slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vormingssessie Planbaten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Vormingssessie Planbaten - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Vormingssessie Planbaten. Agenda. Wat is een geoloket? Doelstellingen Regelgevend kader Procesflow data-input Richtlijn Websites Import in het geoloket Demo Oefening Vragen. Wat is een geoloket?. Integratie van allerlei informatie met een geografische component (kaart)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vormingssessie Planbaten' - prentice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Agenda
 • Wat is een geoloket?
 • Doelstellingen
 • Regelgevend kader
 • Procesflow data-input
 • Richtlijn
 • Websites
 • Import in het geoloket
 • Demo
 • Oefening
 • Vragen
slide3
Wat is een geoloket?
 • Integratie van allerlei informatie met een geografische component (kaart)
 • Door een stapeling van verschillende informatieve lagen – al dan niet zichtbaar op verschillende schaalniveau’s – wordt beoogd om het aanmaken, bekijken of wijzigen van geografische informatie mogelijk te maken
slide4
Doelstellingen
 • uitvoering geven aan regelgeving
 • beleidsinformatie verwerven, verwerken en publiceren
 • informatie verstrekken
 • data verzamelen, aanmaken, bijwerken & consulteren
  • invoer van data vanuit eigen GIS mogelijk
  • aanmaak en bijwerken van data, via wizard, in een geoloket
  • koppelen met & recupereren van informatie uit plannen- en vergunningenregister
  • aanlevering van data is overeenkomstig richtlijnen
 • streven naar centrale databanken
  • samenbrengen van authentieke bronnen vanuit verschillende actoren
  • delen van informatie
 • data uitwisseling vereenvoudigen
  • vooral ten behoeve van lagere overheden en overheden met weinig GIS-ervaring
slide5
Regelgevendkader
 • Bouw en update van geoloketten, door K&I, ter uitvoering van decreten en uitvoeringsbesluiten
  • Register Onbebouwde Percelen
   • Decreet Ruimtelijke Ordening / Grond- en Pandenbeleid
  • Planbatenheffing
   • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • Leegstandsregister
   • Decreet Grond- en Pandenbeleid
  • Ter ondersteuning van bovenstaande geoloketten worden specifieke loketten met planinformatie ontwikkeld:

gewRUP, proRUP, gemRUP, BPA

slide6
Regelgevendkader
 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat een
 • RUP / BPA een register moet bevatten, al dan niet grafisch, van percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie. [1]
 • Planbaten ontstaan voor bestemmingswijzigingen – die een meerwaarde creëren - in plannen die voorlopig vastgesteld worden na de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – in casu 1 september 2009. [2]

[1]Artikel 2.2.2., van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat wijzigingen aanbrengt aan artikel 38 van het Decreet Ruimtelijke Ordening en artikel 7.4.4. dat wijzigingen aanbrengt aan artikel 170 van het Decreet Ruimtelijke Ordening.

[2] Artikel 7.4.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

slide7
Regelgevendkader
 • Doel:
  • Uitwisseling van data tussen verschillende actoren
 • Actoren:
  • RWO (K&I, ARP), provincies, gemeenten en VLABEL
 • Taakverdeling actoren
 • Als streeftermijn voor het aanleveren van de gegevens inzake planbaten wordt uitgegaan van 90 kalenderdagen na de inwerkingtreding (Belgisch Staatsblad) van het RUP of BPA.
slide8
Procesflow data-input

Plannende Overheid

Vlaamse Overheid

Eigen Planbaten-

(deel)percelen

Geoloket

Planbaten

Opmaak

RUP

Eigen GIS omgeving

Databank

RWO

Shapefile

RUP-

contouren

Shapefile

Planbaten-

(deel)percelen

Geoloket

RUP’s/BPA

Conversie

cfr. Plannen-

register

Conversie

cfr. Richtlijn

Planbaten

Eigen RUP’s

slide9
Richtlijn
 • Inhoud
  • Welke gegevens zijn er nodig?
  • Wie levert de gegevens aan (Plannende overheden – VLABEL)?
  • In welk formaat moeten de gegevens worden aangeleverd?
  • Proces van opmaak van het register planbaten(deel)percelen.
  • Specifieke problemen.
  • (oa. slivers, oplijsting van bestemmingscategorieën, ...)
 • Doel
  • Het vastleggen van (applicatieonafhankelijke) afspraken om de gegevensuitwisseling inzake planbaten te waarborgen en te harmoniseren.
 • Opgelet!
  • Verwijzing naar Technische richtlijnen voor de opmaak van de planinventaris voor het plannenregister waarbij rubrieknummer 2.16 Contour Planbaten wordt toegevoegd.
slide10
Websites
 • Informatie over de verschillende geoloketten
 • Richtlijnen
  • voorbeeldbestanden
  • modelshapefiles
  • voorbeeldkaart
 • Aanmeldingsformulier toegang geoloketten
 • Handleiding geoloket
 • Opleiding / vorming
 • FAQ

