaplacení daně z převodu nemovitostí skutečnou škodu, která je v příčinné souvislosti s porušením právní (smluvní) povinnosti kupujícího.

Rozsudek NS ČR ze dne 22. 11. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2623/2005

R 19/2009

Náklady vynaložené na zaplacení provize realitní kanceláři za zprostředkování příležitosti k uzavření nájemní smlouvy se nestaly zbytečně vynaloženými, i když se práva a povinnosti z uzavřené nájemní smlouvy neuskutečnily.

Rozsudek NS ČR ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. 25 Cdo 861/2006


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku25
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Ušlý zisk a skutečná škoda

Poškozenému může vzniknout nárok na náhradu ušlého zisku, daný rozdílem celkových výnosů z podnikání a nákladů potřebných k jejich dosažení a zároveň i nárok na náhradu skutečné škody, spočívající ve vynaložení zbytečných nákladů.

Rozsudek NS ČR ze dne 28. 8. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1233/2006 (PrRo 4/2009, s. 144)


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku26
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Škoda na zdraví – bolestné a ztížení společenského uplatnění

§ 444 odst. 1 obč. zák. - při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění

vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhl. č. 84/67, 76/81 a 54/93 Sb. – účinná do 31. 12. 2001

vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, úč. od 1. 1. 2002 – podle § 9 bolest a ZSU, které vznikly přede dnem účinnosti, posuzují se podle dosavadních předpisů

- § 7 odst. 1 - hodnota 1 bodu 120,- Kč,

- § 6 možnost zvýšení podle způsobu léčení a závažnosti následků již při bodovém ohodnocení – max. o 50%

- 7 odst. 3 - možnost přiměřeného zvýšení soudem ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele – není limitováno


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku27
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Vztah náhrady za ztížení společenského uplatnění a ztráty na výdělku

25 Cdo 1988/2005 SoRo 8/2007

V souvislosti s vlivem poškození zdraví na výkon zaměstnání se v rámci náhrady za ztrátu na výdělku odškodňuje snížení výdělku, zatímco v rámci náhrady za ztížení společenského uplatnění se odškodňuje omezení možnosti seberealizace a společenského uplatnění v návaznosti na výkon povolání (ve smyslu profese) bez přímé souvislosti s výší výdělku. Následky spočívající v tom, že poškozený ztratil možnost dalšího vzdělávání a v důsledku takto zvýšené kvalifikace i možnost dosahovat vyšších příjmů v rámci kariérního postupu, se však odškodňuje v rámci náhrady za ztížení společenského uplatnění podle § 444 ObčZ.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku28
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Mimořádné zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění

R 10/1992

Předpokladem přiměřeného zvýšení částky odpovídající základnímu počtu bodů zjištěnému lékařem (ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 vyhlášky č. 32/1965 Sb.) je existence takových skutečností, které umožňují závěr, že omezení poškozeného nelze vyjádřit jen základním odškodněním za bolest nebo ztížení společenského uplatnění, které již samo představuje náhradu za prokazatelné nepříznivé důsledky pro životní úkony poškozeného a pro uspokojování i plnění jeho životních a společenských potřeb a úkolů.

Přiměřené zvýšení nad stanovené nejvyšší výměry odškodnění ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 32/1965 Sb. přichází v úvahu jen zcela výjimečně v případech hodných mimořádného zřetele, kdy kulturní, sportovní či jiné zapojení poškozeného před úrazem bylo na vysoké úrovni a mimořádné.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku29

Náhrada škody podle občanského zákoníku

Ústavní soud - sp. zn. III. ÚS 350/03

„Ústavnímu soudu z hlediska jeho postavení jako soudního orgánu ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) sice nepřísluší konstatovat, v jaké konkrétní výši by náhrada za ztížení společenského uplatnění měla být přiznána, tzn. jaký by měl být násobek podle § 7 odst. 3 předmětné vyhlášky, vycházet je však nutno z principu proporcionality. Jinými slovy řečeno, obecné soudy při posuzování mimořádných případů mají určitý prostor k úvaze, jakého násobku použijí“.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku30

Náhrada škody podle občanského zákoníku

Ústavní soud - sp. zn. III. ÚS 350/03

„Z hlediska ochrany ústavnosti však musí dbát o to, aby přiznaná výše náhrady za ztížení společenského uplatnění byla založena na objektivních a rozumných důvodech a aby mezi touto přiznanou výší (peněžní částkou) a způsobenou škodou (újmou) existoval vztah přiměřenosti.“


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku31

Náhrada škody podle občanského zákoníku

Judikatura NS ČR ke zvyšování náhrady za ZSU (SoRo 8/2007)

25 Cdo 2497/2004 - zvýšení náhrady u mladého vrcholového sportovce

25 Cdo 2186/2004 - výše náhrady při trvalém ochrnutí

25 Cdo 1575/2005 - zvýšení náhrady při následcích vedoucích ke ztrátě zaměstnání a zájmové činnosti s řadou omezení v rodinném životě

25 Cdo 759/2005 - výjimečné zvýšení náhrady při plné ztrátě sebeobsluhy

25 Cdo 2596/2006 (Soubor C 6566) – novorozená dívka


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku32
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Škoda na zdraví – nároky pozůstalých

§ 444 odst. 3 obč. zák. - za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové odškodnění, a to

a) manželovi nebo manželce 240 000 Kč,

b) každému dítěti 240 000 Kč,

c) každému rodiči 240 000 Kč,

d) každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte 85 000 Kč,

e) každému sourozenci zesnulého 175 000 Kč,

f) každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, 240 000 Kč.

