pr vn dokumenty v organizaci protokol z konn zastoupen prokura pln moc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Právní dokumenty v organizaci, protokol, zákonné zastoupení, prokura, plná moc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Právní dokumenty v organizaci, protokol, zákonné zastoupení, prokura, plná moc

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Právní dokumenty v organizaci, protokol, zákonné zastoupení, prokura, plná moc - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Právní dokumenty v organizaci, protokol, zákonné zastoupení, prokura, plná moc. Vypracovali : Patrik B öhm, Jolana Ryšavá, Petra Vojtěchová Fakulta: Provozně ekonomická Obor: VSRR Ročník: První.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Právní dokumenty v organizaci, protokol, zákonné zastoupení, prokura, plná moc' - prescott-pollard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Vypracovali: Patrik Böhm, Jolana Ryšavá,

Petra Vojtěchová

Fakulta: Provozně ekonomická

Obor: VSRR

Ročník: První

pr vn dokument
Právní dokument
 • je správní či právní doklad
 • může mít obecnou povahu nebo může jít o doklad osobní povahy
 • zachycuje skutečnosti, které mají pro jedince nebo společnost určitý právní význam
 • nemusí být v písemné podobě, přesto bývá tato forma v mnoha případech vyžadována a nedodržení může narušit platnost daného právního dokumentu
druhy pr vn ch dokument
Druhy právních dokumentů
 • nejčastější druhy:

smlouvy ( např. pracovní ), dohody, předpisy, vyhlášky, doklady osobní povahy, ale i zákony či ústava

 • mezi doklady osobní povahy patří:

občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz či rodný list, vysokoškolský diplom, oddací či úmrtní list..

pracovn dokumenty
Pracovní dokumenty
 • pracovní smlouva
 • platový (mzdový výměr)
 • ujednání o konkurenční doložce
pracovn smlouva
Pracovnísmlouva
 • písemný doklad o vzniku pracovního poměru, který musí být uzavřen v souladu se zákoníkem práce
 • vyhotovuje se ve třech stejnopisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení
podstatn n le itosti smlouvy
Podstatné náležitosti smlouvy

Smlouva musí podle §29 zákoníku práce obsahovat tyto informace:

 • druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat
 • místo výkonu práce
 • datum nástupu do práce
dal n le itosti
Další náležitosti
 • označení zaměstnance
 • označení zaměstnavatele
 • doba, na kterou se pracovní smlouva uzavírá
 • platové zařazení - většinou se jako příloha přikládá platový výměr
z konn zastoupen dle obchodn ho z kon ku
Zákonné zastoupení ( dle obchodního zákoníku )
 • podnikatel při své činnosti jedná nejčastěji osobně (v případě právnické osoby statutárním orgánem)
 • další způsoby jednání podnikatele:

prokuristou nebo zástupcem, jemuž podnikatel osobně udělil plnou moc

z konn zastoupen
Zákonné zastoupení
 • Zástupce bez plné moci musí splňovat 2 podmínky:
 • osoba musí být pověřena určitou činností s definovaným obsahem a formou pověření
 • činnost, k jejímuž výkonu byla osoba pověřena, je činností při provozu podniku

(+ právní činnost, která je obvyklá k pověřené činnosti )

pln moc
Plná moc
 • zmocňuje druhou osobu k vykonání určitého právního úkonu
 • musí být jednoznačně zřejmé kdo koho k čemu opravňuje: je zde tedy uveden zmocnitel, což je osoba, která někomu dává oprávnění vykonat určitý právní úkon
slide12

druhou důležitou osobou je zmocněnec, což je jedinec, který na sebe převzal právo vykonat určitý úkon, ke kterému byl zmocnitelem zmocněn

 • máme-li již v plné moci jednoznačně uvedeny zmocněnce i zmocnitele, pak je potřeba také uvést čeho se dané zmocnění týká a po jakou dobu zplnomocnění k uvedenému právnímu úkonu trvá
rozli en pln moci
Rozlišení plné moci
 • generální - kterou je zmocněnec oprávněn ke všem právním úkonům
 • speciální- kterou je mocnění omezeno jen na určité druhy právních úkonů, případě jen na jediný úkon
 • kolektivní - zmocňuje zmocnitel několik osob, které musí jednat společně
kdy mus b t pln moc ud lena p semn
Kdy musí být plná moc udělena písemně?
 • je-li třeba právní úkon učinit v písemné formě
 • netýká-li se jen určitého právního úkonu
 • z toho plyne, že plná moc může být udělena ústně tehdy, týká-li se jen určitého právního úkonu, který současně nevyžaduje zvláštní formu
kdy inky pln moci zanikaj
Kdy účinky plné moci zanikají?
 • provedením úkonu na který byla omezena
 • odvoláním plné moci zmocnitelem
 • výpovědí plné moci zmocněncem
 • smrtí zmocněnce

Pracovní právo obsahuje ustanovení o plné moci v § 14 – 17 a v § 242 odst. 2 zákoníku práce.

prokura
Prokura
 • Je zvláštní forma plné moci, kterou uděluje podnikatel ( zmocnitel ) fyzické osobě – prokuristovi ( zmocněnci )
 • Je obsahově nejširším zmocněním, neboť obchodní zákoník upravuje zmocněnce – prokuristu činit všechny právní úkony k nimž dochází při provozu podniku
slide18

vzniku prokury předchází dohoda o prokuře

 • prokuru může udělit pouze podnikatel
 • podnikatelem se rozumí dle § 2 ObchZ:
 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
slide19

Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě podnikatele, za kterého jedná, připojuje svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru - „prokurista” nebo zkratku „p. p.” či „ p. p. a.” (per procuram)

zdroje
Zdroje
 • www.plna-moc.cz
 • http://www.jaknapsat.cz/pravni-dokument/
 • www.epravo.cz