www.ruimtelijkeordening.be

www.rwo.be/NL/planbaten.aspx

slide11
Import in het geoloket
 • Gemeente maakt shape aan
 • 1ste fase:
  • gemeente stuurt shape op naar RWO
  • RWO converteert shape naar XML
  • RWO stuurt XML terug
  • Gemeente laadt XML op in geoloket
 • 2de fase:
  • conversie-tool implementeren in geoloket
slide12
Demo’s
 • Planbaten
slide13
Oefening
 • Opmaak geografische databank planbaten(deel)percelen
 • Conversie naar XML
 • Import in geoloket gewRUP/proRUP/gemRUP/BPA en Planbaten
slide14
Oefening

REGISTER VAN PERCELEN WAARVOOR PLANBATEN, PLANSCHADE, KAPITAALSCHADE OF GEBRUIKERSSCHADE VERSCHULDIGD KAN ZIJN

GEOGRAFISCHE DATABANK VAN (DEEL)PERCELEN

slide15
Register grafisch aanmaken: Best grafisch aanmaken omdat na definitieve vaststelling de overlay dient te gebeuren met de kadastrale percelen

Kan met behulp van een GIS-systeem

Schematische voorstelling geeft verschillende stappen weer

Een demofilm met de stappen zal nog worden aangemaakt

slide16
DEEL 1: het aanmaken van het grafische register dat zal dienen als bijlage bij het RUP
 • Aanmaken laag met bronbestemmingen (= juridische toestand)
 • Aanmaken laag met doelbestemmingen (= grondvlakken van het RUP)
 • Overlay (doorsnede) tussen laag met bronbestemmingen en doelbestemmingen
 • Filteren op landbouwgebruikspercelen
 • Verwerken van slivers
slide17
Deel 1: REGISTER / BRON- EN DOELBESTEMMINGEN

Aanmaken van een laag (pb01) die de bronbestemmingen (juridische toestand) (bron_best) bevat. Tip: neem hiervoor een gebied met een vrij ruime buffer (200m) rond het rup.

Bepaal (Calculate):

- in laag pb01

- voor veld bron_best(tekst, 3 karakters)

- tip: veld legende gebruiken in geval van RUP / BPA (cfr. DigiRUP)

- tip: veld hoofdcode in geval van gewestplan

 • Mogelijke inputlagen:
 • - Gewestplan
 • RUP
 • BPA

Outputlaag: pb01

Aanmaken van een laag (pb02) die de doelbestemmingen (doel_best) bevat.

Bepaal (Calculate):

- in laag pb02

- voor veld doel_best (tekst, 3 karakters)

- tip: veld legende voor RUP gebruiken (cfr. DigiRUP)

 • Mogelijke inputlagen:
 • RUP
 • BPA

Outputlaag: pb02

 • Probleem bij toekennen van bestemmingen aan categorieën (bepaald in art. 2.2.3.§2 van de Codex):
  • Er kan gebruik worden gemaakt van het (werk)bestand met bestemmingscategorieën (voor GWP en GEWRUP).
  • Bij verweven bestemmingen gebeurt de toekenning aan de hoofdbestemming.
slide18
Deel 1: REGISTER / BRON- EN DOELBESTEMMINGEN

Categorieën van bestemmingen gebruikt voor planbaten:

Let op: dit zijn de categorieën die worden gebruikt bij het bepalen van mogelijke planbaten.