- s účinností od 1. 5. 2004 - zákon č. 47/2004 Sb.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku33
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Škoda na zdraví – jednorázové odškodnění pozůstalých

§ 444 odst. 3 obč. zák.

Rt 12/2007

Jednorázová odškodnění poškozeného (pozůstalého) v případě usmrcení některé z osob uvedených v ustanovení § 444 odst. 3 písm. a) až f) obč. zák. jsou sice vymezena pevnými částkami, avšak není vyloučeno jejich snížení podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, a to především z důvodu případného spoluzavinění poškozeného (§ 441 obč. zák.), resp. z důvodů hodných zvláštního zřetele (§ 450 obč. zák.).


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku34
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Příčinná souvislost

- škoda vznikla následkem protiprávního úkonu škůdce, tedy je-li jeho jednání a škoda ve vzájemném poměru příčiny a následku, a tudíž je-li doloženo, že nebýt protiprávního úkonu, ke škodě by nedošlo. Byla-li příčinou vzniku škody jiná skutečnost, odpovědnost za škodu nenastává; příčinou škody může být jen ta okolnost, bez jejíž existence by škodný následek nevznikl.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku35
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Příčinná souvislost

R 21/1992

Příčinná souvislost mezi zaviněným protiprávním jednáním žalovaného a vznikem škody na zdraví musí být bezpečně prokázána; nestačí tu pouhá pravděpodobnost; nelze ji však vylučovat jen z toho důvodu, že protiprávní jednání škůdce dovršilo již stávající nepříznivý zdravotní (duševní) stav poškozeného.

Pokud některou ze skutečností, jež přicházejí v úvahu jako příčiny vzniku škody, bez nichž by škodlivý následek nebyl nastal, je třeba posoudit z toho hlediska, zda šlo o jednání nebo opomenutí protiprávní, potom důkazní povinnost ohledně protiprávního úkonu i příčinné souvislosti má poškozený žalobce.

Hledisko časové souvislosti mezi porušením právních povinností škůdce a skutkovou událostí, z níž vznikla škoda, není samo o sobě rozhodující; věcná souvislost příčiny a následku je rozhodující, zatím co časová souvislost napomáhá při posuzování věcné souvislosti.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku36
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Příčinná souvislost

R 7/1992

Příčinná souvislost je dána tehdy, jestliže škodná událost skutečně způsobila škodu, o jejíž náhradu jde. Příčinnou souvislost nelze zaměňovat za souvislost časovou.

R 7/1979

Příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a vzniklou škodou nelze dovodit ze skutečnosti, která je již sama následkem, za nějž škůdce odpovídá z jiného právního důvodu. Tak je tomu např. tehdy, utrpěl-li někdo škodu v důsledku reakce (šoku) na zprávu o smrtelném úrazu jiné osoby, který škůdce způsobil a za škodu z něhož (srov. § 448 o. z.) odpovídá.

Byl-li poškozený sám účastníkem dopravní nehody, při níž došlo k úmrtí jeho manželky, lze dopravní nehodu považovat za přímou příčinu jeho psychické újmy.

Usnesení NS ČR ze dne 14. 8. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1858/2007 (Soubor C 6327)


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku37
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Příčinná souvislost

25 Cdo 1946/2000 Soubor, sv. 6, C 512

Znemožnil-li škůdce zaviněným poškozením vozidla poškozenému, aby se dostavil k obchodnímu jednání, odpovídá mu za ušlý zisk, o nějž poškozený přišel absencí u tohoto jednání; okolnost, že škůdce zároveň odpovídá za škodu na vozidle poškozeného, nevylučuje příčinnou souvislost mezi porušením právní povinnosti ústícím v poškození vozu a škodou, která poškozenému vznikla tím, že nedošlo k uzavření smluv, z nichž mu měl vzniknout prospěch.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku38
Náhrada škody podle občanského zákoníku

Příčinná souvislost

R 65/2004

Z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku neodpovídá škůdce (provozovatel) poškozenému za škodu v rozsahu částky odpovídající zvýšení sazby pojistného (tzv. ztrátě bonusu) ze smluvního havarijního pojištění za následující pojistné období.

R 6/2008

Škůdce, který při dopravní nehodě poškodil vozidlo ve vlastnictví leasingového pronajímatele, neodpovídá leasingovému nájemci za újmu vzniklou tím, že účastníci leasingové smlouvy sjednali pro případ jejího předčasného zrušení takové podmínky, které vedly k tomu, že aniž se nájemce stal vlastníkem vozu, zaplatil ze svého pohledu nevýhodně vysoké částky za nájem vozidla a platby s tím spojené.


N hrada kody podle ob ansk ho z kon ku39
Náhrada škody podle občanského zákoníku

4) zavinění

- prezumováno (škůdce musí prokázat opak), zásadně postačuje nevědomá nedbalost, pouze u § 423 - solidární odpovědnost těch, kdo úmyslně škůdce uvedli do stavu, v němž není schopen ovládnout své jednání ani posoudit jeho následky, § 424 - způsobení škody úmyslným jednáním proti dobrým mravům (není prezumováno)

úmysl - § 447 odst. 2 věta druhá před středníkem - neplatí omezení výše odškodnění podle pracovněprávních předpisů

- nelze moderovat podle § 450

- delší objektivní promlčecí doba (10 let, nejde-li o škodu na zdraví)

- § 442 odst. 3 - výjimečný způsob uspokojení nároku poškozeného - úmyslný trestný čin