Voor bet bepalen van planschade is geen limitatieve lijst van categorieën / overgangen tussen categorieën vastgelegd. Zo kan men hier bijvoorbeeld ook gebruik maken van de categorie ‘lijninfrastructuur’ (LNI).

slide19
Deel 1: REGISTER / BRON- EN DOELBESTEMMINGEN

Wijzigingen van bestemmingscategorie die aanleiding kunnen geven tot planbaten:

slide20
Deel 1: REGISTER / DOORSNEDE BRON- EN DOELBESTEMMINGEN

Hierworden de laag met bronbestemmingen (pb01) en die met doelbestemmingen (pb02) op mekaar gelegd. Hieruit kan de aard van bestemmingswijziging worden bepaald (bd).

Nadien worden meteen de features samengevoegd (dissolve) met eenzelfde waarde voor bd. Dit om grenslijnen te verwijderen tussen 2 of meer vlakken met dezelfde waarde voor bd die aan mekaar grenzen.

Ten slotte worden de bekomen multipart-polygonen opgesplitst naar single-part polygonen (explode). Op de volgende dia wordt dit meer verduidelijkt.

 • Doorsnede (Intersect):
 • bronbestemmingslaag (pb01)
 • doelbestemmingslaag (pb02)
 • Voeg veld toe (Add field):
  • - in laag pb03
  • - veld bd (tekst, 7karakters)

Outputlaag: pb03

 • Bereken (Calculate):
  • - in laag pb03
  • - voor het veld bd
 • bd = bron_best + ‘_’ + doel_best
 • Samenvoegen (dissolve):
  • - in laag: pb03
  • - op veld: bd

Outputlaag: pb04

 • Opsplitsen (explode - multipart to single part):
  • in laag: pb04
 • Mogelijks wordt hier een nieuwe laag gegenereerd(pb05)
 • Voeg velden toe (Add Field) en herbereken de velden indien nodig:
 • in laag: pb04
 • veld: bron_best (tekst, 3karakters)
 • - veld: bron_best (tekst, 3karakters)
slide21
Deel 1: REGISTER / DOORSNEDE BRON- EN DOELBESTEMMINGEN

Oorspronkelijke situatie

Na dissolve

A1

A

B

A2

B

B

A

A1

C

C

Na explode (multipart to single part)

A1

B

A2

C

slide22
Deel 1: REGISTER / FILTEREN OP GEBRUIKSPERCELEN (VLM)

Hier gebeurt de filter van gebieden die een bestemmingswijziging ondergraan van landbouw naar groen tot op het niveau van landbouwgebruikspercelen. Dit is nodig om een correctere weergave te krijgen van zones waar potentiële kapitaalschade of gebruikersschade geldt. Het geografisch bestand van landbouwgebruikspercelen is beschikbaar via de VLM.

 • Selecteer en Exporteer:
  • - uit laag pb04
  • - voor veld bd
 • bd = LDB_GRO
 • Doorsnede (Intersect):
 • laag pb05
 • laag landbouwgebruikspercelen (VLM)

Outputlaag: pb05

Outputlaag: pb06

 • Samenvoegen (dissolve):
 • voor laag: pb06
 • op veld: bd
 • Selecteer en Verwijder:
  • - uit laag pb04
  • - voor veld bd
 • bd = LDB_GRO

Opsplitsen (explode - multipart to single part):

- in laag: pb07

Outputlaag: pb07

 • Voeg samen (Merge):
  • - laag pb04
  • - laag pb07

bewaar een kopie (pb_register) van deze laagdie wordt gebruikt voor het grafische register.

Outputlaag: pb

slide23
Deel 1: REGISTER / VERWERKEN VAN SLIVERS

Hier gebeurt de verwerking van de slivers die het gevolg zijn van ondermeer het schaalverschil en het verschil in ondergrond bij het intekenen van de plannen die de bron- en doelbestemming weergeven. De query op het einde zorgt ervoor dat de meest extreme gevallen worden verwijderd.

 • Voeg velden toe (add field) indien nodig:
 • in laag pb_register
 • veld GIS_opp (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • veld GIS_omtrek (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • veld pa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • veld cpa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • Bereken (Calculate) veld:
  • - in laag pb_register
  • - veld GIS_opp

Verwijder records

waar GIS_opp = 0

 • Bereken (Calculate) veld:
  • - in laag pb_register
  • - veld GIS_omtrek
 • Bereken (Calculate) veld:
  • - in laag pb_register
  • - veld pa
 • pa = GIS_omtrek / GIS_opp
 • Selecteer en Verwijder:
 • uit laag pb_register
 • gebruik maken van velden GIS_oppencpa
 • Gebruik volgende query:
 • [(cpa >= 5 AND GIS_opp <= 200) OR (GIS_opp <=10) OR (cpa >= 10)]
 • Bereken (Calculate) veld:
  • - in laag pb_register
  • - veld cpa
 • cpa = [(0,282 * GIS_omtrek) / √GIS_opp]
slide24
DEEL 2: het aanmaken van de geografische databank van (deel)percelen die met planbaten in aanraking komen
 • Maken van doorsnede van planbatenlaag met kadasterlaag (union)
 • Selectie van (deel)percelen waar planbaten op van toepassing zijn
 • Uitbreiden selectie
 • Verwijderen van multipart polygonen
 • Verwerken van slivers
 • Berekenen bron- en doelpercentages
 • Toekennen van deelperceelnummers
slide25
Deel 2: DEELPERCELEN / SELECTEREN OP PLANBATEN

Bij het aanmaken van de geografische databank van (deel)percelen worden in eerste instantie de kadasterlaag (kad) en de laag die de bestemmingswijzigingen weergeeft (pb) samengevoegd (union). Verder worden ook alle (deel)percelen geselecteerd die voor planbaten in aanmerking komen. Dit gebeurt met behulp van een query.

 • Voeg velden toe (add field) indien nodig:
 • in laag pb
 • veld GIS_opp (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • veld GIS_omtrek (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • veld pa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • veld cpa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • Voeg lagen samen (Union):
 • laag pb
 • - laag kad (onderlegger)

Outputlaag:dp01

 • Selecteer en exporteer:
 • uit laag dp01
 • gebruik makend van veld capakey
 • Capakey <> ‘’
 • Enkel de records waarvoor een capakey is ingevuld worden geselecteerd. Dit om te voorkomen dat delen van het RUP die niet op een perceel liggen mee in de geografische databank terechtkomen.

Opsplitsen (explode - multipart to single part):

- in laag: dp02

Outputlaag:dp02

 • Selecteer en exporteer:
 • uit laag dp02
 • gebruik makend van veld bd
 • bd = ‘GRO_WON’ or bd = ‘LDB_WON’ or bd = ‘REC_WON’ or bd = ‘GNV_WON’ or bd = ‘BED_WON’ or bd = ‘GRO_BED’ or bd = ‘LDB_BED’ or bd = ‘REC_BED’ or bd = ‘GNV_BED’ or bd = ‘GNV_REC’ or bd = ‘GRO_REC’ or bd = ‘LDB_REC’ or bd = ‘GRO_LDB’ or bd = ‘GRO_ONT’ or bd = ‘LDB_ONT’

Outputlaag:dp03

slide26
Deel 2: DEELPERCELEN / VERVOLLEDIGEN DEELPERCEELSET

Uit de (deel)percelenset (dp02) wordt een selectie gemaakt van alle deelpercelen waarvoor een bestemmingswijziging geldt die tot planbaten kan leiden (dp03). Dit impliceert dat er percelen zijn waarvan bepaalde delen niet opgenomen zijn in die set en andere delen wel zijn opgenomen. Volgens decreet echter moeten in het geoloket alle delen van percelen terechtkomen die - ook al is het in geringe mate - worden geconfronteerd met planbaten (dus ook de delen waar geen potentiële planbaten op van toepassing zijn). Als gevolg hiervan moet een extra GIS-analyse gebeuren. Onderstaande figuur illustreert het probleem

Perceel komt niet met planbaten in aanraking en moet dus niet worden opgenomen in de databank.

In dp03 zit deelperceel 01 niet vervat. Er moet dus nog een koppeling worden gemaakt met dp02 om dit deelperceel toch nog in de set te krijgen.

Perceel ligt volledig binnen een potentieel geval van planbaten en is automatisch mee opgenomen in dp03.

01

01

01

02

slide27
Deel 2: DEELPERCELEN / VERVOLLEDIGEN DEELPERCEELSET

Hier wordt de geografische databank van (deel)percelen aangevuld met de delen van percelen die niet in aanmerking komen voor planbaten. Het gaat hier uiteraard enkel om (deel)percelen die deel uitmaken van een perceel waarvan minstens één deel wel voor planbaten in aanmerking komen. Percelen waarvan geen enkel deel in aanmerking komt wordt niet mee opgenomen in de databank (voor een grafische weergave zie vorige dia).

 • Voeg veld toe (Add field):
 • laag dp02
 • veld incl (tekst, 1 karakter)
 • Dit om later in te vullen of een deelperceel wordt weerhouden
 • Koppel (Join):
 • laag dp02
 • laag dp03
 • join op veldcapakey
 • Selecteer:
 • in laag dp02
 • voor veld capakey(dp03)
 • capakey(dp03) <> ‘’
 • (selectie op gevulde velden)
 • Bepaal waarde (Calculate):
 • laag dp02
 • voor veld incl(dp02)
 • Incl(dp02) = ‘1’

Verbreek de koppeling (Remove join)

 • Selecteer en Exporteer:
 • uit laag dp02
 • voor veld incl
 • incl = ‘1’

Outputlaag:dp04

 • Selecteer en bepaal waarde (calculate):
 • laag dp04
 • voor veld bd
 • selecteer bd = ‘’
 • calculate bd = ‘NNN_NNN’
 • (Hier worden de records voor bd ingevuld die nog leeg waren.)
slide28
Deel 2: DEELPERCELEN / VERWIJDEREN MULTIPARTPOLYGONEN

Geometrische correctie: hier wordt het bestand geometrisch klaargemaakt voor verdere verwerking. Door toevoeging van een veld (capbd) kunnen (deel)percelen ondubbelzinnig worden geïdentificeerd. Nadien moeten de grenslijnen nog worden verwijderd tussen aangrenzende vlakken met dezelfde waarde voor capbd (dissolve). Tenslotte worden de hierdoor ontstane multipart-polygonen opnieuw herleid naar single-part polygonen (explode).

 • Voeg veld toe (Add field):
 • laag dp04
 • veld capbd (tekst, 25 karakters)
 • capbd is de samenstelling van capakey en bestemmingswijzigingsaard (bd)
 • Bereken waarde (Calculate):
 • laag dp04
 • veld capbd
 • capbd = capakey + ‘_’ + bd
 • Samenvoegen (dissolve):
 • laag: dp04
 • veld: capbd

Outputlaag:dp05

Opsplitsen (explode - multipart to single part):

- laag: dp05

 • Voeg veld toe (Add Field) indien nodig:
 • in laag: dp05
 • veld: capakey (tekst, 17 karakters)
 • veld: bd (tekst, 7 karakters)
 • veld GIS_opp (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • veld GIS_omtrek (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • veld pa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • veld cpa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • Koppel (Join):
 • laag dp05
 • laag dp04
 • join op veldcapbd
 • Bereken waarde (Calculate):
 • laag dp05
 • veld capakey(dp05)
 • -veld bd(dp05)
 • capakey(dp05) = capakey(dp04)
 • bd(dp05) = bd(dp04)

Verbreek de koppeling (Remove join)

slide29
Deel 2: DEELPERCELEN / SLIVERBEREKENING (BEREKENING)

In deze fase wordt bepaald welke (deel)percelen als sliver kunnen worden beschouwd. De meest extreme gevallen kunnen met behulp van een query worden verwijderd. De overige zullen manueel moeten worden verwerkt (zie volgende dia).

 • Voeg veld toe (Add Field):
 • in laag dp05
 • -veld S (tekst, 1karakter)
 • Bereken (Calculate) veld:
 • in laag dp05
 • veld GIS_opp

Verwijder de records waar

GIS_opp gelijk is aan 0!

 • Selecteer slivers:
 • - in laag dp05
 • gebruik makend van velden cpa, pa en GIS_opp
 • (cpa >= 2,5 and pa >= 0,1) or GIS_opp <= 30
 • Bereken (Calculate) veld:
 • in laag dp05
 • veld GIS_omtrek
 • Bereken (Calculate) veld:
 • in laag dp05
 • veld pa
 • pa = GIS_omtrek / GIS_opp
 • Bepaal waarde (Calculate):
 • - in laag dp05
 • voor veld S
 • S = ’J’ (voor de overige records keer je de selectie om en vul je voor veld S waarde ’N’ in).
 • Bereken (Calculate) veld:
  • - in laag dp05
  • - veld cpa
 • cpa = [(0,282 * GIS_omtrek) / √GIS_opp]
 • Selecteer en verwijder (delete):
 • in laag dp05
 • veld GIS_opp
 • GIS_opp<= 0,1

Hier worden de vlakken met een extreem kleine oppervlakte verwijderd

slide30
Deel 2: DEELPERCELEN / SLIVERVERWERKING (MANUEEL)

De sliveropkuis gebeurt door het overlopen van de slivers. Een hulp kan hierbij zijn om gebruik te maken van het veld S waar voor potentiële slivers de waarde S is ingevuld. Slivers worden samengevoegd met het element in de laag waar ze eigenlijk thuishoren (merge). Hiervoor wordt best voorrang gegeven aan de grenzen die voor het RUP gelden (perceelsgrenzen van de kaart waarop het RUP is ingetekend). Onderstaand voorbeeld illustreert dit.

bron_best = LDB (gewestplan)

doel_best = REC (RUP)

Deel van het perceel = sliver (LDB  REC)

Bij merge geeft je voorrang aan de perceelsgrens

Resultaat is voor het gehele perceel (REC_REC)

slide31
Deel 2: DEELPERCELEN / BEPALEN PERCENTAGES (VOORBEREIDING)

Voorbereiding voor het bepalen van percentages: het toevoegen van benodigde velden.

Om de waarden voor pct_bron en pct_doel te kunnen berekenen is het nodig om de GIS-oppervlakte te kennen van het oorspronkelijke volledige perceel (opp_org). Om dit veld te berekenen moet worden gebruik gemaakt van een dissolve-operatie. Dit gebeurt op het veld capakey. De reden hiervoor is dat in het huidige bestand de opsplitsing naar deelpercelen al is gebeurd. Een dissolve-operatie biedt de mogelijkheid om deelpercelen samen te voegen tot hun oorspronkelijk geheel. Hieruit kan vervolgens de oppervlakte worden berekend. Omwille van de opkuis van slivers mag voor de oppervlaktebepaling niet zomaar de laag van de onderlegger gebruikt worden.

 • Voeg velden toe (add field) indien nodig:
 • in laag dp05
 • veld pct_bron(Numeriek, 5 lang, 2 decimalen)
 • veldpct_doel(Numeriek, 5 lang, 2 decimalen)
 • veld opp_org(Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • veld opp_bron(Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
 • -veld bron_best(tekst, 3 karakters)
 • -veld doel_best (tekst, 3 karakters)
 • -veld capbron (tekst, 21 karakters)
 • Vul waarde op in veld (Calculate):
 • in laag dp05
 • veld capbron
 • -bron_best= left(bd, 3)
 • -doel_best= right(bd, 3)
 • capbron = capakey + ’_’ + bron_best
slide32
Deel 2: DEELPERCELEN / BEPALEN PERCENTAGES (pct_doel)

Het bepalen van de doelpercentages (pct_doel). Dit is het percentage dat de doelbestemming inneemt t.o.v. het hele perceel.

Hier wordt laag dp05 door een dissolve-operatie omgevormd tot een laag dp06 waar de deelpercelen worden samengevoegd tot originele percelen. Dit gebeurt om de originele oppervlakte te kunnen berekenen. Er kan namelijk geen gebruik worden gemaakt van de originele percelenkaart om die waarde te bepalen aangezien er al een sliver opkuis is gebeurd. Vervolgens wordt het doelpercentage bepaald door het delen van de GIS oppervlakte van de deelpercelen (GIS_opp) door de originele oppervlakte van het ganse perceel (opp_org).

Voeg records met zelfde waarde samen (dissolve):

- uit laag dp05

- op veld capakey

 • Voeg veld toe (Add Field):
 • laag dp06
 • veld opp_org (numeriek, 2 decimalen) - (indien nodig)

Outputlaag:dp06

 • Koppel (Join):
 • laag dp05
 • laag dp06
 • join op veldcapakey
 • Bereken oppervlakte (Calculate):
 • - in laag dp06
 • veld opp_org

Let op: opp_org mag niet gelijk zijn aan nul!!

 • Bepaal waarde (Calculate):
 • laag dp05
 • voor veld opp_org(dp05)
 • opp_org(dp05) = opp_org(dp06)

Bereken veld (Calculate):

- in laag dp05

- veld pct_doel

pct_doel = GIS_opp / opp_org * 100

Verbreek de koppeling (Remove join)

slide33
Deel 2: DEELPERCELEN / BEPALEN PERCENTAGES (pct_bron)

Het bepalen van de bronpercentages (pct_bron). Dit is het percentage dat de bronbestemming inneemt t.o.v. het hele perceel.

De bronpercentages worden berekend voor dp05. Aangezien dp05 al een opdeling heeft tot op het niveau van deelpercelen dient eerst een samenvoeging (dissolve) te gebeuren van alle delen van hetzelfde perceel met dezelfde bronbestemming. Dit gebeurt door gebruik te maken van het veld capbron. Na de samenvoeging kan de oppervlakte van de totale bronbestemming worden berekend per perceel.

Voeg records met zelfde waarde samen (dissolve):

- uit laag dp05

- op veld capbron

Voeg veld toe (Add Field):

- in laag dp07

- veld opp_bron (Numeriek, 15 lang 2 decimalen)

Outputlaag:dp07

 • Bereken oppervlakte (Calculate):
 • - in laag dp07
 • veld opp_bron
 • Koppel (Join):
 • laag dp05
 • laag dp07
 • join op veldcapbron
 • Bepaal waarde (Calculate):
 • laag dp05
 • voor veld opp_bron(dp05)
 • opp_bron(dp05) = opp_bron(dp07)

Verbreek de koppeling (Remove join)

Bereken veld (Calculate):

- in laag dp05

- veld pct_bron

pct_bron = opp_bron / opp_org * 100

slide34
Deel 2: DEELPERCELEN / BEPALEN PERCENTAGES (SCHEMA)

Onderstaande figuur illustreert hoe de percentages van bron- en doelbestemmingen worden bepaald. Hier is te zien dat de som van de bronpercentages per perceel niet noodzakelijk 100 is (wel minstens 100). De som van de doelpercentages echter dient wel steeds gelijk te zijn aan 100.

Situatie voor het RUP

Situatie na het RUP

LDB (20 %)

LDB (20 %)

GRO (60 %)

GRO (60 %)

LDB (20 %)

LDB (10 %)

WON (10 %)

doel_best = LDB (20 %)

bron_best = LDB (40 %)

doel_best = GRO (60 %)

bron_best = GRO (60 %)

doel_best = LDB (10 %)

bron_best = LDB (40 %)

doel_best = WON (10 %)

Som bron_best > 100 %

Som doel_best = 100 %

slide35
Deel 2: DEELPERCELEN / TOEKENNEN VAN DEELPERCEELNUMMERS

Hieronder wordt een suggestie beschreven die aangeeft hoe deelperceelnummers kunnen worden ingevuld in de tabel. In dit geval wordt geopteerd voor een omweg via excel. Hiervoor wordt eerst een veld toegevoegd (capid) waarin elk record een unieke waarde meekrijgt.

 • Voeg veld toe (Add field)
 • in laag dp05
 • veldcapid (tekst, 25 karakters)
 • Bereken veld (Calculate)
 • in laag dp05
 • veldcapid
 • capid = capakey+ ‘_’ +FID
 • Exporteer tabel naar excel (Export)
 • uit laag dp05
 • voor veldencapakey en capid
 • Bepaal waarde in excel:
 • tabel: dpnum
 • voor veld teller
 • Gebruik volgende formule:
 • [teller = ALS(A2 <> A1;1;C1 + 1)]
 • In veld A zit capakey en in veld C zit teller

outputtabel: dpnum

 • Voeg in excel volgend veld toe:
 • tabel: dpnum
 • veld: teller
 • Koppel (Join):
 • Tip: maak een omweg via access
 • laag dp05
 • tabel dpnum (access)
 • join op veldcapid
 • Bepaal waarde (Calculate):
 • laag dp05
 • voor veld dpnr(dp05)
 • dpnr(dp05) = teller(dpnum)

Verbreek de koppeling (Remove join)

Exporteer dp05 naar dp

slide36
Oefening - problemen
 • ArcGIS
 • Modelbuilder
 • Ruimteboekhouding
 • Gemeente vaak geen digitale RUP’s, BPA’s, wél gewestplan
 • Categorisering
slide37
Oefening - oplossingen
 • Schema:
  • bij elke stap: wat gebeurt hier
  • verwijzen naar richtlijn
  • indien gemeente geen RBH, nog te maken
 • Voorstel:
  • RUP uitwerken
  • met onze tools
  • telkens resulaat laten zien, verder zwarte doos
slide38
Vragen
 • Vragen
ad